Zihinsel Engellilerin Sahada Hak Aramasý Ýçin Ýzlenecek Yollar
 
Zihinsel Engelli Bireylerin Hak Aramasý 
Kaynaþtýrma Uygulamalarýnda Dikkat Edilecek Hususlar  
Zihinsel Öðrenme Yetersizliði Olan Bireylerin Tanýlanmasý  
Zihinsel Engelli Bireylerin Ýstihdamý ve Ramlarýn Görevleri  
Ebeveynlerin Çocuklarýný Yetiþtirirken Dikkat Edeceði Hususlar ve Engellerin Aþýlmasýna Ýliþkin Bilgiler
Yönetmelikler
Özel Eðitimdeki Aksaklýklar Mütalâ
Özel Eðitimin Daha Verimli Olabilmesi için Yapýlacak Giriþimler
Özür Türleri
Bizimle Ýrtibata Geçin ENGELLÝ BAKANLIÐININ KURULMASI VE BÝRÝNCÝ DERECEDE AKRABA EVLÝLÝKLERÝNÝN ÖNLENMESÝ ÝÇÝN GEREKÇELER

ZÝHÝNSEL ENGELLÝLERÝN YAÞADIÐI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERÝ ÝÇÝN ÖZLÜ BÝLGÝLER
Emre'nin hukuk zaferi

Zeka geriliði olan çocuklarý için açtýklarý tazminat davasýný kazandýlar

ÝZMÝR 'in Ödemiþ Ýlçesi'nde oturan 3 çocuk babasý Recep Kamil Yelyutan ile eðitimci eþi Hatice Yelyutan, zeka geriliði olan ve lisede derslerden geri kalan çocuklarý Emre Ali Yelyutan'a Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý (BEP) uygulamasý için açtýklarý davalarý kazandý. Bu kararlarýn ardýndan, Yelyutan ailesinin Ýzmir Valiliði'ne karþý açtýklarý tazminat davasý da sonuçlandý. Ýdare Mahkemesi, Valiliði, yasal faizi hariç 15 bin lira tazminat ödemeye mahkumetti.
ÖRNEK BÝR KARAR

Türkiye'de, böyle bir davada mahkemenin ilk kez tazminat kararý verdiðini savunan avukat Hülya Özel Ataman, Emre Ali Yelyutan'ýn, BEP programý uygulanmadýðý için eðitimden geri kaldýðýný, bu davayý açmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Ataman, "Bu karar örnek teþkil edecek bir karardýr. Türkiye'de bugüne kadar böyle bir dava kazanýlmadý. Dava, bu tür maðdur olan kiþilere emsal olacak. Kimse korkmasýn, gidip dava açsýn" dedi.

Her ne kadar Özel Eðitimde ilerleme kaydedilmiþ ise de hala sahada ayrýmcýlýk devam etmektedir.

AÐLARSA ANAM AÐLAR GERÝSÝ GAYRÝ YALAN AÐLAR BÝNBÝR MEÞAKKATLE DÜNYAYA GETÝRDÝÐÝNÝZ CÝÐERPARE YAVRULARINIZIN ZÜRÝYETÝN TEMEL TAÞLARI EN BÜYÜK SAVUNUCUSU SÝZLERSÝNÝZ

ÖZEL EGÝTÝMDE HAK ARAMA SÜRECÝ

Özel eðitimde sahada yasanan olumsuzluklarla mücadele ve hak arama sürecindeki izlenecek yol.

Hukukunuzu ilk arayacaðýnýz yer : Okullarýn nasýl okul aile birlikleri var ise çoðunuzun haberdar olmadýðý Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüklerinin de aile birlikleri vardýr. ( Yönetmenlikte deðiþiklikle tamamen yönetim velilere devredilmiþtir.) Katýlýmcý olun konu hakkýnda birbirinizi bilgilendirerek tamamlayýn ve kenetlenin. Göreceksiniz ki mücadeleniz çok daha kolaylaþarak saðlam zemin üzerinde idame edecektir. )

Engelli evlatlarýmýzýn yaþam þartlarýný daha iyi duruma getirilmesi ,ayrýmcýlýktan dolayý kanayan yüreklerin hafifletilmesi ve Yaratanýn kullarýna cefa çektirenler fakat kendilerinde kul olduðunu unutanlarla mücadele edilmesi amacýyla kamu bilincine katkýda bulunmak için yol gösterici, bilgi niteliðinde kýsa olarak kaleme alýnmýþtýr. ( Ticari olarak kullanýlamaz ) Aziz Milletimize vakfý edilmiþtir.

Mevcut olan düzenlemeleri irdelediðimizde bazý kanun ve yasalar yetersiz olduðundan bazý kanun ve yönetmelikler iyi fakat sahada uygulanmadýðýndan adaleti gasp ettiði görülmektedir.

Tespiti tahlil'de ise bu mücadele iki aþamalýdýr.

a ) Mevcut durum için mücadele.
b ) Gelecek olan nesillerin daha iyi durumda olabilmesi için alýnacak tedbirler.

Mevcut durum için mücadele :

1 ) Kamu bilinci : ( Bireyin olabileceði kadar alanda ilmi yönden kendisini geliþtirmesi + araþtýrmacý olmasý söylemlerden deðil temel noktalardan hareket etmesi. )

2 ) Mücadele azmi : ( Bireyin kendi kendini okuyarak tanýmasý bu istikamette hayatýný idame ettirme ve kamu bilincini gündelik hale getirmesi. )

3 ) Durumu kabullenme : ( Þükretme çocuðunun konumu ne olursa olsun kabullenme , emanetine sahip çýkmasý uhrevi yet ten güç alarak metanet noktasýna saðlam basmasý. )

4 ) Saðlýk : Týbbi tanýlama tedavi edilebilen gurubunda ise zaman kaybetmeden tedaviye baþlamanýz gerektirmektedir. ( Uzun aþamalý bir süreçtir týbbý yakýn takibe alýn, sabredin ve yýlmayýn muhakkak' ki sonuç alacaksýnýz. )

5 ) Arz talep : ( Önünüze çýkan engelleri aþmak için durumunuzu arz ve resmi olarak talepte bulunmak.

6 ) Hukuk : Haklý olan talepleriniz yerine getirilmiyorsa vakit kaybetmeden usulüne göre hukuki mücadele ediniz.

7 ) Eðitim : Bu konumda çocuðu olan ebeveynler çocuklarýnýn eðitimine baþladýðý tarihten itibaren eðitimlerini çok sýký takip etsinler.)

8 ) Mevcut olan evlatlarýmýzýn Eðitim, Kültürel, Sosyal,Ýstihdam ve gerek simleri olan her alanda durumlarýný iyileþtirmek için bilinçli bir þekilde kamu bilinci oluþturarak el birliði ile mücadele etmek. ( Bilgi çaðýndayýz ) ailelerin iletiþimi çok önemlidir. Birinci derecede önem arz eder. Örgütler yükümlülükleri ve sýnýrlarý toplum tarafýndan belirlenen sosyal giriþimdir. Örgüt kültüründe izlenecek yol kariyer aþamalarýna takýlmadan,neyi yapmak gerektiði deðil neyi istemek gerektiði ivmesinden hareketle meseleleri irdelemek ve iþleme koymaktýr. Örgütlerin yükümlülükleri de ayný zamanda Sosyal sorumluluk kapsamýna girer. ( Yasal + Etik + Gönüllü sorumluluk; Gönüllü sorumluluk da yaþam standardýnýn yükselmesine katkýdýr.) ilkesini benimseyerek hareket etmektir Daha açýk bir anlatýlmada örgütler sahip olduklarý gücü sahip olduklarý toplumdan alýrlar. Bu toplumlarýn baþarýya ulaþmasýnýn birinci kuralý ise bilinçli toplum olmaktýr. ( Bilinçli toplum olmanýn birinci kuralý ise söylemlere ve takýntýlara kulak týkayarak ilmi,objektif hareketle birbirlerini tamamlamalarýdýr.Mevcut daðýnýklýk materyalistlerin ilgi alanýdýr ve bu bir zihniyettir. Dini, imaný, milliyeti olmaz. Fýrsat vermeyin zaten bu beþerlerin iþi budur buradan beslenirler. Hiç kimse bildiðini saklamasýn ve sahaya indirsin mücadelemiz daha kolaylaþýr. Bizi ancak bizler anlarýz birde yüreðinde merhameti olanlar ; kiþiyi ahlaki davranýþta tutarsýzlýktan kurtaran hem de dýþarýdan bir kontrol olmadan ahlaklý davranan vicdan sahipleri anlar. Gerisi ise eh iþte .(Mevcut engelli birey sayýsý sekiz buçuk milyon. Anasýný, Babasýný, Halasýný birde Kardeþini saysan Türkiye' nin yarýsý ( Emanetine sahip çýk Ayný zamanda malýna da.) Peki neymiþ bu mal. Tarifte hata olmaz giymiþ olduðun atletinin dahi vergisini veriyorsun bu sorunun cevabý da sende . Her türlü yaptýrýma! sahipsin. ( TOPLAN ) Fikirlerin izahatý medeni cesarettir. "Pýsýrýk olma , Meziyetli, Maðdur olsan dahi maðrur bir þekilde mücadelene devam et ve Yürekli ol." Okumaya önce kendi kendini okuyarak baþla, kendini geliþtir ve mucizevi çözümler deðil ilmi ayaðý yere basan çözümlerle mücadeleni et.

Bu mahlukat kuraldýr. ( Ýbret olsun diye kaleme alýndý. ) Kurt sürüye daldýðýnda önce koyunun gýrtlaðýný tutar ve yedeðine alarak kuyruðunla da koyunun kýçýna vurarak sürüden çýkartýr. Sonra koyunu býrakýp önden yürür. Koyunda korkusundan kurdun peþini takip eder sonrada koyun kurda yem olur bu duruma düþme emi.

Bu da mahlukat kuraldýr Tilki pirelerinden kurtulmak için önce kendi tüylerini yonarak bir tutam yapýp aðzýna alýr sonra suya girerek kafasýný kaldýrýr pirelerde boðulmamak için tilkinin aðzýndaki kuru tüylerde toplanýr tilki pirelerden kurtulduðunu hissettiðin de aðzýndaki tüyleri suya býrakýr Pireler mevta ha Allah rahmet eylesin

Bu da mahlukatta kuraldýr Fare insanýn kulak ve burun kýkýrdaðýný yerken yemeden önce yiyeceði yere önce tükürür ve uyuþturur sonra üfleyerek yemeye baþlar sabah kalktýðýnýzda burnunuzda kulaðýnýzdan pek esame kalmaz gider. (Burnunuzu ve kulaðýnýzý kaptýrmamak için alacaðýnýz tedbir Aklýnýz olsun. Zeki olmak baþka þey Akýllý olmak baþka þeydir. ( Ýnsan dahil her mahlukat zeki doðar. ) Ýnsanlarda zekiliðin ölçümü ise bilimsel olarak I Q uyku su dur. Akýl ise kiþinin donanýmýdýr yaný kiþi ne kadar kendini donatmýþ ise o kadar akýllýdýr. O zaman bizlere ne kalýyor okuyup araþtýrmacý olmak ilim öðrenmek hepsi bu kadar. O kadarda zor deðil sende tembellik yapma bir yerin mi eksilir.

Gelecek olan nesillerin daha iyi durumda olabilmesi için alýnacak tedbirler

SAÐLIKTA :
a. Doðum öncesi
b. Doðum
c. Doðum sonrasý

Mevcut olan tedbirlerin sahadaki yansýmalarýný temel noktalardan sapmadan tahlil ederek daha ileriye hýzla taþýmak ( Bekamýz gidiyor )

TRAFÝK : Kurallara uymayanlar için mevcut olan yaptýrýmlarý daha ileriye taþýmak ve minyatür trafik pisleri açarak çocuklarýmýza uygulamalý trafik eðitimi vererek daha dikkatli olmalarýný öðretmek.

AÝLE YAPISI : Aile yapýsýný kuvvetlendirmek ve düzgün bir yaþam için eðitsel devamlýlýk saðlayan her türlü tedbiri almak ( Aile hukuku gibi geniþ alan ihtiva eden fakat nokta þeklinde ders tabý müfredatýmýza girerse bu olumsuzluklarýn daha askeriye çekileceði kanaatini taþýmaktayým. )

Konu arz talep meselesidir. Evladýnýn hukukunu ara ve yaz MESULSUN.

HÝÇ KÝMSENÝN NEFSÝNE NE KENDÝNÝ NE AÝLENÝ NEDE EVLADINI TESLÝM ET . ÇÜNKÜ ÝNSANLAR FITRATLARINA GÖRE YARATILRLAR.

Yüz binlerce insan evlat sahibi olmak için her çareye baþvururken yaratan bizleri evlat sahibi etmiþtir . Varsýn öyle olsun ,böyle olsun kabulümüzdür. yaratanýn bizlere emanetidir.Bu evlatlarýn halleri de bellidir. Sen ana,baba yani ebeleyin olarak çocuðunun hukukunu aramaz isen Yaratan tarafýndan sana verilen emanete ihanet etmiþ olmaz mýsýn.O zaman yaratanýna ihanet etmeme durumuna düþmemek istemiyorsan, aynayý al ve kendine bak ve kendi kendini sorgula iyi bakarsan görürsün.

- Hayýr ben bu emanete sahip çýkmak mecburiyetinde deðilim hayat benim diyorsan bu bilgileri okumana gerek yok .( Kendini de meþgul etme sana zaten lazým deðil. )

- Hayýr çocuðum her halimle kabulüm diyorsan oku ve mücadeleni yap. ( Konu hakkýnda nasýl izlenecek bir yol,yordam bilmiyorumdur bundan dolayý da cesaretim yoktu bahanesinin arkasýna artýk sýðýnma gibi bir lüksün yok. Yeterince bilgi verildi. ) Yeri gelince Anadolu çocuðum diyorsun ya ! eð. Müsaade et Anadolu çocuðu olmak o kadar da bedava deðil hani. ( Dik ol. Diri ol. Cesur ol. )

Akli selim düþüncede senin evladýn benim evladým söz konusu deðildir bu evlatlar hepimizindir ilkesinden hareketle.

Her þey yalan gerçek olan bir tek þey var oda ölüm. ( Çýkýný doldur )

Yaradan cümlemizin iþini rast getirsin. Sofrasýna Halil Ýbrahim bereketi. Ailesine saadet ve mutluluklar, hayýrlý ömürler vesin. Gülen yüzler solmasýn. Hayýrlý insanlarla karþýlaþtýrmayý ve haþir neþir etmeyi Nefsi - i Muradiye , nefsini okuyup ve okutanlardan nasip eylesin. Zaten akýl okuyor. ÜZME

KISIM . 1 -Zihinsel Engelli Bireylerin Hak Aramasý

1- BÖLÜM: Eðitim Öðretimin sahada Özel Eðitim ve Öðretime üstü örtülü karþý çýkmasýný ispatlayan belgeler.

2- BÖLÜM: Özel okullarda çocuklarýný okutmak isteyen velilere kayýt esnasýnda veya nakillerde çýkarýlan zorluklarda ALINACAK TEDBÝRLER.

3- BÖLÜM: ÖÐRENCÝNÝN RAHATSIZLIÐINIZ DOLAYISIYLA Öðrencinin özürlü saðlýk kurulu Raporunda EVDEN ÇIKMAMASI SAKINCALI OLACAÐINDAN EVDE ÖZEL EÐÝTÝME UYGUNDUR ibaresi düþülmüþ ise ve ( Özel Eðitim Hizmetleri Kurulu raporunda da ) Evde Eðitim 'den yararlanmasýna karar verilmiþtir ibaresi düþülmüþ ise buna istinaden de ilgili okul idaresi . Milli Eðitim Bakanlýðýmýzýn özel eðitim gerektiren bireyler için evde eðitim hizmetleri yönergesini uygulamýyorsa ALINACAK TEDBÝRLER

4- BÖLÜM: SEVÝYE BELÝRLEME SINAVLARINDA SINIF PUANLARININ YANLIÞ HESAPLANDIÐI ZAMAN DÜZELTÝLMESÝ ÝÇÝN ÝZLENECEK YOL.

5- BÖLÜM: HAKKIMIZI ARARKEN NASIL BÝR YOL ÝZLEYECEÐÝZ idari soruþturma ve Mahkeme kararlarý.

6- BÖLÜM : MAHKEME KARARLARI

7- BÖLÜM : Konu hakkýnda MÜTALAA.

KISIM : 2 - Kaynaþtýrma Uygulamalarýnda Dikkat Edilecek Hususlar

1-BÖLÜM : ÖZEL EÐÝTÝM

2-BÖLÜM: KAYNAÞTIRMA UYGULAMALARI ÝLE ÝLGÝLÝ MADDELERDE dikkat edilecek hususlar.

3-BÖLÜM: VELÝLERÝN ÇOCUKLARININ ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORLARINDA dikkat edeceði hususlar

4-BÖLÜM: ÖZEL EÐÝTÝMDE YERLEÞTÝRME ZEKANIN GURUPLANDIRMASI

KISIM : 3 - Zihinsel Öðrenme Yetersizliði Olan Bireylerin Tanýlanmasý

1-BÖLÜM:

* ZÝHÝNSEL ÖÐRENME YETERSÝZLÝÐÝ OLAN ÇOCUKLAR PROBLEMLERÝNÝN AÐIRLIÐINA GÖRE GURUPLANDIRILMASI.

* ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜNÜN TEÞHÝSÝ

* ZEKA TESLERÝNÝN YAPIM NEDENLERÝ.

* HAKEM HASTAHANE

* REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝNDE KULLANILAN BAZI PSÝKOLOJÝK ÖLÇME ARAÇLARI

* TÜRKÝYE ÖZÜRLÜLER ARAÞTIRMASI TEMEL GÖSTERGELERÝ

* ZÝHÝNSEL ÖZÜR (MENTAL RETARDASYON)

* ZÝHÝNSEL ÖÐRENME YETERSÝZLÝÐÝ NEDÝR

* ZÝHÝNSEL ÖZÜR (MENTAL RETARDASYONA) SEBEP OLAN NEDENLER.

KISIM : 4 - Zihinsel Engelli Bireylerin Ýstihdamý ve Ramlarýn Görevleri

1-BÖLÜM :

* RAMLARIN GÖREVLERÝ

* ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ KURULU VE ÖZEL EÐÝTÝM DEÐERLENDÝRME KURULUNUN GÖREVLERÝ , ÇALIÞMA USUL VE ESASLARI

* DESTEK EÐÝTÝMÝ ALAN BÝREYLERÝN DESTEK EÐÝTÝMÝNE DEVAMI VE KASÝLME USUL VE ESASLARI.

2- BÖLÜM :

* TÜRKÝYEDE ENGELLÝ BÝREYLERÝN ÝSTÝHDAMI

* MESLEKÝ REHABÝLÝTASYON, ÝSTÝHDAM VE SOSYAL GÜVENLÝK

3- BÖLÜM: ENGELLÝ BÝREYLER ÝÇÝN LUZUMLU OLAN KURUMLAR.

4-BÖLÜM : KAYNAÞTIRMA UYGULAMALARI ÝLKÖÐRETÝMDE VE ORTAÖÐRETÝMDE KAYNAÞTIRMA ÖÐRENCÝSÝ SAYILARI

5-BÖLÜM : ÖZÜRLÜ MEMUR SINAVLARI VE TERCÝHLER

KISIM : 5 - Ebeveynlerin Çocuklarýný Yetiþtirirken Dikkat Edeceði Hususlar ve Engellerin Aþýlmasýna Ýliþkin Bilgiler

1-BÖLÜM : EBEVEYNLERÝN ÇOCUKLARINI YETÝÞTÝRÝRKEN DÝKKAT EDECEÐÝ HUSUSLAR.

2 - 3 - 4-5 - 6 inci BÖLÜMLER Doktor Atike Arýcan ADANA tarafýndan kaleme alýnmýþtýr.

2- BÖLÜM: ENGELLÝ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE YOL GÖSTERÝCÝ TAVSÝYELER

3- BÖLÜM: ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ TEÞHÝSÝ VE ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLÜÐÜN BELERTÝLERÝ.

4 -BÖLÜM: ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLERDE GÖRÜLEBÝLECEK SAÐLIK PROBLEMLERÝ VE NEDENLERÝ

5- BÖLÜM: ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ BÝREYLERE SAHÝP AÝLELERE GENETÝK DANIÞMA

6- BÖLÜM : ZEKA GERÝLÝÐÝ SINIFLANDIRMASI

7-BÖLÜM : ENGELLÝ BÝREYLERÝN ÖNÜNDEKÝ ENGELLERÝ AÞMAMIZ ÝÇÝN YAPILACAK ÝÞ VE ÝÞLEMLER.)

8-BÖLÜM: ENGELLÝ DURUMA DÜÞMEMEK ÝÇÝN ALINACAK TEDBÝRLER.

KISIM 6 : YÖNETMELÝKLER

1-BÖLÜM: 65YAÞINI DOLDURMUÞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KÝMSESÝZ TÜRK VATANDAÞLARI ÝLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAÞLARINA AYLIK BAÐLANMASI HAKKINDA YÖNETMELÝK

2-BÖLÜM: BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELÝK RESMÝ KURUM VE KURULUÞLAR BAKIM MERKEZLERÝ YÖNETMELÝÐÝ

3-BÖLÜM: BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERÝN TESBÝTÝ VE BAKIM HÝZMETÝ ESASLARININ BELÝRLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝK

4-BÖLÜM: BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELÝK ÖZEL BAKIM MERKEZLERÝ YÖNETMELÝÐÝ

5-BÖLÜM:BAÞARILI SPORCULARA AYLIK BAÐLANMASI VE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERÝLMESÝ HAKKINDA YÖNETMELÝK

6-BÖLÜM: BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYELERÝ ÖZÜRLÜ HÝZMET BÝRÝMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ

7-BÖLÜM: ÝÞARET DÝLÝ TERCÜMANLIÐI HÝZMETÝ VERECEK PERSONELÝN YETÝÞTÝRÝLMESÝ ÝLE ÇALIÞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

8-BÖLÜM: KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

9 -BÖLÜM: KARAYOLU TAÞIMA YÖNETMELÝÐÝ

10 -BÖLÜM: KARAYOLLARI TRAFÝK YÖNETMELÝÐÝ

11-BÖLÜM: KORUMALI ÝÞYERLERÝ HAKKINDA YÖNETMELÝK

12-BÖLÜM: MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETÝCÝ VE ÖÐRETMENLERÝNÝN NORM KADROLARINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝK

13-BÖLÜM: MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÖZEL, ÖZEL EÐÝTÝM KURSLARI YÖNETMELÝÐÝ

14-BÖLÜM: MÝLLÝ PÝYANGO ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ SAYISAL OYUNLAR YÖNETMELÝÐÝ

15-BÖLÜM: ORTEZ-PROTEZLERÝ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN MERKEZLER ÝLE ÝÞÝTME CÝHAZI SATIÞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELÝK

16-BÖLÜM: OTOPARK YÖNETMELÝÐÝ

17-BÖLÜM: ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ YÖNETMELÝÐÝ

18-BÖLÜM: ÖZÜRLÜ BÝREYLERE UYGULANACAK DESTEK EÐÝTÝM PROGRAMLARI VE EÐÝTÝM GÝDERLERÝNÝN KARÞILANMASINA DAÝR YÖNETMELÝK

19-BÖLÜM: ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜ ÇALIÞTIRMAYAN ÝÞVERENLERDEN CEZA OLARAK KESÝLEN PARALARI KULLANMAYA YETKÝLÝ KOMÝSYONUN KURULUÞU ÝLE ÇALIÞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

20-BÖLÜM: ÖZÜRLÜLER ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI ÖZÜRLÜ-LER ÞURASI YÖNETMELÝÐÝ

21-BÖLÜM: ÖZÜRLÜLER VERÝ TABANI OLUÞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KÝMLÝK KARTI VERÝLMESÝNE DAÝR YÖNETMELÝK

22-BÖLÜM: ÖZÜRLÜLERÝN DEVLET MEMURLUÐUNA ALINMA ÞARTLARI ÝLE YAPILACAK YARIÞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

23-BÖLÜM: ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERÝLECEK SAÐLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

24-BÖLÜM: SAKATLIK ÝNDÝRÝMÝNDEN YARARLANACAK HÝZMET ERBABINN SAKATLIK DERECELERÝNÝN TESPÝT ÞEKLÝ ÝLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELÝK

25-BÖLÜM: SOSYAL HÝZMETLER VE ÇOCUK ESÝRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZÜRLÜLERÝN TESPÝTÝ, ÝNCELENMESÝ, BAKIM VE REHABÝLÝTASYONUNA DAÝR YÖNETMELÝK

26-BÖLÜM: SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELÝÐÝ

27-BÖLÜM: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAÐLIK ÞARTLARI ÝLE MUAYENELERÝNE DAÝR YÖNETMELÝK

28-BÖLÜM: TERÖR EYLEMLERÝ NEDENÝYLE ÞEHÝT VE MALUL OLANLARIN YAKINLARININ VE ÇALIÞABÝLECEK DURUMDAKÝ MALULLERÝN KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝSTÝHDAMI HAKKINDA YÖNETMELÝK

29-BÖLÜM:TÜRK ÝÞARET DÝLÝ SÝSTEMÝNÝN OLUÞTURULMASI VE UYGULANMASINA YÖNELÝK USUL VE ESASLARIN BELÝRLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝK

30-BÖLÜM: VAKIFLAR YÖNETMELÝÐÝ

31-BÖLÜM: YAPILARDA ÖZÜRLÜLERÝN KULLANIMINA YÖNELÝK PROJE TADÝLÝ KOMÝSYONLARI TEÞKÝLÝ, ÇALIÞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

32-BÖLÜM:YURTÝÇÝNDE ÝÞE YERLEÞTÝRME HÝZMETLERÝ HAKKINDA YÖNETMELÝK

33-BÖLÜM: YÜKSEK ÖÐRETÝM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIÞMA VE KOORDÝNASYON YÖNETMELÝÐÝ

34-BÖLÜM: ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ ,SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERÝLECEK SAÐLIK KURULU Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik (Aile ve Sosyal politikalar Bakanlýðýndan )

35 BÖLÜM : MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI OKUL-AÝLE BÝRLÝÐÝ YÖNETMELÝÐÝ

KISIM 7 : ÖZEL EÐÝTÝMDEKÝ AKSAKLIKLAR MÜTALA
1-BÖLÜM : Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði; YERLEÞTÝRME
2-BÖLÜM : MÜTALA

KISIM 8 : ÖZEL EÐÝTÝMÝNÝN DAHA VERÝMLÝ OLABÝLMESÝ ÝÇÝN YAPILACAK GÝRÝÞÝMLER

KISIM 9 : Özür Türleri (Bu bölüm alýntýdýr. Emeði geçen hocalarýmýza teþekkür ederiz.)

Evladýmýn hukukunu aramak için vermiþ olduðum mücadeleden çok yoruldum.
Lakin evladýmdýr babasýyým hukukunu arayacaðým yorulmadým.
Esas yorgunluðum Ýlgililerin yapmýþ olduðu yanlýþlýklardan utanmamdýr.

BEYTÜL MALDA HAK ARAMA
TESPÝTÝ TAHLÝL TESPÝTÝ TEDBÝR
ÖZEL EÐÝTÝM

Bu bilgiler 2006 senesinden günümüze kadar etmiþ olduðum hak arama mücadelesinde mütevazi bir þekilde tekerrürlü 9000 adetin üzerinde fotokopi, fotokopi ve yazýþmalarýn bir metreyi aþtýðý Adli, Ýdari ve mahkeme karalarý dahil 40 adet yazýþmadan ibarettir. 24 dava sonunda evladýmý kurtardým. Ondan sonraki 16 dava da Adli Ýdari, dilekçelerden ibaret olup bilgi niteliðindedir. Yazmýþ olduðum her izahat Belgelerle tescillidir. (Þahsýmýn ve ailemin çocuðumun çekmiþ olduðu sýkýntýlarý baþka aile ve çocuklarý da bu sýkýntýyý yaþamamalarý için konunun sahaya indirilerek izahatý tarafýmca uygun bulunmuþtur.)

1.KISIM

1.BÖLÜM:

Eðitim Öðretimin sahada Özel Eðitim ve Öðretime üstü örtülü karþý çýkmasýný ispatlayan belgeler.

Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðimizde kayda deðer her hangi bir sýkýntý olmadýðý gibi zaman içinde de aþama da kaydetmektedir. Lakin üzülerek ifade ediyorum; Esas sýkýntý Eðitim Öðretimin sahada Özel Eðitim ve Öðretime üstü örtülü karþý çýkmasýndan ibarettir. Ýþin açýkçasý ( Hatýrý sayýlýrda bir gurup öðretmen bu evlatlarýmýzla uðraþmak istemiyor ve Türkiye genelindedir iþte sýkýntý burada' dýr; açýk ve net." Ýlköðretimden baþlamak kaydýyla" Bu konumda çocuðu olan ebeveynler çocuklarýnýn eðitimine baþladýðý tarihten itibaren eðitimlerini çok sýký takip etsinler.)

ÝSPATLAYAN BELGELER : ÞÖYLEKÝ .

1 ) Ýlgili Rehber Öðretmeni zaten Öðrencinin psikiyatrik raporunda " Mental Retardasyon %50 tanýsý konulmasýna raðmen " Zihinsel öðrenme yetersizliði engellinin orta öðretimde kaynaþtýrma olarak yer verilmesinin yönetmelikte karþýlýðý yoktur. Kendi imzasý ve belge vermek suretiyle Tarih 19 / 09 / 2007-

2 ) Bir yýl boyunca biz kurumsal müfredatýmýza ve yapýmýza uygun olmayan zihinsel yetersizliði olan bir öðrenciye BEP planý yapmak, BEP birimi oluþturmak gibi gerçeðe uygun düþmeyen yapýlanmalar ile uðraþtýk durduk. Müfredat olarak Akademik yeterliliklerin aðýr bastýðý bir müfredatý izlemek durumunda ve hayata öyle bir birey yetiþtirmek durumunda iken bu müfredatý %50 Mental Retardasyon Öðretilebilir düzeyde zihinsel yetersizliði olan bir öðrenciye kaynaþtýrma uygulamasý yapmamýz istendi. Evet, orta öðretimde kaynaþtýrma eðitimi vardýr ancak bu zihinsel özürlü için deðil bedensel yeterlilikler içindir. Kendi imzasý ve belge vermek suretiyle. Tarih: 15 / 09 / 2008

Bu mevzuata aykýrý iki belgeyi ve bütün belgeleri ilk önce Ýlgili Okul müdürlüðü ve ilgili birimler mevzuatý bildikleri halde sustular, seyrettiler ve konuyu ilköðretim müfettiþlik kanalýyla ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ( Eðitim Öðretim, Sýnavlar ve Öðrenci iþleri bölümü ) ile desteklediler.

SORUÞTURMAYI YÜRÜTEN Görevi iþi mesleði: Ýlköðretim Müfettiþi " Þimdiki adýyla Eðitim Müfettiþi" ( Konumu adaleti temsil )

3 ) Mevzuata aykýrý iki belgeyi ilgili okulun BEP uygulamayarak yanlýþ tutumunu ve ilgili okulun amiri sýfatýnda olan ilgilileri konu hakkýndaki kayýtsýzlýðýný destekleyen ilgili Ýlk Öðretim Müfettiþinin resmi ifadeleri.

SORUÞTURMAYI YAPAN ÝLGÝLÝ MÜFETTÝÞÝN ÝFADESÝ

Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde kendi müfredatý çerçevesinde ve orta öðretim kurumlarý sýnýf geçme sýnav yönetmeliðine uygun uygulamalar yapýlmasý gerektiðinden hareket etmiþler. Çünkü ortaöðretim üniversiteler öðretime hazýrlýk basamaðý olmasýndan hareketle, bu düzeyde (MENTAL RETARDASYON % 50 Orta düzey zihinsel gerilik anlamýnda)" özel eðitim uygulamasýnýn söz konusu olmayacaðý ve Ö.E.H.Y, nin 31. maddesinde sözü edilen kaynaþtýrma eðitiminden kastýn zihinsel engeli bir birey için olmayýp diðer özürlü alanlar için geçerli olduðu," akademik eðitimin akranlarý ile özel araçlar yardýmý ile sürdürebilecek düzeyde bireyler anlaþýlmasý gerekmektedir. ) Belgelendirmek suretiyle kendi imzasý ile beyaný

Ýlgili Ýlköðretim Müfettiþi'nin ayný içeriliði teþkil eden Ö.E.H.Yönetmeliðine MUHALÝF bir baþka ifadesi: Eðitebilir Eðitim Müfredatý öz bakým beceriliri yaný sýra ( Okul öncesi eðitim derslerinden ) ve ilköðretim birinci kademe becerilirini içeren ( Ýkinci kademe sýnýflara yönelik ) Akademik becerileri / kazanýmlarý dahi içermeyen bir programdýr.

DOLAYISI ÝLE SUÇLANAN KURUMLARI MÜFREDATINDA OLMAYAN, HÝÇ BÝR BRANÞ ÖÐRETMENÝNÝN PEDAGOJÝK FORMASYONU DÂHÝLÝNDE OLMAYAN KAYNAÞTIRMA ÖZEL EÐÝTÝMÝ UYGULAYABÝLMELERÝNÝN ASLA MÜMKÜN OLMAYACAÐI EÐÝTÝM BÝLÝMÝNÝN BÝR GERÇEÐÝDÝR. Kendi imzasý ile beyaný.

TC
MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
24 / 03 / 2008
Sayi : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01.326 / 1192
Konu : Recep Kamil YELYUTAN ‘in dilekçesi
IZMIR VALLILIGI
(Il Milli Egitim Müdürlügü )
Ilgi : Recep Kamil YELYUTAN adli vatandasin 18.03.2008 tarihli dilekçesi
   Ýliniz Ödemiþ Ticaret Meslek Lisesi 9 - D sýnýfýnda eðitim gören 529 numaralý Emre ali YELYUTAN' ýn velisi Recep Kamil YELYUTAN' ýn oðlunun eðitimiyle ilgili olarak Bakanlýk Makamýna gönderdiði ilgi' de kayýtlý dilekçesi Genel Müdürlüðümüzce deðerlendirilmiþtir.
   Söz konusu dilekçe ilgisi nedeniyle ekte gönderilmektedir. Dilekçede belirtilen konunun Valiliginizce degerlendirilerek yapilacak is ve islemlerin ögrenci velisi ile Bakanligimiza bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Kenen KONUK
Bakan. A
Daire Baskani
EKLER :
1 – Dilekçe ( 1 sayfa )


TC
IZMIR VALILIGI
Ily Milli Egitim Müdürlügü

09 / 04 / 2008
Sayi : B.08.4.MEM.4.35.00.14 – 510 / 23615 – 26 739
 
ÖDEMIS KAYMAKAMLIGINA
( Ilçe Milli Egitim Müdürlügü )
Ilgi : MEB. Özel Egitim Rehberlik. ve Danisma. Hizmetleri Genel.Müdürlügünün 24 / 03 / 2008 tarih ve 1192 sayili yazisi .
   Ilgi yazi ekinde alinan Ilçeniz Ticaret Meslek Lisesi ögrencisi Emre Ali YELYUTAN ‘ in velisi Recep Kamil YELYUTAN’ a ait dilekçe örnegi incelenmistir.
   Konu ile ilgilenerek ne tür islem yapildiginin ögrenci ile veliye kurallarin mevzuatin anlatmasini ve mevcut çerçevesinde hareket edilerek gerek okul yönetiminin gerekse okul rehberlik servisinin bilgilendirerek söz konusu ögrencinin raporuna göre hareketle BEP ‘ inin hazirlanmasi ve gerekli tedbirler alinarak egitim – ögretimin aksamamasi için gereginin yapilarak sonucunun Müdürlügümüz Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Bölümüne bildirilmesini rica ederim.
M. Halis KÖSE
Vali. A
Müdür Yardimcisi

EK : Dilekçe örng

4)

TC
ÖDEMIS KAYMAKAMLIGI
Ilçe Milli Egitim Müdürlügü

17 / 06 / 2008
Sayi :B.08.4.MEM.4.35.05- 510 – 2537
Konu :Mütalaa
IL MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ
( Egitim Ögretim, Sinavlar ve Ögrenci Isleri Bölümü )
IZMIR
Ilgi : a) Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Müdürlügünün 16 / 06 / 2008 tarih ve 536 sayili yazisi.
b) Orta Öðretim Kurumlarý Sýnýf geçme ve Sýnav Yönetmeliði
c) Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði
   2007 / 2008 Egitim ve Ögretim Yilinda 9 sinifta % 50 zihinsel Engelli bir ögrencimiz akranlariyla kaynastirma egitimine tabi olup 6 dersten basarisiz olarak ortalama yükseltme sinavlarina girecegi ,
   Ortalama Yükseltme sinavlarinda bu Ögrencimize farkli bir sinav uygulama yapilip yapilmayacagi veya nasil bir uygulamaya tabi tutulacagi hususunda tereddüde düsüldügü ilgi yazi ile bildirilmektedir.

   Konunun acili yetti nedeniyle makamýnýzdan görüþ alýnmasýna ihtiyaç duyulmuþtur. Bilgilerinize ve gereðini arz ederim.

Cevdet ÜNLÜ
Ilçe Milli Egitim Müdürü


 

Ýstenilen görüþün cevaplarý :

5 )

IZMIR VALLILIGI
Il Milli Egitim Müdürlügü


26-06/2008
Sayi : B.08.4.MEM.4.35.00.14 – 510 / 45548
Konu : Mütalaa
ÖDEMIS KAYMAKAMLIGINA
( Ilçe Milli Egitim Müdürlügü )
Ilgi : a) 17/06 2008 tarih ve 2538 sayili yaziniz
b) Milli egitim Bakanligi Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügü Özel Egitim Yönetmeligi.
   Ilgi (a) yaziniz incelenmistir.
   Okullarinizda kaynastirma egitimi alan ögrencilerimizin degerlendirilmesi Ilgi (b) 24 Maddesine göre yapilacaktir.

   Bilgilerinizi geregini rica ederim.

M Halis KÖSE
Vali. a
Müdür YardimcisiEK : Dilekçe örng

Doðru olan görüþ ( Ýl Rehberlik bölümünden )

6)

TC
IZMIR VALLILIGI
Il Milli Egitim Müdürlügü


26 / 06 / 2008
Sayi B.08.4.MEM.4.35.00.05.510 /46327
Konu : Ortalama Yükseltme sinavlari
TC
IZMIR VALLILIGI
Il Milli Egitim Müdürlügü

ÖDEMIS ILÇE MILI EGITIM MÜDÜRLÜGÜNE
IZMIR

Ilgi : a) MEB Ortaögretim Kurumlari Sinif geçme ve Sinav Yönetmeligi
b) MEB Özel egitim Hizmetleri Yönetmeligi
c) 17/06/2008 tarihli ve B.08.4.MEM.4.35.05.510/2537 sayili yazisi
   Mevzuati Inceleme Degerlendirme ve Uygulamada Birligi Saglama Komisyonu 23/06/2008 tarihinde saat 14: 00 ‘ de toplanarak 8 numarali karari ile ilgi (c) yazisini görüsmüs ve asagidaki karar verilmistir.
   1) 2007-2008 egitim ögretim yilinda 9 sinifa % 50 zihinsel engelli olarak kaydedilen ögrencinin hangi dayanaga göre kayit edildigi anlasilmamistir.
2) Ýlgi (a) Yönetmelikte öðrencimizi kapsayan her hangi bir kayýta rastlanmamýþtýr.
3) Ýlgi (b) Yönetmeliðe ilgi tutulmasý konusunda tereddüde düþülmüþtür ve ilgi (a) yönetmeliðinde zihinsel engelli öðrenciler ile ilgili bir açýklama bulunmamaktadýr.Bilgilerinize gereðini rica ederim.

   Bilgilerinizi geregini rica ederim.

Mustafa ÇAKAL
Müdür a.
Müdür yardimcisi
 

Yanlýþ olan görüþ : Ýl Eðitim Öðretim, Sýnavlar ve Öðrenci iþleri bölümü

ÝRDELEME : Ýstenilen % 50 zihinsel engelli öðrenciye sýnavlarda nasýl bir yol izleneceði.
Verilen cevap :

a) 2007-2008 eðitim öðretim yýlýnda 9 sýnýfa % 50 zihinsel engelli olarak kaydedilen öðrencinin hangi dayanaða göre kayýt edildiði anlaþýlmamýþtýr.( Rehberlik Araþtýrma Merkezini suçluyor )

b) Ýlgi (b) Yönetmeliðe ilgi tutulmasý konusunda tereddüde düþülmüþtür ve ilgi (a) yönetmeliðinde zihinsel engelli öðrenciler ile ilgili bir açýklama bulunmamaktadýr. ( Öðrenciyi yok sayýyor )

Ö.E.H. Yönetmeliði : Madde - 31 : Orta öðretimde özel eðitim hizmetleri Özel eðitim ihtiyacý olan bireyler orta öðrenimlerini öncelikle kaynaþtýrma uygulamalarý yoluyla akranlarý ile bir arada genel ve mesleki orta öðretim kurumlarýnda sürdürebilecekleri gibi; özel eðitime ihtiyacý olan bireyler için açýlan orta öðretim kurumlarýnda da sürdürebilirler.

Bu ifadeler ilgililerin belge vermek sureti ile Bakan emrine Muhalif belgelerdir. ( Gerekçe Ö.E.H.Yönetmeliði altýnda Milli Eðitim Bakanýmýzýn imzasý vardýr.)

AYRÝYETEN : Türkiye genelinde bütün okullara bu emirler gönderilmiþtir.

TC
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügü


27/05/2006
Sayi : B.08.0.ÖRG.0.20.02.02 /
Konu : Egitsel Degerlendirme ve tanilama Hizmetleri
IZMIR VALILIGINE
( Il Milli Egitim Müdürlügü )

Ilgi: a) 01/05/ 2005 tarihli ve 5378 sayili Özürlüler ve Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun.
b) 31/05/2006 tarihli ve 26184 sayili Resmi gazete’de yayinlanan Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi,
c) 31/05/2006 tarihli ve B.08.ÖRG.0.20.03.00/14/70 sayili yazi
d) 27/10/2005 tarihli B.08.0.ÖRG.0.20.02.01./45/64 sayýlý yazý

Ýlgi ( a ) Kanunun gereði özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitsel deðerlendirilmeleri rehberlik ve araþtýrma merkezinde kurulacak özel eðitim deðerlendirme kurullarýnca yapýlacak olup iþleyiþe iliþkin usul ve esaslar ilgi ( b ) Yönetmelikte belirlenmiþ, ilgi ( c ) yazýsý ile bildirilmiþtir.

Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin gerek resmi özel eðitim kurumlarýmýzda gerek özel, özel eðitim kurumlarýnda eðitim almalarý ile ilgili tespit, týbbi tanýlama , eðitsel deðerlendirme ve yerleþtirme aþamalarýnda sorun yaþamamalarý,bu süreçte hem bireylerin hem de ailelerinin maðdur olmamalarý için alýnmasý gereken önlemler ilgi ( d ) yazýmýzla duyurularak uygulamanýn baþlayacaðý 01/06/2006 tarihine kadar hazýrlýklarýnýn tamamlanmasý istenmiþtir.

Buna raðmen,Bakanlýðýmýza resmi yazý ya da e- posta yoluyla yapýlan baþvurulardan ; bazý illerde gerekli hazýrlýklarýn tamamlanmadýðý,artan hizmet talebinin karþýlanabilmesi için rehberlik ve araþtýrma merkezlerinin eðitsel deðerlendirme ve tanýlama ile eðitim planlarýný yapacak personel ihtiyacýnýn karþýlanmadýðý anlaþýlmaktadýr.

Rehberlik ve araþtýrma merkezlerinin görev bölgeleri içindeki sorumluluklarý yanýnda özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin ; özel,özel eðitim kurumlarýndan alacaklarý özel eðitim desteðine iliþkin eðitsel deðerlendirme ve tanýlamalarýn da yapacak olmalarý ve bu raporlarýn süresinin bitim tarihinden itibaren her yýl yenilenmesi zorunluluðu , konuyla ilgili mahalli hazýrlýklarýn kýsa sürede tamamlanmasý gerekmektedir. Bu bireylerin ; özel,özel eðitim kurumlarýndan alacaklarý özel eðitim desteðine iliþkin ödemeler, ilgi ( a ) Kanun ve ilgi ( b ) Yönetmelik esaslarý doðrultusunda Maliye Bakanlýðýnca belirlenen esaslara göre yapýlacaktýr.

Ýl / Ýlçe milli eðitim müdürlükleri özel eðitim hizmetlerinin gerçekleþtirilmesinden birinci derece sorumludur. Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin ilgi ( a ) Kanun ve ilgi ( b ) Yönetmelik esaslarý doðrultusunda alacaklarý özel eðitim hizmetleri ile ilgili olarak ;

1) Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði' nin 14 maddesi uyarýnca ilçelerde de özel eðitim hizmetleri kurulunun ve 19 maddesi uyarýnca rehberlik araþtýrma merkezinde özel eðitim deðerlendirme kurullarýnýn oluþturularak 30 Haziran 2006 tarihine kadar iþlevsel hale getirilmesi

2) Ýl ve ilçe milli eðitim müdürlüklerince ilgi ( a ) da kayýtlý Kanun ve ilgi ( b ) de kayýtlý Yönetmelik 01.06.2006 tarihinden itibaren öðrenci tanýlama hizmetlerinin rehberlik ve araþtýrma merkezlerinde oluþabilecek muhtemel geçiþi talep artýþlarýný karþýlamak üzere Temmuz Eylül 2006 döneminde rehber öðretmen ve özel eðitim öðretmeni görevlendirilmesi,

3) Görevlendirme yapýldýðý taktirde öðretmenlerin isim ve görev yerlerinin Genel müdürlüðümüz ile Personel Genel Müdürlüðüne ayrý, ayrý bildirilmesi,

4) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlamada kullanýlacak testlerin uygulamasýnda psikolojik temel eðitiminin alýnmasý gerektiðinde bu amaçla yapýlacak görevlendirilmelerde üniversitelerin PDR,EPH veya psikolojik bölümünden mezun ve varsa test uygulama sertifikasý bulunan rehber öðretmenlerin görevlendirilmesi.

5) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama hizmetlerinin saðlýklý bir þekilde yürütülmesi için rehberlik araþtýrma merkezlerinin çalýþma ortamlarýnýn hizmet talebi karþýlayamamasý durumunda yeni çalýþma ortamlarýnýn düzenlenmesi,

6) Rehberlik ve araþtýrma merkezlerinde 0-3 yaþ erken çocukluk dönemindeki özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitsel deðerlendirme ve tanýlamasýna yönelik alt yapýnýn oluþturulmasý,

7) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlamada ; bir test uygulayýcýsýnýn günde dört bireyi inceleyip deðerlendirebileceði þeklinde planlandýrýlmasý, bireylere verilecek randevu süresinin 30 günü geçmemesi ve Yönetmeliðin 22. Maddesi gereðince iþlemlerin sonuçlandýrýlmasý,

8) Özel Eðitim Deðerlendirme kurulu raporunda , bireyin TC kimlik numarasýnýn iþlenmiþ olmasýna dikkat edilmesi ve velinin eðitsel deðerlendirme ve tanýlama için yaptýðý baþ vuruda baþka bir rehberlik ve araþtýrma merkezlerinden bu hizmeti almadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn alýnmasý,

9) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlamada ; özel ve resmi okullara devam eden bireylerin baþvurusunun okulun baðlý bulunduðu il / ilçe rehberlik ve araþtýrma merkezlerine ; herhangi bir okula devam etmeyen bireylerin baþvurularýnýn ise bireyin ikamet ettiði bölgeden sorumlu rehberlik ve araþtýrma merkezine yapýlmasý,

10) Özel eðitim hizmetleri kurulunca yerleþtirme kararý alýnan bireylerin eðitsel deðerlendirme ve tanýlama dosyalarýnýn okulun baðlý bulunduðu Ýl / ilçe rehberlik ve araþtýrma merkezlerine gönderilmesi,

11) Özel Eðitim Deðerlendirme Kurulunca yerleþtirme kararý alan bireylerin uzman hekimden almýþ olduðu týbbi tanýsýný gösteren raporundaki bilgileri eðitsel deðerlendirme ve tanýlama için yeterli olmamasý halinde gerektiðinde saðlýk kurulu raporu istemesi,

12) Resmi ve özel okullara devam eden özel eðitime ihtiyacý olduðu belirlenen öðrencilerin eðitsel deðerlendirme ve tanýmlarýnýn okul kademeleri arasý geçiþlerde ( okul öncesi eðitim ,ilk öðretim , orta öðretim ) yenilenmesi,

13) Ýlgi ( b ) de kayýtlý Yönetmeliðin yürürlüðe konulmasýndan önce ; özel, özel eðitim kurumlarýndan özel eðitim ve rehabilitasyon desteði için alýnan saðlýk kurulu raporlarýnýn süresi doluncaya kadar geçerli olduðuna dikkat edilmesi,

14) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama amacýyla kullanýlacak formlar, Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Müdürlüðü' nün web ana sayfasý ( orgm.meb.gov.tr ) üzerinde "Özel Eðitim ve Rehberlik Standartlar" baþlýðý altýnda verilen formlarýn kullanýlarak birlikteliðin saðlanmasý,

15) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlamada kullanýlmakta olan ölçme araçlarýndan Genel Müdürlüðün internet sayfasý incelenerek daðýtým yapýlýn ölçme araçlarýnýn RAM' da yeterli olmamasý durumunda, RAM'IN yýl boyunca inceleneceði vaka sayýsý , ilgili ölçme aracýnýn uygulama yeterliliðine sahip personel sayýsý ve test odasý sayýsý göz önünde bulundurarak Bakanlýktan istenmesi.

16) Ýlgi ( b ) Yönetmeliðinde zihinsel yetersizliði olan bireyin tanýmýnda; " zihinsel iþlevler bakýmýndan ortalamanýn iki standart sapma altýnda farklýlýk gösteren " ifadesi yer almaktadýr. Zihinsel becerilerin iliþkin normal daðýtýmýn ortalamasýnýn 100, standart sapmasýnýn da 15 olmasý nedeni ile ortalamanýn iki standart sapma altý 70 zeka bölümüne karþýlýk gelmektedir. Bu nedenle zihinsel yetersizliðe sahip birey tanýmýnda yer alan " zihinsel iþlevler bakýmýndan ortalamanýn iki standart sapma altýnda farklýlýk gösteren " ifadesi ile zeka bölümünün 70' in altýnda olduðunun kabul edilmesi,

17) Ýlgi ( a ) Kanun'un beþinci maddesinde ; özürlülerle ilgili derecelendirmeler ,sýnýflandýrýlmalar, tanýmlar, uluslararasý özgürlük +sýnýflandýrýlmasý temel alýnarak hazýrlanan özgürlük ölçütüne göre yapýlýr. " ifadesi yer almaktadýr, Ýþlevsellik,Fonksiyon Kaybý ve Saðlýðýn Uluslararasý sýnýflandýrýlmasý ( ICF )' na göre ;

hafif düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 50 - 69
orta düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 35 - 49
aðýr düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 20 - 34
çok aðýr düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 0 - 19 zeka bölümüne sahip olmasý gerekmektedir.

Bu özür türlerinden hafif düzeyde zihinsel yetersizliði olanlarýn en az kýsaltýcý ortam ilkesinden hareketle öncelikle kaynaþtýrma eðitimine, özel eðitim sýnýfýna, orta düzeyde zihinsel engelliler için açýlan ilk öðretim okuluna ve iþ eðitim okuluna ; orta ve aðýr düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin ise eðitim uygulama okulu ve iþ eðitim merkezine yönlendirilmeleri uygun olacaktýr. Bununla birlikte ölçme iþlemi mutlak olmayýp hata payý içermesi nedeni ile uygulanan ölçme aracýnýn ölçmenin standart hata deðerinin yanýnda bireyin iletiþim, kendine bakým ev yaþamý toplumsal beceriler, toplumsal olanaklardan yararlanma ,kendi kendini yönetip yönlendirme, okulla ilgili iþlevsel beceriler, boþ zamanlarýný deðerlendirme özelliklerinden en az ikisinde yetersizlik bozukluk göstermesi dikkate alýnarak yönlendirme yapýlmasý.

18) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama hizmetleri sonunda bireylerin doðrudan bazý özel,özel eðitim kurumlarýna yönlendirilmemesi ,yapýlan deðerlendirilmeler sonucunda bireylere veya ailelerine,alacaklarý özel eðitimle ilgili olarak bilgi vermesi, kurum tercihlerini kendilerinin yapabilmesi için bölgede hizmet veren özel,özel eðitim kurumlarýnýn il / ilçe milli eðitim müdürlüklerince hazýrlanmýþ bir listesinin kuruma asýlmasý ya da velilere verilmesi,

19) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlamada hizmetlerinde, özel eðitim desteði almak için yapýlan baþvurular sonuçlanýncaya kadar diðer baþvurularýn daha geniþ bir zamana daðýlmasý , okullardan gönderilen öðrencilerin mutlaka gönderme öncesi deðerlendirme raporu ile özel,özel eðitim kurumlarýndan gönderilen bireylerin de mutlaka durumlarý ile ilgili düzenlenen geliþim raporlarý ile incelenmeye alýnmasý gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereðini önemle rica ederim.


Mehmet TEMEL
Bakan a.
Müstesar V.
 

YUKARIDAKÝ EMÝRLER : 27 / 06 / 2006 senesinde bütün okullarýmýza tebliði edilmiþtir.

TC
IZMIR VALLILIGI
Il Milli Egitim Müdürlügü


 
Sayi : B.08.4.MEM.4.35.00.14 – 510 / 71826
Konu : Okular da Yapilacak Çalismalar.
ÖDEMIS KAYMAKAMLIGINA
(Ilçe Milli Egitim Müdürlügü )

Ilgi : Valilik Makaminin 21/05/2009 tarih ve 35440 sayili Oluru.
   Cumhurbaskanligimizin,Basbakanligimiz ve Basbakanlik Özürlüler Idaresi Baskanligi ile Bakanligimiz, Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügümüzün çalismalariyla,toplumun engellilere bakis açisinin degistirilmesi, engelli çocuga sahip ailelerin bilinçlendirilmesi,kaygilarinin giderilmesi,yönetici, ögretmen, ögrenci ve diger velilerin egitimi ve engellerinde temel haklarinda esit olarak yararlanabilmelerini saglamak amaciyla yapilan çalismalar çerçevesinde ; ilgi (a) Olur ile Ilimizde uygulamaya baslanan “ okulumuzda çiçekler Açti” adli proje kapsaminda tüm okullarda;
   1 – BEP ( Bireysellestirilmis Egitim Plani ) Gelistirme Biriminin kurulmasi her kaynastirma ögrencisi için BEP hazirlanmasi.
2 – Ihtiyaç olmasi durumunda destek egitim odasi ve özel egitim sinifinin açilmasi
3 – Engelliler dayanisma kulübünün kurulmasi.
4 - Fiziksel ortamlarin düzenlenmesi ( Engelli Rampasi, Engelli Tuvaleti, Engelli Asansörü

   Çalismalarina bir an önce baslanmasi hususunda geregini bilgilerinize rica ederim.


M hali KÖSE
Vali. a
Müdür yardimcisi
DAGITIM:
30 Ilçe Kaymakamliklarina

Tebliði tarihi : ÞUBAT 2000 - Sayý 2509

TALIM VE TERBIYE KURULU BASKANLIGI


Karar Tarihi : 21 / 04 / 1999
Karar Sayisi : 13
Konu : Milli Egitim Bakanligi Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi.
 
 
   Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügünün 25 / 06 / 1998 tarih ve B.08.0.ÖRG.0.20.03.04-1711 sayili teklif yazisi üzerine Kurumumuzda görüsülerek uygun bulunan Milli Egitim Bakanligi Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi’ nin ekli örnegine göre kabulü kararlastirildi.
   
Metin BOSTANCIOGLU
Milli Egitim Bakani


DAGITIM:
30 Ilçe Kaymakamliklarina

Orta Öðretim :

Madde 28 - Özel Eðitim gerektiren bireylerin orta öðretimlerini özel eðitim okullarýnda veya diðer genel mesleki ve teknik orta öðretim okullarýnda kaynaþtýrma yoluyla sürdürmeleri esastýr.

Ýlköðretim okullarýný bitiren ; özel eðitim gerektiren öðrencilerden genel mesleki ve teknik orta öðretim okullarýna yönlendirme kararý alýrlar. Ýlgili birimlere yapýlacak iþ birliði çerçevesinde yatýlý ve sýnavsýz olarak bu okullara yerleþtirilirler. Çok programlý liselere ve meslek liselerine yönlendirme kararý alanlardan , yatýlý okumak isteyen öðrenciler için yakýn yatýlý okullarýn olanaklarý da deðerlendirilerek yeterli kontenjanlarý saðlanýr.

Özel Eðitim gerektiren bireylerden açýk öðretim liselerine yönlendirme kararý alýlanlar tanýlama izleme ve deðerlendirme ekibi tarafýndan izlenir. Ýlgili kurum ile programýn ölçme ve deðerlendirmesi gibi konularda iþ birliði yapýlýr.

Yüksek Öðretim :

Madde 29 - Özel Eðitim gerektiren öðrencilerden, yüksek öðretime yönlendirme kararý alanlarýn ilgileri istekleri , yetenekleri ve istihdam olanaklarý doðrultusunda ve ölçüsünde yüksek öðretim olanaklarýndan faydalanabilmeleri için sýnavlarda ve deðerlendirmelerde gerekli eðitim önlemleri alýnýr. Yüksek öðretim kurumlarý ile iþ birliði yapýlarak yerleþtirilmelerinde kredi ve burs elemanlarýnda öncelik tanýnýr.

Türkiye de ilk kez Milli Eðitim Bakanlýðý 1960 lý yýllarda ilk okul bünyesi içinde eðitebilir çocuklar için Eðitebilir sýnýflar açmýþtýr. 1985 yýlýnda 517 özel sýnýf 685 eðitebilir çocuðun eðitim göreceði kapasiteye ulaþmýþtýr.

2000 senesinde orta ve yüksek öðretimde öðrencilerin kaynaþtýrma eðitimi Bakanlýðýmýzca esastýr denildiði halde 2010 senesinde orta öðretimde kaynaþtýrma öðrenci sayýsý 5062 peki orta öðretimden ortalama her sene mezun olan öðrenci sayýsý 500 000 - 2000 senesinden günümüze kadar mezun olan öðrenci sayýsý eþleþtir. ( Geniþ açýklama 4 kýsým - 4. bölümde )

Belgelerden sabit olarak anlaþýlacaðý gibi Bakanlýk tarafýndan emirler tebliði edildiði halde Ýþte Eðitim Öðretimin müfettiþlik kanalýyla ve Eðitim Öðretimin de Özel Eðitim Öðretime üstü örtülü muhalif olan belgeli delilleri. " Dahasý da var " ( Onlarýn açýsýndan da iþte hepsi bu.) BU MÜCADELE ÜÇ SENE SÜRDÜ. 24 davadan sonra Ailece vermiþ olduðumuz mücadelede evladýmýzý kurtardýk. Lakin aklý selim düþüncede senin evladýn benim evladým söz konusu deðildir bu evlatlar hepimizin evladýdýr. Çekilen bu sýkýntýlardan sonra baþka ailelerinde çekmiþ olduðum bu sýkýntýlarý çekmemesi için bu açýklamalar tarafýmdan insani , vicdani. Ahlaki ve kamu bilincini desteklemesi açýdan açýklanmasý zarureti hasýl olmuþtur.

AÇIKLAMA : Bakanlýðýmýz tarafýndan hazýrlanan Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðinde genelde bir sýkýntý görülmediði halde devamlýda aþama kaydettiði görülmektedir. Sahada yaþanan olumsuzluklarý azaltmak için bireylerin giriþimi. Herkes kendi evladýnýn hukukunu arasýn; konu eðitim ve elzem ve günümüzün þartlarýna bakýldýðýnda iþ aþ meselesi bir baþka deðiþle de bireyin ömrünün sonuna kadar kimseye muhtaç olmadan hayatýný idame ettirme meselesidir. Bir ebeveyn baþka ne isteyebilir " ) Kendi evladýnýn kaderini baþkalarýnýn eline býrakma. ( Hukukunu ara Arz ve talep et . )

Yazýldý olumlu sonuç geldi. " Sizlerde yazýn "

DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ :

ÖZEL EGITIM REHBERLIK VE DANISMA HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ


/ / 2013
 
 
   Bakanligimizca Özel Egitim Hizmetleri Genel Müdürlügümüzün Liselerde zihinsel engelliler için özel egitim sinifi açilmasi yasal olarak mümkün olmasina ragmen uygulamalarda yok denecek kadar azdir. Hatta kaynastirma egitimi ayni paralelde oldugu gibi ilk ögretimlerde de bu sikintilar yasanmaktadir. Buna istinaden hem liselerin hem de RAM’ larin istekli olmasi için genel müdürlükler düzeyinde yönergeler ve talimatlar hazirlanmalidir.Bu amaçla zihinsel engelli bireylerin kolaylikla yapabilecegi mesleklerin bulundugu meslek liselerinin de yararlanacagi gibi normal liselerde de bazi düzenlemelere gidilebilir.

Liselerde kaynaþtýrma eðitiminde BEP hazýrlanmýþ olmasýna raðmen . Ödev, sýnav ve deðerlendirmede bu programa genellemede büyük ölçüde uyulmadýðý görülmektedir. Bu amaçla genel müdürlüðümüzün Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri ve gönderilmek üzere Liselerin genel müdürlüklerine hatýrlatýcý mahiyette emirler gönderilmesinin yararlý olacaðý kanaatini kuvvetle taþýmaktayým. Bu konuda maðduriyetimizin giderilmesini gereðini bilgilerinize arz ederim.

   
Ad Soyadi
Imza

Adres:
Tel :

2-BÖLÜM :

ÖZEL OKULLARDA ÇOCUKLARINI OKUTMAK ÝSTEYEN VELLÝLERE KAYIT ESNASINDA VEYA NAKÝLLERDE ÇIKARTILAN ZORLUKLARDA ALINACAK TEDBÝRLER.

Bu gibi dilekçeler iki türlü yazýlmaktadýr.

I : Bulunmuþ bulunduðunuz ilçenin Milli Eðitim Müdürlüðüne.
II : Bulunmuþ bulunduðunuz ilçenin Kaymakamlýk makamýna.

Sizler ikinci yolu seçin.

GEREKÇE : Kaymakamlým makamý ilçenin mülki amiridir. ( Devlettir. ) uðramýþ olduðunuz maðduriyeti bilmesinde fayda vardýr.

Mevzuat hükümlerine uygun zihinsel engelli çocuðunuzu özel bir okula eðitimini almasý için kayýt yaptýrdýðýnýz esnada karþýnýza ilgili okul müdüriyeti tarafýndan Okulumuz özel bir okuldur. Belirli konularda karar veren organlarýn ( yönetim kurulu, eðitim kurulu vb) vardýr. Okulumuzda öðrencinin öðrenim görmesi bu kurullarýn vereceði karar doðrultusunda olacaktýr gibi bu ve buna benzer cevaplar ile KARÞILAÞIRSANIZ.

DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ :

TC
…………………. KAYMAKAMLIGINA


/ / 2013
 
 
   Velisi oldugum oglum…………………… 28.06.2004 tarihinde Istanbul Marmara Üniversitesi hastanesinin vermis oldugu özürlü heyet raporu ile tespit edildigi üzere %50 Mental Retardasyon teshisi ile özürlü grubunda egitime tabi tutulmasi gereken bir ögrenci olarak oglum…………………YELYUTAN’I 2006 - 2007 egitim ve ögretim dönemi basinda özel Ahmet Simsek ilk ögretim okuluna kayit yaptirmak için müracaat ettim. Fakat ilgili okul idaresi tarafindan müracaatim esnasinda Okulumuz özel bir okuldur. Belirli konularda karar veren organlarin ( yönetim kurulu, egitim kurulu vb) vardir. Okulumuzda ögrencinin ögrenim görmesi bu kurullarin verecegi karar dogrultusunda olacaktir. Ifadeleriyle muhatap kaldim

Oysaki Milli Eðitim bakanlýðý Özel Öðretim Kurumlarý Yönetmeliðinin 4 maddenin (g) bendinde kurum tanýmý yapýlmýþ, özel okullar ile ilgili 6.madde gereði Bakanlýkça ( Milli Eðitim Bakanlýðý ve Valilikçe ) yapýlacak iþlemler tanýmlanmýþtýr. 24maddenin (2) bendinde ise kurumlardaki eðitim personeli ile diðer personel görev, yetki ve sorumluluklarý bakýmýndan bu yönetmelik ve dengi resmi kurumlarýn tabi olduðu yönetmeliklerde belirtilen hükümlere tabi olduðu belirtilmiþtir.

51. maddesinde ise öðrenci veya kursiyer kayýt ve nakil iþlemleri baþlýklý kýsýmda ise " okullardan , kayýt bölgesi þartý dýþýnda dengi resmi okullarýn tabi olduklarý yönetmelik hükümlerini uygulayacaklar, ayrýca kurum yönetmeliði düzenlemezler. " þeklinde hükümlere yer verilmiþtir.

Ancak, yukarýdaki kayýt esnasýnda ilgili okul tarafýndan bahsedilen akademik kurul kararý, yönetim kurul kararý ve sair herhangi bir kurum yada kurulun ilgili mevzuat ve yönetmelik çerçevesinde karar alma ve verme yetkisi bulunmadýðý yönetmelik tetkiklerinde görülmektedir. Özel okullarda genellik ve eþitlik ilkelerine uymakla yükümlüdürler çocuðumun eðitim hakký sürüncemede býrakýlmasý ve haksýz yere maðdur edilmesi her türlü hukuki izahtan varestedir.

Yönetmeliðin 67. maddesi uyarýnca bu yönetmelikte belirtilen kurumlar milli eðitim denetçileri ve il eðitim denetmenler' i ile diðer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir hükmü yer almaktadýr.

Yönetmeliðin 68. maddesinde ise;"bu yönetmelikte yer almayan hususlarda resmi benzeri kurumlarýn tabi olduðu mevzuat hükümleri uygulanýr.. " denmektedir. Maðduriyetimin kaldýrýlmasý için gereðini bilgilerinize arz ederim.

   
Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

ÖZEL OKULLARDA ÇOCUKLARINI OKUTMAK ÝSTEYEN VELLÝLERE NAKÝLLERDE VE NAKÝLDEN SONRA ÇIKARTILAN ZORLUKLARDA ALINACAK ÖNLEMLER.

Okulumuz özel bir okuldur. Belirli konularda karar veren organlarýn ( yönetim kurulu, eðitim kurulu vb) vardýr. Öðrenicinin önümüzdeki öðretim yýlýnda okulumuzda öðrenim görmesi bu kurullarýn vereceði karar doðrultusunda olacaktýr. Öðretim yýlý sonuna kadar sürecek olan gözlemlerimiz sonucu hazýrlayacaðýmýz rapor ilgili kurullarýmýza sunulacak, bu kurullarda yer alan akademisyenler tarafýndan deðerlendirilecek, alýnacak karar tarafýmýza bildirildiðinde bizde size gerekli bilgilendirmeyi yapacaðýz " Okul idaresi tarafýndan bu ve buna benzer cevaplar ile KARÞILAÞIRSANIZ.

DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ :

TC
…………………. KAYMAKAMLIGINA


/ / 2013
 
 
   Velisi olduðum oðlum ………………… 28.06.2004 tarihinde Ýstanbul Marmara Üniversitesi hastanesinin vermiþ olduðu özürlü heyet raporu ile tespit edildiði üzere %50 Mental Retardasyon teþhisi ile özürlü grubunda eðitime tabi tutulmasý gereken bir öðrenci olarak oðlum ……………. YELYUTAN' ý Ýstanbul Kartal Özel Salih Nafiz TÜZÜN ilk öðretim okulunda kayýtlý iken 2004-2005 eðitim öðretim yýlýnda nakil olarak Özel Ödemiþ Ýlköðretim okuluna gelmiþtir oðlum …………….. YELYUTAN Özel Salih Nafiz TÜZÜN ilköðretim okulunda da kaynaþtýrma eðitimine (BEP'E) tabi iken nakil gelmiþ olduðu Özel Ödemiþ Ýlköðretim okuluna kaynaþtýrma eðitimine tabi tutulmadýðý gibi ilgili okul idaresi tarafýndan aþaðýda belirtilen mesnetsiz sorularla muhatap kaldým.

Okulumuz özel bir okuldur. Belirli konularda karar veren organlarýn ( yönetim kurulu, eðitim kurulu vb) vardýr. Öðrenicinin önümüzdeki öðretim yýlýnda okulumuzda öðrenim görmesi bu kurullarýn vereceði karar doðrultusunda olacaktýr. Öðretim yýlý sonuna kadar sürecek olan gözlemlerimiz sonucu hazýrlayacaðýmýz rapor ilgili kurullarýmýza sunulacak, bu kurullarda yer alan akademisyenler tarafýndan deðerlendirilecek, alýnacak karar tarafýmýza bildirildiðinde bizde size gerekli bilgilendirmeyi yapacaðýz

Oysa Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðinin 4.maddesinin (ü )bendinde özel eðitim okul ve kurumlarý ; özel eðitime ihtiyacý olan bireylere hizmet , özel olarak yetiþtirilmiþ personelin bulunduðu geliþtirilmiþ eðitim programlarý ve yöntemlerin uygulandýðý , BAKANLIÐA BAÐLI HER TÜR VE KADEMEDEKÝ YATILI VE GÜNDÜZLÜ RESMÝ VE ÖZEL OKUL KURUM VE KURUMLARI, ifade ettiði belirtilmiþtir. Ayný maddenin (I) bendi Kaynaþtýrma uygulamalarý yoluyla eðitimlerine devam eden öðrenciler ile üstün yetenekli öðrencilere ihtiyaç duyduklarý alanlarda destek eðitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiþ ortamý.

Okulumuz özel bir okuldur. Belirli konularda karar veren organlarýn ( yönetim kurulu, eðitim kurulu vb) vardýr. Öðrenicinin önümüzdeki öðretim yýlýnda okulumuzda öðrenim görmesi bu kurullarýn vereceði karar doðrultusunda olacaktýr. Öðretim yýlý sonuna kadar sürecek olan gözlemlerimiz sonucu hazýrlayacaðýmýz rapor ilgili kurullarýmýza sunulacak, bu kurullarda yer alan akademisyenler tarafýndan deðerlendirilecek, alýnacak karar tarafýmýza bildirildiðinde bizde size gerekli bilgilendirmeyi yapacaðýz

Oysa Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðinin 4.maddesinin (ü )bendinde özel eðitim okul ve kurumlarý ; özel eðitime ihtiyacý olan bireylere hizmet , özel olarak yetiþtirilmiþ personelin bulunduðu geliþtirilmiþ eðitim programlarý ve yöntemlerin uygulandýðý ,BAKANLIÐA BAÐLI HER TÜR VE KADEMEDEKÝ YATILI VE GÜNDÜZLÜ RESMÝ VE ÖZEL OKUL KURUM VE KURUMLARI, ifade ettiði belirtilmiþtir. Ayný maddenin (I) bendi Kaynaþtýrma uygulamalarý yoluyla eðitimlerine devam eden öðrenciler ile üstün yetenekli öðrencilere ihtiyaç duyduklarý alanlarda destek eðitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiþ ortamý.

Ayný Yönetmeliðin (7) Maddesinin (5) Bendinde aynen Milli eðitim müdürlükleri , örgün ve yaygýn eðitim kurumlarý , saðlýk kuruluþlarý , üniversiteler . Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna baðlý birimler ve yerel yönetim birimleri özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitsel deðerlendirme ve tanýmlanmasý amacýyla RAM 'a yönlendirilmesinde sorumluluðu paylaþýrlar.

Yine ayný Yönetmeliðin 12 maddesinin (e) bendi ise yerleþtirme kararýna yerleþtirme kararý verilen okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri yürütme komisyonu ise kayýt tarihinden itibaren 70 Eðitim iþ günü içinde itiraz edebilir hükmü bulunmaktadýr.

23.maddede ise kaynaþtýrma yoluyla eðitim ; özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitimlerini , destek eðitim hizmetleri de saðlanarak yetersizliði olmayan arklarý ile birilikte resmi ve özel ; okul öncesi ilköðretim, orta öðretim ve yaygýn eðitim kurumlarýnda sürdürmeleri esasýna dayanan özel eðitim uygulamalarýdýr.. " þeklinde tanýmlanarak kaynaþtýrma yoluyla eðitim uygulamalarýnda nelere dikkat edileceði ayrýntýlý olarak aktarýlmýþtýr. Özellikle yönetmeliðin ý bendinde "..özel eðitim okul ve kurumlarýna devam eden öðrencilerin kaynaþtýrma uygulamalarý kapsamýnda , yetersizliði olmayan aklarýnýn devam ettiði okul ve kurumlarda bazý derslere ve SOSYAL ETKÝNLÝKLERE katýlmasý için gerekli tedbirler alýnýr… " yine i bendinde " kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrencilerin yetersizlik türü, eðitim performansý ve ihtiyacýna göre araç - gereç, eðitim materyalleri, öðretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve deðerlendirmede gerekli tedbirler alýnarak düzenlemeler yapýlýr.. " D bendinde ".. kaynaþtýrma yoluyla eðitim uygulamasý yapýlan okul ve kurumlarda , bu yönetmeliðin 73. maddesinde yer alan hükümler doðrultusunda BEP GELÝÞTÝRME BÝRÝMÝ oluþturur.. " denmesine raðmen ilgili okul idaresi mevzuat hükümlerine uymamasý nedeniyle çocuðum maðdur edilmiþ bulunmaktadýr. Maðduriyetimin kaldýrýlmasýný bilgilerinize arz ederim.
Saygýlarýmla

   
Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

EÐER DÝLEKÇELERÝNÝZE OLUMLU SONUÇ ALAMADIYSANIZ.

Yukarýda yazmýþ olduðunuz dilekçenize ilaveten dilekçenize verilen cevabý da ekleyerek bulunduðunuz Ýl Valilik makamýna baþ vurunuz ilgili makamda maðduriyetinizi kaldýrmayýp hükümlülüðünü yerine getirmiyorsa bulunmuþ olduðunuz ilin idare mahkemesine direk yürütmeyi durdurma ve mahkeme sonuçlandýktan sonra akabilin' de tazminat davasý açýnýz ve Milli Eðitim Bakanlýðýna ( özellikle kiþiye özel Bakana ) Maðduriyetinizi bildiriniz.

DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ :

ISTANBUL IDARE MAHKEMESI BASANLIGINA


/ / 2013
 
 
   DAVACILAR : Kendi adlarina asaleten …………………. YELYUTANA velayet en ……………YELYUTAN ve …………………YELYUTAN

ADRES :

DAVALILAR :1-)Istanbul Valiligi – Istanbul
2-)Milli Egitim Bakanligi – Ankara

KONU : Davacilarin 15.000-TL manevi tazminat istemidir.

TEBLIG TARIHI :

OLAYLAR : yukaridaki dilekçeleri ve dilekçelerinizden gelen cevaplari ve bilgi edindirme kanunu geregince elde etmis bulundugunuz belgeleri de delililer bölümündeki dizi pusulasina ekleyiniz.

ÇOCUGUM ILSIS SISTEMINDE DE KAYITLI OLMASI HASABIYLE ;TAM ZAMANLI KAYNASTIRMA EGITIMINE TABI TUTULMASI GEREKEN BEP UYGULAMA ZORUNLULUGU OLAN BIR ÖGRENCIDIR. OKUL IDARESI SISTEMDE BUNU GÖRMESINE RAGMEN BUNA UYGUN DAVRANMAMISTIR.

KANUNI MEVZUAT

Ýlkönce davamýz olumsuz idari iþlem nedeniyle doðrudan tam yargý davasý olarak ikame edilmiþtir. ÝYUK 10.maddeye göre ; yukarýda maddelerde belirtilen idarenin belirsizliði karþýsýnda bunlarýn yapýlmamasý nedeniyle davalý idareler tarafýndan belirtilen mevzuat hükümlerine göre gerekli gözetim ve denetim yetkisi kendilerine olmalarýna raðmen kusurlu ve mevzuata aykýrý hareket etmeleri nedeniyle iþbu davanýn açýlmasý zarureti hasýl olmuþtur.

Davalý idareler yazmýþ olduðum yazýlý dilekçelerimdeki hususlarý ilgili okulda uygulanýp , yapýlýp yapýlmadýðýný irdelememiþler, Bu hükümler uyarýnca gerekli denetim ve gözetim görevini yerine getirmeyen en büyük mülki amir durumunda olmasý nedeniyle maðduriyetimin kaldýrýlmasý Valiliðine ve yönetmelikte Bakanlýðýnda bu þeklide yetkili olmasý nedeniyle Milli Eðitim Bakanlýðýna karþý izafe edilmiþtir.

KALDIKÝ, EMSAL NÝTELÝKTE ÝZMÝR 3. ÝDARE MAHKEMESÝNÝN 2010/2038 E- 2011/1569 K SAYILI KARARI ÝLE BEP UYGULANMAYAN KAYNAÞTIRMA EÐÝTÝMÝNE TABÝ ÖÐRENCÝ ÝÇÝN 15.000-TL MANEVÝ TAZMÝNATA HÜKMEDÝLMÝÞTÝR. Buna iliþkin karar örneði de ekte sunulmuþtur.

HUKUKÝ SEBEPLER :ÝYUK, Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði, Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim Kurumlarý Yönetmeliði

DELÝLLER

SONUÇ VE TALEP :Yukarda arz edilen nedenlerle ;
1-) 15.000-TL olmak üzere dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalý idarelerden alýnarak, davacýlara verilmesine,
2-) Yargýlama giderleri ile vekalet ücretinin karþý yana tahmiline, karar verilmesi vekaleten arz ve talep olunur.
Saygýlarýmla

NOT: ÝMKANINIZ VARSA AVUKAT TUTUNUZ

   

3-BÖLÜM :

RAHATSIZLIÐINIZ DOLAYISIYLA Öðrencinin özürlü saðlýk kurulu Raporunda EVDEN ÇIKMAMASI SAKINCALI OLACAÐINDAN EVDE ÖZEL EÐÝTÝME UYGUNDUR ibaresi düþülmüþ ise ve ( Özel Eðitim Hizmetleri Kurulu raporunda da ) Evde Eðitim 'den yararlanmasýna karar verilmiþtir ibaresi düþülmüþ ise buna istinaden de ilgili okul idaresi . Milli Eðitim Bakanlýðýmýzýn özel eðitim gerektiren bireyler için evde eðitim hizmetleri yönergesini uygulamýyorsa ALINACAK TEDBÝRLER.

ÖRNEK DÝLEKÇE

TC
KADIKÖY KAYMAKAMLIGINA


/ / 2013
 
 
   Velisi oldugum oglum ………………YELYUTAN Salih Nafiz TÜZÜN ilk ögretim okulunda kayitli iken 2004-2005 28.06.2004 tarihinde Istanbul Marmara Üniversitesi hastanesinin vermis oldugu özürlü heyet raporu ile tespit edildigi üzere en az alti ay süreyle evden çikmasi sakincali olacagindan evde özel egitime uygundur raporu verilmistir. Ayriyeten Özel egitim hizmetleri kurulu raporunda da evde Egitimden yararlanmasi karari verildigi halde çocuguma mevzuat hükümleri geregi ilgili okul idaresi tarafindan hiç bir islem yapilmamistir.
Oysa.

Anayasamizin 42’ inci maddesindeki “ .. Devlet durumlari sebebiyle özel egitim ihtiyaci olanlari topluma yararli kilacak tedbirleri alir “ .. hükmü uyarinca.

Ilgi ( a ) Kanun’un 7’ inci maddesindeki “ Egitim hakki “ ile 8 “ inci maddesinin “ Firsat ve imkan esitligi “ basligi altinda “ Özel egitime ve korunmaya muhtaç çocuklari yetistirmek için özel tedbirler alinir. “ hükmü yer almistir.

Ilgi ( b ) Kanun’ un 6 ‘ inci maddesinde; özel egitim gerektiren bireyler için okul ve siniflarin açilmalarinin zorunlulugu oldugu belirtilmektedir . Ayni kanunun 52’ inci maddesi ile de mülki amirleri ilkögretim müfettislerini ve zabita teskilati zorunlu ögrenim çagindaki çocuklarin ilkögretim kurumlarina devamlarini saglamakla yükümlü kilmis, veli yahut aile baskanlarini ve okul idarelerini yardimla ve her türlü tedbiri almakla görevlendirmistir. Bu kanun’un yürürlüge girmesiyle özel egitim gerektiren bireylerin de zorunlu egitimleri kesintisiz 8 yil olmustur.

Ilgi ( c ) Kanun’ un “ Egitim ve Ögretim “ baslikli 15 ‘ inci maddesinde; “ Hiçbir gerekçeyle özürlülerin egitim almasi engellenemez . Özürlü çocuklara , gençlere ve yetiskinlere özel durumlari ve farkliliklari dikkate alinarak bütünlestirilmis ortamlarda ve özürlü olmayanlarla esit egitim imkani saglanir. “ amir hükmünün yerine getirilmesinde her tür ve kademede görev ve sorumlulugu bulunanlar görevin ifasinda tereddüde meydan vermeyecek sekilde hareket edeceklerdir.

Milli Egitim Bakanligimizin özel egitim gerektiren bireyler için evde egitim hizmetleri yönergesi .

Madde: 1- Bu yönergenin amaci; okul öncesi ve ilkögretim çagindaki özel egitim gerektiren bireylerden egitim ögretim kurumlarindan dogrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde verilecek egitim hizmetlerini planlamak ve yürütmekle ilgili usul ve esaslari düzenlemektir.

Madde: 2 - Bu yönerge ; okul öncesi ve ilk ögretim çagindaki özel egitim gerektiren bireylerden egitim ögretim kurumlarindan dogrudan yaralanamayacak durumda olanlara evde verilecek egitim hizmetlerinin yürütülmesindeki usul ve esaslari , uygulama ilkelerini , hizmetleri yürüten birimler ile personelin görev ve sorumluluklarini kapsar.

Madde: 5 (a) bendi : Her hangi bir eðitim öðretim kurumundan doðrudan yararlanamayacak durumlarda olan okul öncesi ve ilk öðretim caðýndaki özel eðitimi gerektiren bireylere evde eðitim verilmesi esastýr. - notu düþülmüþtür

Madde:10 Okul yönetiminin görevleri de belirtilmiþtir.

Ýlgili okul idaresi tarafýndan mevzuata uyulmamasý neticesinde bu dilekçeyi makamýnýza yazmam zarureti hasýl olmuþtur. Maðduriyetimin giderilmesini Gereðini bilgilerinize arz ederim . Saygýlarýmla

Ekler : 1) Bireyin en az altý ay süreyle evinden çýkmasýnýn mümkün olmadýðýný / sakýncalý olduðunu belirten saðlýk kurulu raporunun alýnmasý
2 ) Eðitsel tanýlama ve deðerlendirme kurulu raporu

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

Eðer vermiþ olduðunuz dilekçeden netice alamadýysanýz.

ÖRNEK DÝLEKÇE

TC
ISTANBUL VALILIGINE


/ / 2013
 
 
   Velisi oldugum oglum ………………YELYUTAN Salih Nafiz TÜZÜN ilk ögretim okulunda kayitli iken 2004-2005 28.06.2004 tarihinde Istanbul Marmara Üniversitesi hastanesinin vermis oldugu özürlü heyet raporu ile tespit edildigi üzere en az alti ay süreyle evden çikmasi sakincali olacagindan evde özel egitime uygundur raporu verilmistir. Ayriyeten Özel egitim hizmetleri kurulu raporunda da evde Egitimden yararlanmasi karari verildigi halde çocuguma mevzuat hükümleri geregi ilgili okul idaresi tarafindan hiç bir islem yapilmadigindan dolayi menfi olarak sonuçlanmistir ( oysa )

Anayasamizin 42’ inci maddesindeki “ .. Devlet durumlari sebebiyle özel egitim ihtiyaci olanlari topluma yararli kilacak tedbirleri alir “ .. hükmü uyarinca.

Ilgi ( a ) Kanun’un 7’ inci maddesindeki “ Egitim hakki “ ile 8 “ inci maddesinin “ Firsat ve imkan esitligi “ basligi altinda “ Özel egitime ve korunmaya muhtaç çocuklari yetistirmek için özel tedbirler alinir. “ hükmü yer almistir.

Ilgi ( b ) Kanun’ un 6 ‘ inci maddesinde; özel egitim gerektiren bireyler için okul ve siniflarin açilmalarinin zorunlulugu oldugu belirtilmektedir . Ayni kanunun 52’ inci maddesi ile de mülki amirleri ilkögretim müfettislerini ve zabita teskilati zorunlu ögrenim çagindaki çocuklarin ilkögretim kurumlarina devamlarini saglamakla yükümlü kilmis, veli yahut aile baskanlarini ve okul idarelerini yardimla ve her türlü tedbiri almakla görevlendirmistir. Bu kanun’un yürürlüge girmesiyle özel egitim gerektiren bireylerin de zorunlu egitimleri kesintisiz 8 yil olmustur.

Ilgi ( c ) Kanun’ un “ Egitim ve Ögretim “ baslikli 15 ‘ inci maddesinde; “ Hiçbir gerekçeyle özürlülerin egitim almasi engellenemez . Özürlü çocuklara , gençlere ve yetiskinlere özel durumlari ve farkliliklari dikkate alinarak bütünlestirilmis ortamlarda ve özürlü olmayanlarla esit egitim imkani saglanir. “ amir hükmünün yerine getirilmesinde her tür ve kademede görev ve sorumlulugu bulunanlar görevin ifasinda tereddüde meydan vermeyecek sekilde hareket edeceklerdir.

Milli Egitim Bakanligimizin özel egitim gerektiren bireyler için evde egitim hizmetleri yönergesi .

Madde: 1- Bu yönergenin amaci; okul öncesi ve ilkögretim çagindaki özel egitim gerektiren bireylerden egitim ögretim kurumlarindan dogrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde verilecek egitim hizmetlerini planlamak ve yürütmekle ilgili usul ve esaslari düzenlemektir.

Madde: 2 - Bu yönerge ; okul öncesi ve ilk ögretim çagindaki özel egitim gerektiren bireylerden egitim ögretim kurumlarindan dogrudan yaralanamayacak durumda olanlara evde verilecek egitim hizmetlerinin yürütülmesindeki usul ve esaslari , uygulama ilkelerini , hizmetleri yürüten birimler ile personelin görev ve sorumluluklarini kapsar.

Madde: 5 (a) bendi : Her hangi bir eðitim öðretim kurumundan doðrudan yararlanamayacak durumlarda olan okul öncesi ve ilk öðretim caðýndaki özel eðitimi gerektiren bireylere evde eðitim verilmesi esastýr. - notu düþülmüþtür

Madde:10 Okul yönetiminin görevleri de belirtilmiþtir.

Madde: 7 Ýl/Ýlçe milli eðitim müdürlüklerinin görevleri belirtilmiþtir.

Madde:14 Evde egitim hizmetleri yürüten ögretmenlerin görevlendirilmesinde asagidaki hususlar dikkate alinir.

a) Gezerek özel eðitim görevi yapmak üzere özel eðitim okullarýna atanan özel eðitim sýnýf öðretmenleri, evde eðitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir.

b) Gezerek özel eðitim görevi yapan öðretmenlerin önerileri doðrultusunda, rehberlik ve araþtýrma merkezlerinde görevli özel eðitim sýnýf öðretmenleri ile bireyin kayýtlý bulunduðu okuldaki okul öncesi sýnýf ve alan öðretmenleri evde eðitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir.

c) Bireyin kayýtlý bulunduðu okulda evde eðitim hizmetlerinde görevlendirilebilecek okul öncesi, sýnýf ve alan öðretmeni bulunmasý halinde diðer okullardan da öðretmen görevlendirilebilir.

d) Gezerek eðitim görevi yapan öðretmenler, Ýl/Ýlçede bulunan ihtiyaçlar doðrultusunda birden fazla birey için evde eðitim hizmetlerinde görevlendirilebilir.

e) Öðretmenlerin görev planlamalarý yapýlýrken evde eðitim alacak bireylerin ikamet adresleri dikkate alýnýr ibareleri bulunmaktadýr.

/ / 2013 tarihindeki usulen ……………Kaymakamlýk makamýna vermiþ olduðum dilekçemde ilgililer tarafýndan bu konudaki yönetmenlikler açýk ve sari olduðu halde maðduriyetim giderilmemiþtir. Buna iliþkin müfrez belge ek (3) dedir. Gereðini bilgilerinize arz ederim.

Ekler : 1) Bireyin en az altý ay süreyle evinden çýkmasýnýn mümkün olmadýðýný / sakýncalý olduðunu belirten saðlýk kurulu raporunun alýnmasý
2 ) Eðitsel tanýlama ve deðerlendirme kurulu raporu
3) / / 2013 tarihindeki…………maðduriyetinizin kaldýrýlmasý için Kaymakamlýk makamýna vermiþ olduðum dilekçede maðduriyetimin kaldýrýlmadýðýna dair olan belgesi.

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

Eðer buradan da sonuç alamadýysanýz Direk idari mahkemeye ve paralelinde Milli Eðitim Bakanlýðýna Bakan adýna kiþiye özel yazýp gönderin. ( Bu konulara iliþkin dilekçeler yukarýda belirtilmiþtir.

NOT : Maðduriyetinizin kaldýrýlmasý için vermiþ olduðunuz dilekçelerde direk maðduriyetiniz kaldýrýlmayarak soruþturma yapýlýrsa.( Ýfadeniz alýnacak yaný ifade tutanaðý hazýrlanacaktýr.) Soruþturma için görevlendirile muhakkik veya Eðitim müfettiþi soruþturmayý yürütecektir.

Ýzleyeceðiniz yol :

a)cevabýnýz kýsa olsa dahil daha önceden hazýrlayarak bir kaðýda vereceðiniz cevabý yazýp, belgelerini de hazýrlayarak ona göre cevabýný verin ve ondan sonra soruþturmayý yapan yetkilinin sorularýný cevaplayýn.

b) Cevabýnýz uzun ise ifade tutanaðýnýzý daha önceden yazýp belgeleri ile dosyalayýn ve soruþturmayý yapan yetkili tarafýndan daha önce vermiþ olduðunuz / / 2013 tarihli þikayetçi dilekçesinden bahisle sorulduðunda

c)cevap olarak / / 2013 tarihli dilekçemin içeriliði ve sizin için hazýrlamýþ olduðum belgeleri ile birlikte açýklayýcý yazýsý olan dosyamýn ifadem olarak kabul edilmesini istiyorum deyin ve ifade tutanaðýný tutturun.

d)Dizi pusulasýný sýralý olarak belge sayýsý, ifade sayýsý ný yazmýþ olduðunuz dilekçenin altýna yazmayý unutmayýn..

4- BÖLÜM :

SEVÝYE BELÝRLEME SINAVLARINDA SINIF PUANLARININ YANLIÞ HESAPLANDIÐI ZAMAN ÝZLENECEK YOL DÜZELTÝLMESÝ ÝÇÝN ÝZLENECEK YOL.

Direk yürütmeyi durdurmak için idare Mahkemesine dava açýlmasý gerekir
Davalý : Milli Eðitim Bakanlýðý

KONU HAKINDA BÝLGÝLER:

31/05/2006 tarih ve 26184 sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe giren Özel eðitim hizmetleri yönetmeliði ' nin 4 maddesinin ( i ) bendinde dikkat eksikliði olan birey ; yaþma ve geliþme seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliði , aþýn hareketlilik ,hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerim en az iki ortamda ve altý ay süreyle gösteren bu özellikleri yedi yaþýndan önce ortaya çýkan özel eðitim ile destek eðitim hizmetine ihtiyacý olan birey olarak tanýmlamýþtýr.

Ayný Yönetmeliðin 23 maddesinin birinci fýkrasýnda " kaynaþtýrma yoluyla eðitim; özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitimlerini destek eðitim hizmetleri de saðlayarak yetersizliði olmayan akranlarý ile de birlikte resmi ve özel ; okul öncesi ilköðretim, ortaöðretim ve yaygýn eðitim kurumlarýnda sürdürmeleri esasýna dayanan özel eðitim uygulamalarýdýr. Hükmüne ikinci fýkrasýnýn ( b ) bendinde; Özel eðitime ihtiyacý olan bireyler kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerini yetersizliði olmayan akranlarý ile birlikte ayný sýnýfta tam zamanlý sürdürebilecekleri gibi özel eðitim sýnýflarýnda da yarý zamanlý olarak ta sürdürebilirler.

Yarý zamanlý kaynaþtýrma uygulamalarý ,öðrencilerin bazý derslere yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte ayný sýnýfta veya ders dýþý etkinliklere birlikte katýlmalarý yoluyla yapýlýr, " hükmüne ( e ) bendinde " ; Kaynaþtýrma yoluyla eðitim uygulamalarý yapýlan okul ve kurumlarda öðrencinin yetersizliðine uygun fiziksel sosyal psikolojik ortam düzenlemeleri yapýlýr Bu okul ve kurumlarda öðrenciye verilen eðitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi amacýyla özel araç- gereç ile eðitim materyalleri saðlanýr ve destek eðitim odasý açýlýr." Hükmüne .24 maddesinin birinci fýkrasýnýn ( c ) bendinde ise ; " Öðrenciler., yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacýyla sýnavlarda uygun araç - gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandýrýlýr .Ýhtiyacý olan bireyler için yazýlý sýnavlarda refakat etmek üzere bir öðretmen görevlendirilir hükmüne yer verilmiþtir.

Milli Eðitim Bakanlýðý 2010 yýlý Orta öðretim kurumlarýna Geçiþ Sistemi seviye Belirleme Sýnavý e - baþvuru kýlavuzunun 9 maddesinde : Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencilerin, sisteme iþlenmesi amacýyla; okul müdürlüðünün baðlý bulunduðu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðüne müracaat etmeleri zorunludur.

Okul müdürlüðü velinin görüþünü de alarak öðrencilerin sýnav hizmetleriyle ilgili olarak RAM' a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derece sorumludur. ( Mahkeme kararý )

Sýnavlarda öðrenciler için gerekli tedbirlerin alýnabilmesi için ; "özürlü saðlýk kurulu raporu" "Özürlü kimlik kartý " veya " özürlü bilgisinin iþlendiði nüfus cüzdanýndan biriyle süreðen hastalýðý olan öðrenciler için ise saðlýk raporunun aslý veya onaylanmýþ örneðiyle RAM' a baþ vurmasý gerekmektedir.

Özel eðitim ihtiyacý olan öðrencilere ,.Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlükleri tarafýndan MEBBIS - RAM modülüne iþlenen bilgiler doðrultusunda sýnav hizmetleri verilecektir .

Öðrencilerin özür durumlarý beyan ettiði belgelerin bir örneði .Rehberlik ve araþtýrma Merkezi Müdürlüðünde saklanacaktýr.

Özürlü öðrenciler sürekli kullandýklarý araç - gereç ve cihazlarý kendilerinin getirmesi kaydýyla sýnavda kullanabileceklerdir." Hükmü 9.3 maddesinde : " Dikkat eksikliði ve hiperaktivite bozukluðu olan öðrenciler tek kiþilik salonlarda sýnava alýnacaktýr. " hükmü 12.4 maddesinde ise " Yýlsonu baþarý puaný : öðrencinin derslerden aldýðý yýl sonu puanlarý ,o derse ait haftalýk ders saati ile çarpýlarak aðýrlýklý yýl sonu puanlarý hesaplanýr. Bu puanlarýn toplamýnýn o derse ait haftalýk ders saati toplamýna bölünmesi ile de yýl sonu baþarý puaný hesaplanýr. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapýlýr. Okuldaki her bir sýnýf için 6.7.ve 8 Sýnýflardaki en yüksek puan 500 tam puana dönüþtürülür. Yýl sonu baþarý puanýnýn 500 tam puan dönüþtürülmesi iþlemi kaynaþtýrma yoluyla veya özel eðitim sýnýfý okullarýnda eðitim gören öðrenciler için diðer öðrencilerden ayrý olarak ve kendi guruplarý içinde yapýlýr. " hükmüne yer verilmiþtir. ( Mahkeme kararý )

5- BÖLÜM :

HAKKIMIZI ARARKEN NASIL BÝR YOL ÝZLEYECEÐÝZ. ( idari soruþturma ve mahkeme kararlarý)

Size ve reþit olmayan çocuðunuza yönelik bir eylem ya da hak ihlalinin oluþturduðunu düþünüyorsanýz; idari ve adli yollardan hakkýnýzý arayabilirsiniz. Þikâyetlerinizin ikamet ettiðiniz yer ilçe ise ilçe milli eðitim müdürlüðü soruþturma bölümüne veya ( Kaymakamlýða ) dilekçe ile baþvurabilirsiniz. Eðer tatmin edici bir sonuç alamadýysanýz il milli eðitim müdürlüðü soruþturma bölümüne veya ( Valiliðe ) dilekçe ile hakkýnýzý arayabilirsiniz. (Söz konusu þikâyetinizi takip etmek açýsýndan dilekçe köþe ve kayýt numarasýný almaya ihmal etmeyiniz.)

Ýdari mahkemeye dava açmadan önce haksýz uygulamayý kaldýrmak için iþlemi yapan ya da yapmaktan kaçýnan makamýn bir üst makamýna baþvurmanýz gerekir.( Elinizde konuyu baðlayýcý belge olmadan ) Kesinlikle de bu yolu takip etmeden idari mahkemeye dava açmayýn. Unutmayýn davayý açtýðýnýz merci devlettir. ( Belge konuþur. )

ÖRNEK DÝLEKÇE

ILÇE MILLÎ EGITIM MÜDÜRLÜGÜNE


/ / 2013
 
 
   Velisi olduðum oðlum…………………………….28/06/2004 tarihinde Ýstanbul Marmara üniversitesi hastanesinin vermiþ olduðu özürlü heyet raporu ile tespit edildiði üzere %50 mental retardasyon teþhis ile özürlü grubunda eðitime tabii tutulmasý gereken bir öðrenci olarak 2006/2007 eðitim ve öðretim dönemi baþýnda……………Anadolu ticaret meslek lisesine kayýt yaptýrdým. Çocuðum ilsiz sisteminde de kayýtlý olmasý hesabiyle; tam zamanlý kaynaþtýrma eðitimine tabi tutulmasý gereken BEP uygulama zorunluluðu olan bir öðrencidir. okul idaresi sistemde bunu görmesine raðmen buna uygun davranmamýþtýr.

Normal öðrenciye uygulanan eðitime tabi tutularak 2006-2007 eðitim ve öðretim döneminde sýnýf tekrarýna býrakýlmýþtýr. Çocuðuma özel eðitim yönetmenliði uygulamalarý yapýlmadýðýndan maðdur edilmiþtir. Mevzuata uymayan okul idaresi hakkýnda gereðinin bilgilerinize arz ederim.

EKLER
EK 1: ……….Devlet hastanesinden 27.03.2007 tarihinde alman %50 Mental Retardasyon Özürlü Saðlýk kurulu raporu.
EK 2: ……….Rehberlik Araþtýrma Müdürlüðünün 01.05.2007 tarihli özel eðitim deðerlendirme kurul raporu.
EK 3: ..........Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünün 24.04.2007 tarihli yöneltme raporu.
EK 4: ……….Rehberli Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünün 26.04.2007 tarihli BEP programý.
EK 5: ……Özel Eðitim Hizmetlerinin yönetmenliði gereði 23.24.31 ve 74'üncü maddeleri

DELÝL TOPLAMA HAKKI : Ýfadenizin alýnmasý veya sorgunuz sýrasýnda þüpheden kurtulmak gayesiyle somut delillerin toplanmasýný talep edebileceðinizin ve "aleyhinize olan þüpheleri ortadan kaldýracak delilleri ileri sürme hakkinizin olduðunun da hatýrlatýlmasý zorunludur.(CMUK Md. 123)

BÝLGÝ EDÝNME : 4982 Sayýlý bilgi edinme hakký kanunun 24.04.2004'te yürürlüðe girmiþtir. Bu kanun amacý demokratik, þeffaf yönetimin gereði olan eþitlik ve tarafsýzlýk ve açýklýk ilkelerine uygun olarak kiþilerin bilgi edinme haklarýný kullanmalarýný saðlamaktýr.

ÝDARENÝN YÜKÜMLÜLÜKLERÝ : Kurum ve kuruluþlar bu konuda yer alan istisnalar dýþýndaki her türlü bilgi ve belgeyi baþ vuranlarýn yararlanmasýna sunmak ve bilgi edinme baþvurularýný etkin ve süratli ve doðru sonuçlandýrmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Kurum ve kuruluþlar, baþvurma üzerine istenen bilgi ve belgeye eriþimini 15 iþ gün içinde saðlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin baþvurulan kurum ve kuruluþ içindeki baþka bir birimden saðlanmasý baþvuru ile ilgili olarak bir baþka kurum ve kuruluþun görüþünün alýnmasý gereksimi veya baþvuru içeriðini birden fazla kurum ve kuruluþu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye eriþim otuz iþ günü içinde saðlanýr. Devlet sýrrý taþýyan belgeler bu kanunu kapsamaz.

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

ÖRNEK DÝLEKÇE

MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜNE


/ / 2013
 
 
   Kanunda açýk hükmü bulunmayan hallerde genel hukuk kurallarýnýn açýk olduðu malumunuzdur.

Bilgi edindirme kanununa göre masraflarý karþýlanmak üzere kendisiyle ilgili her türlü belgelerden örnek alabilir. Buna istinaden 24.06.2008 tarihinde vermiþ olduðum dilekçemin soruþturma safhasýnda yapýlan soruþturma yazýþmalarýnýn birer nüshalarýný tarafýma verilmesini arz ederim.

 

 

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

EÐER YAZMIÞ OLDUÐUNUZ DÝLEKÇENÝN CEVABI YASAL SÜRE ÝÇÝNDE VERÝLMEMÝÞ ÝSE.

ÖRNEK DÝLEKÇE

MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜNE


/ / 2013
 
 
Kanunda açýk hükmü bulunmayan hallerde genel hukuk kurallarýnýn geçerli olduðu malumunuzdur.

Bilgi edindirme kanununa göre masrafý karþýlanmak üzere kendisiyle ilgili her türlü belgeden örnek alabilir.Buna istinaden 24/06/2008 tarih ve 22052 sayýlý Müdürlüðünüze verdiðim dilekçemin yasal cevap verme süresi geçmiþ olduðundan en kýsa zamanda tarafýma cevap verilmesini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

ÖRNEK DÝLEKÇE

T.C.
CUMHURIYET BASSAVCILIGINA/ / 2013
 
 

…………….cumhuriyeti baþsavcýlýðýnýn 28/03/2008 tarih ve 2008/1203 sayýlý soruþturma izin talep namesinin ön inceleme ve soruþturma olarak görevlendirilen muhakkik …………………….Tarafýndan yapýlan soruþturma yazýþmalarýnýn bilgi edinme kanunu çerçevesinde birer nüshasýný tarafýma verilmesini arz ederim.

 

 

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

SAVCILIK ÞÝKÂYET DÝLEKÇESÝ

Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açýsýndan bir suç oluþturduðunu düþünüyorsanýz, suçun gerçekleþtiði yer savcýlýðýna bir dilekçeyle baþvurabilirsiniz. Örneðin eylem Kadýköy ilçesi sýnýrlan içinde gerçekleþmiþse, Kadýköy Cumhuriyet Savcýlýðý'na baþvurmak gerekir.

Savcýlýða yazýlacak dilekçelerde dikkat edilmesi gereken noktalar þunlardýr:

1. Hangi savcýlýða baþvuruluyorsa, o savcýlýðýn adý baþlýk olarak konulmalýdýr.
2. Eylemden zarar gören þikâyetçi ya da þikâyetçilerin ad ve adresleri yazýlmalýdýr.
3. Suç tarihi yer almalýdýr
4. Olaylar baþlýðý altýnda suça konu olan olay kýsa, öz ve mümkünse sýra takip edecek þekilde anlatýlmalýdýr.
5. Deliller baþlýðý altýnda þikâyeti kanýtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazýr bulunan belge, varsa tutanak gibi yazýlý deliller þikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayýn tanýklarý varsa, bunlarýn ad ve adresleri de belirtilmelidir.
6.Kamu davasý açýlmasý talebi, dilekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir.

HAKKIMIZI ARARKEN ANAYASA MADDE 36: "Herkes, meþru vasýta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargý mercileri önünde davacý veya davalý olarak iddia ve savunma adil yargýlanma hakkýna sahiptir." Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý Hakkýnýn ihlal edildiðini, hukuka aykýrý bir eylem ya da iþlemle karþý karþýya kaldýðý düþünen veya iddia eden her kiþi hakkýný aramakta özgürdür. Ülkemizin hukuk sisteminde bu yollar yargý ve yasama organlarýna yapýlacak bir takým baþvurular þeklinde düzenlenmiþtir.

Bir hukuki anlaþmazlýk oluþtuðunda sorunun çözümü için yargý mercilerine, yani mahkemelere baþvururuz. Ülkemizde yürürlükte olan hukuk sistemine göre, kiþiler arasýndaki davalar ile yurttaþ-devlet arasýndaki davalara ayrý yargý yerlerinde ayrý usullerle bakýlýr. Buna göre, bir yanda genel yargý adý da verilen adli yargý, öte yanda da taraflardan en az birinin "devlet" olduðu idari yargý mevcuttur.

ÝDARÝ MAHKEMELER

Haksýz yere baþka bir yere atanan bir memursunuz; polisin kestiði trafik cezasýný haksýz buluyorsunuz; dükkânýnýza ruhsat verilmemesi iþleminin yasal olmadýðýný düþünüyorsunuz; arazinizin kamulaþtýrýlmasýna karþý çýkmak istiyorsunuz... Bu durumlarda idareye karþý idare Mahkemeleri'nde dava açabilirsiniz. Ancak dava yoluna ogitmeden önce idareye baþvurarak iþlemin kaldýrýlmasý, geri alýnmasý, deðiþtirilmesi ya da yeni bir iþlemin yapýlmasý için haksýz iþlemin size yazýlý olarak bildirildiði tarihten itibaren 60 gün içinde talepte bulunmayý ihmal etmeyin.

Davayý açmadan önce haksýz uygulamayý kaldýrmak için iþlemi yapan ya da yapmaktan kaçýnan makamýn bir üstüne baþvurmak gerekir. Kaymakamlýk ise, valiliðe, valilik ise içiþleri Bakanlýðý'na gibi... Belediye gibi üst makamý olmayan kurumlar söz konusuysa, yine o makama baþvurmak gerekiyor.

Ýdari davalarda duruþma ender olarak yapýlýr. Mahkeme davayý dosya üzerinde görür. Dosyanýzýn tam olmasý ve kanýtlarýn iddianýzý kesin bir þekilde desteklemesi hem sizin talebinizin geçerlilik kazanmasý hem de mahkemenin uzamamasý açýsýndan yararlý olur.

1)Bir idari iþlemin hukuksal olarak ortadan kalkmasýný istiyorsanýz iptal davasý açmalýsýnýz. 60 gün içinde haksýz iþlemi yapan idari merciin bulunduðu yerdeki idare mahkemesine baþvurmanýz gerekiyor. Taþýnmaz mallara iliþkin davalara bakacak yetkili mahkeme, bu taþýnmaz mallarýn bulunduðu yerin baðlý olduðu idare mahkemesidir.

2)Dava açsanýz bile idarenin yapmýþ olduðu iþlem yürümeye devam eder. Dava açýlmasý sizin haksýz bulduðunuz iþlemi otomatik olarak durdurmaz, iþlem ancak mahkemenin vereceði YÜRÜTMENÝN DURDURULMASI kararýyla sona erdirilir. Eðer menfaatinize: veren iþlemin derhal durdurulmasýný istiyorsanýz, dava dilekçesi sað üst köþesine "yürütmeyi durdurma istemlidir" ibaresini koymalýsýnýz. Þunu unutmayýn: Mahkemenin "yürütmeyi durdurma karan vermesi için: a) dava konusu iþlem açýkça hukuka aykýrý olmalýdýr; b) bu iþlem yüzünden telafisi güç, hatta imkânsýz bir zararýn oluþmakta olduðu açýkça kanýtlanmalýdýr.

3)Bu kararýn aleyhine 7 gün içinde Bölge idare Mahkemesi'ne itiraz edebilirsiniz. Bölge idare Mahkemesi'nin kararý kesindir.

NOT:
Ýdareye açýlan davalar sürelidir. Ýdari iþlemin size bildirildiði tarihten itibaren 60 gün içinde size herhangi bir yanýt gelmemiþse, talebiniz reddedilmiþ anlamýna gelir. Dava açma süresi yeniden baþlar.

Ýdari mahkemede bilirkiþi isteme hakkýnýz vardýr.

Her ne kadar idari davalarda duruþma ender olarak yapýlýr. Mahkeme davayý dosya üzerinden görür ibaresi yer almýþ olsa da dava açtýðýnýz konuda bilgi sahibi iseniz dava dilekçenizde duruþma talebi isteyebilirsiniz.

Eðer açtýðýnýz bu davada duruþma talebinde bulunmamýþ ve sonradan bulunmak istiyorsanýz ek dilekçe ile baþvurabilirsiniz.

ÖRNEK DÝLEKÇE

3. IDARE MAHKEMESI BASKANLIGINA
IZMIR
DAVACI: Emre Ali Yelyutan'a velayetten Recep Kamil Yelyutan ve Hatice Yelyutan
Akýncýlar Mahallesi………………… Ödemiþ / ÝZMÝR
DAVALI: Ödemiþ Kaymakamlýðý
KONU : Aþaðýdaki açýklama ve taleplerimiz sunulmasýdýr.

TALEBÝMÝZ : 1-) Yukarýda numarasý yazýlý dosyada her ne kadar dava açarken duruþma talebimi dile getirmemiþ isem de; iþ bu dilekçem ile davanýn duruþmalý görüþülmesini talep etmekteyim.
Talebimin kabulü ile duruþma gününün taraflara teblið hususu arz ve talep olunur.Saygýlarýmla

 

 

Davaci
Emre Ali Yelyutan’a velayetten
Recep Kamil Yelyutan ve Hatice Yelyutan

 

Ýdari mahkemelere baþvururken çocuðunuz 18 yaþýný doldurmamýþ ise velayetten (çocuðunuzun adý anne ve babanýn adýný yazarak dava açýn. )

BU OLUMSUZ SÜRECÝN SAHADA BÝR DAHA VUKU BULMAMASI TEMENNÝSÝ ÝLE

( Tedbir olarak )

Aþaðýda bulunan yedi adet mahkeme kararý ayrý, ayrý mahkemelerden alýnmýþtýr. Konumu itibariyle deðiþik iþ karar statüsünde olup Türkiye' nin ilk mahkeme kararlarýdýr. EMSAL dava olarak kullanýlabilinir. )

EMSAL DAVALAR : ÝZMÝR ÝDARE MAHKEMELERÝ.
( USULEN ) KAYMAKAMLIK MAKAMINA AÇILAN DAVALAR.

1 - Sýnýfta kalma iþlemi ( Ýzmir 3 Ýdare Mahkemesinin 2008/1397 E 2009/697 K sayýlý 1604.2009 tarihli karar.
2 - Ýngilizce dersi ortalama yükseltme ( Ýzmir 4. Ýdare Mahkemesinin 2008/1149 E - 2009/71 K sayýlý ve 04.02.2009 tarihli kararý. )
3 - Fizik dersi ortalama yükseltme ( Ýzmir 1. Ýdare Mahkemesinin 2008/1219 E -2009/232 k ve 13.02.2009 tarihli kararý. )
4 - Matematik ortalama yükseltme ( Ýzmir 1. Ýdare Mahkemesinin 2008/1218 E - 2008/2110 k sayýlý ve 24.12 2008 tarihli kararý. )
5 - Demokrasi dersi ortalama yükseltme ( Ýzmir 4.Ýdare Mahkemesinin 2008/1147 E- 2009/6.K sayýlý ve 08.01.2009 tarihli kararý. )

KAYMAKAMLIK MAKAMINA AÇILIP HASIM DÜZELTME KARARINA MÜTEAKÝP.

HISIM DÜZELTME KARARI :

1 ÝDARE MAHKEMESÝ
ESAS NO : 2009/1080

Ýdare Yargýlama Usulü Kanun'un 15 inci maddesinin 1/C bendi uyarýnca gerçek hasmýn " ÝZMÝR VALÝLÝÐÝ " olarak saptanmasýna ve dava dilekçesinden bir örnek çýkarýlarak adý geçer idareye tebliðine 05/11/2009 tarihinde oy birliði ile karara verildi.

VALÝLÝK MAKAMINA AÇILAN DAVA :
6 - Sýnýfta kalma iþlemi . Ýzmir 1. Ýdare Mahkemesinin 2009/1080 E - 2010/ 1043 K sayýlý ve tarafýmýza 25. 10. 2010 tebliði edilen kararý.
AÇIKLAMA: Karar veren Ýzmir idare Mahkemesin' ce duruþma için önceden belirlenen 13/07/2010 tarihinde davacý vekili Avukat Hülya Özel Atamanýn geldiði, davalý idareyi temsilen gelen olmadýðý görülmekle, duruþmaya katýlan davacý vekiline söz verilip dinlendikten sonra usulüne uygun yapýlan duruþma sonrasý gereði görüþüldü.
Dava ; Ýzmir Ýli Ödemiþ Ýlçesi ticaret Meslek lisesi öðrencisi olan ve % 50 mental retardasyon teþhisi ile özürlü gurubunda olan davacýlarýn çocuðunun özel eðitim sýnavýna tabi tutulmayarak normal öðrencilere uygulanan eðitim sýnavýnýn uygulanmasý nedeniyle 2008 - 2009 eðitim ve öðretim sýnýfta kalmasýný iliþkin iþlemin iptali istemiyle açýlmýþtýr.
Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði' nin 4 maddesinin ( z ) bendinde Özel eðitime ihtiyacý olan birey: Çeþitli nedenlerle bireysel ve geliþim özellikleri ile eðitim yeterlikleri açýsýndan akranlarýndan beklenilen düzeyden anlamlý farklýlýk gösteren birey " olarak tanýmlanmýþ 12 maddesinde, " Özel eðitim hizmetleri kurulu , özel eðitim deðerlendirme kurulu raporu doðrultusunda özel eðitime ihtiyacý olan bireyi uygun okul veya kuruma yerleþtirir; 23. Maddesinde , " Kaynaþtýrma yoluyla eðitim ; özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitimlerini , destek eðitim hizmetleri de saðlanarak yetersizliði olmayan akranlarý ile birlikte , resmi ve özel; okul öncesi ilk öðretim, orta öðretim ve yaygýn eðitim kurumlarýnda sürdürmeleri esasýna dayanan özel eðitim uygulamalarýdýr." ;
2- Kaynaþtýrma yoluyla eðitim uygulamalarýnda aþaðýdaki hususlar dikkate alýnýr:
a)Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin, eðitimlerini öncelikle yetersizliði olmayan akranlarý ile birlikte ayný kurumda sürdürmeleri saðlanýr.
b)Özel eðitime ihtiyacý olan bireyler kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerini, yetersizliði olmayan akranlarý ile birlikte ayný sýnýfta tam zamanlý sürdürebilecekleri gibi özel eðitim sýnýflarýnda yarý zamanlý olarak ta sürdürebilirler. Yarý zamanlý kaynaþtýrma uygulamalarý, öðrencilerin bazý derslere yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte ayný sýnýfta yada ders dýþý etkinliklere birlikte katýlmalarý yoluyla yapýlýr.
c) Eðitim hizmetleri, bireylerin eðitim performansýna ve öncelikli ihtiyaçlarýna göre planlanýr.
ç) Kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrenciler, yetersizliði olmayan akranlarýyla ayný sýnýfta eðitim görmeleri halinde kayýtlý bulduklarý okulda uygulanan eðitim programýný ; özel eðitim sýnýflarýnda ise sýnýfýn türüne göre bu Yönetmenliðin 26 ncý ve 27 nci maddelerinde belirtilen eðitim programýný takip ederler. Öðrencilerin takip ettikleri programlar temel alýnarak eðitim performansý ve ihtiyaçlarý doðrultusunda BEP hazýrlanýr.
i) Kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrencilerin yetersizlik türü , eðitim performansý ve ihtiyacýna göre ; araç - gereç , eðitim materyalleri , öðretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve deðerlendirmede gerekli tedbirler alýnarak düzenlemeler yapýlýr " ; kuralýna, ayný yasa'nýn 24 maddesinde ise , " Kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrencilerin baþarýlarýnýn deðerlendirilmesinde ilgili mevzuatýn yanýnda aþaðýdaki hususlar dikkate alýnýr.
a) Bulunduðu okulun eðitim programýna denkliði olmayan bir özel eðitim programýný izleyen öðrencilerin baþarý, devam ettikleri okulun sýnýf geçme ve sýnavlarla ilgili hükümlerine göre deðerlendirilir. Ancak, deðerlendirilmelerde öðrencilerin BEP' leri dikkate alýnýr.
b) Bulunduðu okulun eðitim programýna denkliði olmayan özel eðitim programýný izleyen öðrencilerin baþarýlarýnýn deðerlendirilmesiyle ilgili iþlemler bu yönetmeliðin 85 inci maddesindeki ilgili hükümlere göre yapýlýr.
c) Öðrencilerin baþarýlarýn deðerlendirilmesinde kullanýlacak yöntem, teknik, ölçme araçlarý ve deðerlendirme zamaný , deðerlendirme aralýklarý deðerlendirmeden sorumlu kiþiler ve deðerlendirmenin yapýlacaðý ortam, BEP geliþtirme biriminin görüþ ve önerileri doðrultusunda belirlenir…." Kurallarýna yer verilmiþtir.
Dava dosyasýnda yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacýlarýn çocuðu hakkýnda Ödemiþ Devlet Hastanesi' nin saðlýk kurulu tarafýndan " Metal Retardasyon % 50 " tanýsý konulduðu , bunun üzerine Ödemiþ Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi' nce çocuðun durumunun deðerlendirildiði ve özel eðitim desteði alarak çocuðun" kaynaþtýrma eðitimine " tabi tutulmasý gerektiðine iliþkin bir yöneltme raporu hazýrlandýðý ,öðrencinin Ticaret Meslek Lisesine kaydolduðu , okulda öðrenci için " Bireysel Eðitim Programý " hazýrlandý öðrencinin özürlü gurubunda eðitim sýnavýna tabi tutulmasý gerekirken bu sýnava tabi tutulmayarak normal öðrencilere uygulanan eðitim sýnavýnýn uygulanmasý nedeniyle sýnýfta kalmasýna iliþkin iþlemin iptali istemiyle bakýlmakta olan davanýn açýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Olaylarda bireyselleþtirilmiþ eðitim programýnýn uygulanmasý nedeniyle öðrencinin sýnýfta kaldýðý, özel eðitime tabi tutulmasý gereken öðrencinin gösterdiði yüksek gayret ve ailesinin desteði ile normal öðrencilerle ayný þartlara tabi tutulduðu telafi sýnavýndan geçtiði ancak öðrencinin özürlü gurubunda eðitim sýnavýna tabi tutulmasý gerekirken normal öðrencilerle ayný þartlarda eðitim.
itiraz isteminin reddi ile anýlan kararýn ONANMASINA, yargýlama giderlerinin itiraz edenin üzerinde býrakýlmasýna, posta gideri avansýndan artan miktarýn istenmesi halinde itiraz edene iadesine, 01/03/2011 tarihinde oybirliðiyle karar verildi.
Medeni kanunun mevzuatlarýna uyulmayan bu hatalý davranýþlarýn düzeltilmesi için ¨IQ Düzeyi ölçütlerinin hangi düzeyde Ergen olabilmesi için ölçütlerin yeniden düzeltilmesi konusunda gerekli makamlara dilekçe ile baþvurulmuþtur. ( Sizlerde baþvurun " Milli Eðitim ve Saðlýk Bakanlýðýný ilgilendiriyor." )
Açýklama : Davalý idarenin Hafif düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 50 - 69 Bu gurup un Ergen deðil kýsýtlýdýr temiz kudreti bulunmayan kiþinin vermiþ olduðu vekalet geçersizdir itirazý MAHKEMECE RED EDÝLÝÞTÝR. Bu guruptaki evlatlarýmýzýn mahkeme kararý ile kýsýtlý olmayýp ergin olduðu mahkeme kararýyla sabit olmak üzere tescil edilmiþtir .( Hafif düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 50 - 69) Altýna valilik makamýnca imza atýlmýþ bu belgenin açýlýmý yani izahatý; tabiri caiz ise tescilli olarak, Anadolu iþi göbeðinden " Deli " Peki Valilik makamýmý hatalý; hayýr Valilik makamý imza makamýdýr her gün onlarca yüzlerce imzalanmak için belge ellerinden gelip geçmektedir.
Peki hata nerede bu belgeleri hazýrlayýp valilik makamýna sunan birimde. Konusu itibariyle bu birim ilk öðretim müfettiþliði þimdiki adýyla da eðitim müfettiþlik kurumudur.Eðitim kurumlarýmýzý denetleme yetkisine sahip kurum yoruma açýk "
Peki görüþü muteber kýlan bu kurumun görüþleri doðrumu ; tabii ki yanlýþ. ÝSPATI : 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu:

Günümüzde Türkiye tarihinde ilk defa zihinsel engelli bireyler için memur sýnavý yapýldý devlet memuru olmalarý için. Hukuken kýsýtlý ve fiili ehliyeti olmayana lise diplomasý da verilmez devlet memurluðu da verilmez.( Ýþte kurumlar arasýndaki iletiþim eksikliði ve tezat )

Medeni kanunun mevzuatlarýna uyulmayan bu hatalý davranýþlarýn düzeltilmesi için ¨IQ Düzeyi ölçütlerinin hangi düzeyde Ergen olabilmesi için ölçütlerin yeniden düzeltilmesi konusunda gerekli makamlara dilekçe ile baþvurulmuþtur. ( Dilekçe yazmak isteyenler için " Milli Eðitim ve Saðlýk Bakanlýðýný ilgilendiriyor." )

6. Bölümde bu belgeler mevcuttur .

DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ :

MILLI EGITIM BAKANLIGINA../.. / 2013
 
 

Usule iliþkin: 1 - Davacý vekili müvekkilinin % 50 Mental retardasyon teþhisi ile özürlü bulunduðunu beyan etmekte ancak bizzat vekili olarak dava açmaktadýr. Özürlü bulunan kiþinin adýna vekâlet verebilmesi velisi ya da vasisi aracýyla olmasý gerekirken olup, vasiyet altýna alýnmasý gereken temiz kudreti bulunmayan kiþinin vermiþ olduðu vesayet geçersiz açýlan davanýn da ehliyet yönünden retti gerekir.
Esas yönünden: Ayýrt etme gücüne sahip ve kýsýtlý olmayan her ergin kiþinin fiili ehliyeti vardýr. Yaþýnýn küçüklüðü yüzünden veya akýl hastalýðý, akýl zayýflýðý, sarhoþluk ya da bunlara benzer sebepler den biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneðinden yoksun olmayan herkes. Bu kanuna göre ayýrt etme gücüne sahiptir.
Ayrýca vesayeti gerektiren durumlarda M.K 404 ve devamý maddelerinde düzenlenmiþtir. Buna göre;22.11.2001 kabul tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu:
Bu Kanun'un 405 inci maddesinde, Akýl hastalýðý veya akýl zayýflýðý sebebiyle iþlerini göremeyen veya korunmasý ve bakýmý için kendisine sürekli yardým gereken ya da baþkasýnýn güvenliðini tehlikeye sokan her ergin kýsýtlýdýr. (vesayet altýna alýnacaðý) 409 uncu maddenin ikinci fýkrasýnda; Akýl hastalýðý ve akýl zayýflýlýðý sebebiyle kýsýtlamaya ancak Resmi saðlýk kurulu raporu üzerine karar verilir. Hâkim karar vermeden önce kurul raporunu göz önünde tutarak kýsýtlamasý istenen kiþiyi dinleyebilir. ( Raporuna istinaden )
474 üncü maddesinde ise, "Akýl hastalýðý veya akýl zayýflýðý yüzünden kýsýtlanmýþ olan kiþi üzerindeki vesayetin kaldýrýlmasýna, ancak kýsýtlama sebebinin ortadan kalkmýþ olduðunun resmî saðlýk kurulu raporu ile belirlenmesi hâlinde karar verilebilir." hükümleri getirilmiþtir

Vasi Madde 10: Ayýrt etme gücüne sahip ve kýsýtlý olmayan her kiþinin fiili ehliyeti vardýr Hükmü gereði davacýnýn ( Bu konumdaki evlatlarýmýzýn vesayetini gerektiren bir durum söz konusu deðildir.
Baþka bir ifade ile davalýnýn savunmasýnda belirttiði temiz temyiz kudretinin olmamasý hali; kanunda da tamamen akli melekeleri yerinde olmayan ayýrt etme gücüne sahip olmayan reþit olsun ya da olmasýn herkesin mahkeme kararý ile kýsýtlanabileceði ve vasi tarafýndan temsilinin zorunluluk hali düzenlenmektedir. Bu konumdaki evlatlarýmýz ayýrt etme gücüne sahip SADECE AKRANLARINA GÖRE GEÇ ÖÐRENEN BÝREYLERDÝR. Bu konumdaki evlatlarýmýz için böyle bir mahkeme kararý da mevcut deðildir. Kanunen vasi yada kayyum atanmasýna gerek yoktur.
Davalý idarenin Hafif düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 50 - 69 Bu gurup un Ergen deðil kýsýtlýdýr temiz kudreti bulunmayan kiþinin vermiþ olduðu vekâlet geçersizdir itirazý Bölge idari mahkeme tarafýndan RED edilmiþ olup onanmýþtýr. Bu guruptaki evlatlarýmýzýn mahkeme kararý ile kýsýtlý olmayýp ergin olduðu mahkeme kararýyla sabit olmak üzere tescil edilmiþtir.
Ýtirazda bulunan ilgili idarenin itirazý irdelendiðinde; IQ deðerleri farklý olan bütün guruplarý ayný deðerlendirmeye tabi tuttuðu görülmektedir. Kanun, Yönetmelik ve Yasalar Medeni Kanuna göre düzenlendiði bilinmektedir. Medeni Kanuna göre kýsýtlýnýn IQ deðerleri ve halleri Medeni Kanunumuzda maddeler halinde belirtildiði halde. Ýlgili idarenin Medeni Kanunumuzun kýsýtlýlýk halleri ölçütlerine uyulmayan bu hatalý davranýþlarýn düzeltilmesini, ( Saðlýk Bakanlýðý da dahil ) Yönetmenliklerimizdeki mevzuatlarda hangi düzeyde Ergen olabilmesi için kýsýtlýnýn diðer guruplarýn da kýsýtlýlýk hali durumunun IQ Düzeyi ölçütlerinin mevzuatta yeniden düzenlenmesini, maðduriyetimizin kaldýrýlmasýný gereðini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :
EKLER :
1) SAYI : B.08.4.35.00.13 - 410/151 - 4965 Tarih 25/01/2011
2) TC
ÝZMÝR BÖLGE ÝDARE MAHKEMESÝ
ESAS : 2011/ 278
KARAR NO : 2011/ 674
Ýzmir 1. Ýdare Mahkemesinin 2009/1080 E - 2010/ 1043 K sayýlý Ýlamý ile davanýn kabul edildiði sýnýfta kalma iþlemi nedeniyle ÝZMÝR 3 ÝDARE MAHKEMESÝNÝN 2010/2038 E- 2011/1569 K sayýlý dava ikame edilmiþ maddi ve manevi zarara uðradýðý iddia ile bu zararýn tanzimi için açmýþ olduðu davanýn nihai kararýnda uyuþmazlýk konusu olayda, davacýnýn hastalýðý göz önüne alýndýðýnda eðitimini sürdürdüðü okulda mahkeme kararý ile hatalý uygulandýðý veya tesis edildiði anlaþýlan sýnavlar ve sýnýfta kalmasýna yönelik iþlemler nedeniyle duyduðu üzüntüyü kýsmen de olsa hafifletmek amacýyla idarenin kusuru da göz önünde bulundurularak davacýnýn tazminat isteminin kýsmen kabulü ile davacýya 15.000,00 TL manevi tazminat ödenmesini mahkeme uygun bulmuþtur. Tazminat yasal faizleri , mahkeme masraflarý ve avukatlýk parasý ile birlikte davalý kuruma rücu edilmiþtir.

6 - BÖLÜM
MAHKEME KARARLARI

 

7 - BÖLÜM :

KONU HAKKINDA MÜTALAA

Türkiye' de kaynaþtýrma uygulamalarý 1983 yýlýnda yürürlüðe giren Özel Eðitim Muhtaç Çocuklar Kanunu'yla baþlamýþtýr, Türkiye de ilk kez Milli Eðitim Bakanlýðý 1960 lý yýllarda ilk okul bünyesi içinde eðitebilir çocuklar için Eðitebilir sýnýflar açmýþtýr. 1985 yýlýnda 517 özel sýnýf 685 eðitebilir çocuðun eðitim göreceði kapasiteye ulaþmýþtýr. o tarihten bu yana artan sayýda özel eðitime tabi öðrenciler genel olarak okullarda akranlarýyla birlikte eðitim almýþtýr.Milli Eðitim Bakanlýðýnýn öncelikli hedefleri arasýnda yer alan kaynaþtýrma eðitiminin yaygýnlaþmasýna yönelik yakýn dönemlerde atýlan önemli bir adým, Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yöneticiler, öðrenciler ve ailelere yönelik kýlavuz hazýrlamasýdýr.Bu geliþmelere raðmen Türkiye'de kaynaþtýrma uygulamalarýnýn yeterli ve etkili bir biçimde yürütüldüðünü söylemek olasý deðildir

Ýhmal Ýlköðretimden baþlýyor.

Gerekçe: 1) Ýlköðretim kurumlan yönetmenliðinin 47. maddesinde öðrenci baþarýsýnýn deðerlendirmesi baþlýðý altýnda "öðrenme yetersizliði nedeniyle kaynaþtýrma eðitimine alýnan öðrencilere baþarýsýzlýklarýndan dolayý sýnýf tekrarý yaptýrýlamaz." Maalesef buda nasýl olsa öðrencinin sýnýfta kalma zorunluluðu yoktur düþüncesi ile öðretmenlerimizin bir kýsmý yeterince çocuklarýmýza ihtimam göstermiyor. Temel noktada Ýþte bu kýyým ve kayýp da burada baþlýyor.

2) Rehber öðretmenlerimizin ilk sicil amiri çalýþtýklarý okulun müdürleri olduðu için genellemede baskýya maruz kaldýklarý da bilinmektedir

3) Maalesef genellemede hatýrý sayýlýr öðretmenimiz, bu konumda olan evlatlarýmýzla uðraþmak istemediði gibi yine genellemede Eðitim Öðretim Özel Eðitimi sýrtýnda kambur olarak görmektedir. Buda Rehberlik Araþtýrma Merkezlerinin ( RAM ) okullarýmýz üzerindeki etkisini azaltmaktadýr.

ÝSPATI: Bu günün itibariyle 2006 senesinden beri verilen mücadelede 2007 senesinin itibariyle 600 adet tekerrürlü kaynaþtýrma öðrencisinden ( bu birikim 2000 senesinden itibaren ) 13 evladýmýz lisede okumaktadýr. 6 adet ödemiþte,3 adet Tire de, 2 adet Ova kent de, 1 adet bayýndýrda, 1 adet Kiraz da ve bunlarýnda sadece 6 tanesi hafif MR. ( Hafif zeka özürlü ) Ödemiþ, Tire, Bayýndýr, Beydað, Kiraz Bu beþ ilçedeki özürlü sayýsý sýralama olarak her gurup dahil olmak kaydýyla 3297 kiþi olup ve beþ ilçenin takribi 307 000 bin nüfusun dan sadece benim çocuðum liseden mezun oldu. Ýzmir ili bu konuda Türkiye de ileri olduðu halde .

Bakanlýðýmýzca Özel Eðitim Hizmetleri Genel Müdürlüðümüzün talimatý doðrultusunda Liselerde kaynaþtýrma ve zihinsel engelliler için özel eðitim sýnýfý açýlmasý yasal olarak mümkün olmasýna raðmen, yüzdelik olarak kayýp çok büyük bir baþka ifade ile bu konumda olan evladýmýz orta öðretimde bin bir zorlukla tahsilini devam ettirebiliyorlar. " Ýþte Türkiye' nin ortalamasý bu araþtýrýrsanýz karþýnýza çýkar. "

Türkiye genelinde Nüfuzumuzun 70 milyonu geçtiði ülkemizde sayýlýrý 8,5 milyonun üzerinde engelli insan bulunmaktadýr. Engelliler Bedensel , Görme, Ýþitme, Zihinsel engeliler, Dow' n Sendromu, Otizm, Asperger Sendromu baþlýklarý altýnda ifade edilmektedir.

Özürlü gurubunun da; % 22 zihinsel gurup teþkil etmektedir. % 22 gurubun takribi % 70 in üzeride kaynaþtýrma öðrencisi olan gurubun olduðu ifade edilmektedir. Basit olarak hesapladýðýmýzda yüz binlerce çocuðumuz Orta Öðretimde Eðitimden mahrum Ö.E.H.Yönetmeliðimizde bu konumdaki evlatlarýmýza imkan tanýdýðý halde. Bunun yanýnda o evlatlarýmýzýn bizzat kendisini, anasýný, babasýný varsa kardeþlerinin psikolojik durumunu düþünün. Bir de ailenin ekonomik kaybý ve sahada toplam ekonomideki iþ kaybý buda çabasý. Hadi At onu bir kenara o kadarda önemli deðil . O bir kaðýt parçasý nasýl olsa bir türlü bulunur, deyip geçelim " Ya insan? " Nesiler heba oluyor"

Hangisi önemli; Vicdanýna, aklýna, ruhuna bir askere giderken birde evlenirken parmaðýna yaktýðýn kýnaya sor bakalým onlar sana ne cevap verecek.?

Bir baþka boyuttan konuya bakarsak; sizce bu kadar ihmal tesadüf mü , neme nazýmcýlýk mý , vurdum duymazlýk mý , yoksa birileri birilerine söylemle ya ne olacak sanki hadi be bu konumdaki insanlarýn halleri belli, ahvalleri de belli. Ýhtimam göstersek ne olur göstermesek ne olur. Yanlýþ söylemlerle yönlendirme, sinsice fikri zikre sokma " peki sizce bu kadar ihmal ve hata olaðan mý? Ýrdele. Dolayýsýyla bekamýzla oynama.

Tabi ki düþünce tarzý herkes düþünebilir muhakkak' ki düþünmesi de doðaldýr. O zaman þu soru sizce aklýnýza gelebilir mi kim bu baskýn guruplar? SONUÇ: Türkiye de bir ilk olarak zihinsel engellilerde memur sýnavýna katýlan 3241 evlatlarýmýzýn 1934 tanesi iþ okulu mezunu 1307 si lise mezunu ,72 si ön lisans 40 tanesi lisans yani; 1307+72+40 = 1419 evladýmýz Orta öðretimde kaynaþtýrma eðitimine geçildiði tarihten bu yana mezun .Fakat ortalama her sene 500 000 bin üzerinde öðrenci farklý lise programlarýný tamamlayarak mezun olmaktadýr.

Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði Ýle Eðitim Öðretim Hizmetleri Yönetmeliði sadece MEB Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf geçme ve Sýnav Yönetmeliði ile baðlantýsý vardýr her iki yönetmeliðin diðer maddeleri farklýdýr.

DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ

MILLI EGITIM BAKANLIGINA


/ / 2013
 
 
   . Ýlköðretim kurumlan yönetmenliðinin 47. maddesinde öðrenci baþarýsýnýn deðerlendirmesi baþlýðý altýnda "öðrenme yetersizliði nedeniyle kaynaþtýrma eðitimine alýnan öðrencilere baþarýsýzlýklarýndan dolayý sýnýf tekrarý yaptýrýlamaz ibaresi bulunmaktadýr öðrencinin sýnýfta kalma zorunluluðu yoktur düþüncesi ile öðretmenlerimizin bir kýsmý yeterince çocuklarýmýza ihtimam göstermediði bilindiði gibi ayrýca Rehber öðretmenlerimizin ilk sicil amiri çalýþtýklarý okulun müdürleri olduðu için genellemede baskýya maruz kaldýklarý da bilinmektedir. Yine genellemede hatýrý sayýlýr öðretmenimiz, bu konumda olan evlatlarýmýzla uðraþmak istemediði Eðitim öðretimin Özel Eðitim ve Öðretime sahada üstü örtülü karþý çýktýðýndan Rehberlik Araþtýrma Merkezlerinin okullarýmýz üzerindeki etkisini azaltmaktadýr. Buna istinaden Özel Eðitimin Eðitim Öðretimin Eðitim Öðretimden ayrýlmasýnýn daha faydalý olacaðýný kanaatini taþýmaktayým gereðini bilgilerinize arz ederim.

   
Ad Soyadi
Imza

Adres:
Tel :

2.KISIM

1.BÖLÜM :

ÖZEL EGITIM
TC
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügü

GENELGE NO : 2008 / 60
Sayý : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601
Konu : Kaynaþtýrma yoluyla Eðitim Uygulamalarý
Ýlgi : a ) 1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu.
b ) 222 sayýlý Ýlk Öðretim ve Eðitim Kanunu.
c)01/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun.
ç ) 06.06 1997 tarihli ve mükerrer 23011 sayýlý Resmi Gazete ' de yayýmlanan 573 sayýlý Özel Eðitim Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname.
d ) 31 Mayýs 2006 tarihli ve 26184 sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði.
e ) 27/08/ 2003 tarihli ve 25212 sayýlý Resmi Gazete ' de yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý yönetmeliði.
Bilindiði üzere kaynaþtýrma yoluyla eðitim amacý ; özel eðitime ihtiyacý olan bireylere destek eðitimi hizmetleri de verilerek yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte ayný ortamda eðitimlerini sürdürmelerini saðlamaktýr. Bu uygulamalar kapsamýnda özel eðitime ihtiyacý olan bireyler kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerini, yetersizliði olmayan akranlarý ile birlikte ayný sýnýfta tam zamanlý sürdürebilecekleri gibi özel eðitim sýnýflarýnda da yarý zamanlý olarak ta sürdürebilirler. Yarý zamanlý kaynaþtýrma uygulamalarý, öðrencilerin bazý derslere yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte ayný sýnýfta yada ders dýþý etkinliklere birlikte katýlmalarý yoluyla yapýlmaktadýr.

Anayasamýzýn 42'nci maddesindeki " … Devlet, durumlarý sebebiyle özel eðitime ihtiyacý olanlarý topluma yararlý kýlacak tedbirleri alýr "… hükmü uyarýnca.

Ýlgi : ( a ) Kanun' un 7'nci maddesinin " Eðitim Hakký" ile 8'inci maddesinin " Fýrsat ve Ýmkan Eþitliði baþlýðý altýnda, " Özel eðitime ve korunmaya muhtaç çocuklarý yetiþtirmek için özel tedbirler alýnýr." Hükmü yer almýþtýr.

Ýlgi : ( b ) Kanun ' un 6'ncý maddesinde ; özel eðitim gerektiren bireyler için okul ve sýnýflarýn açýlmalarýnýn zorunlu olduðu belirtilmektedir. Ayný Kanunun 52nci maddesi ile de mülki amirleri, ilk öðretim müfettiþlerini ve zabýta teþkilatýný zorunlu eðitim caðýndaki çocuklarýn ilköðretim kurumlarýna devamlarýný saðlamakla yükümlü kýlmýþ, veli yahut vasi veya aile baþkanlarýný ve okul idarelerini yardýmla ve her türlü tedbiri almakla görevlendirmiþtir. Bu kanun'un yürürlüðe girmesiyle özel eðitim gerektiren bireylerin de zorunlu eðitimleri kesintisiz 8 yýl olmuþtur.

Ýlgi : ( c ) Kanun'un " Eðitim ve Öðretim " baþlýklý 15'inci maddesinde; Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eðitim almasý engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetiþkinlere özel durumlarý ve farklýlýklarý dikkate alýnarak bütünleþtirilmiþ ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eþit eðitim imkaný saðlanýr. " amir hükmünün yerine getirilmesinde her tür ve kademede görev ve sorumluluðu bulunanlar görevin ifasýnda tereddüde meydan vermeyecek þekilde hareket edeceklerdir.

1739 sayýlý milli eðitim temel kanunun 7. maddesinde eðitim hakký baþlýðý altýnda ilköðretim görmek her Türk vatandaþýnýn hakkýdýr. Ýlköðretim kurumlarýndan sonraki eðitim kurumlarýndan vatandaþlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanýrlar. " 8. maddesinde de fýrsat ve imkân eþitliði baþlýðý altýnda " özel eðitime ve korunmaya muhtaç çocuklarýn yetiþtirmek için özel tedbirler alýnýr." Ýbareleri yer almaktadýr.

573 sayýlý özel eðitim hakkýnda kanun hükmünde kararname'nin 4. maddesinin a bendinde özel eðitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doðrultusunda ve ölçüsünde özel eðitim hizmetlerinden yaralandýrýlýr. " c bendinde özel eðitim hizmetleri özel eðitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduðu kadar ayrýlmadan planlanýr ve yürütülür" ve d bendinde "özel eðitim gerektiren bireylerin eðitsel performanslarý dikkate alýnarak amaç muhteva ve öðretim süreçlerinde uyarlamalar yapýlarak diðer bireylerle birlikte eðitimlerine öncelik verilir."denilmektedir.

Yine ayný kanun hükmünde kararnamenin 9. maddesinde " özel eðitim gerektiren bireyler orta öðretimlerini özel eðitim okullarýnda ve/veya diðer genel ve mesleki teknik orta öðretim okullarýnda sürdürülür."denilmektedir.

Özel eðitim hizmetleri yönetmenliðinin 23. maddesinde kaynaþtýrma yoluyla eðitim; " Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitimlerini destek eðitim hizmetleri de saðlanarak yetersizliði olmayan akranlarý ile birlikte resmi ve özel; okul öncesi, ilköðretim, orta öðretim ve yaygýn eðitim kurumlarýnda sürdürmeleri esasýna dayanan özel eðitim uygulamalarýdýr."diye açýklanmaktadýr.

Ayný yönetmenliðinin 24. maddesinde "kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrencilerin baþarýlarýn deðerlendirilmesinde ilgili mevzuatýn yanýnda aþaðýdaki hususlar dikkate alýnýr:"denilerek a bendinde "bulunduðu okulun eðitim programýný veya denkliði olan bir programý izleyen Öðrencileri baþarýlarý, devam ettikleri okulun sýnýf geçme ve sýnavlarla ilgili hükümlerine göre deðerlendirilir. Ancak, deðerlendirmelerde öðrencilerin. " BEP' leri dikkate alýnýr."

Ýlköðretim kurumlan yönetmenliðinin 47. maddesinde öðrenci baþarýsýnýn deðerlendirmesi baþlýðý altýnda "öðrenme yetersizliði nedeniyle kaynaþtýrma eðitimine alýnan öðrencilere baþarýsýzlýklarýndan dolayý sýnýf tekrarý yaptýrýlamaz." açýklamasý yer almaktadýr. Ancak Orta Öðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme ve Sýnav Yönetmenliði'nde kaynaþtýrma uygulanan öðrenciye sýnýf tekrarý yaptýrýlýp yaptýrýlamayacaðý, sýnýf tekrarý yaptýrýlacaksa hangi þartlar yerine getirildikten sonra sýnýf tekrarý yaptýrýlabileceði açýk olarak belirtilmektedir.

EÐÝTÝM ÖÐRETÝM HAKKI ( Kaynaþtýrma yoluyla Eðitim )
Eðitim : Kiþinin yaþama etkin bir biçimde uyum saðlayabilmesi için gerekli genel bilgileri edinmesine ve mantýk yürütme-hüküm verme yeteneklerini kazanmasýna eðitim; toplumun okul ve benzeri türde örgütlenmiþ kurumlarýnda yapýlan eðitime ise öðrenim denir. Eðitim ayrýca bir kimsenin herhangi bir faaliyet alanýnda yetiþtirilmesi, bu alanla ilgili ahlaki, kültürel, entelektüel ya da teknik bilgilerin bütünüdür.

Özürlü Bireyin Eðitim Haklarý :

Özürlü bireyler temel eðitim ilkeleri doðrultusunda genel eðitim özel eðitim ve mesleki eðitim görme haklarýný kullanabilirler.

5378 sayýlý Özürlüler Kanunu'nun 15. Maddesinde "Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eðitim almasý engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetiþkinlere, özel durumlarý ve farklýlýklarý dikkate alýnarak, bütünleþtirilmiþ ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eþit eðitim imkâný saðlanýr." ibaresi yer almaktadýr.

EÐÝTÝM ÖÐRETÝM HAKKI

Kiþinin yaþama etkin bir biçimde uyum saðlayabilmesi için gerekli genel bilgileri edinmesine ve mantýk yürütme-hüküm verme yeteneklerini kazanmasýna eðitim; toplumun okul ve benzeri türde örgütlenmiþ kurumlarýnda yapýlan eðitime ise öðrenim denir. Eðitim ayrýca bir kimsenin herhangi bir faaliyet alanýnda yetiþtirilmesi, bu alanla ilgili ahlaki, kültürel, entelektüel ya da teknik bilgilerin bütünüdür.

ANAYASA MADDE 42

Kimse, eðitim ve öðrenim hakkýndan yoksun býrakýlamaz, ilköðretim, kýz ve erkek bütün vatandaþlar için zorunludur ve Devlet okullarýnda parasýzdýr. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý.
Bilgi Çaðýna girerken, eðitim ve öðrenim daha da önem kazandý. Hem kendimizin, hem ailemizin, hem de ülkemizin geleceði aldýðýmýz ve verdiðimiz eðitim ve öðrenimin düzeyine göre þekillenecek. Bütün dünya þimdi kendisini sürekli "öðrenen kiþi", "öðrenen örgüt", "öðrenen toplum" haline getirmeye çabalýyor. Bu bizim için de geçerli.
Milli Eðitim Bakanlýðý ülkemizdeki eðitimin amacýný þöyle belirlemiþ: "En deðerli kaynaðýmýz olan insan gücünü Atatürk ilke ve inkýlâplarýna gönülden baðlý, ulusal deðerleri benimsemiþ, ülkesine karþý görev ve sorumluluklarýný bilen ve bunlarý davranýþ haline getirmiþ, insan haklarýna saygýlý, demokrasiyi özümsemiþ yurttaþlar olarak yetiþtirmek, ayrýca onlarý kendilerinin ve toplumun mutluluðuna katkýda bulunacak bir "meslek sahibi olarak yetiþmelerini saðlayarak geleceðe hazýrlamak."

ÖZEL EÐÝTÝM

Özel Eðitim Hizmetlerinin Yasal Dayanaðý.

Özel eðitim hizmetleri 573 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren "Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðin de belirtilen esaslar doðrultusunda yürütülür.

Özel Eðitim Merkezlerinden Hizmet Almak Ýçin Nereye Baþvurmak Gerekmektedir.

Hastaneden alýnan "eksiksiz" doldurulmuþ "özürlüler için saðlýk kurulu raporu" ile ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araþtýrma Merkezlerine müracaatta bulunulmalýdýr.

Eðitsel Deðerlendirme Ve Tanýmlama

Rehberlik Araþtýrma Merkezlerinde, bireyin tüm geliþim alanýndaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarýndaki yeterliliklerinin deðerlendirilmesi amacýyla nesnel, standart testler ve özürlü bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarýyla yapýlan tüm uygulamalardýr.

Eðitsel Deðerlendirme Ve Tanýmlama Ýçin Gerekli Belgeler

- Özürlü bireyin velisinin veya okul/ kurum yönetiminin yazýlý baþvurusu,
- Okula/ kuruma kayýtlý özürlü bireyin bireysel geliþim raporu
- Ýkametgah belgesi
- Özürlüler için saðlýk kurulu raporu

Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Ailenin Görevi, Sorumluluklarý ve Ýþlevi Nedir ?
Özel eðitimin temel ilkelerinden biriside ailelerin özel eðitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katýlýmlarýnýn ve eðitimlerinin saðlanmasýdýr. Eðitsel deðerlendirme ve tanýlamanýn her sürecinde aileler, okul ve uzmanlar iþbirliði içinde çalýþýrlar. Gerektiðinde ailenin görüþü alýnýr. Ailenin görüþ ve onayý alýnmadan özel eðitim süreci ile ilgili hiçbir açýklama yapýlamaz.

Özürlü Bireyin Ailesine Yönelik Eðitim Hizmetleri Nasýl Verilmektedir?
Aile eðitimi tüm eðitim kademelerindeki özürlü bireyin eðitimine katký saðlamak "rehberlik ve danýþmanlýk" hizmetlerini içeren bir eðitimdir.
Aile Eðitim Hizmetleri Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri Özel Eðitim okul ve Kurumlarý, kaynaþtýrma uygulamalarý yapýlan okullar tarafýndan hazýrlanan ve yürütülür. Ýhtiyaç halinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir.

Özel eðitim gerektiren bireylerin baþvuracaklarý kurumlar nelerdir
Milli Eðitim Bakanlýðý Rehberlik Araþtýrma Merkezleri en yakýn özel eðitim kurumu,en yakýn okullar.

Özürlü çocuklar hangi eðitim fýrsatlarýndan yararlanabiliyorlar.
Okullarda genel olarak kaynaþtýrma eðitimine önem verilmektedir. Görme engellilere okul öncesi döneminde gündüzlü ,Ýlköðretim düzeyinde yatýlý ve gündüzlü olarak eðitim verilmektedir Ýlköðretim okulunu bitiren görme özürlü öðrenciler öðrenimlerini okullarda kaynaþtýrma yoluyla devam ederler. Braille ile yazýlmýþ ders kitaplarý Görme Engelliler Akþam Sanat ve Basým Evi Matbaasýnda basýlýp ihtiyaç sahiplerine talep halinde ulaþtýrýlmaktadýr. Ýþitme engellilere okul öncesi, ilköðretim ve orta öðretim düzeyinde gündüzlü ve yatýlý olarak eðitim hizmeti verilmektedir. Ýþitme engelli öðrenciler meslek liselerine sýnavsýz olarak yerleþebilmektedirler. Ayrýca, Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Engelliler Yüksek Okulunda Ýþitme özürlüler için yükseköðretim olanaðý sunulmaktadýr. Ortopedik özürlülere yatýlý ve gündüzlü olmak üzere okul öncesi, ilköðretim ve meslek lisesi düzeyinde eðitim olanaðý sunulmaktadýr. Zihinsel engelliler, eðitilebilir ve öðretilebilirler olmak üzere iki ayrý grup olarak okullarda eðitim almaktadýrlar. Bunlar özür derecelerine göre yapýlandýrýlmýþ okullar olup Ýlköðretim Okullarý, Eðitim Uygulama Okullarý, Ýþ Eðitim Merkezleri, Mesleki Eðitim Merkezleri dir. Ayrýca kaynaþtýrma okullarý veya sýnýflarýnda da eðitim alabilmektedirler.

Üniversite sýnavýnda özürlülere yönelik düzenlemeler nelerdir
Üniversite sýnavý sýrasýnda ortopedik ve görme özrü bulunanlar için uygun düzenlenmiþ sýnav mekanlarý hazýrlanýr, görme özürlüler ve az görenler için 30 dakikalýk ek sýnav süresi verilir, sýnav sorularýný okuyacak ve söylenecek yanýtlarý yazacak uygun eðitimde ve düzgün diksiyonlu "yardýmcý refakatçi" eþliðinde sýnava girme olanaðý tanýnýr.

Az gören üniversite öðrencilerine yönelik sýnav düzenlemeleri nelerdir.
Az gören üniversite öðrencileri fakülte/yüksek okul/bölüm amirliklerine yazýlý olarak baþvurarak sýnav sorularýný büyük puntolu yazýlmýþ olarak saðlayabilirler.

Ailelere yardýmcý olan danýþma ve rehberlik merkezleri.
Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlükleri bu konuda ailelere yardýmcý olmaktadýr. Kýsýtlý sayýda da olsa Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðüne baðlý aile danýþma ve rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadýr.

Hastanede yatan çocuðum eðitimine devam edebilir mi ?
Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazý hastaneler bünyesinde "Hastane Ýlköðretim Okullarý" bulunmaktadýr.

Otistik çocuklarýn yararlanabileceði eðitim olanaklarý nelerdir?
Otistik çocuklarýn bireysel özellikleri mevcut eðitim öðretim ortamlarýndan yararlanmalarýna engel teþkil ettiðinden, bu çocuklarýn bireysel özelliklerine yönelik eðitim-öðretim ortamlarý oluþturulmasý amacýyla Baðýmsýz ve Baðýmlý Otistik Çocuklar eðitim Merkezleri açýlmaktadýr. Ýlköðretim okullarý bünyesinde açýlan baðýmlý otistik çocuklar eðitim merkezlerinde, otistik özellikler gösteren çocuklara bireysel eðitim verilmekle birlikte kaynaþtýrma yoluyla da eðitim verilmektedir. Ankara, Malatya, Ýzmir, Denizli ve Ýstanbul illerinde bu çocuklara yönelik hizmet veren Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullar bulunmaktadýr. Ayrýca Ankara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalýna baðlý "Otistik Çocuklar Ýçin Taný, Tedavi Araþtýrma Ve Uygulama Merkezi" vardýr.
Bulunduklarý ilçelerdeki Halk Eðitim Merkezlerine baþvuru yaparak kursa katýlabileceklerdir. Buradan okur-yazarlýk belgesi alýp daha sonra açýk ilköðretim okullarýna kayýt yaptýrabilirler

Çocuðumun durumuna uygun özel kuruluþlarýn bulunduðu kentlerin listesini saðlayabilir miyim?
Bu listeyi Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerinden Rehberlik ve Araþtýrma Merkezlerinden, Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden saðlayabilirsiniz. Ayrýca Baþkanlýðýmýz tarafýndan yayýnlanmýþ olan Özürlülere Hizmet veren Kurum ve Kuruluþlar Rehberinde bu bilgiler bulunmaktadýr.

Çeþitli nedenlerle ilköðretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköðretim yaþ sýnýrýný aþarak eðitim-öðretim sisteminin dýþýnda kalan özürlülerin eðitim alabileceði okullar var mýdýr, eðitim için nereye baþvurulur?
Bu amaçla Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü'ne baðlý hizmet veren Açýk öðretim kurumlarý bulunmaktadýr. Eðitim, uzaktan eðitim þeklinde verilmektedir. Kayýt yaptýrmak veya bilgi almak için Ýllerde bulunan Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Hizmetleri Merkezine baþvuru yapýlmalýdýr. Açýk ilköðretim okuluna kayýtlar istenilen belgeleri tamamlayarak haziran ayýnda yapýlmalýdýr

Ýlkokulu ara sýnýflarda terk eden özürlü öðrenciler okula devam edebilmek için ne yapmalýdýr?
Bulunduklarý ilçelerdeki Halk Eðitim Merkezlerine baþvuru yaparak kursa katýlabileceklerdir. Buradan okur-yazarlýk belgesi alýp daha sonra açýk ilköðretim okullarýna kayýt yaptýrabilirler
Okullarda genel olarak kaynaþtýrma eðitimine önem verilmektedir. Görme engellilere okul öncesi döneminde gündüzlü ,Ýlköðretim düzeyinde yatýlý ve gündüzlü olarak eðitim verilmektedir Ýlköðretim okulunu bitiren görme özürlü öðrenciler öðrenimlerini okullarda kaynaþtýrma yoluyla devam ederler.
Braille ile yazýlmýþ ders kitaplarý Görme Engelliler Akþam Sanat ve Basým Evi Matbaasýnda basýlýp ihtiyaç sahiplerine talep halinde ulaþtýrýlmaktadýr.
Ýþitme engellilere okul öncesi, ilköðretim ve orta öðretim düzeyinde gündüzlü ve yatýlý olarak eðitim hizmeti verilmektedir.
Ýþitme engelli öðrenciler meslek liselerine sýnavsýz olarak yerleþebilmektedirler. Ayrýca, Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Engelliler Yüksek Okulunda Ýþitme özürlüler için yükseköðretim olanaðý sunulmaktadýr.
Ortopedik özürlülere yatýlý ve gündüzlü olmak üzere okul öncesi, ilköðretim ve meslek lisesi düzeyinde eðitim olanaðý sunulmaktadýr.
Zihinsel engelliler, eðitilebilir ve öðretilebilirler olmak üzere iki ayrý grup olarak okullarda eðitim almaktadýrlar. Bunlar özür derecelerine göre yapýlandýrýlmýþ okullar olup Ýlköðretim Okullarý, Eðitim Uygulama Okullarý, Ýþ Eðitim Merkezleri, Mesleki Eðitim Merkezleri dir. Ayrýca kaynaþtýrma okullarý veya sýnýflarýnda da eðitim alabilmektedirler.

Üniversite sýnavýnda özürlülere yönelik düzenlemeler nelerdir
Üniversite sýnavý sýrasýnda ortopedik ve görme özrü bulunanlar için uygun düzenlenmiþ sýnav mekanlarý hazýrlanýr, görme özürlüler ve az görenler için 30 dakikalýk ek sýnav süresi verilir, sýnav sorularýný okuyacak ve söylenecek yanýtlarý yazacak uygun eðitimde ve düzgün diksiyonlu "yardýmcý refakatçi" eþliðinde sýnava girme olanaðý tanýnýr.

Az gören üniversite öðrencilerine yönelik sýnav düzenlemeleri nelerdir.
Az gören üniversite öðrencileri fakülte/yüksek okul/bölüm amirliklerine yazýlý olarak baþvurarak sýnav sorularýný büyük puntolu yazýlmýþ olarak saðlayabilirler.

Ailelere yardýmcý olan danýþma ve rehberlik merkezleri.
Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlükleri bu konuda ailelere yardýmcý olmaktadýr. Kýsýtlý sayýda da olsa Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðüne baðlý aile danýþma ve rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadýr.

Hastanede yatan çocuðum eðitimine devam edebilir mi ?
Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazý hastaneler bünyesinde "Hastane Ýlköðretim Okullarý" bulunmaktadýr.

Otistik çocuklarýn yararlanabileceði eðitim olanaklarý nelerdir?
Otistik çocuklarýn bireysel özellikleri mevcut eðitim öðretim ortamlarýndan yararlanmalarýna engel teþkil ettiðinden, bu çocuklarýn bireysel özelliklerine yönelik eðitim-öðretim ortamlarý oluþturulmasý amacýyla Baðýmsýz ve Baðýmlý Otistik Çocuklar eðitim Merkezleri açýlmaktadýr. Ýlköðretim okullarý bünyesinde açýlan baðýmlý otistik çocuklar eðitim merkezlerinde, otistik özellikler gösteren çocuklara bireysel eðitim verilmekle birlikte kaynaþtýrma yoluyla da eðitim verilmektedir. Ankara, Malatya, Ýzmir, Denizli ve Ýstanbul illerinde bu çocuklara yönelik hizmet veren Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullar bulunmaktadýr. Ayrýca Ankara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalýna baðlý "Otistik Çocuklar Ýçin Taný, Tedavi Araþtýrma Ve Uygulama Merkezi" vardýr.

Bulunduklarý ilçelerdeki Halk Eðitim Merkezlerine baþvuru yaparak kursa katýlabileceklerdir. Buradan okur-yazarlýk belgesi alýp daha sonra açýk ilköðretim okullarýna kayýt yaptýrabilirler

Çocuðumun durumuna uygun özel kuruluþlarýn bulunduðu kentlerin listesini saðlayabilir miyim?
Bu listeyi Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerinden Rehberlik ve Araþtýrma Merkezlerinden, Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden saðlayabilirsiniz. Ayrýca Baþkanlýðýmýz tarafýndan yayýnlanmýþ olan Özürlülere Hizmet veren Kurum ve Kuruluþlar Rehberinde bu bilgiler bulunmaktadýr. Çeþitli nedenlerle ilköðretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköðretim yaþ sýnýrýný aþarak eðitim-öðretim sisteminin dýþýnda kalan özürlülerin eðitim alabileceði okullar var mýdýr, eðitim için nereye baþvurulur?

Bu amaçla Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü'ne baðlý hizmet veren Açýk öðretim kurumlarý bulunmaktadýr. Eðitim, uzaktan eðitim þeklinde verilmektedir. Kayýt yaptýrmak veya bilgi almak için Ýllerde bulunan Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Hizmetleri Merkezine baþvuru

2- BÖLÜM :

KAYNAÞTIRMA UYGULAMALARI ÝLE ÝLGÝLÝ MADDELERDE DÝKKAT EDÝLECEK
HUSUSLAR.

AKEDEMÝK YETERLÝLÝK : Öðrencinin bulunduðu sýnýfýn ders müfredatýnýn tamamýný kapsar Kaynaþtýrma öðrencilerine Özel Eðitim Yönetmeliðini Müfredatý uygulanýr. Þöyle' ki: Bu müfredatýn tümü alýnmaz bireysel eðitim planý öðrencinin alabileceði bilgileri içermelidir. Öðrencinin Performans ' sýna göre BEP Plan 'ý hazýrlanýr ve uygulanýr.Bu Program uygulamada üs tarafta serbest alt tarafta sýnýrlandýrýlmýþtýr. Önemli olan öðrencinin öðrenebildiði kadar öðrenmesidir Hazýrlanan programda öðrenci baþarýlý ise 24 üncü maddeye riayet edilir Ayrýca öðrenciye destek odasýnda öðrenemediði konularda öðretmenleri tarafýndan bireysel eðitim verilerek programýn devamý saðlanýr.Öðrenci uygulanan programlarda baþarýsýz ise 74' üncü maddenin c bendi uygulanýr ( konu baþlýklarý ) Ö.E.H Yönetmeliðinin 4 maddenin (I) bendi Kaynaþtýrma uygulamalarý yoluyla eðitimlerine devam eden öðrenciler ile üstün yetenekli öðrencilere ihtiyaç duyduklarý alanlarda destek eðitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiþ ortamý. ( Ayný yönetmeliðin 28 maddesindeki destek eðitimi odasýna atýf yapmaktadýr.

AÇIKLAMA: Öðrenme güçlüðü ve zihinsel yetersizliði olan öðrenciler için 24.'üncü madenin a,ç,d,ð bendi uygulanýr. Eðer-öðrenci bu programda baþarýsýz ise 74. 'üncü maddenin c bendi uygulanýr. "öðrencinin algýlayacaðý ve öðreneceði þekilde eðitim verilmesi." Yani öðrencinin performansýna göre

Kaynaþtýrma yolu ile eðitim: Madde : 23 Kaynaþtýrma yolu ile eðitim Kaynaþtýrma yolu ile eðitim özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitimlerini destek eðitim 'hizmetleri ile saðlanarak yetersizliði olmayan akranlarý ile birlikte resmi ve öncesi ilköðretim, ortaöðretim ve yaygýn eðitim kurumlarýnda sürdürmeleri esasýna dayanan özel eðitim uygulamalarýdýr.

Baþarýlarýn deðerlendirilmesi: Madde: 24 a) Bulunduðu okulun eðitim programýný veya denkliði olan bir programýný izleyen öðrencilerin baþarýlarý devam ettikleri okulun sýnýf geçme ve sýnavlarý ile hükümlerine göre deðerlendirilir. Ancak deðerlendirilmelerinde öðrencilerin BEP' leri dikkate alýnýr.
ç) Yazma güçlüðü olan öðrenciler ve özel öðrenme güçlüðü olan öðrencilerin deðerlendirilmesi, sözlü ifade de güçlük yaþayan öðrencilerin deðerlendirilmesi ise yazýlý olarak yapýlýr. Yazýlý ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliði olan bireyler ise; davranýþlarýnýn gözlemlenmesi yoluyla deðerlendirilir.
d) Yazýlý sýnavlar öðrencilerin yetersizlik türüne eðitim performanslarýna ve geliþim özelliklerine göre çeþitlendirilir. Sýnavlar kýsa cevaplý ve az sorulu olarak düzenlenir,
ð) Zihinsel yetersizliði olan öðrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatýrlatma güçlükleri dikkate alýnarak daha sýk aralýklarla deðerlendirilirler.

AÇIKLAMA : Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðinin 23 maddesi 31.'inci maddeye 23. üncü maddesi de 24 maddeye 24 maddesi de 74 üncü maddenin c bendine atýf yapmaktadýr.

Tam Zamanlý Kaynaþtýrma:
Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencinin kaydý normal sýnýftadýr; öðrenci tam gün boyunca normal sýnýfta eðitim almaktadýr.

Yarý Zamanlý Kaynaþtýrma:
Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencinin kaydý özel sýnýftadýr; özel eðitim sýnýfý öðrencisi baþarýlý olabileceði derslerde kaynaþtýrma sýnýfýnda eðitim almaktadýr.

Tersine Kaynaþtýrma:
Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doðrultusunda özellikle okul öncesi eðitimde, çevrelerindeki kaynaþtýrma uygulamasý yapan özel eðitim okullarýnda açýlacak sýnýflara kayýt yaptýrabilirler.

Bireyselleþtirilmiþ eðitim programý geliþtirme biriminin görev ve sorumluluklarý.

Madde : 74 - c bendi.Öðrencinin tüm geliþim alanýndaki özellikleri ile akademik disiplin alanýndaki yeterlikleri ve eðitim ihtiyaçlarý doðrultusunda gerektiðinde BEP ' inde deðiþiklik ve düzenlemeler yapýlmasýný yada yeniden BEP hazýrlanmasýný saðlamak. AÇIKLAMA : Uzun hedefler bir. Kýsa hedeflerin çeþitli olmasý yani her ders için ayrý BEP uygulanmasý öðrencinin baþarýlý olduðu derslerde akademik çýtanýn yükseltilmesi baþarýsýz olduðu derslerde akademik çýtanýn düþürülmesi Sonuç olarak öðrencinin öðreneceðini performansýna göre eðitim verilmesi BEP uygulanmasý Müfredatýn tamamý alýnmaz ( Öðrenciye yazýlý olmadan önce yeterli zaman tanýnarak dersine çalýþmasý için BEP 'i verilir.

Mevzuatta belirtilen ilkelerle öðrencinin baþarý durumu belirlenir ve özürlü gurubunda eðitim sýnavýna tabi tutulur. Akranlarý ile ayný ve ayný deðerlendirme ilke ve ölçütler uygulanmaz ortak sýnavlarla baþarý durumunun belirlenmesi de öðrencinin durumu göz önüne alýnarak deðerlendirilir. ( Mahkeme kararý ) Okulda Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði gereði 28 : Maddeye göre BEP odasý açýlmasý. Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðin de belirtilmektedir.

AÇIKLAMA : Öðrencilere öðretmenlerinin BEP' ini vermesinden hariç gerektiðinde öðrenciyi BEP odasýna alarak çalýþtýrma zorunluluðu vardýr. ( Ö.E.H.Yönetmeliði ve Hukuk bazýnda )

Madde.28 : Destek eðitim odasý açýlmasý

1) Okul ve kurumlarda, yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte ayný sýnýfta eðitimlerine devam eden özel eðitime ihtiyacý olan öðrenciler ile üstün yetenekli öðrenciler için özel araç-gereçler ile eðitim materyalleri saðlanarak özel eðitim desteði verilmesi amacýyla destek eðitim odasý açýlýr 2) Destek eðitim odasýnda eðitim-öðretim hizmetlerinin yürütülmesinde aþaðýdaki hususlar dikkate alýnýr:
a-Destek eðitim odalarý, özel eðitim hizmetleri kurulunun önerisi doðrultusunda millî eðitim müdürlükleri tarafýndan açýlý
b-Destek eðitim alacak öðrenci sayýsýna göre okulda veya kurumda birden fazla destek eðitim odasý açýlabilir.
c-Destek eðitim odasýnda yürütülecek eðitim hizmetlerinin planlamasý okul yönetimince yapýlýr.
ç- Destek eðitim odasýnda eðitim alacak öðrenciler, BEP geliþtirme biriminin önerileri doðrultusunda rehberlik ve danýþma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her öðrencinin ihtiyacý doðrultusunda ve azami ölçüde bu eðitimden yararlanmasý saðlanýr.
d- Öðrencinin destek eðitim odasýnda alacaðý haftalýk ders saati, haftalýk toplam ders saatinin %40'ýný aþmayacak þekilde planlanýr.
e- Destek eðitim odasýnda öðrencilerin eðitim performanslarý dikkate alýnarak birebir eðitim yapýlýr. Ancak, gerektiðinde eðitim performansý bakýmýndan ayný seviyede olan öðrencilerle grup eðitimi de yapýlabilir.
f- Destek eðitim odasýnda, öðrencilerin eðitim performansý ve ihtiyaçlarý, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eðitim materyalleri bulunur.
g- Destek eðitim odasý açýlan okullarda öðrencilerin eðitim ihtiyaçlarýna göre görme, iþitme, zihinsel engelliler sýnýf öðretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eðitim görevi yapan öðretmen, sýnýf öðretmeni ve alan öðretmenleri görevlendirilir. Destek eðitim odasýna öncelikle okulun öðretmenlerinden olmak üzere RAM'da görevli öðretmenler ya da diðer okul ve kurumlardaki öðretmenler görevlendirilir.
ð-Öðrencinin genel baþarý deðerlendirmesinde, destek eðitim odasýnda yapýlan deðerlendirme sonuçlarý da dikkate alýnýr.
h- Destek eðitim odasýnda verilen destek eðitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapýlýr
ý- Destek eðitim odasýnýn okul veya kurum içindeki yeri, öðrencilerin yetersizlik türü dikkate alýnarak belirlenir.

Madde. 31: Orta öðretimde özel eðitim hizmetleri

Özel eðitim ihtiyacý olan bireyler orta öðrenimlerini öncelikle kaynaþtýrma uygulamalarý yoluyla akranlarý ile bir arada genel ve mesleki orta öðretim kurumlarýnda sürdürebilecekleri gibi; özel eðitime ihtiyacý olan bireyler için açýlan orta öðretim kurumlarýnda da sürdürebilirler.

Madde. 32 : Yüksek öðretimde özel eðitim hizmetleri:
1) orta öðretimlerinin tamamlayan özel eðitime ihtiyacý olan bireyler; RAM'lar rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik psikolojik danýþma servisi tarafýndan yüksek öðretime yönlendirilirler.
2) yüksek öðretime giriþ sýnavlarýnda ve deðerlendirmede bu bireylerin yetersizlik türü ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapýlmasý konularýnda ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapýlýr.

20.06.2006 tarih ve 26200 sayýlý resmi gazetede yayýmlanan " Yükseköðretim Kurumlarý Özürlüler Danýþma ve Koordinasyon Yönetmeliði" gereðince üniversitelerde, öðrencilerin öðrenim hayatlarýný kolaylaþtýrmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere "Özürlüler Danýþma ve Koordinasyon Birimi" oluþturulmasý saðlanmýþtýr.

BEP NEDÝR :

MADDE. 69 - (1) Bireyselleþtirilmiþ eðitim programý, özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin geliþim özellikleri, eðitim performanslarý ve ihtiyaçlarý doðrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazýrlanan ve bu bireylere verilecek destek eðitim hizmetlerini de içeren özel eðitim programýdýr.

2) Bireyselleþtirilmiþ eðitim programý,
a) Eðitim planýnda yer alan yýllýk amaçlar ve öðrencinin takip ettiði eðitim programý/programlarý temel alýnarak belirlenen kýsa dönemli amaçlarýný,
b) Öðrencinin alacaðý destek eðitim hizmetinin türü, süresi, sýklýðý ve bu hizmetin kimler tarafýndan nasýl saðlanacaðýný,
c) Öðretim ve deðerlendirmede kullanýlacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eðitim materyallerini,
ç) Eðitim ortamýna iliþkin düzenlemeleri,
d) Davranýþ problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,
e) Öðrencinin kiþisel bilgilerini içerir.

Madde: 72 Bireyselleþtirilmiþ eðitim programý geliþtirme birimi
1) Özel Eðitime ihtiyacý olan öðrencilerin eðitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eðitim performanslarý ve ihtiyaçlarý doðrultusunda BEP' lerini hazýrlamak amacýyla bireyselleþtirilmiþ eðitim programý geliþtirme birimini oluþturlar.
2) Bireyselleþtirilmiþ eðitim programý geliþtirme birimi okul / kurum müdürü veya görevlendireceði bir müdür yardýmcýsý baþkanlýðýnda.

a- Bir gezerek özel eðitim görevi yapan öðretmen.
b- Bir rehber öðretmen.
c- Bir eðitim programlarý hazýrlamakla görevlendirilen öðretmen.
ç- Öðrencinin sýnýf öðretmeni.
d- Öðrencinin dersini okutan ilgili alan öðretmeni.
e- Öðrencinin velisi.
f- Öðrenci olmak üzere bu kiþilerden oluþur.
3) BEP geliþtirme birimine, gerektiðinde görüþlerine baþ vurmak üzere özel eðitim deðerlendirme kurulundan bir üyenin katýlýmýný saðlar.
4)Bu birimin çalýþma usul ve esaslarý. Okul/ kurum ve yönetimince belirlenir.
Olmak üzere bu kiþilerden oluþur. Ýbaresi yer almaktadýr. BEP birimi toplantýlarýnda ilgili okul BEP birimi üyesi olduðunuz için veli olarak sizi 'çaðýrmakla mükelleftir. VELÝLERÝN DÝKATÝNE : Öðrencinin okumuþ olduðu okul öðrencinin BEP Planý'ný hazýrladýðý zaman 72'inci maddeye istinaden çocuðunuzun akademik geliþme çalýþmalarýnda BEP programýnda aksaklýk gördüðünüz takdirde kesinlikle (ileride sýkýntý yaþamamanýz için) imza atmayýn. ilgili okulun baðlý bulunduðu RAM Müdürlüklerinden yapýlan BEP 'in kontrolü için uzman isteyin.

Özet olarak :Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðinin 4.maddesini (ü) bendinde özel eðitim okul ve kurumlarý ; özel eðitime ihtiyacý olan bireylere hizmet , özel olarak yetiþtirilmiþ personelin bulunduðu geliþtirilmiþ eðitim programlarý ve yöntemlerin uygulandýðý , BAKANLIÐA BAÐLI HER TÜR VE KADEMEDEKÝ YATILI VE GÜNDÜZLÜ RESMÝ VE ÖZEL OKUL KURUM VE KURUMLARI, ifade ettiði belirtilmiþtir. Ayný maddenin (I) bendi Kaynaþtýrma uygulamalarý yoluyla eðitimlerine devam eden öðrenciler ile üstün yetenekli öðrencilere ihtiyaç duyduklarý alanlarda destek eðitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiþ ortamý.
Ayný Yönetmeliðin (7) Maddesinin (5) Bendinde aynen Milli eðitim müdürlükleri , örgün ve yaygýn eðitim kurumlarý , saðlýk kuruluþlarý , üniversiteler . Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna baðlý birimler ve yerel yönetim birimleri özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitsel deðerlendirme ve tanýmlanmasý amacýyla RAM 'a yönlendirilmesinde sorumluluðu paylaþýrlar.

Yine ayný Yönetmeliðin 12 maddesinin (e) bendi ise yerleþtirme kararýna yerleþtirme kararý verilen okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri yürütme komisyonu ise kayýt tarihinden itibaren 70 Eðitim iþ günü içinde itiraz edebilir hükmü bulunmaktadýr.

23.maddede ise kaynaþtýrma yoluyla eðitim ; özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitimlerini , destek eðitim hizmetleri de saðlanarak yetersizliði olmayan arklarý ile birilikte resmi ve özel ; okul öncesi ilköðretim, orta öðretim ve yaygýn eðitim kurumlarýnda sürdürmeleri esasýna dayanan özel eðitim uygulamalarýdýr.. " þeklinde tanýmlanarak kaynaþtýrma yoluyla eðitim uygulamalarýnda nelere dikkat edileceði ayrýntýlý olarak aktarýlmýþtýr.yönetmeliðin ( ý ) bendinde "..özel eðitim okul ve kurumlarýna devam eden öðrencilerin kaynaþtýrma uygulamalarý kapsamýnda , yetersizliði olmayan aklarýnýn devam ettiði okul ve kurumlarda bazý derslere ve SOSYAL ETKÝNLÝKLERE katýlmasý için gerekli tedbirler alýnýr… " yine i bendinde " kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrencilerin yetersizlik türü, eðitim performansý ve ihtiyacýna göre araç - gereç, eðitim materyalleri, öðretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve deðerlendirmede gerekli tedbirler alýnarak düzenlemeler yapýlýr.. " D bendinde ".. kaynaþtýrma yoluyla eðitim uygulamasý yapýlan okul ve kurumlarda , bu yönetmeliðin 73. maddesinde yer alan hükümler doðrultusunda BEP GELÝÞTÝRME BÝRÝMÝ oluþturur denmektedir.

3- BÖLÜM :

VELÝLERÝN ÇOCUKLARININ ÖZÜRLÜ SAÐLIK KURULU RAPORLARI VE ÝTÝRAZLARDA DÝKAT EDECEÐÝ HUSUSLAR
a) Öðrencinin saðlýk kurulu raporunda yýl olarak süre verilmiþse sürenin bitiminde raporun yenilenmesi esas alýnýr.

b) Öðrencinin saðlýk kurulu raporunda kontrol süresi yoktur ibaresi bulunuyorsa raporun yenilenmesine gerek yoktur.

Madde : 18 - 1 / b Özel Eðitim Kuruluna yapýlacak itirazlar :

Okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri yürütme komisyonu okula/ kuruma kayýt tarihinden itibaren en az 70 iþ günlük izleme süreci sonunu da öðrenci ile ilgili eðitsel deðerlendirme ve tanýlama yada yerleþtirme kararýnýn uygun bulunmasý halinde yeniden deðerlendirilmesi isteðiyle özel eðitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir.

AÇIKLAMA : a ) Resmi tatil günleri çýkarýlýp bu sürü içinde itiraz.
b ) Öðrencinin Özürlü saðlýk kurulu raporunda kontrol süresi yoktur ibaresi dikkate alýnarak.
c ) VECHSLER ÇOCUKLAR ÝÇÝN ZEKA ÖLÇEÐÝ ( WISC - R ) Bireylerin zihinsel performansýný belirlemek amacýyla belirlemek amacýyla 6 yaþtan 16 yaþa kadar uygulanmaktadýr. dikkate alýnarak. Öðrenci 16 yaþýný geçmiþ ve Saðlýk Kurulu raporunda AÐIR ÖZÜRLÜ DEÐÝL KONTROL SÜRESÝ YOKTUR ibaresi var ise RAM. MÜDÜRLÜKLERÝNÝN yapabileceði bir þey yoktur saðlýk kurulu raporuna ve tanýsýna göre öðrenci tekrar okuluna yönlendirilir. ( Ýtiraz ret edilir. )
Ö.E.H.Yönetmeliði Madde 7/5:Milli Eðitim Müdürlükleri,örgün ve yaygýn eðitim kurumlarý,saðlýk kuruluþlarý, üniversiteler,Sosyal Hizmetler, ve Çocuk Esirgeme kurumuna baðlý birimler. Ve yerel yönetim birimleri özel eðitim ihtiyacý olan bireylerin eðitsel deðerlendirme ve tanýlamasý amacýyla RAM'a yönlendirilmesinde sorumluluðu paylaþýrlar. (Bütün herkesi baðlar Ö.E.H.Yönetmeliði ve Hukuk bazýnda )

Madde 12 / e Yerleþtirme Yerleþtirme kararýna : bireyin velisi karar tarihinden itibaren,yerleþtirme kararý verilen okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri yürütme komisyonu ise kayýt tarihinden itibaren 70 iþ günü içinde itiraz edebilir.

AÇIKLAMA: Öðrencini ilk öðretimde Özürlü saðlýk raporuna istinaden Ýlk öðretimde Kaynaþtýrma öðrencisi olsun veya olmasýn bir þey ifade etmez.
Orta Öðretimde öðrencinin diðer arkadaþlarýndan geri kalan bir akademik durumu söz konusu ise önce sýnýf rehber öðretmeni veya branþ öðretmenleri okul idaresine öðrenci hakkýnda bilgi verme zorunluluðu vardýr. (Ö.E.H.Yönetmeliði ve Hukuk bazýnda )
ilgili okul idaresi öðretmenlerin önerisini dikkate almýyorsa ikinci yol olarak baþta sýnýf rehber öðretmeni veya branþ öðretmenleri çocuðun velisini çaðýrarak öðrencinin tanýsýný alabilmesi için ram'a yönlendirebilir.
Öðrenci velisi öðrencinin tanýsýný alabilmek için RAM müdürlüðüne baþvurabilir. Ö.E.H.Yönetmeliði ve Hukuk bazýnda.

4- BÖLÜM : Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði; YERLEÞTÝRME

MADDE 12 - (1) (Cümle eklenmiþtir: 14.3.2009/27169 RG) Özel eðitim hizmetleri kurulu, özel eðitim deðerlendirme kurul raporu doðrultusunda özel eðitime ihtiyacý olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleþtirir. Bu kurul, Özel Eðitim Deðerlendirme Kurulunun yönlendirme raporu ve velinin isteði doðrultusunda özel okullarda öðrenimlerini sürdüren öðrencinin, bulunduðu okulda kaynaþtýrma yoluyla eðitime devam etmesi için de karar alabilir."Özürlüle ile ilgili derecelendirmeler sýnýflandýrmalar, tanýmlar,Ýþlevsellik,Fonksiyon kaybý ve saðlýðýn Uluslar arasý sýnýflandýrýlmasý ( ICF )' na göre

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 50 - 69
Orta düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 35 - 49
Aðýr düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 20 - 34
Çok aðýr düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 0 - 19
Zeka bölümüne sahip olmasý gerekmektedir.

ZEKANIN GURUPLANDIRILMASI :

1)Hafif düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði : Bu gurup kaynaþtýrma eðitimine dahil edilen guruptur
2 ) Orta düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði : Bu gurup özel eðitim sýnýflarýna yönlendirilir.
3 ) Aðýr düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði : Bu gurup Eðitim uygulama okullarýna yönlendirilir.

3.KISIM

1-BÖLÜM :

ZÝHÝNSEL ÖÐRENME YETERSÝZLÝÐÝ OLAN ÇOCUKLAR PROBLEMLERÝNÝN AÐIRLIÐINA GÖRE GURUPLANDIRILMASI

a) Hafif Düzeyde Öðrenme Yetersizliði Bireyin temel okuma sayma becerilerinin kazanmasýnda ortaya çýkan gecikme durumudur.
b) Orta Düzeyde Öðrenme Yetersizliði bireyin gecikmeli bir konuþma ve bir geliþimin sosyal duygular veya davranýþ problemleri ile temel okuma yazma ve sayma becerilerini kazanmasýndan ortaya çýkan gecikme durumudur.
c) Aðýr Düzeyde Zihinsel Öðrenme Yetersizliði Bireyin ciddi bir biçimde konuþma ve dil geliþimi güçlüðü sosyal duygular ve davranýþ problemleriyle temel öz bakým becerilerini öðrenmesinde ortaya çýkan gecikme durumudur.
Hafif ve orta düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði olan çocuklarýn birçoðu zihinsel ve fiziksel geliþmeleri açýsýndan, yaþýtlarýndan önemli bir farklýlýk göstermediði için genellikle okula baþlayana kadar bu çocuklardaki geliþim geriliklerine pek farkýna varýlmaz. Okula baþladýklarýnda özellikle akademik çalýþmalarda karþýlaþtýklarý güçlükler sonucunda gerilikleri ortaya çýkar.

ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜNÜN TEÞHÝSÝ

Týbbi açýdan deðerlendirmeler yapýldýðýnda kiþinin öðrenme, problem çözme ve 1Q veya entelektüel fonksiyonlarýný yerine getirme yeteneði genellikle 1Q testleri ile ölçülür. Ortalama puan 100'dür. 70-75 'in altýnda puan alanlarda zihinsel özür vardýr.

Binet'e göre zekâ, iyi akýl yürütme, iyi hüküm verme ve kendi kendini aþma kapasitesi olarak açýklanmýþtýr.

Weshler'e göre zekâ, "Bireyin amaçlý davranma, mantýklý düþünme ve çevresiyle iliþkilerinde etkili olma kapasitesinin tümüdür." olarak tanýmlanýr.

Thorndike'a göre zekâ, birçok düþüncesel yeteneklerin karýþýmýndan meydana gelir.

Thorndike zekâyý üçe ayýrarak inceler. Bunlar:

Mekanik Zekâ: Alet, cihaz kullanma ve makine iþletebilmede bu zekâ etkindir.Sosyal Zekâ: Ýnsanlarý anlama, kiþiler arasý iliþkileri görüp bunlara göre davranabilme gücüdür.

Soyut Zekâ: Sözcükler, sayýlar, formüller gibi sembollerle düþünmede, bilimsel ilkeleri kavramada bu zekâ etkindir.

Piaget'e göre zekânýn özellikleri þunlardýr:

* Zekâ, biyolojik uyumun özel bir halidir. Bu uyum bireyin çevresi ile etkileþim kurmasýný yardým eder.

* Zekâ bir çeþit dengedir. Zihinsel yapý ile çevre arasýnda devamlý olarak geliþen, yenilenen dinamik bir dengenin ifadesi olarak görülür.

* Zekâ yaþayan ve eylemlerde bulunan zihin saðlýk iþlemler sistemidir. Bilgi edinmek içi eylem gereklidir. Çocuklar eylemlere giriþerek, çevresini keþfedecek ve bir þeyler öðrenecektir.Bütün bu tanýmlara dayanarak zekâ bireyin sahip olduðu beden, sosyal yetenek ve fonksiyonlarýnýn bütünleþerek oluþturduðu çok yönlü öðrenme, öðrenilenlerden yararlanma

ZEKA TESLERÝNÝN YAPIM NEDENLERÝ.

* Okul ve veli isteði ile gerçekçi sebepleri var ise

* Öðrencinin yaþýtlarýna ve sýnýf düzeyine göre belirgin bir akademik gerilik var ise ve bu geriliðin kapasiteden kaynaklandýðý düþünülüyorsa.

* Yapýlan yerleþtirmenin doðru olmadýðý ve yeni bir yerleþtirme yapýlacaðý durumlarda.

* Yapýlan testin bireyin kapasitesini tam olarak yansýtmadýðýnýn düþünüldüðü durumlarda.
* Performans ile hastane saðlýk kurulu raporu farklý olduðu durumlarda
* Kaynaþtýrma okuyan öðrencinin akademik durumunda belirgin bir iyileþme olduðu durumlarda.

Zeka duraðan deðildir. Beyin 0-3 yaþta çok hýzlý bir geliþim göstermekle beraber, bireyin genellemede yaþý ilerledikçe akademik bilgi ve becerileri yaþa uygun ilerlemeyebilir. Yaþý küçükken yapýlan testte tanýsý hafif düzey çýkan bireyin yaþý büyüyünce yapýlan teste tanýsý orta düzeyde de çýkabilir.

WECHSLER ÇOCUKLAR ÝÇÝN ZEKÂ ÖLÇEÐÝ ( WISC - R ) Bireylerin zihinsel performansýný belirlemek amacýyla belirlemek amacýyla 6 yaþtan 16 yaþa kadar uygulanmaktadýr.

HAKEM HASTAHANE

Hakem Hastanelere baþvuru doðrudan deðil Ýl Saðlýk Müdürlüðü aracýlýðýyla ve bu kurumun izin kararýyla yapýlmaktadýr. Velinin doðrudan müracaatý ile deðil, Ýl saðlýk Müdürlüðünün uygun görmesi halinde hakem hastane istenebilir. Ayrýca çeliþkili her iki raporun da süresinin dolmamýþ olmasý gerekmektedir.

Hakem hastane istenebilecek durumlar:

Eðer birey için 2 farklý hastaneden alýnan ve farklý teþhislerin olduðu heyet raporlarý bulunmasý halinde hakem hastane istenebilir.

Örneðin bir raporunda bedensel+mentalretardasyon durum var, diðerinde de sadece mentalretardasyon durumu olmasý gibi. Ya da birinde hafif mentalretardasyon diðerinde ise orta mentalretardasyon durumu olmasý gibi.

Veli konan teþhise itiraz etmesi teþhisi koyan hastane tarafýndan kabul edilmemesi halinde Ýl Saðlýk Müdürlüðüne itirazý halinde, Ýl Saðlýk Müdürlüðünün de uygun görmesi halinde hakem hastane istenebilir.

RAM tarafýndan yapýlan incelenmede görünen belirgin bir özrün olmasýna raðmen hastanede bu taný konmamýþsa RAM Ýl Saðlýk Ýl Müdürlüðüne doðrudan yazý ile müracaat edebilir. Bu durumda raporun alýndýðý hastane tarafýndan incelenmesini isteyebileceði gibi gerekli görmesi halinde Ýl Saðlýk Müdürlüðü hakem hastaneye müracaatýný saðlayabilir.

Heyet raporunda konan taný olmasýna raðmen oranlarýn olmamasý ya da her bir oranýn ayrý, ayrý belirtilmemiþ olmasý halinde RAM tarafýndan Ýl Saðlýk Müdürlüðüne baþvuru yapabiliri. Ýl Saðlýk Müdürlüðü de gerekli görmesi halinde raporun alýndýðý hastane tarafýndan incelenmesini isteyebileceði gibi hakem hastaneye müracaatýný da saðlayabilir.

REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZLERÝNDE KULLANILAN BAZI PSÝKOLOJÝK ÖLÇME ARAÇLARI

WECHSLER ÇOCUKLAR ÝÇÝN ZEKA ÖLÇEÐÝ (WISC-R): Bireylerin zihinsel performansýný belirlemek amacýyla kullanýlmaktadýr. 6-16 yaþlarý arasýndaki bireylere uygulanmaktadýr.

STANDFORD BÝNET ZEKA ÖLÇEÐÝ: Bireyleri zihinsel performansýný belirlemek amacýyla kullanýlmaktadýr. 2yaþtan 16 yaþa kadar uygulanmaktadýr.
ST-BÝNET GÖRME ENGELLÝLER Z.Ö. Görme engelli bireylerin zihinsel performanslarýný belirlemek amacýyla kullanýlmaktadýr. 7 - 11 yaþlar arasýndaki görme engelli çocuklara uygulanmaktadýr.

LETTR ULUSLAR ARASI PERFORMANS TESTÝ :Ýþitme ve konuþma proplemi olan çocuklarýn zihinsel performanslarýný belirlemeyi amaçlayan dile dayanmayan bir performans testidir. 2- 18 yaþlar arasýndaki bireylere uygulanmaktadýr.

KOHS KÜPLERÝ ZEKA ÖLÇEÐÝ : Bireylerin zihinsel performanslarýný ölçmeyi amaçlamaktadýr. 10 yaþ üzerindeki çocuklara uygulanmaktadýr.

BENDER - GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTÝ : Çocuklarda geriliði, regresyonu fonksiyon kaybý ve organik beyin hasarlarýný saptamak amacýyla kullanýlmaktadýr. 5 yaþ ile 10 yaþ 11 ay arasýndaki çocuklara uygulanmaktadýr.

GAZÝ ERKEN ÇOCUKLUK DEÐERLENDÝRME ARACI " GEÇDA " : Çocuklarýn geliþimlerini belirlemek amacýyla kullanýlmaktadýr. 0-6 yaþ gurubu arasýndaki çocuklara uygulanýr.

DENVER II GELÝÞÝMSEL TARAMA TESTTÝ : Çocuklardaki geliþimsel gecikmeyi ve bozukluðu fark etme amacýyla kullanýlmaktadýr.0-6 yaþ gurubu arasýndaki çocuklara uygulanýr.

TEMEL KABÝLÝYETLER TESTTÝ 5-7 ( TKT 5-7 ) Çocuðun zihinsel performansýný belirlemek amacýyla kullanýlmaktadýr. 5 - 7 yaþlarý arasýndaki çocuklara uygulanmaktadýr.

TEMEL KABÝLÝYETLER TESTTÝ 7-11 (TKT 7 - 11 )Bireylerin yeteneklerini belirleyerek eðitsel ve mesleki rehberlik yapmak amacýyla uygulanan bir gurup testidir. 7 -11 yaþlar arasýndaki çocuklara uygulanmaktadýr.

TEMEL YETENEKLER TESTTÝ 6-8 ( TYT (6-8 ) Bireylerin yeteneklerini belirleyerek eðitsel ve mesleki rehberlik yapmak amacýyla uygulanan bir testtir.6.7 ve 8 sýnýflara devam eden öðrencilere uygulanmaktadýr.

TEMEL YETENEKLER TESTTÝ 9-11 (TYT 9 - 11 ) Bireylerin yeteneklerini belirleyerek eðitsel ve mesleki rehberlik yapmak amacýyla uygulanan bir gurup testidir. 9.10.11 sýnýflara devam eden öðrencilere uygulanmaktadýr.

Zekâ Sýnýflandýrýlmasý

Derin zihinsel engel 20 ve altýnda
Aðýr derecede zihinsel engel 21-35
Orta derecede zihinsel engel 36-50
Hafif derecede zihinsel engel 51-70
Sýnýrda zekâ 71-79
Donuk zekâ 80-89
Normal zekâ 90-109
Parlak zekâ 110-119
Üstün zekâ 120-129
Çok üstün zekâ 130 ve üstü

Genellemede hep þunu söylüyorlar : Akýl ile zeka ayný manalarý ifade eder.
Hayýr. Yanlýþ bir söylemdir . Zeki, olmak baþka. Akýllý, olmak baþkadýr.

ZEKÝ : herkes; dünyaya zeki gelir, mahlukatta dahil. Ýnsanlar da bununda tespitteki ölçümü dünyada bilimsel olarak Týbbi açýdan deðerlendirmeler yapýldýðýnda kiþinin öðrenme, problem çözme ve 1Q veya entelektüel fonksiyonlarýný yerine getirme yeteneði genellikle 1Q testleri ile ölçülür. Ortalama puan 100'dür. 70-75 'in altýnda puan alanlarda zihinsel özür vardýr.

AKIL : Akýl ise bireyin donanýmýdýr. ( Ne kadar donanýmlý isen; iþte sen o kadar akýllýsýn. Bu da eðitimden geçer yalnýz her iki taraftan da hem, uhrevi ilim hem de dünyevi ilim yani at baþý pek zorluðu yok azýcýk itina birazcýk gayret hepsi bu kadar.
Yeter ki iste, bir baþka açýdan toplumlarda istemekte kafi deðil ilmin ahlakýn temini için sýhhatli bir zemin hazýrlamak zaruridir. Tabi ki medeni olmak sýfatýný taþýmak istiyorsak

Konumu itibariyle de Bilimsel olarak bu evlatlarýmýzýn diðer akranlarýndan biraz daha geç öðrenme ve ilgi daðýnýklýðý konumuna sahiptir. Ýyi bir eðitim, takip ve alaka yeterlidir. Daha önemlisi zeka geriliðini ýsrarla ilaçla tedavi edilen hastalýk olarak belirli menfaat çevreleri tarafýndan empoze edilmektedir.

Oysa doktor tarafýndan tanýsý alýndýktan sonra týbbi tanýlama tedavi edilebilen gurubunda ise. Týbbi müdahale ne gerekiyorsa muhakkak ki yapýlmasý gerekir. Fakat bir baþka açýdan da . Zeka geriliðinin Doktoru, eðitimdir. Özellikle beyin 0-3 yaþta çok hýzlý bir geliþim göstermekle beraber karakterde 6 yaþýnda çocukta oturmaya baþlar. Gölge gibi çocuðunu takip et geç kalma.

Ülkemizde engellilerin daðýlma oraný

TÜRKÝYE ÖZÜRLÜLER ARAÞTIRMASI TEMEL GÖSTERGELERÝ

Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Devlet Ýstatistik Enstitüsü'ne yaptýrýlan "Türkiye Özürlüler Araþtýrmasý" ile ülkemizdeki özürlülük profili geniþ kapsamlý olarak araþtýrýlmýþtýr.Araþtýrma sonuçlarýna göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oraný %12.29'dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kiþi özürlü olarak yaþamlarýný sürdürmektedir. Engelliler Bedensel , Görme, Ýþitme, Zihinsel engeliler, Down Sendromu, Otizm, Asperger Sendromu baþlýklarý altýnda ifade edilmektedir.

2002 Türkiye engelliler araþtýrma sonuçlarýna göre, Engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oraný % 12,29' dur. Bu oranýn % 0.48' ini zihinsel özürlü oluþturmaktadýr.

Zihinsel özürlü nüfusun
% 20.54'ü eðitebilir
% 26.49'u öðretilebilir
% 18,32'si aðýr
% 19.66' sý çok aðýr olarak daðýlým göstermektedir.

Bir baþka açýdan da bakýldýðýnda ve gerçek Özürlülük sadece bu sorunu yaþayan kiþiyi deðil, ailesini ve yakýn çevresini ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen bir sorundur.

Týbbi açýdan deðerlendirmeler yapýldýðýnda kiþinin öðrenme, problem çözme ve 1Q veya entelektüel fonksiyonlarýný yerine getirme yeteneði genellikle 1Q testleri ile ölçülür. Ortalama puan 100'dür. 70-75 'in altýnda puan alanlarda zihinsel özür vardýr.

ZÝHÝNSEL ÖZÜR (MENTAL RETARDASYON)
Zeka; birçok yeteneðin uyumlu çalýþmasý sonucu ortaya çýkan bir yetenekler birleþimidir. Bu yetenekler algýlama, bellek, düþünme, mantýk yürütme gibi yetenekler ve bunlarýn birbiriyle uyumlu çalýþmasý sonucu zihinsel fonksiyonlardýr.

ZÝHÝNSEL ÖÐRENME YETERSÝZLÝÐÝ NEDÝR
Zihinsel Öðrenme Yetersizliði zihinsel geliþim yetensizliðinden dolay, bireyin eðitim performansýnýn ve sosyal uyum olumsuz yönde etkilenmesi durumudur
Hafif ve orta düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði olan çocuklarýn birçoðu zihinsel ve fiziksel geliþmeleri açýsýndan, yaþýtlarýndan önemli bir farklýlýk göstermediði için genellikle okula baþlayana kadar bu çocuklardaki geliþim geriliklerine pek farkýna varýlmaz. Okula baþladýklarýnda özellikle akademik çalýþmalarda karþýlaþtýklarý güçlükler sonucunda gerilikleri ortaya çýkar.

ZÝHÝNSEL ÖZÜR (MENTAL RETARDASYONA SEBEP OLAN NEDENLER,

Zekâ; birçok yeteneðin uyumlu çalýþmasý sonucu ortaya çýkan bir yetenekler birleþimidir. Bu yetenekler algýlama, bellek düþünme, öðrenme, mantýk yürütme gibi yetenekler ve bunlarýn birbiriyle uyumlu çalýþmasý sonucu zihinsel fonksiyonlardýr.

A) Doðum öncesi:

1) Gebeliðin özellikle ilk üç ayýnda uzun süren yüksek ateþ
2) Gebelik döneminde geçirilen çeþitli hastalýklar
3) Gebelikte doktor denetimi dýþýnda ilaç kullanmak
4) Alkol sigara ve benzeri madde kullanýmý
5) Annenin geçirdiði bazý kronik hastalýklar( hipotroidi vb…)
6) Annenin kansýzlýðý
7) Yetersiz ve dengesiz beslenme
8) Gebelik sýrasýnda geçirilen kazalar

B) Doðum sýrasý:
1) Doðum sýrasýnda çocuðun oksijensiz kalmasý(Anoksi)
2) Doðum sýrasýnda beyin zedelenmesi(doktor kontrolü dýþýnda evlerde ebelerin yaptýrdýðý doðumlarda daha aðýrlýklý görülmektedir.)
3) Zor ve uzun süren doðum
4) Düþük doðum
5) Erken doðum aðýrlýklý bebek

C) Doðum sonrasý:
1) Yeterli miktarda anne sütü almamasý
2) Demir eksikliði
3) Çevre kirliliðine maruz kalmasý
4) Merkezi sinir sisteminin enfeksiyon hastalýklarý(menenjit)
5) Geçirilen kazalar sonucu beyin zedelenmesi
6) Doðum sonrasýnda çocuðun geçirdiði bulaþýcý ve ateþli hastalýklar (rubella, suçiçeði, kýzamýk, çocuk felci, frengi)

D) Genetik nedenler:
1) Akraba evlilikleri (ailede zihinsel özürlülük nedeni olan genlerin varlýðý)
2) Kromozom hastalýklarý (down sendromu)

4.KISIM

1-BÖLÜM :

REHBERLÝK VE ARAÞTIRMA MERKEZÝNÝN GÖREVLERÝ.

Rehberlik ve Araþtýrma Merkezlerinin amaç ve görevleri Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði ve Milli Eðitim Bakanlýðý Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Yönetmeliði ile belirlenmiþtir.

Buna göre:

- Ýl düzeyinde eðitsel tanýlama izleme,deðerlendirme ve yerleþtirme iþlemlerini yapar,

- Okullarýmýzda çeþitli nedenlerle normal eðitim programýný sürdürmekte ve öðrenmekte güçlük çeken öðrencilerin baþarýsýzlýk nedenlerini zeka taramalarý ve bireysel incelemeler ile araþtýrýr,

- Baþarýsýzlýk nedenlerini ortaya koyarak öðrenci için en iyi eðitim ortamýný önerir,

- Okul ve meslek seçimlerinde öðrencilere rehberlik yapar,

- Davranýþ problemi olan çocuklar için danýþma terapileri uygular ve sonuçlarýný deðerlendirir,

- Özel eðitim okullarýna gidecek öðrencilerin iþlemlerini yürütür ve Ýl Özel Eðitim Kuruluna yerleþtirme önerisini sunar,

- Ýzleme Deðerlendirme Ekibini kurar faaliyetlerini il düzeyinde yürütür,

- Ýl Özel Eðitim Kurulunda görev alýr ve bu görevleri yerine getirirken ayný zamanda danýþmanlýk hizmetlerini de yürütür,

-Bireyselleþtirilmiþ eðitim programý uygulanacak özel eðitim gerektiren bireyler için eðitim programý hazýrlanmasýnda özel eðitim sýnýf öðretmenine yardýmcý olur,

- Ýl Rehberlik Çerçeve Programýný hazýrlar ve okullara daðýtýmýný saðlar,

- Okullardan yýl sonu gelen Rehberlik Çalýþma Raporlarýný deðerlendirir ve bir rapor halinde Milli eðitim Müdürlüðüne sunar,

- Her yýl en az iki kez toplanan Ýl Özel Eðitim Kurulu ve Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Ýl Danýþma Kurulu toplantýlarýna katýlýr,

- Yakýn çevresinde bulunan üniversite ve diðer eðitim kurumlarý ile araþtýrmalar yapar ve sonuçlarýný deðerlendirir.

ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ KURULU VE ÖZEL EÐÝTÝM DEÐERLENDÝRME KURULUNUN GÖREVLERÝ , ÇALIÞMA USUL VE ESASLARI

Özel eðitim hizmetleri kurulu
Madde 14 - ( 1 ) Eðitim - öðretim kurumlarýndaki özel eðitim hizmetleri düzenlemek,bu hizmetlerin eþ güdümünü saðlamak, izlemek ve deðerlendirmek üzere il milli ve ilçe milli eðitim müdürlüklerinde özel eðitim hizmetleri kurulu oluþturulur.

( 2 ) Özel eðitim hizmetleri kurulu ; milli eðitim müdürünün görevlendireceði müdür yardýmcýsý veya þube müdürünün baþkanlýðýnda;
a) Özel eðitim kurulu baþkaný ya da birden fazla kurul baþkaný olan illerde bir baþkan,

b) Bir özel eðitim okulu veya kurum müdürü , özel eðitim okulu veya kurumu bulunmayan yerlerde ise kaynaþtýrma uygulamasý yapýlan ilk öðretim yada orta öðretim kurumlarýndan bir müdür.

c) Bir rehber öðretmen,

d) Görme, iþitme ve zihinsel engelliler sýnýf öðretmenlerinden bir öðretmen,

e) (Deðiþik bend : 31.7.2009/ 27305 RG ) Bulunmasý halinde gezerek özel eðitim görevi yapan bir öðretmenden oluþur.

3) Özel eðitim hizmetleri kuruluna gerektiðinde görüþlerine baþ vurulmak üzere; bireyin velisi,özel eðitim alanýnda yetiþmiþ ilk öðretim müfettiþi , bireyin eðitsel deðerlendirmesi ve tanýmlamasýnýn yapýldýðý RAM temsilcisi ,bireyin yetiþtirilmesi planlanan okul veya kurum temsilcisi,sýnýf öðretmeni ve ilgili sivil toplum kuruluþu temsilcisi , bireyin yetersizlik türü ve özelliðine göre ilgili diðer meslek elemanýnýn katýlýmý saðlanýr.

Özel eðitim hizmetleri kurulu baþkanýnýn görevleri.

MADDE 15 : - ( 1 ) Özel eðitim hizmetleri kurulu baþkanýnýn görevleri þunlardýr.

a) Özel eðitim hizmetleri kurulu üyelerini belirleyerek kurulun oluþumunu saðlamak.

b) Özel eðitim ihtiyacý olan bireylerin resmi ve kurumlara yerleþtirilmesini saðlamak.

c) Özel eðitim deðerlendirme kurulu baþkanýnýn görüþ ve önerileri doðrultusunda bu kurulda yer alacak RAM personeli dýþýndaki personelin görevlendirilmesini saðlamak.

ç) Bakanlýða baðlý her tür ve kademede kaynaþtýrma yoluyla eðitim hizmetleri yürüten resmi ve özel okul ve kurumlarda , destek eðitim odasý ve özel eðitim sýnýfý açýlmasý için gerekli tedbirleri alma

d) RAM'larýn özel eðitim okul ve kurumlarýn, özel eðitim sýnýflarýnýn, destek eðitim odalarýnýn personel ihtiyaçlarýný belirleyerek gerekli tedbirleri almak.

e) Özel eðitim okul ve kurumlarý ile kaynaþtýrma yoluyla eðitim yapýlan okul ve kurumlardaki özel eðitim hizmetlerine yönelik derslik,araç - gereç gibi ihtiyaçlarýn saðlanmasý için tedbir almak.

g) Bulunduðu illerde okula yerleþtirilmeyen bireylerden , yatýlý ilk öðretim okuluna yerleþtirecekleri valiliklere , yatýlý orta öðretim kurumlarýna yerleþtirecekleri ise Genel müdürlüðe bildirmek.

ð) Özel eðitim hizmetleri deðerlendirme kurulunun sekretarya, arþiv hizmetleri için gerekli personel görevlendirmesini , bu hizmetleri için veri tabaný oluþturmasýný ve bilgi iletiþim desteðini saðlamak.

Özel eðitim hizmetleri kurulunun görevleri
MADDE 16 - ( 1 ) Özel eðitim kurulunun görevleri þunlardý.
a) Özel eðitim deðerlendirme kurulu raporu doðrultusunda öðrencilere resmi okul veya kuruma yerleþtirilmesine karar vermek ve gerekli özel eðitim tedbirlerini almak.

b) Özel eðitim hizmetleri planlamasý, yürütülmesi ve izlenmesi amacýyla ilgili kurum ve kuruluþlarla iþ birliði yapmak.

c) Özel eðitim ihtiyacý olan bireylerin tespitine yönelik tarama çalýþmalarý ve tespit edilen bireylerle ilgili eðitim hizmetlerini planlamak.

ç) RAM tarafýndan yapýlacak özel eðitime ihtiyacý olan bireyleri belirlemeye yönelik taramalar ile evde eðitim hizmetleri için gerekli personel araç - gereç, taþýt gibi ihtiyaçlarýn karþýlanmasý amacýyla milli eðitim müdürlüklerine teklifte bulunmak.

d) Destek eðitim odasý ve özel eðitim sýnýflarý açýlmasý için milli eðitim müdürlüklerine teklifte bulunmak.

e) Kaynaþtýrma yoluyla eðitim yapýlan okullarýn destek eðitim odalarýnýn ve özel eðitim sýnýflarýnýn ihtiyaçlarýný belirlemek.

f) RAM' lar, özel eðitim okul ve kurumlarý , destek eðitim odasý , özel eðitim sýnýflarý ve evde eðitim hizmetlerinde görevlendirilecek personel için milli eðitim müdürlüklerine teklifte bulunmak.

g) Gezerek özel eðitim görevi yapan öðretmenlerin görev daðýlýmýný ve görev yerleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

ð) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama ile yerleþtirme kararýna yapýlan itirazlarý inceleyerek gerekli tedbirleri almak.

h) Özel eðitim hizmetlerine yönelik personel yetiþtirilmesi amacýyla hizmet içi eðitim faaliyetleri düzenlenmesi için milli eðitim müdürlüklerine teklifte bulunmak.

ý) Destek eðitimi alan öðrencilere ilgili olumlu geliþme olmadýðýný belirten baþvurularý deðerlendirmek ve ilgili okulun / kurumun gerekli tedbirleri almasýný saðlamak.

i) Deðiþik: 21/07/2012 - 28360 RG) Özel eðitim uygulama merkezleri ( okullarý ) ve özel eðitim iþ uygulama merkezlerinde ( okullarda ) gurup eðitimine uyum baðlamayan ve bire bir eðitim almasý gereken öðrenciler ile zorunlu öðrenim çaðýndaki birden fazla yetersizliði olan öðrencilerin eðitimini haftada toplam 10 saatten az olmamak üzere planlamak.

j) Özel eðitim hizmetlerine iliþkin politikalarýn geliþtirilmesinde, özel eðitime ihtiyacý olan bireylerle ilgili sivil toplum kuruluþlarýnýn görüþ ve önerilerini almak.

k) Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin her tür ve kademedeki eðitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için rehabilitasyonlarýný saðlayacak kurum ve kuruluþlarla iþ birliði yapmak.

Özel eðitim hizmetleri kurulunun çalýþma usul ve esaslarý
MADDE 17 - ( 1 ) Özel eðitim hizmetleri kurulunun çalýþma usul ve esaslarý þunlardýr.

a) Kurul üyelerinin süresi bir yýldýr.

b) Kurul üyelerinin görevden ayrýlmasý halinde en geç 15 gün içinde yerlerine görevlendirme yapýlýr.

c) Kurul kararlarý oy çokluðu ile alýnýr.

ç) Kurul haftada bir toplanýr.Ancak kurul gündeminin yoðun olmasý ve kurul baþkanýnýn gerekli gördüðü durumlarda süreye baðlý kalýnmaksýzýn kurul toplanýr.

d) Özel eðitim deðerlendirme kurulu raporlarý incelenerek en geç 15 gün içinde karara baðlanýr. Bu karar, bireyin velisine , ilgili okul/ kuruma ve RAM'a yazýlý olarak bildir.

e) Bireyin ikamet etiði ilçede uygun özel eðitim okulu veya kurumu bulunmasý halinde yerleþtirme kararý ile özel eðitim hizmetleri kurulu tarafýndan alýnýr.

Özel eðitim kuruluna yapýlacak itirazlar
Özel eðitim hizmetleri kuruluna yapýlacak itirazlar

MADDE 18 - (1) Özel eðitim hizmetleri kuruluna yapýlacak itirazlarda aþaðýdaki hususlara dikkat edilir:

a) Veli, eðitsel deðerlendirme ve tanýlama ile yerleþtirme kararlarýnýn her birine birer defa olmak üzere, kararýn kendisine teblið edildiði tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir.

b) Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayýt tarihinden itibaren en az 70 iþ günlük izleme süreci sonucunda öðrenciyle ilgili eðitsel deðerlendirme ve tanýlama ya da yerleþtirme kararýnýn uygun bulunmamasý hâlinde yeniden deðerlendirilmesi isteðiyle özel eðitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir.

c) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama ile yerleþtirme kararlarýyla ilgili özel eðitim hizmetleri kuruluna yapýlacak itirazlar incelenerek en geç 30 gün içerisinde sonuçlandýrýlýr. Sonuç, veliye, okula/kuruma ve RAM'a yazýlý olarak bildirilir.

ç) Özel eðitim hizmetleri kuruluna yapýlacak itirazlarýn deðerlendirilmesinde, gerektiðinde üniversitelerin ilgili bölümleri ile ilgili meslek elemanlarýnýn görüþ ve önerileri dikkate alýnýr.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Özel Eðitim Deðerlendirme Kurulu
Özel eðitim deðerlendirme kurulu

MADDE 19 -

(1) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama hizmetlerini yürütmek üzere RAM'ýn teklifi ve millî eðitim müdürlüðünün onayý ile RAM'larda özel eðitim deðerlendirme kurulu oluþturulur.
(2) (Deðiþik ikinci fýkra : 31.7.2009/27305 RG) Özel eðitim deðerlendirme kurulu, RAM müdürünün görevlendireceði müdür yardýmcýsý ya da bölüm baþkaný baþkanlýðýnda;
a) Özel eðitim hizmetleri bölüm baþkaný,
b) Psikolojik ölçme araçlarýný kullanabilen bir rehber öðretmen,
c) Görme, iþitme ve zihinsel engelliler sýnýf öðretmenlerinden bir öðretmen,
ç) Bulunmasý hâlinde gezerek özel eðitim görevi yapan bir öðretmen,
d) Bireyin velisi,
e) Varsa, bir çocuk geliþimi ve eðitimcisinden
oluþur.

(3) Özel eðitim deðerlendirme kuruluna üyelerin dýþýnda gerektiðinde; eðitim programcýsý, odyolog, psikolog, psikometrist, sosyal çalýþmacý, dil ve konuþma terapisti, fizyoterapist, uzman hekim gibi diðer meslek elemanlarýndan seçilecek birer kiþi, çýraklýk ve yaygýn eðitime gidecekler için ilgili kurum temsilcisi, özel eðitime ihtiyacý olan bireyin çalýþtýðý kurumdaki iþ yeri temsilcisi kurula üye olarak katýlabilir.

(4) Özel eðitim deðerlendirme kurulunca, bilgilerine baþvurulmak üzere; özel eðitime ihtiyaç duyan bireyin sýnýf ve alan öðretmeni, sýnýf rehber öðretmeni, kayýtlý olduðu okulun veya kurumun müdürü, baþvuru yapan kurum temsilcisi, özel eðitim hizmetleri kurul üyesi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öðretim üyesi ve sivil toplum kuruluþu temsilcisi çaðrýlabilir.

Özel eðitim deðerlendirme kurulu baþkanýnýn görevleri MADDE 20 - (1) Özel eðitim deðerlendirme kurulu baþkanýnýn görevleri þunlardýr:
a) Özel eðitim deðerlendirme kurulu üyelerini belirleyerek kurulun oluþumunu saðlamak.

b) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama hizmetlerinin disiplinler arasý bir yaklaþýmla bütünlük içinde planlanmasý ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluþlarla iþ birliði yaparak eþgüdümü saðlamak.

c) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama sürecinde, ailenin ve gerektiðinde görüþlerine baþvurulmak üzere ilgili kiþi ve meslek elemanýnýn kurula katýlýmýný saðlamak.

ç) Destek eðitim hizmeti alan öðrencilerin eðitim performanslarýnda geliþme olmadýðýnýn tespit edilmesi hâlinde, eðitim hizmeti veren okul ve kurumla ilgili denetimin yapýlmasý hususunda özel eðitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek.

d) Kurul kararlarýnýn teblið edilmesini ve kararlara iliþkin kayýtlar ile arþiv hizmetlerinin yürütülmesini saðlamak.

Özel eðitim deðerlendirme kurulunun görevleri

MADDE 21 - (1) Özel eðitim deðerlendirme kurulunun görevleri þunlardýr:

a) Özel eðitime ihtiyacý olan bireyin eðitsel deðerlendirme ve tanýlamasýný yapmak.

b) Bireyin eðitsel deðerlendirme ve tanýlanmasý sürecinde bireyin ailesini ve/veya okulu/kurumu, gerektiðinde týbbî deðerlendirme ile RAM'da yapýlamamasý durumunda psiko-sosyal deðerlendirme için ilgili kurum ve kuruluþlara yönlendirmek.

c) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama sonucunu dikkate alarak birey için en az sýnýrlandýrýlmýþ eðitim ortamý ve özel eðitim hizmetine iliþkin öneride bulunmak.

ç) Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitim planlarýný hazýrlamak.

d) Ýhtiyacý olan bireyin alacaðý destek eðitimin türüne ve süresine karar vermek.

e) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlamasý yapýlan bireyler için uygun eðitim ortamý, alacaðý destek eðitim hizmeti ve eðitim planýný içeren deðerlendirme sonuçlarýný Ek-1'de yer alan Özel Eðitim Deðerlendirme Kurul Raporunu düzenleyerek millî eðitim müdürlüklerinin onayýna sunmak.

f) Bireyin eðitsel deðerlendirme ve tanýlama sonuçlarý ile diðer bilgi ve belgelerinin yer aldýðý özel eðitim deðerlendirme dosyasý oluþturmak.

g) Özel eðitim hizmetleri kurulu tarafýndan verilen yerleþtirme kararý doðrultusunda ilgili okul veya kurum ile iþ birliði yaparak uygulamayý takip etmek.

ð) Bireyin uygun yerleþtirilmediði durumlarda eðitsel deðerlendirme ve tanýlamayý tekrarlamak.

h) Özel eðitim deðerlendirme kurulu raporu doðrultusunda, yerleþtirmenin yapýldýðý okula/kuruma, özel eðitime ihtiyacý olan bireylere, eðitim planýnýn uygulanmasý ve destek eðitim hizmetlerinin yürütülmesinde görev alanlara ve aileye rehberlik etmek.

ý) Ailenin eðitsel deðerlendirme ve tanýlama sürecine katýlýmýný ve bilgilendirilmesini saðlamak.

i) Ailelerin ihtiyaçlarý doðrultusunda aile eðitim programlarý düzenlemek, diðer kurum ve kuruluþlarda düzenlenen aile eðitim programlarý hakkýnda aileyi bilgilendirmek.

j) Çýraklýk ve mesleki eðitime devam etmek isteyen bireyleri; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doðrultusunda saðlýk kurulu raporunu da dikkate alarak uygun alanlara yönlendirmek ve bu kurumlara devam eden bireylerin izlenmesini saðlamak.

k) Yüksek öðrenime baþvuracak özel eðitime ihtiyacý olan öðrencilerin, meslek seçimi ile meslekler ve üniversiteler konusunda bilgilendirilmesini saðlamak.

Özel eðitim deðerlendirme kurulunun çalýþma usul ve esaslarý

MADDE 22 -
(1) Özel eðitim deðerlendirme kurulunun çalýþma usul ve esaslarý þunlardýr:
a) Kurul üyelerinin görev süresi bir yýldýr.

b) Kurulun çalýþma gün ve saatleri, ihtiyaç doðrultusunda süreklilik gösterecek þekilde planlanýr.

c) Kurul kararlarý, oy çokluðu ile alýnýr.

ç) Kurul üyelerinin görevden ayrýlmasý hâlinde en geç 15 gün içinde yerlerine görevlendirme yapýlýr.

d) RAM bünyesinde görme, iþitme ve zihinsel engelliler sýnýf öðretmeni, gezerek özel eðitim görevi yapan öðretmen, çocuk geliþimi ve eðitimcisi ile psikolojik ölçme araçlarýný kullanabilen rehber öðretmen bulunmamasý hâlinde, ihtiyaç duyulan personel il içinde görev yerlerine bakýlmaksýzýn kurulda görevlendirilir.

e) Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama amacýyla yapýlacak baþvurular en geç 60 gün içinde karara baðlanýr.

f) Kurul raporu, baþvuru evrakýnda talep edildiði sayýda düzenlenir.

g) (Deðiþik bend : 31.7.2009/27305 RG) Kurul raporlarý RAM müdürü tarafýndan onaylanýr.

ð) Kurul raporlarý onaylandýktan sonra istenilen sayýda sureti ilgili kuruma resmî olarak gönderilir ya da bireyin ailesine imza karþýlýðý verilir. Kararýn bir sureti bireyin dosyasýnda muhafaza edilir.

DESTEK EÐÝTÝMÝ ALAN BÝREYLERÝN DESTEK EÐÝTÝMÝNE DEVAMI VE KASÝLME USUL VE ESASLARI.

- Destek eðitim hizmeti alan öðrencilerin eðitim performanslarýnda verilen süre içinde geliþme olduðu tespit edilmesi hâlinde,

- Destek eðitim hizmeti alan öðrencilerin eðitim performanslarýnda geliþme olmadýðýnýn tespit edilmesi hâlinde, eðitim hizmeti veren okul ve kurumla ilgili denetimin yapýlmasý hususunda özel eðitim hizmetleri kurulunu RAM tarafýndan öðrencilerin destek eðitimini keserken bilgilendirir. Ram öðrencinin destek eðitimini keserken özel eðitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek mecburiyetindedir.

ÖRNEK DÝLEKÇE:

Ýl/ Ýlçe MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRÐÜNE


../../ 2013
 
 
   Velisi olduðum oðlum ………………… 28.06.2004 tarihinde Ýstanbul Marmara Üniversitesi hastanesinin vermiþ olduðu özürlü heyet raporu ile tespit edildiði üzere %50 Mental Retardasyon tanýsý almýþtýr. …..tarihinden itibaren …..tarihine kadar DESTEK EÐÝTÝMÝ almýþtýr. …. Tarihinde …. RAM tarafýndan …..sebeplerle destek eðitimi önerilmemiþtir. Çocuðumun tekrar incelenerek kararýn yeniden gözden geçirilmesini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

2-BÖLÜM :

TÜRKÝYEDE ENGELLÝ BÝREYLERÝN ÝSTÝHDAMI

Engelli bireylerin istihdama katýlýmlarý "çalýþma hakký" çerçevesinde Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleþmesi, Avrupa Sosyal Haklar Temel Yasasý, Uluslararasý Çalýþma Örgütünün çeþitli sözleþmelerinde ve nihayet Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesi'nde düzenlenmiþtir.
Ülkemizde engellilerin istihdamý 4857 sayýlý Ýþ Yasasý'na göre düzenlenmektedir. 4857 sayýlý Ýþ Yasasý, ÝÞKUR' u engellilerin istihdamýndan yetkili ve sorumlu kýlmýþtýr. 4857 sayýlý Ýþ Yasasý'nýn 30. Maddesi 50 ve üzeri iþçi çalýþtýran iþyerlerine en az çalýþanlarýn yüzde 3'ü oranýnda engelli birey çalýþtýrma yükümlülüðü getirmektedir.
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na göre kurum ve kuruluþlarýn en az çalýþanlarýnýn yüzde 4'ü oranýnda engelli memur çalýþtýrma yükümlülükleri bulunmaktadýr. Bu yükümlülüðün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden ise Devlet Personel Baþkanlýðý yetkili ve sorumludur.

Madde 101 - Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykýrý olarak özürlü ve eski hükümlü çalýþtýrmayan iþveren veya iþveren vekiline çalýþtýrmadýðý her özürlü ve eski hükümlü ve çalýþtýrmadýðý her ay için bin yedi yüz Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Kamu kuruluþlarý da bu para cezasýndan hiçbir þekilde muaf tutulamaz.

(Deðiþik yedinci fýkra: 11/10/2011-KHK-665/28 md.) Bu maddeye aykýrýlýk hallerinde 101 inci madde uyarýnca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi iþini kurmalarý, özürlünün iþ bulmasýný saðlayacak destek teknolojileri, özürlünün iþe yerleþtirilmesi, iþe ve iþyerine uyumunun saðlanmasý ve bu gibi projelerde kullanýlýr.

Tahsil edilen cezalarýn kullanýmýna iliþkin hususlar, Türkiye Ýþ Kurumunun koordinatörlüðünde, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Çalýþma Genel Müdürlüðü ile Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü, en çok iþçi ve iþvereni temsil eden üst kuruluþlarýn ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluþun birer temsilcisinden oluþan komisyon tarafýndan karara baðlanýr. Komisyonun çalýþma usul ve esaslarý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca çýkarýlan yönetmelikle düzenlenir.
Eski hükümlü çalýþtýrýlmasýnda, kanunlardaki kamu güvenliði ile ilgili hizmetlere iliþkin özel hükümler saklýdýr.

Yukarýdaki verilerde görüldüðü gibi 4857 sayýlý Ýþ Yasasý'nýn 30. Maddesi 50 ve üzeri iþçi çalýþtýran iþyerlerine en az çalýþanlarýn % 3'ü oranýnda engelli birey çalýþtýrma yükümlülüðü hükmünün ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na göre kurum ve kuruluþlarýn en az çalýþanlarýnýn % 4'ü oranýnda engelli memur çalýþtýrma yükümlülükleri hükmünün ayný iþ yasasýnýn 101 maddesi ne istinaden yapýlan düzenlemede de kamu personel sayýsýnýn % 4 oranýnda engelli çalýþtýrma yükümlülükleri ve özel sektörde % 3 iþçi oranýnda iþçi çalýþtýrma yükümlülüklerinin personel sayýsý oranýna göre % 4 ve % 3 oranýna personel çalýþtýrýlmasýnýn 4857 sayýlý iþ yasasýnýn 30 ' uncu ve 101 ' inci maddelerinin birbirini tamamlayamamalarý dolayýsýyla mümkün olmadýðý görülmektedir.

AÇIKLAMA : 4857 sayýlý Ýþ yasasýnýn 101 maddesine göre bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykýrý olarak özürlü ve eski hükümlü çalýþtýrmayan iþveren veya iþveren vekiline çalýþtýrmadýðý her özürlü ve eski hükümlü ve çalýþtýrmadýðý her ay için bin yedi yüz Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Kamu kuruluþlarý da bu para cezasýndan hiçbir þekilde muaf tutulamaz.

Daha açýk bir ifadeyle Özürlü kiþilerin devlet memuru olarak istihdamlarý Devlet Personel Baþkanlýðý koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluþlarýnca yapýlmakta olup kamu kurum ve kuruluþlarý, toplam dolu kadro sayýsýnýn %4'ü oranýnda özürlü memur istihdam etmekle yükümlüdür.

Özel sektörde ise mevcut düzenlemeler gereði % 3 oranýnda özürlü iþçi istihdam etmek yasa gereði yükümlüdür ibaresine düþüldüðü halde buna istinaden ayný sayýlý iþ yasasýnýn 101 inci maddesinde ise özürlü birey çalýþtýrmak istemeyen devlet kurum ve kuruluþlarý dahil her ay 1700 00 TL para cezasý ödediði taktirde % 4 ve % 3 oranýnda özürlü birey çalýþtýrma yüklülüðünden yasa gereði muaftýr. " 101 inci maddenin anlamý budur. " Öte yandan da bu maddeye aykýrýlýk hallerinde 101 inci madde uyarýnca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi iþini kurmalarý, özürlünün iþ bulmasýný saðlayacak destek teknolojileri, özürlünün iþe yerleþtirilmesi, iþe ve iþyerine uyumunun saðlanmasý ve bu gibi projelerde kullanýlýr denmektedir.

4857 sayýlý iþ yasasýnýn 30 uncu ve 101'inci maddeleri birbirlerini tamamlamasý yerine iþ veren ve iþveren vekillerinin devlet kurumlarý dahil olmak þartý ile istedikleri taktirde özürlü istihdamý saðlayacaðý yerde hükmü olan cezayý ödeyerek % 4 ve % 3 istihdam yükümlülüklerinden yasa gereði kurtulduklarý görülmektedir. Bir parantez açalým " yani engelli evlatlarýmýz için yeterince istihdam olduðu halde iþ veren veya iþveren vekillerinin devlet kurumlarý dahil 101'inci madde gereði cezayý meyi deyi ödeyerek evlatlarýmýzýn haklarý gasp ettiði aleni bir þekilde görülmektedir. ( Bu olumsuzluklarý görüp bilenler kendi evlatlarý olduðunu unutmasýn , eðer evlatlarý bu konumda deðilse evlatlarýnýn evlatlarý da bu konuma düþeceði ihtimalinin de olacaðýný unutmasýn.

Türkiye Ýstatistik Kurumunu' un ( TÜÝK ) " Kamu sektörü Ýstihdamýna iliþkin Veriler / 2012 Dönem verilerinden yapýlan hesaplamaya göre kamuda çalýþan toplam memur sayýsý þöyle : Kamuda istihdam edilenlerin sayýsý Mart sonu itibarý ile 3 milyon 111 bin 660 kiþi.

Türkiye istatistik kurumunun ( TÜÝK ) " Kamu sektörü istihdamýna iliþkin Veriler / 2012 1 dönem" verilerden yapýlan hesaplamaya göre 31 Mart 2012 tarihi itibarýyla kamuda 2 milyon 435 bin 169' u kadrolu personel 170 bin 686' sý sözleþmeli personel 351 bin 448' i sürekli iþçi . 19 bin 573' ü geçici iþçi 21 bin 946' sý geçici personel ve 112 bin 738' i diðer personel olmak üzere toplam 3 milyon 111 bin 660 kiþi çalýþmaktadýr.

KÝT ' lerde 143 bin 879 kiþi çalýþýyor. Verilere göre,Mart sonu itibarýyla genel bütçe kapsamýndaki kamu idaresinde 2 milyon 547 bin kadrolu personel, 56 bin 970 sözleþmeli personel , 42 bin 987 sürekli iþçi , 633 geçici iþçi , 20 bin 710 geçici personel ve 100 bin de diðer personel olmak üzere 2 milyon 221 bin 847 kiþi çalýþmaktadýr. Ayný dönem itibarýyla YÖK , üniversiteler ve ileri teknoloji enstitülerinde 193 bin 597 kiþi, özel bütçeli idarelerde 99 bin 205 kiþi ,düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 5 bin 211 kiþi sosyal güvenlik kurumlarýnda 29 bin 945 kiþi, döner sermayeler ve kefalet sandýklarýnda 61 bin 122 kiþi , 190 sayýlý KHK kapsamýnda yer alan diðer kamu idaresinde de 6 bin 844 kiþi istihdam ediliyor.

Verilere göre , 233 sayýlý KHK kapsamýndaki KÝT'lerde ( baðlý ortaklýk dahil ) 143 bin 879 kiþi özelleþtirme programýnda yer alan kuruluþlarda 22 bin 833 kiþi çalýþýyor. Kamu bankalarýnda ( Ziraat bankasý,Halk bank, Exim bank ve Kalkýnma bankasý) 40 bin 298 kiþi, özel kanunu bulunan kuruluþlarda ( TRT ve TÜRKSAT AÞ ) 7 bin 625 kadro dolu bulunuyor. Ýl özel idarede 35 bin 62 , belediyeler ve baðlý kuruluþlarý ile mahalli idare birliklerinde 221 bin 439 kiþi belediye iktisadi teþekküllerinde 22 bin 753 kiþi çalýþmaktadýr.

2012 yýlý Mart sonu itibarýyla kamu sektörü istihdamýný iliþkin veriler.

Ýstihdam þekli ve personel sayýsý
Kadrolu personel 2.435.169
Sözleþmeli personel 170.686
Sürekli iþçi 351.448
Geçici iþçi 19.673
Geçici personel 21. 946
Diger 112. 738
TOPLAM 3. 111. 660

Imalatta KOBI’ lerde ve Büyük isletmelerde büyüklügüne göre 2010 Isletme ve Çalisan sayisi
    Isletme sayisi
Adet
Çalisan sayisi
Adet
Küçük ölçekli 1 – 49 305.345 1.879.754
Orta ölçekli 50 – 250 3.105 572.098
KOBÝ 1 – 250 308.450 2.451.852
Büyük iþletme 250 + 2.050 1.634.566
Toplam : 112. 738 718.950 7.238.270
Toplam :   313.605 4.658.516

4857 sayýlý yasanýn istihdamda ön gördüðü maddeler gereði kamu ve özel sektör personel sayýsýnýn yüzdelik oranýný göre çalýþan özürlü birey sayýsý yüzde kaç ?

Yukarýdaki veriler de görüldüðü gibi devletin çýkarmýþ olduðu yasa ile engelli bireylere karþý pozitif ayýrýmcýlýðýn belgeli delili deðil mi ? " Ya sizlerce ? " ÖTE YANDAN; Türkiye'de engelli bireylere istihdam alanýnda engellilik temelinde ayrýmcýlýk yapýlamayacaðý 2005 yýlýnda kabul edilen Özürlüler Kanununun' da belirtilmiþtir. Özürlüler Kanunu'nun istihdama iliþkin önemli üç maddesi aþaðýdaki gibidir:

Þimdi: Bir yukarýyý oku birde Özürlüler Kanunu'nun istihdama iliþkin önemli üç maddesi aþaðýdaki gibidir olan 14 üncü maddesini oku.

Madde 12. (Ýþ ve meslek analizi)- Özür türlerini dikkate alan iþ ve meslek analizleri, Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn koordinatörlüðünde Millî Eðitim Bakanlýðý ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yapýlýr. Bu analizlerin ýþýðýnda, özürlülerin durumlarýna uygun meslekî rehabilitasyon ve eðitim programlarý, anýlan kurumlarca geliþtirilir.

Madde 13.- (Meslekî rehabilitasyon) Özürlülerin yeteneklerine göre mesleðini seçme ve bu alanda eðitim alma hakký kýsýtlanamaz. Özürlülerin yetenekleri doðrultusunda yapabilecekleri bir iþte eðitilmesi, meslek kazandýrýlmasý, verimli kýlýnarak ekonomik ve sosyal refahýnýn saðlanmasý amacýyla meslekî rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasýnýn saðlanmasý esastýr.

Gerçek veya tüzel kiþilerce açýlacak olan özel meslekî rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliþtirme merkezleri ve korumalý iþyerlerinin deðiþik tipleri ile özel iþyerlerinde bireylerin bireysel geliþimleri ve yeteneklerine uygun iþ veya becerilerini geliþtirici tedbirler alýnýr. Bu alandaki hizmetler ihtiyaçlara göre iþ ve meslek analizi yapýlarak hizmet satýn alýnmasý suretiyle temin edilebilir. Buna iliþkin usûl ve esaslar, Milli Eðitim Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý'nca müþtereken çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir.
Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafýndan da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sýrasýnda gerekli gördüðü hallerde, Halk Eðitim ve Çýraklýk Eðitim Merkezleri ile iþbirliði yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karþýlanamamasý halinde özürlü, hizmeti en yakýn merkezden alýr ve ilgili belediye her yýl bütçe talimatýnda belirlenen miktarý hizmetin satýn alýndýðý merkeze öder.

Madde 14.-(Ýstihdam) Ýþe alýmda; iþ seçiminden, baþvuru formlarý, seçim süreci, teknik deðerlendirme, önerilen çalýþma süreleri ve þartlarýna kadar olan safhalarýn hiçbirinde özürlülerin aleyhine ayrýmcý uygulamalarda bulunulamaz.

Çalýþan özürlülerin aleyhinde sonuç doðuracak þekilde, özrüyle ilgili olarak diðer kiþilerden farklý muamelede bulunulamaz.
Çalýþan veya iþ baþvurusunda bulunan özürlülerin karþýlaþabileceði engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldýrmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alýnmasý ve iþyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluðu bulunan kurum ve kuruluþlar ile iþyerleri tarafýndan yapýlmasý zorunludur. Özürlülük durumlarý sebebiyle iþgücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan özürlülerin istihdamý, öncelikle korumalý iþyerleri aracýlýðýyla saðlanýr.
Korumalý iþyerleriyle ilgili usûl ve esaslar Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý'nca müþtereken çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir.

ÖRNEK DÝLEKÇE

ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI


../../ 2013
 
 
   4857 sayýlý Ýþ Yasasý'nýn 30. Maddesi 50 ve üzeri iþçi çalýþtýran iþyerlerine en az çalýþanlarýn yüzde 3'ü oranýnda engelli birey çalýþtýrma yükümlülüðünün getirmektedir, bu oranýn yüzde 4 ' e
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na göre kurum ve kuruluþlarýn en az çalýþanlarýnýn yüzde 4'ü oranýnda engelli memur çalýþtýrma yükümlülüklerinin de yüzde 5 e çýkarýlmasýnýn

Madde 101 - deki bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykýrý olarak özürlü ve eski hükümlü çalýþtýrmayan iþveren veya iþveren vekiline çalýþtýrmadýðý her özürlü ve eski hükümlü ve çalýþtýrmadýðý her ay için bin yedi yüz Türk Lirasýnýn dan Beþ askeri tutar maaþýna çýkarýlmasýnýn daha faydalý olacaðý kanaatini taþýmaktayým gereðini bilgilerinize arz ederim. bulunmaktadýr.

 

 

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

MESLEKÝ REHABÝLÝTASYON, ÝSTÝHDAM VE SOSYAL GÜVENLÝK

Özürlüler Kanunu'na göre; Özür türlerini dikkate alan iþ ve meslek analizleri, ilgili kurumlar tarafýndan yapýlýr. Bu analizlerin ýþýðýnda özürlülerin durumlarýna uygun mesleki rehabilitasyon ve eðitim programlarý, ilgili kurumlarca geliþtirilir.

Özürlülerin yeteneklerine göre mesleðini seçme ve bu alanda eðitim alma hakký kýsýtlanamaz. Özürlülerin yetenekleri doðrultusunda yapabilecekleri bir iþte eðitilmesi, meslek kazandýrýlmasý, verimli kýlýnarak ekonomik ve sosyal refahýnýn saðlanmasý amacýyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasýnýn saðlanmasý esastýr.

Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafýndan da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sýrasýnda gerekli gördüðü hallerde, halk eðitim ve çýraklýk eðitim merkezleri ile iþbirliði yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karþýlanamamasý halinde özürlü, hizmeti en yakýn merkezden alýr ve ilgili belediye her yýl bütçe talimatýnda belirlenen miktarý hizmetin satýn alýndýðý merkeze öder.

Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Bilgilendirme Rehberi www.aile.gov.tr www.ozurluveyasli.gov.tr

Ýþe alýmda; iþ seçiminden, baþvuru formlarý, seçim süreci, teknik deðerlendirme, önerilen çalýþma süreleri ve þartlarýna kadar olan safhalarýn hiçbirinde özürlülerin aleyhine ayrýmcý uygulamalarda bulunamaz.

Çalýþan özürlülerin aleyhinde sonuç doðuracak þekilde, özrüyle ilgili olarak diðer kiþilerden farklý muamelede bulunamaz.

Çalýþan veya iþ baþvurusunda bulunan özürlülerin karþýlaþabileceði engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldýrmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alýnmasý ve iþ yerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluðu bulunan kurum ve kuruluþlar ile iþ yerleri tarafýndan yapýlmasý zorunludur. Özürlülük durumlarý sebebiyle iþgücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan özürlülerin istihdamý, öncelikle korumalý iþyerleri aracýlýðýyla saðlanýr.

Mesleki Rehabilitasyon ve Ýstihdam

Meslek edindirme kurslarýndan yararlanmak isteyen özürlü bireylerin Türkiye Ýþ Kurumu il müdürlüklerine, mesleki eðitim merkezlerine, halk eðitim merkezlerine (http://cyqm.meb.gov.tr) ve belediyelere baþvurmasý gerekmektedir.

Özürlü bireyler genel istihdam yollarýný kullanarak (KPSS' ye girerek Türkiye Ýþ Kurumu'na kayýt yaptýrarak, iþ ilanlarýný takip edip bireysel baþvurularda bulunarak) iþ baþvurularý yapabilecekleri gibi, özel olarak özürlüler için ayrýlmýþ olan kontenjandan yararlanarak istihdam edilebilirler.

Özürlü Ýstihdam Etme Zorunluluðu

Özürlü kiþilerin iþçi olarak istihdamlarý Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan yapýlmakta olup 50 veya daha fazla iþçi çalýþan kamu sektörü iþ yerleri %4, özel sektör iþ yerleri %3 oranýnda iþçi çalýþtýrmakla yükümlüdür.

Özürlü kiþilerin devlet memuru olarak istihdamlarý Devlet Personel Baþkanlýðý koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluþ- larýnca yapýlmakta olup kamu kurum ve kuruluþlarý, toplam dolu kadro sayýsýnýn %3'ü oranýnda özürlü memur istihdam etmekle yükümlüdür.

Özürlü Kontenjanýndan Memur veya Ýþçi Olarak Ýstihdam Edilme Devlet Memuru Olarak Ýþe Yerleþtirme

Özürlüler Devlet memurluðuna özür gruplarý ve eðitim durumlarý itibariyle yapýlacak merkezi sýnav ve kura usulüne göre atanýrlar.

Özürlü Memur Seçme Sýnavý (ÖMSS), ortaöðretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eðitim veren kurumlardan mezun veya ÖMSS' nin yapýldýðý yýl itibariyle mezun olabilecek durumda olan özürlüler için eðitim durumlarý ve özür gruplarý itibariyle sýnav sorusu hazýrlanmasý, deðerlendirilmesi ile özürlülerin bu sýnavlarda ulaþabilirlik þartlarý oluþturularak yapýlýr.

Özürlülerin kura ile yerleþtirilmeleri, 657 Devlet Memurlarý Kanunu 41 inci maddesine göre devlet memuru olabilmek için aranan asgari eðitim þartýna haiz eðitim veren kurumlardan mezun veya mezun olabilecek durumda olan özürlülerden kamu kurum ve kuruluþlarýna tercihlerine göre yerleþtirileceklerin tespiti amacýyla noter huzurunda yapýlýr. Kura çekimini, kura için baþvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn özürlü personel kontenjaný açýðý göz önünde bulundurularak ÖMSS ve kuranýn yapýlacaðý tarihler Devlet Personel Baþkanlýðýnca (DPB), Baþkanlýk adýna Merkezce (ÖSYM) yapýlmasý halinde iþ Baþkanlýk (DPB) ve Merkez (ÖSYM) tarafýndan birlikte belirlenir. ÖMSS ve kuranýn tarihi, baþvuru tarihi, baþvurunun ne zaman ve nereye yapýlacaðý Resmi Gazete'de, Türkiye genelinde yayýmlanan yüksek tirajlý bir gazetede ve Bakanlýðýn resmi internet sitesinde duyurulur.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda özürlü memur çalýþtýrma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Baþkanlýðýnca yapýlýr.

Devlet Personel Baþkanlýðý (www.dpb.gov.tr)

Resmi Gazete (www.resmigazete.gov.tr)

Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Gn. Md. (www.ozurluveyasli.gov.tr) www.aile.gov.tr

Ýþçi Olarak Ýþe Yerleþtirme

Kamu ve özel sektörde iþçi olmak için ikamet edilen yerdeki Türkiye Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðüne saðlýk kurulu raporu ve nüfus cüzdanlarýyla birlikte þahsen baþvurarak kayýt yaptýrmak ve ilgili il müdürlüðü ile sürekli iletiþim halinde olmak gerekmektedir. Türkiye Ýþ Kurumu'nun ilan ettiði açýk iþler ve kamu kurumlarýna alýnacak iþçiler için yapýlacak sýnavlar Türkiye Ýþ Kurumu internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ve Türkiye Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüklerinde duyurulmaktadýr.

Kamu Personeli Seçme Sýnavý'na KPSS' ye girmiþ ve tercihlerini yapmýþ olan özürlü bireylerin kota kapsamýnda kamuda iþe yerleþtirilmesi de Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan yapýlmaktadýr.

Ýlköðretim ve daha alt eðitim düzeyinde olanlar ile zihinsel özürlüler kamu kurum ve kuruluþlarýnda iþçi olmak için sýnava tabi tutulmazlar. Bu kapsamda bulunan ve talep koþullarýna uygun olarak baþvuranlar, noter huzurunda kura çekimine tabi tutulurlar.

Sosyal Güvenlik

Türkiye'de özürlülerin sosyal güvenliði sosyal sigortalar ve genel saðlýk sigortasý kapsamýnda saðlanmaktadýr. Ýlgili kanun, sosyal sigorta kurumlarý kapsamýnda kamu ve özel sektörde iþçi olarak çalýþanlar, ücret karþýlýðý çalýþan memurlar, hizmetliler ve diðer personel, esnaf ve sanatkarlar ve diðer baðýmsýz çalýþanlar ile belirlenen usul ve þartlara uygun olarak iþ kazalarý, meslek hastalýklarý, hastalýk, analýk, malullük, yaþlýlýk ve ölüm hallerinde sigortalýnýn veya iþtirakçinin kendisine, eþ, çocuk, ana ve babasýna aylýk baðlanmasý ve gelir ödenmesi ve saðlýk (muayene, teþhis, tedavi, ilaç, iyileþtirme vasýtalarý) yardýmý yapýlmasýný düzenlemektedir

Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri

Bilgilendirme Rehberi www.aile.gov.tr www.ozurlu veya asli.gov.tr

* 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu'na (SSK) tabi olan özürlü iþçilerin,

* 5434 sayýlý Kanuna tabi olarak çalý- þan özürlü memurlarýn,

* 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na tabi olarak çalýþacak özürlülerin; özür oranýna çalýþýlan süreye ve ödenen primlere göre isteðe baðlý erken emeklilik hakký bulunmaktadýr.

* 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na göre bakýma muhtaç özürlü çocuðu bulunan kadýn sigortalýnýn 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren erken emeklilik hakký bulunmaktadýr. Ancak, emeklilik iþlemleri kiþiye özel olduðu ve çalýþýlan süre, iþe giriþ tarihi, yatýrýlan prim gün sayýsý ve tabi olduðu hükme göre emeklilik süresi deðiþebileceði için bu hususlarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüklerinden bilgi alýnmasý gerekmektedir.

(www.sgk.gov.tr/wps/anasayfa/SGKiletisimSGM)

3 - BÖLÜM :

ENGELLÝ BÝREYLER ÝÇÝN LUZUMLU OLAN KURUMLAR.

* Sosyal yardým hattý. 144
* Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi. ( BÝMER ). 150
* Çalýþma ve Sosyal Güvenlik iletiþim Merkezi. ( Sosyal güvenlik kurumu Türkiye iþ kurumu. ) 170
* Alo Valilik.179
* Aile kadýn,Çocuk özürlü ve Sosyal hizmetler danýþma hattý. 183
* Saðlýk Bakanlýðý iletiþim merkezi. 184
* Gelir idaresi Baþkanlýðý Vergi iletiþim merkezi.189
* Ulaþtýrma Bakanlýðý çaðrý merkezi. 444 24 07
* MEB.Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü. 0312 212 68 80
* MEB Ortaöðretim Kurumlarýna Geçiþ Sistemi. ( Eðitim Çaðrý Merkezi. ) 312 83 83
* Yüksek öðretim kurumu baþkanlýðý. 0312 298 70 00
* Öðrenci yerleþtirme ve seçme merkezi ( ÖSYM ) 0312 298 80 50
* Yüksek öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel .Md. 0312 430 17 80
* Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü 0312 207 50 00
* Kültür Vakýflarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü 0312 309 02 60
* Ankara Nakli hane ve Bedelsiz Ýthalat Gümrük Müdürlüðü. 0312 397 75 47
* Türkiye Sakatlar Konfederasyonu. 0312 232 51 11
* Engelliler Konfederasyonu . 0312 231 82 43
* Görme Engelliler Konfederasyonu 0312 231 07 06
* Türkiye Körler Konfederasyonu. 0312 231 82 43

4. BÖLÜM :

KAYNAÞTIRMA UYGULAMALARI
* ÝLKÖÐRETÝMDE VE ORTAÖÐRETÝMDE KAYNAÞTIRMA ÖÐRENCÝSÝ SAYILARI,

Türkiye Özürlüler Araþtýrmasý 2002'ye göre, Türkiye'deki toplam nüfusun % 12,29'unu özel gereksinimli bireyler oluþturuyor.

Ayný araþtýrmaya göre 0-9 yaþ grubu içindeki özel gereksinimli bireylerin oraný % 4,15 ve 10-19 yaþ grubu içinde % 4,63'tür. 1983 yýlýnda yürürlüðe giren, kaynaþtýrma eðitiminin gerekliliðine ilk kez deðinen Özel Eðitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ile Türkiye'de kaynaþtýrma uygulamalarý baþlatýlmýþtýr.

Özel eðitim gereksinimli, farklý engel gruplarýndan çocuklar genel ilk ve ortaöðretim okullarýnda eðitim görmeye baþlamýþlardýr.

Kaynaþtýrma eðitimini iyileþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak amacýyla 1992-1993 eðitim-öðretim yýlýnda 12 ilde, okul öncesi, ilk ve ortaöðretim kademelerinde 88 pilot okulda kaynaþtýrma uygulamasý yapýlmýþtýr.

Türkiye'de ilk ve ortaöðretimde kaynaþtýrma ve özel eðitim sýnýflarýnda eðitim alan toplam öðrenci sayýsýnýn 1990-1991 eðitim öðretim yýlýndan bu güne geliþimi incelendiðinde, 1997 yýlýndan itibaren kaynaþtýrma sýnýflarýnda verilen eðitimin hýzlý bir biçimde yaygýnlaþtýðý görülür.

Bu artýþ, 1997 yýlýnda 573 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname kapsamýnda oluþturulan "Kaynaþtýrma Uygulamalarý Sistemi"nin yürürlüðe girmesiyle 1997/1998 eðitim-öðretim yýlýnda 10.516 özel gereksinimli çocuk genel eðitim sýnýflarýnda eðitim görmekteyken, bu sayý 2009/2010 eðitim-öðretim yýlýnda 76.204'e çýkmýþtýr.

Genel eðitim okullarý içerisindeki özel eðitim sýnýflarýnda eðitim alan özel gereksinimli öðrenci sayýsý ise 1990-1991 eðitim-öðretim yýlýnda 9.970 iken, bu sayý 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda 15.712'ye çýkmýþtýr.

ÝLKÖÐRETÝMDE VE ORTAÖÐRETÝMDE KAYNAÞTIRMA ÖÐRENCÝSÝ SAYILARI, 2002-2009 Eðitim-Öðretim Yýlý Kaynaþtýrma Eðitimi Ýlköðretim Kaynaþtýrma Ortaöðretim Toplam

Egitim Ögretim Yili Ilk Ögretim Kaynaþtýrma Orta öðretim Kaynaþtýrma Toplam
2002-2003 29.684 1.365 31.049
2003-2004 30.960 1.768 32.728
2004-2005 39.921 1.830 41.751
2005-2006 43.535 1.428 44.963
2006-2007 52.745 1.563 54.308
2007-2008 55.866 1.797 57.663
2008-2009 68.022 2.663 70.685

2009-2010 EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM YILI ÖZEL EÐÝTÝM SINIFLARI VE KAYNAÞTIRMA EÐÝTÝMÝ OKUL, SINIF VE ÖÐRENCÝ SAYILARI

Eðitim Türü Okul Sayýsý Sýnýf Sayýsý Öðrenci Sayýsý
Özel Eðitim Sýnýfý 1.485 10.373 15.712
Kaynaþtýrma Eðitimi Ýlköðretim 12.079 34.914 71.142
Kaynaþtýrma Eðitimi Ortaöðretim 2.194 2.755 5.062
Toplam 15.758 48.042 91.916

Türkiye Özürlüler Araþtýrmasý 2002'de hesaplanan, özel gereksinimli bireylerin toplam nüfusa oranlarýna göre, 2010 yýlýnda Türkiye'de 0-19 yaþ grubu içinde 1.105.630 özel gereksinimli bireyin bulunduðu söylenebilir.

2009-2010 yýlýnda ise, okul öncesinde kaynaþtýrma eðitimi alan 24.115 öðrenciyle birlikte toplamda 0-19 yaþ grubu içerisinde 116.031 öðrenci yarý ve tam zamanlý kaynaþtýrma eðitimi almýþtýr.

2009; Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü, 2010b. Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü, 2010b. Bu veri, Türkiye Özürlüler Araþtýrmasý 2002'de hesaplanan oranlara göre, TÜÝK 2010 Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi Nüfus verileri temelinde projeksiyon yapýlarak elde edilmiþtir. Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nden saðlanan veriler (2010)

TALIM VE TERBIYE KURULU BASKANLIGI


Karar Sayýsý : 13 Karar Tarihi : 21 / 04 / 1999
 
Konu : Milli Egitim Bakanligi Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi.
 
 
   Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügünün 25 / 06 / 1998 tarih ve B.08.0.ÖRG.0.20.03.04-1711 sayili teklif yazisi üzerine Kurumumuzda görüsülerek uygun bulunan Milli Egitim Bakanligi Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi’ nin ekli örnegine göre kabulü kararlastirildi.
   
Metin BOSTANCIOGLU
Milli Egitim Bakani

Orta Öðretim :

Madde 28 - Özel Eðitim gerektiren bireylerin orta öðretimlerini özel eðitim okullarýnda veya diðer genel mesleki ve teknik orta öðretim okullarýnda kaynaþtýrma yoluyla sürdürmeleri esastýr.

Ýlköðretim okullarýný bitiren ; özel eðitim gerektiren öðrencilerden genel mesleki ve teknik orta öðretim okullarýna yönlendirme kararý alýrlar. Ýlgili birimlere yapýlacak iþ birliði çerçevesinde yatýlý ve sýnavsýz olarak bu okullara yerleþtirilirler. Çok programlý liselere ve meslek liselerine yönlendirme kararý alanlardan , yatýlý okumak isteyen öðrenciler için yakýn yatýlý okullarýn olanaklarý da deðerlendirilerek yeterli kontenjanlarý saðlanýr.

Özel Eðitim gerektiren bireylerden açýk öðretim liselerine yönlendirme kararý alýlanlar tanýlama izleme ve deðerlendirme ekibi tarafýndan izlenir. Ýlgili kurum ile programýn ölçme ve deðerlendirmesi gibi konularda iþ birliði yapýlýr.

Yüksek Öðretim :

Madde 29 - Özel Eðitim gerektiren öðrencilerden, yüksek öðretime yönlendirme kararý alanlarýn ilgileri istekleri , yetenekleri ve istihdam olanaklarý doðrultusunda ve ölçüsünde yüksek öðretim olanaklarýndan faydalanabilmeleri için sýnavlarda ve deðerlendirmelerde gerekli eðitim önlemleri alýnýr. Yüksek öðretim kurumlarý ile iþ birliði yapýlarak yerleþtirilmelerinde kredi ve burs elemanlarýnda öncelik tanýnýr.

1997-98 ve 2002-03 Yýllarý Arasýndaki Liseden Mezun Olan Öðrenciler Öðretim Yýlý Mezun Öðrenci Sayýsý
1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002 -2003
476.698 541.163 498.241 481.162 497.383 518.104

Kaynak: YÖK, "Türk Yükseköðretiminin Bugünkü Durumu", Mart 2003; 2001-2002 ve 2002-2003 yýllarýna ait veriler MEB'den alýnmýþtýr.

AÇIKLAMA : Gerisi de var 1997-1998 * 1998-1999*1999-2000 Eðitim öðretim dönemini olgunlaþma dönemi deðip geçelim 2000- 2001 Eðitim öðretim döneminden 2011 - 2012 Eðitim öðretim dönemine kadar Orta ve Yüksek Öðretimde Kaynaþtýrma eðitimi verildiði ve her eðitim ve öðretim döneminde orta öðretim ( Liselerde de ) ortalama beþ yüz bin öðrenci mezun olduðu verilerden görülmektedir.

Eðitim öðretim Yýlý Orta öðretimde Kaynaþtýrma
2002-2003 1.365
2003-2004 1.768
2004-2005 1.830
2005-2006 1.428
2006-2007 1.563
2007-2008 1.797
2008-2009 2.663
2009-2010 5.062

Günümüze kadar ortalama (10) senenin toplamý orta öðretimden mezun olan öðrenci sayýsý ise beþ milyondur ( Son on senedeki öðrenim seyrini irdelediðimiz zaman ne kadar büyük bir orantýda kaynaþtýrma öðrencisinin tahsilinden mahrum olduðu aleni olarak görülmektedir. ) Türkiye deki þatlarý da irdelediðimiz de bilhassa bu konumdaki evlatlarýmýz için iþi aþý eðitimden geçtiði de bir gerçektir. Dolayýsýyla. "iþinden de mahrumdurlar. " Bir baþka açýdan da meseleye baktýðýmýzda konumlarý malum olan bu evlatlarýmýzýn anne ve babalarý fani olduktan sonra ayaklarýnýn üzerine basarak hayatlarýný kimseye muhtaç olmadan idame ettirmelerinden de mahrumdurlar. ( Þimdi herkesin kendi kendisine þu soruyu sormasý zaruri deðilmidir? Mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi. " Kulun kul olduðunu unutarak kullarýn rýzýklarýna mani olmasý caiz' mi ? " Tabiî ki bu soru insanlýðýný kaybetmiþ olanlara "HANGÝ VÝCDAN BU ?... yoksa bizlerin mi bilmediði bir þey var böylemi medeni olacaðýz ? )

Genel açýdan konuya baktýðýmýzda yine herkesin kendi kendisine þu soruyu sormasý da zaruri deðilmi ? ( Ülkemizin bekasýný muhafaza edilmesi açýsýndan. Donanýmlýmý yoksa donanýmsýz mý birey lazým. Peki konumlarý malum olan bu evlatlarýmýzýn Anasý, babasý varsa kardeþi bu ayrýmcýlýktan dolayý muzdarip olup hayatýný idame ettirme noktasýndaki seyri ne kadar sýhhatli olabilir. Dolayýsýyla zihninde kendi isteði dýþýnda na sebebiyetten doðan olumsuzluklarýn vermiþ olduðu sýkýntý ve meþkkulliyet bu evlatlarýmýzýn anasýnýn babasýnýn varsa kardeþinin çalýþma hayatlarýndaki performansýný etkilemez mi ? Bu olumsuzluklardan doðan ekonomik kayýp hepimizin zararý deðimli? Milletin devletinle olan baðlýlýðýna nifak sokmaz mý ? Konuyu baþýndan sonuna kadar ihtiva eden olumsuzluklarý deðerlendirdiðimizde yapýlmasý gerekmeyen hatalara düþüldüðü görülmektedir.Temennimiz bundan sonraki süreçte hatalarýn askeriye indirgenmesi ve maðduriyetlerin önüne geçilmesi, diyoruz ve mücadeleye devam.

2012 SENESÝNDE ÖZÜRLÜ MEMUR SINAVINA GÝREN BÝREYLERÝN DAÐLIM TABLOSU
Özür durumu Baþvuru sayýsý Orta öðretim Ön lisans Lisans Diðer
Genel 39533 30883 4972 3698 166
Görme 9969 7725 1194 1050 28
Ýþitme 7492 6303 833 356 35
Zihinsel 3353 3241 72 40 1934
Toplam 60367 48152 7071 5144 2163

TOPLAM ZÝHÝNSEL : 3353 + 1934 = 5287

2009- 2010 Eðitim öðretim yýlýna baktýðýmýzda orta öðretimde tahsilini devam ettiren kaynaþtýrma öðrenci sayýsý 5062 ayný dönem mezun olan öðrenci sayýsý ortalama 500 bin 2012 tarihin de özürlü memur sýnavýna giren orta öðretim mezunu zihinsel öðrenci sayýsý 3241 kiþi.

5 - BÖLÜM :

ÖZÜRLÜ MEMUR SINAVLARI VE TERCÝHLER

ÖZÜRLÜ MEMUR SINAVINDA ZÝHÝNSEL BÝREYLER ÝÇÝN ÝMTÝHAN ÞARTLARI

Sorulan sorular ne kadar makul olursa olsun dahi : Özel Eðitim Hizmetler Yönetmeliði mevzuatlarýna uyulmamýþtýr.

GEREKÇE :

a)Türkiye genelinde Halk eðitim merkezlerimizde, ÖMSS kursu açýlmasý gerekirken , irdelendiðinde devlet memurluðuna hazýrlýk kursu olarak açýlmýþtýr.

b)Halk eðitim merkezlerinde engelli bireyler için açýlan kurslar da diðer engelli guruplarýn memur sýnava hazýrlanmasý için Modülleri indiði halde Zihinsel Engelli bireylerin memur sýnavlarýna hazýrlanmasý için Modülleri inmemiþ, dolayýsýyla eþit davranýlmamýþtýr.

Özürlü memur seçme sýnavýna Hazýrlýk ( ÖMSS - Orta Öðretim ) programý yeterlilik tablosu ve modülleri.

MODÜLLER SÜRE
Türkçe 1 40/32
Türkçe 2 40/32
Matematik 1 40/32
Matematik 2 40/32
Atatürk ilkeleri 40/32
Türkiye coðrafyasý 40/16
Kültür ve Medeniyetler 40/8
Temel Yurttaþlýk 40/16
Türkiye ve Dünya Ýle Ýlgili Temel ve Güncel konular 40/16
TOPLAM: 360/216

a. Bu öðrenciler tahsillerini kaynaþtýrma öðrencisi olarak tamamlamýþ ve ona göre diplomalarýný almýþlardýr.

b.Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðine göre imtihan olmalarý gerektiði halde usul hatasý yapýlmýþtýr. ( imtihana hazýrlanmalarý için BEP leri verilmemiþtir.

c.Puanlarý da sýralamada ayrý deðerlendirilmesi gerekirken diðer engelli guruplar la harmanlanmýþtýr.

GEREKÇE :

a) Zihinsel engelli gurubunda olan evlatlarýmýzýn BEP' leri verilmeden imtihanlar da yüksek not almasý sadece tesadüflere baðlýdýr. ( Konunun içinde olanlar bunu iyi bilir. )

b) Bedensel engelli evlatlarýmýzla zihinsel engelli evlatlarýmýzýn puanlama sýralamasýnda ayný deðerlendirilmesi bedensel engelli evlatlarýmýzý da maðdur ettiði görülmektedir. ( Çünkü onlarýn zihinsel problemleri yoktur. )

YETERLÝ BAÞVURU OLMAYACAÐI KADROLAR ÝÇÝN ALINMAYAN TEDBÝRLER.

Konuyu irdelediðimizde kadrolarýn boþ kalmasýnda en büyük nedenin, KPSS' de yaþanan bir sorun olduðu görülmektedir.

ÞÖYLEKÝ :

a) Kurumlarýn istediði bölüm mezuniyetinden sýnava giren aday var mýdýr, yok mudur incelenmemiþtir.

Örneðin: Ýyi niyet ilkesi çerçevesinde olsa dahi ÖMSS sonuçlarýna göre sýnava giren Ýmam Hatip Lisesi, Ýlahiyat ön lisans veya ilahiyat mezunu aday var mýdýr, yok mudur diye konuya yeterince hassasiyet gösterilip incelenmemiþtir.

- Yeterince incelenmiþ olsaydý, lisans düzeyinden ilana çýkýlan 450 imam hatip kadrosunun 447'si boþ kalmamasý gerekirdi.

- Yine yeterince incelenmiþ olsaydý, ilana çýkýlan 499 Kur' an Kursu öðreticisi kadrosunun 497'si boþ kalmamasý gerekirdi.

ÖSYM verileri açýklamadýðý için elimizde net olarak sayýlar yok. Ama sonuçlar bunu göstermektedir.

Peki bu iþi organize eden kurumlar neden bunu göremeden iþlem yapmýþtýr bariz hata. ?

Sonuçlara baktýðýmýzda, iþin daha baþlangýç aþamasýnda þunun yapýlmasý gerektiðini tespit ediyoruz... Ýþlemler sýrasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý pekala GÝH sýnýfýndan memur almaya yönlendirilebilirdi.

Diyanet bunu yapmak yerine, yüzde 3'ü zorunluluðunu Din Hizmetleri Sýnýfýndaki kadrolar ile doldurmaya çalýþtýðý verilerden görülmektedir.

Kanunda yer alan yüzde 3 sorumluluk þartý yerine gelsin diye yapýlan Bürokratlarýn öncülük ettiði bu uygulama maalesef göz boyama intibasý býrakmýþtýr.

NEDEN 25 DEÐÝL DE 15 TERCÝH

Yine bir önemli husus da þudur: Daha tercihler devam ederken 15 olan tercih sayýsýnýn en az 20-25 olmasýnýn gerektiði defalarca kamuoyunda dile getirildiði bilinmektedir.

Normal KPSS yerleþtirmelerinde bile 30 olan tercih hakký ÖMSS de 15'te býrakýlmýþtýr. Bu nedenle de bazý memur unvanlý kadrolarý doðal olarak boþ kalmýþtýr. Cevaplanmasý gereken bir baþka soruda neden olumlu önerilere kulak týkanmaktadýr.? ( Tabi ki bunlar ihtimali kuvvetli soru iþaretidir. )

ÖZÜRLÜLÜK DURUMUNA GÖRE YERLEÞTÝRME YAPILMADI

Artýk ÖMSS sonuçlarý açýklanmýþtýr. Görülüyor ki bu sonuçlar bir çok kurumu sýkýntýya sokacaktýr.

a) Zira yerleþtirmeler yapýlýrken özür durumu dikkate alýnmamýþtýr. Oysaki sýnav buna göre yapýlmýþtý.)

b) ÖMSS sonuçlarý ile iþitme engellinin santral memuru, görme özürlünün hizmetli yada bilgisayar iþletmeni olmasý mümkün kýlýnmýþtýr. Uyarýlara raðmen bu konuda da tedbir alýnmamýþtýr.(maalesef sonuçlar yukarýda belirttiðimiz þekilde olmuþ ve atanan birçok aday göreve baþlatýlmadan atamasý iptal zaruri yeti doðmuþtur. )

c) Sýnav puanlarý deðerlendirilirken her engel gurubu ayrý, ayrý kendi içerisinde deðerlendirilmeli ve tercih kýlavuzunda her engel gurubunun yapabileceði iþ durumuna göre tercihler alýnmalýydý.

Örneðin; Santral memurluðu için sadece görme engelliler, hizmetli kadrosu için zihin engelliler, memurluk için ortopedik engelliler gibi...

d) Yerleþtirmeler yapýlýrken özür durumu dikkate alýnmamýþtýr.

SONUÇ OLARAK : ÖSYM verilerine göre ilana çýkýlan 6 bin 758 kadronun 2 bin 492'i adedi boþ kalmýþtýr. ( Yani kadrolarýn üçte biri )

Boþ kalan kadrolarýn ise 1.821 adedi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna, 405 adedi Saðlýk Bakanlýðýna aittir.

Peki, Devlet yeterli imam hatip veya ilahiyat mezununun ÖMSS' ye girmediðini bilmesine imkan olmadýðý halde neden bu kadrolar ilana çýkmýþtýr?

2009- 2010 Eðitim öðretim yýlýna baktýðýmýzda orta öðretimde tahsilini devam ettiren kaynaþtýrma öðrenci sayýsý 5062 ayný dönem mezun olan öðrenci sayýsý ortalama 500 000 - 2012 tarihin de özürlü memur sýnavýna giren orta öðretim mezunu zihinsel öðrenci sayýsý 3241 kiþi. öðrencinin ve ailesinin çektiði cefada çabasý bu çocuklar buralara kadar gelmiþler BARÝ EKMEKLERÝNLE OYNAMAYIN.

Bir baþka hesapla; hesap da aþaðýda' ki veriler.

Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Devlet Ýstatistik Enstitüsü'ne yaptýrýlan "Türkiye Özürlüler Araþtýrmasý" ile ülkemizdeki özürlülük profili geniþ kapsamlý olarak araþtýrýlmýþtýr.Araþtýrma sonuçlarýna göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oraný %12.29'dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kiþi özürlü olarak yaþamlarýný sürdürmektedir.

2002 Türkiye engelliler araþtýrma sonuçlarýna göre, Engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oraný % 12,29' dur. Bu oranýn % 0.48' ini zihinsel özürlü oluþturmaktadýr.

Zihinsel özürlü nüfusun

% 20.54'ü eðitebilir Kaynaþtýrma öðrencisi.
% 26.49'u öðretilebilir
% 18,32'si aðýr
% 19.66' sý çok aðýr olarak daðýlým göstermektedir.

( Ýbret verici tablolar hem medeniyiz diyoruz sizlerce hiç yakýþýyor mu ? )

Temennimiz yapýlacak olan ek atama ve sonraki sýnavlarda hatalarýn düzeltilmesi ve her engellinin yapabileceði iþe yerleþtirerek maðduriyetlerin önüne geçilmesi, diyoruz. Ve sahada yaþanan olumsuzluklarý irdelediðimizde.istemesek de öyle görülüyor ki. Bu ayrýmcýlýðý yapanlar bu ayrýmcýlýða karþý yetkileri olduðu halde bu maðduriyetleri kaldýrmayanlar. Kendilerini ve evlatlarý olduðunu unutmasýn yaþamda herkes potansiyel engeldir. yaradan' ýn kullarýna eziyet çektirenler kendilerinde kul olduðunu unutmasýn mazlumun ah' ý çýkar aheste, aheste. )

YAPILAN ENGELLÝ MEMUR ÝMTAHININDA MEVZUATA UYULMAYAN GEREKÇELER

Sorulan sorular ne kadar makul farklý olursa olsun dahi : Özel Eðitim Hizmetler Yönetmeliði mevzuatlarýna uyulmamýþtýr.

Bu öðrenciler tahsillerini kaynaþtýrma öðrencisi olarak tamamlamýþ ve ona göre diplomalarýný almýþlardýr.

Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðine göre imtihan olmalarý gerektiði halde usul hatasý yapýlmýþtýr. ( imtihana hazýrlanmalarý için yeterli zaman tanýnarak BEP leri verilmemiþtir.

Türkiye genelinde Halk eðitim merkezlerimizde, ÖMSS kursu açýlmasý gerekirken , devlet memurluðuna hazýrlýk kursu olarak açýlmýþtýr.

GEREKÇE :Halk eðitim merkezlerinde engelli bireyler için açýlan kurslar da Diðer engelli guruplarýn memur sýnava hazýrlanmasý için Modülleri indiði halde Zihinsel Engelli bireylerin memur sýnavlarýna hazýrlanmasý için Modülleri inmemiþ, dolayýsýyla eþit davranýlmamýþtýr.

Puanlarý da sýralamada ayrý deðerlendirilmesi gerekirken diðer engelli guruplar la harmanlanmýþtýr.

Bedensel engelli bireylerle zihinsel engelli bireylerin puanlama sýralamasýnda ayný deðerlendirildiðinden bedensel engelli bireyler maðdur edildiði de görülmektedir.

Yerleþtirmeler yapýlýrken özür durumu dikkate alýnmadýðý da görülmektedir.Gerekçeleri belirtilen usul hatalarýndan dolay zihinsel engelleler tamamen diðer engellilerde kýsmi olarak maðdur edilmiþtir.

ÖZ ELEÞTÝRÝ

Günümüzde yetiþtirme yurdunda yetiþen ve okuyan veya okuyamayan evlatlarýmýza iþ imkaný saðlanmaktadýr. Muhakkak öyle olmasý gerekmektedir. Memnunuz.

Peki bizler bu yavrularýn analarý babalarý olarak herkes için tecelli olacak faniliðimizden sonra bu evlatlarýmýz analý babalý yetim durumuna düþmeyecek mi. ?

Cevabý

Bir baþka açýdan da irdelediðimizde bizler akýlý insanlar olarak, kendimizi öyle sanýyoruz ya iþin baþka bir boyutu peki öðrendiklerimizi ne kadar aklýmýzda tutuyoruz ? Sor kendine.

Konumlarý bu durumda olan bu evlatlarýmýz devlet dairelerinde özürsüz insanlarýn yaptýðý ve halen de yapmakta devam ettiði bir evrakýn üzerine mühür vuramaz' mý? Bir fotokopi makine' sý kullanamaz' mý, kurumlarýn bölümlerinde bir yerden bir baþka bölüme evrak götürüp getiremez' mi, veya bunlara benzer baþka iþler yapamaz' mý ?

Peki konumlarý belli olan bu yavrularýmýz' ýn ( Akli selim düþüncede senin evladýn benim evladým söz konusu deðil bu evlatlar hepimizin ilkesinden hareketle tahsilini bitirdikten sonra kýsa bir kurs ile imtihan sýz kabiliyet ve becerilerine göre iþe yerleþtirerek sahaya kazandýrýp ekonomiye katkýda bulunamaz' mýyýz ? sizlerce aksisi ise ÖYLELSE ÖNÜNDEKÝ ENGEL NE ?

Bu becerileri yapamayan evlatlarýmýz için 2022 haricinde sigortalarýný yapýp güvence altýna almamýz Sosyal ve Hukuk Devletinin ilkesi deðimli ? Engelli bir evlat babasý ve Üç dönem Ödemiþ Rehberlik Araþtýrma Merkezi Aile Birliði Baþkanlýðý görevini yapmýþ birisi olarak onlar adýna da dile getirerek Devletimizi idare edenler ve kanaat önderlerine sesleniyorum. Büyük bir aþama olarak Türkiye'de ilk defa Zihinsel özürlüler için açýlan imtihanlar için de memnuniyetimi ifade ediyorum. Maðduriyetlerimizin giderilmesi temennisi ile.

5.KISIM

1 - BÖLÜM :

EBEVEYNLERIN ÇOCUKLARINI YETISTIRIRKEN DIKKAT EDECEGI HUSUSLAR

Aileler her þeyden önce þunu akýllarýndan çýkarmamalýdýr: Her çocuk ayrý bir dünyadýr. Dünyada tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere aslýnda hiçbir çocuk bir diðerine benzemez .( Yaþadýðýmýz dünyada milyonlarca insan var fakat hiç birinin parmak izi birbirine benzemiyor yaradan tarafýn' dan o küçücük yere hepsi ayrý, ayrý kotlanmýþ ( aklýn alýyor mu , almaz tabi benimde aklým almýyor.ne olacak hepimizde sepet gibi kafa var. ) ilahi bir güç iþte herkesin hamuru ayný lakin huyu' da ayrý… suyu' da ayrý… ) Bütün çocuklar ( Bebeler ) özeldir. Onlarýn her birinin ayrý duygularý, düþünceleri, yetenekleri ve' de ayrý saf bütün olumsuz düþüncelerden arýnmýþ pýrýl, pýrýl bir dünyalarý vardýr. Bizlerde bu safhadan geçmedik' mi. Unuttun mu. ( Dön bakýyým bak arkana ) Dolayýsýyla hiçbir çocuk bir baþkasýyla karþýlaþtýrýlamaz .

Birbiriyle ilgili iki kavramý, varlýðý hatta durumu ortak olan veya olmayan yönleriyle ele alarak, mukayese ederek bunlar arasýndaki benzerlikleri ve farklýlýklarý ortaya koymanýn adýna karþýlaþtýrma denir. Aileler çocuklarýný belli bir hedefe doðru harekete geçirebilmek, istenen doðrultuda çaba göstermelerini saðlayabilmek ve onlarý gayrete getirebilmek için herhangi biriyle karþýlaþtýrýrýlar. Komþunun çocuðu kadar olmadýn." benzeri yakýnma ifade eden sözlerle de çocuðu çevredeki herhangi biriyle karþýlaþtýrabilirler. Aslýnda aileler bütün bunlarý Çocuklarý'nýn daha baþarýlý olmasý için yaparlar. Ancak bu karþýlaþtýrmalar çocuðu genellemede olumsuz þekilde etkiler ve geriye döner. Performansýndan memnun olunmayan ve hep baþkalarýyla karþýlaþtýrýlan çocuk, eðer yeterli bir sorumluluk duygusuna sahipse kaygýya kapýlmasý' da bir geçektir. Çocuk, "Ailem benden baþarý bekliyor. Ya ben onlarýn istediði düzeyde baþarýya ulaþamazsam? þeklinde özetlenebilecek düþüncelerin etki alanýna girebilir. Bu düþünceler zamanla çocuðun içini kemirmeye baþlar ve. kaygý düzeyine gelen bu düþünceler çocuðun gerçek performansýný ortaya koymasýna da engel teþkil eden yanlýþ bir tutumdur. ( Öyleyse çocuðumuzu baþkalarý ile karþýlaþtýrma tezinden hareket etmeyerek, çocuðumuzu mümkün olduðunca iyi yetiþtirebilmek için ( Ailelerin donanýmýna baðlý eyer aile altýnda kalkamýyor zorlanýyorsa ( uzun soluklu sabýr ve çok özveride bulunmasý gereken bir durum ) bu konuda yardým alabilecekleri, kurumlar mevcuttur. Yalnýz iyi araþtýrmak gerekir ( Türk milleti olarak çok güzel ata sözlerimiz vardýr. Ekmeði fýrýncýdan deðil. Ekmekçiden alacaksýn.) Gördüðün her yere atlayýp dalma .Ehlini bul. Zararlý duruma düþebilirsin ( Önemli nokta ruhaniyet ile kiþiliðin iç içe girmiþ olduðu evre terazisi çok hassas ) Zaten baþarýlar fertlerin kiþilikleri ile alakalý deðimli. Çocuklar için davranýþlar sözlerden daha etkilidir. Onu bir hedefe yönelik harekete geçirmek istiyorsak. Anne,baba olarak o hedefin temini ve o hedefin gerektirdiði gibi yaþamalýyýz. Yalan söylemesini istemiyorsak aile olarak biz de yalan söylememeliyiz. Planlý ve düzenli olmasýný bekliyorsak bizler de her iþlerimizi planlý yapmalýyýz. Yani çocuklarýmýza anne ve baba olarak davranýþlarýmýzla örnek olmalýyýz. Þunu da unutmamamýz gerekir' ki. Çocuklar su gibidir. Su bulunduðu kabýn þeklini aldýðý gibi, ayný zamanda' da çocuk karþýsýnda kilerini ve yaþamýþ olduðu ortamý bir kamer edasýyla çekip dimaðýnda geliþtirerek belliðine koyar. Bundan dolayý da çocuk da içinde bulunduðu ortamýn þeklini alýr. Bu ortam aile, okul ve çevreden oluþur. Aile, okul ve çevre nasýl olursa çocuk da o istikamet doðru yönlenir.

Sürekli baþkalarýyla karþýlaþtýrýlan çocuklarý bekleyen tehlikelerden biri de kendilerini ayrý bir platformda kanal' ize ederek yani soyutlayarak toplumdan soðumalarýdýr. Ýnsanlarýn içinde nüve ( çekirdek ) hâlinde "kin, nefret, kýskançlýk" gibi duygularýn olduðu bilinmektedir. Ýnsanlar iradesinin gücü oranýnda bunlarla mücadele eder. Bu duygularla mücadelede aile terbiyesinin, inançlarýn, toplumsal deðer yargýlarýnýn da elbette payý vardýr. ( En önemlisi de uhrevi ilmi öðrenmektir. Peki yaþamda hangi noktadan hareket.Ruhi, Akli ve Nefsi noktadan yani kiþinin kendi kendisini sorgulamasý ve kendi kendini okumasý ( Kýrk bin alemi yarattým bir alemde ) Peki ben kimim.? Adem' mi yoksa Alem mi veya mahlukat' mý algýlamam, beceri ve kabiliyetim, alemde yaþayan bütün canlýlardan niye bu kadar farklý bir yerde; düþünce , karar verme, mimik hareketlerim çok geliþmiþ istediðim zaman iþaret diliyle de kendimi ifade edebiliyorum. Tatlýyý acýyý ayýrabiliyorum Aðlarken gülüyor gülerken aðlayabiliyorum, kabiliyet ve becerilerim saymakla bitmiyor bir baþka meziyetim ise öðrendikçe kabiliyetim duraðýn deðil artýyor. Nereden kendime baksam harikuladeyim. Eð bu halim de hoþuma gidiyor bir de haz duyuyorum. ( Hani var ya bir bakýma da zevkten dört köþe oluyorum). NE ARARSAN VAR DUBLE . Þimdi kendi kendimize soruyoruz. Peki o zaman ben yaþamýn ve faniliðin neresindeyim ? ( Kimse kimseye bedava lokma vermez sizce verir mi ha verir mi ? ) O zaman benim üzerime düþen görev, emanet ne. " Ýþte kapýnýn anahtarý = Ruhunla nefsini okumak + Aklýnla Nefsini okutmak. = Nefsini terbiye etmek. Pek kolay deðil ama istersen olur. Ne olacak yani sende biraz gayretli ol bir yerin mi eksilir sanki yükü de belli yolu sen seçeceksin hepsi bu kadar.

YAÞAM ÝKTÝSATTIR Uhrevisi ile Dünyevisi arasýnda sadece iþte hat farký vardýr .

Birisinde harisliðin hastalýðýna kapýlýp her þey mubah týr felsefesi ile hareket ediyorsun. Ötekisinde de tembellik ediyorsun. ( Ayný kapý )

Ýktisat da dünyeviye baktýðýmýz zaman üçe ayrýlýr

Fiziki sermaye

Finansman sermaye

Beþeri sermaye ( Kýsmi kabiliyet ve becerilerin geliþtirmesi için sermayenin insana yapmýþ olduðu yatýrýmdýr.) Peki bu yatýrýmý sana yapan sermayenin baþýndaki kiþi sana babasýnýn hayrýna mý yapýyor ? Daha kolay para kazanmasý için daha zengin olmasý için ha bu arada da sen bir þeyler öðreniyorsun tabi ki sana da faydasý oluyor muhakkak ! Ama gözden kaçýrdýðýn veya bilmediðin bir þey var .Yaradan istediði kuluna variyeti. Çalýþan kuluna da ilmi verir.( Lakin variyeti verdiði kuluna da o variyet boynuna dolanmýþ yýlandýr. Hakkýný vermezsen sahibini sokar. ) Demek ki senin kafan deðil mangýrýn kafasý çalýþýyor. Sende ben bir þeyler biliyorum onu yaptým bunu yaptým onu yaparým bunu yaparým diyorsun geç onu " Leyleðin ömrü lak , lak la geçer.

SONUÇ : Boynunda medeniyet yularý ve pilili gömleðinde papyonu Kafasýnda fötr þapkasý,boynunda þalý. Güzel görünmek için sürdüðün ruju rimeli ,rastýðý pudurasý da çabasý Ütülü takým elbisesi, ayaðýnda rugan ayakkabýsý olan " Aslan marka " Kibar kunta, kinde Sana hayýrlý iþler Allah yolunu, bahtýný daim etsin. Ayaðýn tökezlenmesin emi. Bundan sonraki yokuþ da karga sekmez yolu malum patinajý' lý " Kýrk yýllýk yahni den de olmaz kani"

Peki Uhrevi yetin iktisat kurallarýna uymazsak orada ( yani ahrette ) nasýl toplum olacaðýz, bunu hiç düþündün mü ? SIRLAR DÜNYASI çözülebildiði kadar çözebilene !

Nasýl üzerinde yaþadýðýmýzýn dünyanýn ekolojik dengesi var ise ve bozulmaya baþladýðýnda top yek ün üzerinde yaþayan canlýlara zarar veriyorsa Ruhaniyetinde ekolojik dengeleri var. Gönül kýrýp alemin mihrabýný yýkma. ( Alemde, ademdir; sende bu ademlerden bir tanesisin oyun bozanlýk yapma kendine yaparsýn Birde her zaman aklýnla nefsini muhakeme edeceksin iyi bakarsan görürsün. Biraz itina, azýcýk dikkat, pek zorluðu yok. Sýrasýz taburesiz okul Bedava mürebbiye ve defter. Akýlýn dimaða râpt etiði kalem kendini geliþtirecek ve donatacaksýn. Neymiþ o. " Ýlim" Kendini küçümseme ( Kendi kendini oku ilim'in elifi' de bura'dan baþlar bunu da sakýn unutma. )

Kiþinin kendine yapmýþ olduðu kötülüðü hiç kimse yapmaz akýllýyým diye afi yapýp geçinme. Kimse kimseden akýllý deðildir. Herkesin meziyeti farklý üstün bir tarafý vardýr bilesin.

Yaradan'ýn eseri ve eserlerini hor görme . " Kendine bak illaki kendinin de eksiði vardýr. " ( Gün ola Harman ola Devran döne Derviþ derviþe sýrayla biner. Hani var ya Yaradan ýn derviþliði bir baþkadýr sorgu sualde edemez apýþýp kalýrsýn " Kulaðýnýn arkasýna yaz kara kalemle. "

Yalan konuþup alemin kupes ini ,insanlýðýn mihengini ( Ayarýný ) bozma yalan konuþan karþýsýndakini aldatmaz kendi kendini aldatýr kendisinin ruhuna,benliðine ve alemine ihanet eder. ( Bütün kötülüklerin anasý da yalan konuþmaktýr. ) Kýsadan birkaç ana temel nokta ve devamý .

Kuraldýr yolunu sora, sora bulursun. Bunun bir baþka ifadesi ve yöntemi de sorgulamaktýr. Ama sen ilk önce kendi kendini sorgulayacaksýn. Erdemlik buradan baþlar (Önce iðneyi kendine batýr sonra çuvaldýzý baþkasýna Sana yapýlacak reva görmediðin muameleyi baþkasýna yapma " Ne kadar ayýp bir þey deðil' mi ? " Yapýp, yapýp da Kara batak gibi suyun altýna da dalma çüþ' iye (orada dur ) sanma ki saklandým sen öyle san. " Hadi bakalým açalým: Katip Allahlar devrede B.B.G nerdeymiþ gördün mü, televizyonlarda deðilmiþ bilesin.

Aileler çocuklarýnýn hastalýklarýný kolayca kabul ettikleri ancak çocuklarýnýn engelli olduklarý veya olabilecekleri gerçeðini kabullenmede zorlandýklarý' da bir gerçektir. Aileler çocuklarýnýn engelli olmayanlar gibi yaþamalarýný eðitim görmelerini isterken çocuklarýnýn engeli olmayanlarla ayný koþullarý paylaþmasýnýn zor olduðunu' da bilmeli onlarý kendi koþullarý içinde deðerlendirmelidirler Sakatlýk toplum tarafýndan güçsüzlük, acizlik, düþkünlük, çaresizlik ve acýma nedeni olarak algýlanabilmekte ve algýlanmaktadýr. ( Eð ne yapacaksýn bu hepimizde de olan bir þey zaman , zaman gelip gider. (Kiþinin eþref saati, eþek saati ) olmasa iyi amma velakin oluyor iþte. " Gel git akýl" Ýþte kiþinin aklýyla nefsini muhakeme edemediði zamanlar zuhur eden olumsuzluklar.

Öte yandan' da ayrýca engellilerin cehalet ve önyargýya baðlý ayrýmcýlýkla karþýlaþtýðý' da bilinmektedir Asla anne baba olarak utanmayýn çocuklarýnýz ne deli nede beceriksiz sadece engellidir. iyi bir eðitimle konumuna göre en az engeli olmayanlara yakýn baþarýya ulaþabilirler sadece arkasýnda durun ve çocuðunuzla iç içe yaþayýn Ayrýca kendinizi' de suçlamayýn kader denilen bir kavram vardýr konumu ne olursa olsun çocuklarýmýz Allahýn bizlere bahþettiði bir armaðan ve emanetidir. Þu þekilde 'de düþünebilirsiniz evlat sahibi olmak isteyen onun hasretiyle yanan tutuþan özlemi içinde milyonlarca insan var. Peki onlar, onlar ne yapsýn. Kendinizle eþleþtirip, mukayese ettiðinizde, þükretmeniz gerekmiyor 'mu ?

Þunu' da unutmamamýz gerekir muhakkak 'ki kadere inanacaðýz lakin her þey'de kader deðildir þimdiye kadar yaþanmýþ süreç içinde dünya yerinde duruyor' mu duruyor lakin dönüyor. Peki ilim ve týp Ýlerliyor. (Bununla birlikte insan düþünsel olarak ufku geniþliyor' mu ? Acaba ne kadar,nerede hata yapýyoruz ? ) ve yirmi birinci yüzyýldayýz þimdiye kadar düþünmediysen öyleyse þimdi ( Düþün ) meseleye geniþ açýdan bakarsak Türk milleti olarak bizler ne yapýyoruz. ? Herkes kendisine bu soruyu sorarak önce kendisini eleþtirsin."Bir baksýn hangi noktadayýz

Þimdi her þey kader deðildir kavramýný irdeleyelim.

- Doðum hatalarý ( Ehliyetsiz insanlara doðum yaptýrmak engelli çocuk oraný yüksek; bilhassa beyin zedelenmesi nedeniyle zihinsel )

- Yakýn akraba evlilikleri ( mirasýn dýþarýya gitmeme düþüncesi ) genellemede bu evliliklerden engelli çocuk oraný yüksek.

- Evlilik öncesi ve evlilikte anne ve babanýn alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýðý ( engelli çocuk oraný yüksek. )

- Çok evliliðe çok çocukluða müsaade edilmesi yeterince aile planý yapýlmamasý dolayýsýyla ailenin çok çocuk sahibi olmasý ailenin geçim sýkýntýsýna düþmesinden dolayý anne ve çocuðun yeterince beslenememesi ve kontrolsüz doðum. ( Öbür engelli guruplar haricinde bilhassa zeka geriliði oraný yüksek. )

- Adem olma vasfýndan hareket etmeyerek Allahýn kendisine emanet ettiði ailesine ve dolayýsý ile annenin karnýndaki çocuða þiddet kullanarak ( Çocuðun engelli doðmasýna sebebiyet vermek. )

- Doðal afetler. Deprem, su baskýný ( evlerin genelde zemin etüttü yapýlmadan saðlam zeminlerde deðil yumuþak arazi üzerine ve deprem koþullarýna uymayan projenin tatbik edilmesi . Evlerin dere yataklarýna yapýlarak su baskýnýna maruz kalmasýna sebebiyet verilmesi. ( Bu hatalardan dolayý engelli konumuna düþülmesi. )

- Alkollü araç kullanarak kaza yapýlmasý bundan dolayý araç içindekilerin engelli durumuna düþmesi ayný zamanda karþý tarafý' da bu konuma düþürmesi Yedi maddelik kýsa tarif örnekleri çok gerisini' de sen düþün araþtýr bul löp diye hazýra konma yok öyle tembellik." Þimdi sormak lazým kader bunun neresinde " Allah insana kullanmasý için iradeyi cüziye vermiþ" Bunun yanýn da görmen için iki göz, sonra duyman için iki kulak , koklaman için iki delikli burun, tatman için büyük dil,nefes boruna bir þey kaçmamasý için küçük dil çiðnemen için otuz iki diþ yürümen için iki bacak , bir þeyi tutman için iki kol on parmak artý birde Akýl vermiþ bunlar bir kýsmý saymakla bitmiyor….. ) Bunlar bizlerin yapabileceði önlem alabileceði þeyler deðil midir? Peki buna kader diyebilir' miyiz düþün. Yanýtý çok basit "tek kelime." Demek' ki bizlerin 'de daha mesut, müreffeh içinde hayatýmýzý idame ettirebilmemiz için yaþamýmýz boyunca yapabileceði önlem alabileceðimiz muhakkak 'ki iþler var.þikayet edeceðimize mücadele etmemiz gerekmez mi ? At alýp daha Üsküdar' ý geçmedi.

Bu baðlamda geliþmekte olan ülkemizde toplumun engelliler hakkýnda engellilerin toplum hakkýnda ön yargýdan arýnmýþ karþýlýklý anlayýþ, sevgi ve dayanýþma ile bütünleþmeyi saðlamak gerekir." Ýþte" Türk toplumuna' da yakýþan davranýþ biçimi budur . Göbeðinden Anadolu çocuðu ol.

Bugün ülkemizde 8,5 milyon civarýnda engelli bulunmakta ve bir devlet büyüklüðü nüfusuna sahip engelli olmak sadece bireyi deðil ailesini' de etkilediðinden dolayý Ýnsani ve ekonomiksel çok büyük potansiyel kayýp. Mücadele edilmesi gereken birinci derecede bir konu ayýrýmsýz herkesi ilgilendiriyor. Yeterince uhrevi ilme sahip deðilsen Dünyevi deðerlerden de meseleye bakabilirsin. Bu konumdaki çocuklarýn eðitimine ve ailelerine Devletimiz çok büyük meblaða' lar ödemekte. Bu paydan ekonomiksel seninde zararýn var mevcut durumun iyileþtirilmesi ve gelecek neslin daha sýhhatli olmasý için kanunsal ve ekonomiksel çözümde çok süratli mücadele edilmesi gereken bir konu.ayný zamanda Türk milletinin bekasý içinde önem arz' etmek' de deðil 'mi .Fikir terakkisi ( beyin jimnastiði yap.)

Peki niçin bu bilgileri kaleme aldýk:

Nasibin varsa gelir Yemenden nasibin yoksa ne gelir elden. Demek ki sebepsiz lokma dahi yutulmuyormuþ. Her nefsin altýndan kalkamayacaðý yük omuzlarýmýzda olsun hiçbir þey fark etmez Ýmtihan dünyasý öylede olsa böylede olsa bu yavrular bizim çocuklarýmýz ve yaradan bizlere emanet etmiþ acaba niçin ?

Birde þu taraftan meseleye bakmamýz lazým deðilmi taþýyamayacaðý yük kiþiye verilir mi mantýk güt; karþýlýðý verilmez. Öyleyse biz bu yükü nasýl taþýyoruz ? Öyleyse bu ne demek oluyor sor kendine. Demek ki ruhaniyette Allah indinde yerimiz var. Hamdý senalar olsun þikayet yok. Bu sahiplenme arif olana ahretini kazandýrýr. " kýymetli bir noktadasýn üzülme, sevin ve tevekkel ol "

Ayrýmcýlýk yapanlara gelince; onlarýn boylarý dana gibi lakin ( Standart akýl. Yani fikriyatý malum zihniyet. Açýlýmý ise: Menþeyi in ( kýt ) akýl. . Gaileye…e bile alma. Aðzý olan konuþuyor varsýn konuþsun tepelensin dursun zaten iþi bu boþ ver þöyle gözünün ucunla bak ibretle sen aklý ile konuþanlarla haþir neþir ol. ( Her yiðidin yoðurt yiyiþi ayrýdýr. Gönlünün mayasýný iyi çal. Gönlün hoþ olduðu gibi baþkasýnýn da gönlünü hoþ tutarsýn. Þimdi yazýlan çizilenlerin (rap' t ) akýllarda kalmasý için þimdilik iþaret sözcükle meramýmýzý bitirelim. Anladýn mý ya hu.

Açýlýmý : kýsa tarif ( Ailenin düzgün yaþamasý. )

Bu statü dýþýnda ( Engelli ) olmayýp normal çocuk olsa dahi sorun teþkil eder. ) Ancak sürekli baþkalarýyla kýyaslanan çocuðun bu duygularla baþa çýkabilme gücü aþamalý bir þekilde törpülenir. Çocuk, sürekli olarak karþýlaþtýrýldýðý kiþilere karþý hissiyatýnýn uzantýsýnda kýskançlýk duymaya baþlar. Sonralarý bu his nefrete dönüþür ve düþmanlýða kadar gider. Bu dikkat edilmesi gereken çok önemli baþka bir husustur.

- Bir insanýn hayatta yaþayabileceði en güzel duygulardan biriside hepimizce malum olan çocuk sahibi olmaktýr. Ancak çocuðun zihinsel ve bedensel engelli olduðunun öðrenilmesi yaþanan duygularýn yoðunluðunu deðiþtirir. ( fert ne kadar metanetli olursa olsun elinde olmayan bir duygudur. Sebebi ilahi âdemin hamuru böyle yoðrulmuþ iþte sorgulama yok, aman ha. ) Engelli bir çocuða anne ve baba olmak zor bir görevdir. ( Arife tarif gerekmez yaþayan bilir. Gerisi, boþ. )

- Annenin analýk babanýn babalýk duygusu içinde hareketle ve çocuklarýmýzýn yaradan' ýn bizlere emanet ettiði noktada durarak " temel nokta.

- Kiþinin âdem olma vasfý özelliklerini bireysel ifa etmesi yaradýlýþýnýn amacý emanete sahip olma, sahiplenme duygusuyla hareket. Benliðimiz ve imtihan. Aklýmýzdan çýkaramayacaðýmýz sözcük. "( Manevi noktalardan' da güç alarak ) . Bu zor görevde ilk yapacaðýnýz iþ. Çocuðunuzu olduðu gibi kabullenmektir.

- Sizin çocuðunuz sebebi ne olursa olsun farklý özelliklere sahip olan bir çocuk olduðunu sakýn unutmayýn. Bunu kabullenme noktasý anne-baba için ne kadar zor olursa olsun ailenin mutluluðu ve çocuðun saðlýklý yaþamasý için birinci derecede önem arz 'eder. Önemli olan bu noktada anne-babalar olarak çocuðunuzu kabullenmek ve onu her yönüyle koþulsuz sahiplenmektir. ( " Et kemik misali senin parçandýr unutma " unutursan sende unutulursun demedin deme bunu' da aklýndan çýkarma. Emanettir. "

- Bu suretçe eþinizle ayný paralel noktada ( Farklý, farklý hareket etmemek koþulu ile neymiþ bu " davranýþ " imece usulüyle çocuðunuzla birlikte bir bütün olarak zorluklarý göðüs germek ve yenmek için el ele kenetlenmek.

- Her ana-baba çocuklarýnýn engelli olmayanlar gibi yaþamalarýný eðitim görmelerini ister bu noktada aileler çocuklarýnýn engeli olmayanlarla ayný koþullarý paylaþmasýnýn zor olduðunu' da bilmeli ve onlarý kendi koþullarý içinde deðerlendirmelidirler. ( Zorlama yok çocuðun zaman ve mekan açýsýndan durumu neyse o meþakkatli ve uzun bir süreç. Ýlacý' da " Sabýr, Eðitim ve takip. Bu noktada' da yapýlacak baþka bir þey yok.

- Ayrýca engellilerin cehalet ve önyargýya baðlý ayrýmcýlýkla karþýlaþtýðýný' da biliyoruz meraklý bakýþlar ah, ah vah, vah keþke olmasaydý , çok yazýk, tü, tü yok dedesi, atasý günahkarmýþ 'da ibret'i alem için çocuk böyle dünyaya gelmiþ. lafa bak, akýla bak Standart akýl karþýndaki adamý diye birde ona bak. Hangi anne baba çocuðunun bu durumda olmasýný ister veya arzular. Yaradan bunca nimetleri bizlere bahþetmiþken hiç zülüm ederimi. Maþallah bu kullara nazar deðmesin "Alkýþ"

- Allah hiç kimseyi bildiðinden, gördüðünden mahrum eylemesin. Bireysel mücadelemizi topluma mal etmek veya baþka bir ifade ile saðlýklý toplumsal sonuca varmak için temel noktadan nasýl hareket etmemiz gerekir.

- Fil ayaðý diye de ifade ve tarif edilir. Direksiz olan Gök kubbeyi ayakta tutabilmek " Neymiþ o Adem olma vasfýný taþýmak " ve o istikamette hareket ve yaþantýný idame etmek .

- Adem olma vasfýnýn temel vasfý ne kýsa tarif ; Yaradan önce adem babamýzý sonra Havva anamýzý yarattý. " Dünya ile tanýþtýrdý. " Adem ayný zamanda er, erkek adam vasfýný taþýmaktadýr. Kýsacasý ben sizlere sizleri yarattýðým gibi ayný zamanda yarattýðým Eþlerinizi, Çocuklarýnýzý, Tabiatý, Beþeri vs. emanet ettim.

- Þimdi be ademim diyen herkes bu soruyu kendisine sorsun? Evladýnýzýn ve ailenizin hukukunu aramaz iseniz Yaradan 'ýn sizlere emanet etmiþ olduðu yaratanýnýzýn emanete hýyanet etmiþ olmaz mýsýnýz ? Aynaya bak ben emanete hýyanet etmiþ miyim diye kendine sor ?

- Bak..Kurda ne demiþler. Niçin ensen kalýn demiþ' ki kendi iþimi kendim görürüm o yüzden ensem kalýn. Sen bir gözünü kör bir kulaðýný saðýr tutacaksýn kafana hiçbir þeyi takmadan yoluna devam edeceksin, sen bebene lazýmsýn. Anasýn, babasýn beben de gözünün içine bakar gerisi tefe arat. Elden hayýr zehirden þifa olmaz.

Þimdi bu safha bitti. Eh artýk kendimizi motifiz e ettik ve de yeniledik Ana, baba, bebe et kemik misali bir yumak olarak bütünleþtik. Hayat devam etmekte bir köþeye oturup da bakacak halimiz her halde yok.

Peki, ne yapmamýz gerekiyor. Þimdi ömrümüz oldukça hayatýmýzýn her safhasýnda olan bu zorlu süreci baþarýlý bir þekilde idame ettirme noktasýnda Çocuðumuzu nasýl yetiþtireceðiz hayatýn bütün olumsuzluklarýndan kendimizi ve çocuðumuzu arýndýrarak çocuðumuzun iyi yetiþmesi için çocuðumuzla beraber idame edebilmemiz için hareket etmemiz gereken noktalar

Hadi bakalým baþlýyoruz.

- Çocuðunuzdan beklentilerinizi çocuðunuzun özürlü konumuna göre deðerlendirin ve ona göre bekleyin

- Normal bir çocukla karþýlaþtýrýlýp normal bir çocuðun yapabileceði bir görevleri beklemeyin arzu etmeyin yaþayacaðýnýz olumsuzluklar farkýnda olmadan size bilinçaltý yaralamasý kaçýnýlmaz bir gerçektir.

- Anne baba olarak pisik 'o sosyolojik seviyenizi mümkün oldukça yüksek tutun hiçbir zaman aklýnýzdan þunu çýkarmayýn çocuðunuz yaþadýðý mühletçe size muhtaçtýr.

- Çocuðunuzu eve kapatarak onu sosyal ve fiziksel ortamlardan kýsýtlamayýn. Örneðin: Birlikte sokaða çýkýp yürüyün, parka götürün, çevreyi tanýtýn, size defalarca soruda dahi sabýrla onun bütün sorularýna cevap verin.

- Çocuðunuza öðretebilir noktasýnda söylevlerin haricinde hareketinizle ' de yön verin çocuðun ilk öðreneceði nokta anne babanýn davranýþlarýdýr.. ( Çocuk anneyi, babayý model alýr.)

- Çocuðunuzun sýnýrlama noktasýnda yapamayacaðý bir davranýþý veya beceriyi isteyerek zorlamayýn. Aþýrý yükleme çocuðun baþarý grafiðin' de sekteye uðramasý yüksek orandadýr. Bundan dolayý' da çocuk baþarýsýzlýk duygusuna kapýlarak kendisine olan öz güvenini kaybetme noktasýnda içine kapanmasýna neden olur. ( Buda çocuðun geriye dönük düzeltilmesi konusunda bir hayli zordur. )

- Çocuða her zaman fýrsat tanýyarak yapmasý gereken becerileri ve davranýþlarda aþýrýya kaçmadan' zaman yardýmcý olun yol gösterir doðrultusunda onun düþüncelerini ön plana almak koþuluyla

- Çocuðunuzun tek baþýna bir þeyler yapmasýna müsaade edin çocuðunuzun yapmýþ olduðu iþteki baþarýsýný tatmasýna yardýmcý olun ( Buna çocuðun çok ihtiyacý vardýr bu þekilde çocuk basamak, basamak öz güvenini kazanýr ileriki tarihlerde çocuk ayaklarý üzerinde durma noktasýnda baþarýsýný tatmasý anahtar konumundadýr

- Anne ve baba çocuðun eðitilmesi noktasýnda paralel hareket etmelidir. ( Annenin çocuða yapmasýna izin vermediði bir davranýþta baba asla izin vermelidir. )

- Ayrýca çoðunuza söz verdiðiniz bir þeyi muhakkak yerine getirin, yerine getiremeyeceðiniz bir söz ve davranýþta kesinlikle bulunmayýn çok önemlidir. " Kiþilik açýsýndan " ( Çünkü anne ve baba çocuk için birinci derecede önem arz eden modeldir. ) ayný zamanda' da sizlere olan güveninde eksilme olur.

- Çocuðunuza öðretmek istediðiniz her hangi bir konuda ilk önce aileden birisinin model olmasý önem arz eder,çünkü çocuðun yakýnlýk derecesi aile fertleridir..Eðer yapamýyorsa sözel ve fiziksel yardým yapýlmalýdýr.

- Diðer engelli çocuklarýn aileleri ile bir araya gelerek iþte harede bulunarak bilgi alýþveriþinde bulunun.( Dýþarýdaki insan sizin eksikleriniz konusunda daha iyi bir gözlemcidir. )

- Çocuðunuz herhangi bir hareket veya davranýþý yapamýyorsa fakat ileriki tarihlerde yapmaya baþladýysa . yeter' ki yapsýn' da nasýl yaparsa yapsýn ilkesinden hareket etmeyin. " Her þeyin bir usulü ve üslubu vardýr, kaidelere uymak çok önemlidir. " ( Ýleriki tarihlerde çocuðun planlý hareket etmesi açýsýndan. )

- Çocuðunuzun içinde bulunduðu engel türü hakkýnda bilgi toplayýn kendinizi devamlý geliþtirin bu sayede çocuðunuza nasýl davranacaðýnýz daha kolaylaþmýþ olur , ayný zamanda zamaný daha iyi kullanacaðýnýzdan daha az yorulup , kendinize daha fazla zaman ayýrabilirsiniz,rahatlamanýz açýsýndan da önemlidir.

- Çocuðunuza baþarýsýndan ötürü onu þýmartacak þekilde ödül vermeyin. Asla' da fiziksel ceza yoluna gitmeyin.

- Çocuðunuza ilgi ve alakayý eksik etmeyin bunu' da aþýrýdan kaçýnacak þekilde gösterin.( Þýmarmasý açýsýndan )

- Anne ve baba olarak davranýþ biçiminize dikkat edin bilhassa engelli çocuklarýn anne ve babaya, düþkünlüðü normal çocuklardan daha fazladýr. Ýstemeden çocuðunuza zarar verebilirsiniz

- Çocuðunuzun yapmýþ olduðu hatalý davranýþlarý ceza verme yöntemiyle deðil yapmýþ olduðu hatalarýnýn ona zarar vereceði noktasýnda anlatarak ikna yoluna gidin.

- Çocuðunuzun davranýþ biçimlerini devamlý kontrol edin nelerden hoþlanýyor merak alaný ne onun eðitilmesinde o istikametteki bir programla eðitin ( Çocuðunuzun baþarý grafiðini daha ön tarihlere çekmiþ olursunuz.

Bak bunlarýn da devamý var kaleme almadýk Fikir terakkisi ( beyin jimnastiði ) yap kusura bakma öyle bedavada lokma yok. Kendinde bir þeylere yapmaya, yazmaya, çizmeye gayret et Hem rahatlarsýn sana da masrafsýz arkadaþ. Yaþam iktisat dedik ya hani orda beþeri unutma .( Kendi meþgalenin patronu kendin ol baþkalarýnýn seni lüzumsuz yere meþgul etmesine izin verme. )

Azýcýk aþým / Dertsiz baþým

ENGELÝLÝ ÇOCUÐU OLAN EBEVYNLERE GENELLEMEDE SAHADA BAKIÞ AÇISI

Bilhassa çocuðu engelli olan genç anne ve babalara söylüyorum. Bende sizler gibi bu konumda olan bir evlat sahibiyim. Bir zamanlar bende sizler gibi gençtim ve sizlerin geçmekte olduðunuz dönemlerden kör topal geçtim .Eh yaþ' da ilerledi artýk. Ýçinizdeki yangýný çok iyi hissediyor ve anlýyorum bende bir zamanlar yangýnlardaydým. Zamanla sizlerde olgunlaþýp rahatlayacaksýnýz. Utangaçlýðý, çekingenliði yaþça kemale ermiþ fakat fikren sübyan olan çevrenizdeki insanlarýn yanlýþ söylev ve tutumlarýndan dolayý mahcubiyeti ve üzerindeki o mistik havayý atýn ve kafanýzý kaldýrýn. Yaradan sizlere bu erken yaþta her nefsin altýndan kalkamayacaðý, mesuliyeti vermiþ. Evlat ne tatlý deðil' mi insan çocuðu için hiç düþünmeden koþulsuz düz aðaca bile çýkýyor. ( Ýlahi Kudret Arif Olana. ) Hala normal çocuðu olup da saldým çayýra Mevla kayýra ilkesinden hareket ederek gereken mesuliyeti üzerine almayan anne ve babalar günümüzde yok mu var. Onlarla kendinizi eþleþtirin ve kýyaslayýn "Düþünün" ve bir kenara koyun. Dur önce ben söyleyeyim. Sonra, sizler yüreðinizde' ki hissettiklerinizi eklersiniz. O hayatýnýzýn gençlik dönemlerinde ileriye dönük yaþantýnýz için evliliðinizin baharýnda neler hissetmediniz neler istemediniz ; neler istemezsiniz 'ki. ( Ah.? ) Bizlerde.neler istemedik. Nasibin varsa gelir yemenden nasibin yoksa ne gelir elden. Hayat bu yalancý dünya iþte han kapýsý .Herkes yolunda, kimisi modada , öteki adada, parkta ,bahçede yol ve….e'r gitsin ! Ya sizler. Þaþkýn Çevrenizin yanlýþ söylemlerinin getirmiþ olduðu sýkýntý. Neymiþ O. Kadýna bak kocasýna adam gibi bir çocuk doðurmadý. O körpe yaþta ana olma heyecanýný tatma safhasýnda beklentisinin dýþýnda geliþen durum'u sebebiyet ve geçirmiþ olduðu travma, ayriyeten kocasýna karþý mahcubiyeti ve þaþkýnlýðýn vermiþ olduðu boþluk, yaþamýþ olduðu o aný yüreðine gömme telaþý içinde, bebesi, kucaðýnda, þaþkýn. Baðrýna basmýþ vaziyet'te. Yarý aygýn, yarý baygýn yumrul misali na isyan edercesine uhrevi yet ' in vermiþ olduðu güç. Tatlý bir tebessüm ve dudaklarýndan dökülen iki çift kelam. Medet ya resul Allah. Ýþte. O an Ýlahi kudretin analýk duygusunun vermiþ olduðu gurur. Yorgun çehresindeki alnýnda parlamakta. Bundan sonraki hayatýnýn nasýl geçeceðini idame etme noktasýnda; Ýþte çilekeþ hayatýn baþladýðý an. ( Beyin karmaþýk duygular içinde her hücresi tahakkuz halinde ve dimdik çatlarcasýna ayakta. Er meydanýnda saflar tutulmuþ, kýlýçlar çekilmiþ vaziyette savaþ hali." Gazan mübarek ola." Akýl ve benliðin arasýndaki ince nokta yapýlan savaþýn nihaiyi karar aþamasý. Kendi eseri olan insanýn Mevla sý tarafýndan yalnýz olmadýðýný gösterdiði O hikmetli an. Ýlahi o içgüdü Nur'u misal'i, kudret devrede, ananýn benliðini kaplamýþ. Nurdan' da öte göz kamaþýrcasýna pýrýl, pýrýl yanmakta. Ýþte doðurganlýðýn vermiþ olduðu o yücelik. " Yüce makam. "Rahim" yaratanýn doðurganlýk sýfatý Hiç bir þeyi gözü görmemecesine. ve düþünmeden " kararý". Elifi, Esiresi, Ötüresi , Þettesin, Cezmi ne varsa içinde. Noktayý koydu… "Mühür' ü vurdu…" Dedi ki. Söyletene bak. " Bu bebek benim. Caným. Canýmýn içi. Canýmdan koptu. Canýmdan da öte. Ölürümde kimseye vermem." Varsýn öylede olsun, böylede olsun, yüreðinin ve ruhunun kesiþtiði an. Maðdur fakat maðrur. Dimdik ayakta ibreti' âlem." Ýnsan'ý þahane abidesi, " zürriyetin temel taþý." Ýþte bunun adý " Ana " duy. Emi Adem ………. ( Ýyi ki varsýn ana . ) " Öteki ahmaklarý boþ ver. Ýte….e' le gitsin. " Peki ya o an. O körpenin etrafý, bak hala nerede ve hala ne haldeler. Ah, ah vah, vah keþke olmasaydý çok yazýk oldu tü, tü Koyun can derdinde, kasap et derdinde boyun devrilsin gözünüz kör olmasýn ayaðýna deve dikeni batsýn emi. Oraya dönsen olmuyor bu tarafa dönsen olmuyor ne yapacaksýn bizim insanýmýz istemesen' de sineye çekiyorsun. Öte tarafta da cývaným delikanlý Bak 'ki gör. Oda ne hallerde çevresindekilerin kafasýnda þekillendirmiþ olduðu kasket aklý terekten bakýyor.Onun uzantýsýnýn ürünü olan bakýþ açýsý sözde, na tenezzül tavýr, eda ve bakýþlardaki hissettirme noktasýnda 'ki üslup. Peki neymiþ o. Tohumda' mý bozukluk var tarlada' mý bozukluk var. Bak iþe yahu söylenecek söz mü þimdi bu nerden çýktý. Ölürümsün, öldürürümsün. Eð söylemiyorlar mý, söylüyorlar. Peki herkesçe Maolum deðil 'mi, tabi 'ki Maolum. Saðýr sultan bile duydu. bilmiyor musun, duymadýn mý. Erkek adamýn erkek çocuðu olurmuþ aslan gibi civaným oðlancýkta bunalýmda. Onun için' de zor ve meþakkatli yolun baþladýðý an. " Hayrola" ve zihniyet hala kör topal devam etmekte "ölen ölsün kalan saðlar bizimdir." Kökünü kibrit suyu ekeyim emi. Hiçimi düþünmüyorsun hiçimi görmüyorsun, onlarda senin gibi Allah kulu deðimli. Eð ne diyeceksin nefis iþte söyleyeceðin laflar insanýn ümüðünde düðümleniyor. Ne yapalým, sabýr. (Ýnsanýmýza ne, ne kadar verildi' ki ne isteyeceðiz. ( Kabahat, mürekkep yalamýþ eli ensesinde ayaðýný uzatmýþ keyif çatanlarda.Hani okumuþsun ya kendini öyle görüyorsun. Otur,otur sevsinler seni." Çakma aydýn " Bu kafa ile gidersen iþte senin boyun bu kadar. )

2- BÖLÜM:

ENGELLÝ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE YOL GÖSTERÝCÝ TAVSÝYELER

Engelli çocuk ailesi olmak oldukça ciddi bir fiziksel ve psikolojik yük getirmektedir. Bu yüzden güçlü ebeveynler olmalýsýnýz. Unutmayýn bu çocuklarýn her þeyden çok SÝZE ihtiyacý vardýr. Ýhtiyacýnýz olduðunda psikolojik destek almaktan çekinmeyin. Sizin gibi hisseden bek çok insan olduðunu bilin.Onlarla tanýþtýkça dertleþtikçe yalnýz olmadýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hayatta en büyük desteði belkide bu ailelerden alacaksýnýz.

Çocuðunuzun fenilketonüri, hipotroidi gib bir tanýsý varsa týbbi olarak tedavi edilebilir. Ya da önlenebilir olduðundan nispeten þanslý guruptasýnýz. Týbbi tanýlama tedavi edilebilen gurubunda ise zaman kaybetmeden tedavi baþlamayý gerektirmektedir. Örneðin hipotrodi ilaçla normal troid fonksiyonlarýn normal düzeye gelmesi ve eðitimle ciddi düzelme gösterecektir. Bunun yanýnda týp yeniliklere açýk olup pek çok yeni tedaviler bulunmaktadýr. Çok detaylý araþtýrmalar ancak daha geliþmiþ hastanelerde yapýlabilmektedir. Týbbi tanýlama tedavisinin yapýlabildiði durumlar için önemlidir. Fakat buna raðmen mental retardasyon sebeplerinin bilinmediði pek çok vaka vardýr.

Aileler eðer sebebi bulunamýyorsa taný ve týbbi olarak kesinliði ispatlanmamýþ tedavi yöntemleri için vakit ve para kaybetmemelidir. Tanýnýn konulduðu ilk zamanlarda þok ve derin depresyonun etkisiyle zaman, zaman bu yöntemlere baþvurulabilmektedir. Size mucizevi sonuçlar vaat eden doktor dahil pek çok umut tacirleriyle karþýlaþacaksýnýz. Size mucizevi çözümler deðil ayaðý yere basan çözümler sunan iþini aþkla yapan tecrübesi olan insanlara inanmanýzý tavsiye ederim. Paranýzý ve enerjinizi çocuðunuzun eðitimi için daha efektif kullanmak daha akýllýca olacaktýr.

Gittiðiniz merkezde ne amaçla tetkik yapýldýðýný ne tür olasýlýklar olduðunu sorun . Eðer gittiðiniz merkez reklama çok önem veriyorsa, size ticari bir his vermiþse uzak durun.

Eðitime hemen baþlamak çok önemlidir. Özellikle beyin 0-3 yaþta çok hýzlý bir geliþim göstermektedir.

Zeka duraðan deðildir.Tek yumurta ikizlerinin farklý çevrelerde yetiþmesi sonucu farklý zeka düzeyi gösterdiði ispatlanmýþtýr.Bu sebeple "7 çok geç" kampanyalarý baþlatýlmýþtýr.

Çocuðunuzun bireysel eðitimi için kendinize yardýmcý insanlar bulmanýz önemlidir. Bu insanlar küçük yaþ gurubunda anaokulu öðretmeni yada geliþim uzmaný olabilir.Ailelerin aklýna gelen bir soruda bu eðitimleri nerede nasýl bulacaklardýr. Bulunduðunuz ilin üniversitesinde okuyan ilgili bölüm öðrencilerinden mümkünse referansla deðimse iþ görüþmesi þeklinde eðer çocuðunuz ana okuluna yada kreþe gidiyorsa oradaki ilgilenen öðretmenlerin arkadaþlarý yada ana okulu müdürünü size referans olacaðý ilgili kiþilerden bulabilirsiniz. Çocuðunuzun bireysel eðitiminde rol oynayan insanlar da ortalama 2 yýl içinde deðiþim gösterecektir. Bu duruma da hazýrlýklý olmalýsýnýz. Elbette eðitimin her aþamasýnda siz de aktif rol oynayacaksýnýz. Fakat gönüllü insanlardan yardým almanýz size biraz nefes alma, yenilikleri takip etme ve saðlýklý düþünme þansý saðlayacaktýr.

Zeka algýlama kavrama iliþkilendirme, yargýlýma yeteneðidir. Farklý alanlarý vardýr .Müzik zekasý, sosyal zeka,duygusal zeka gibi Otistik çocuklar sosyal zeka yönünden geri olup çok iyi müzik zekasý yada matematik zekasýna sahip olabilmektedir.

3- BÖLÜM:

ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ TEÞHÝSÝ VE ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLÜÐÜN BELERTÝLERÝ

Týbbi açýdan deðerlendirmeler yapýlýr; kiþinin beyninin öðrenme, problem çözme ve IQ veya entelektüel fonksiyonlarýný yerine getirme yeteneði genellikle IQ testleri ile ölçülür. Ortalama puan 100 dür. 70-75'in altýnda puan alanlarda zihinsel özür vardýr.

Eðitimsel açýdan deðerlendirmeler yapýlýr; kiþinin baðýmsýz olarak yaþamak için ihtiyaç duyulan becerileri yerine getirip getiremediði(adaptif davranýþlar veya adaptif fonksiyonlar) incelenir. Bu becerilere örnek verirsek, giyinme, kendi kendine yemek yeme gibi günlük yaþam aktiviteleri, anlama ve cevap verme gibi iletiþim becerileri, aile üyeleri, yetiþkinler ve yaþýtlarý ile sosyal becerileri deðerlendirilir.Zihinsel özürlü bir çocuðun kesin tanýsý ve özür durumunun deðerlendirilmesi birçok bilim dalýnýn (multidisipliner) incelemesiyle yapýlýr. Zihinsel geliþme geriliði çocuðun yaþýtlarýna göre algýlama, problem çözme, bellek, soyut düþünme yeteneði, neden sonuç baðlantýsý kurabilme, gerçeði deðerlendirme, yargýlama, anlama ve anlatabilme, öðrenme gibi biliþsel yeteneklerinde eksiklik, yetmezlik ya da bozukluk olmasý ile belirlenir. Zihinsel özürlülüðün birçok belirtisi vardýr.

Baþlýcalar'ý þunlardýr:

Oturmayý, emeklemeyi ve yürümeyi diðer çocuklardan daha geç öðrenebilirler.

Konuþulan dili anlamada güçlük yaþayabilirler.

Konuþmayý daha geç öðrenebilirler. Sýnýrlý sözcük daðarcýklarý ile dikkati çekerler.

Sesleri doðru olarak çýkarabilme (artikülasyon) ile ses bozukluklarý ve kekemelik görülme sýklýðý normal geliþim gösteren çocuklara göre daha fazladýr.

Hatýrlamada zorlanabilirler.

Anlamada güçlükleri olabilir.

Sosyal kurallarý anlamada güçlük çekebilirler.

Problem çözmede zorlanabilirler.

Mantýklý düþünmede zorlanabilirler.

Dikkat süreleri kýsa olabilir.

Okuma-yazma, matematik gibi akademik becerilerde güçlükler görülebilir.

Kendi baþlarýna karar verme ve uygulamada zorlanýrlar. Yetiþkin tarafýndan yönlendirilmeye gereksinim duyarlar. Yeterli destek verildiðinde, zihinsel özürlü çocuklarýn çoðu öðrenebilir, geliþebilir ve büyüyebilir. Zihinsel özürlü çocuklar toplumdaki diðer çocuklardan farklýdýr. Bu farklýlýðýn zihinsel bir özür olduðunu söylemek için, çeþitli testler kullanýlýr. Bu testler ile bireyin/çocuðun düþünme, öðrenme ve sorun çözme ile ilgili yetenekleri ölçülür.

4- BÖLÜM:

ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜLERDE GÖRÜLEBÝLECEK SAÐLIK PROBLEMLERÝ VE NEDENLERÝ

Zihinsel özürlü bebeklerin/çocuklarýn oturmasýný, dönmesini ve yürümesini zorlaþtýran kas tonusun dan (gerginliðinden) ileri gelen sorunlar olabilir.

- Beslenme, yutma, kusma, mide ve baðýrsaklar da sorunlarý olabilir.

- Görme ve /veya iþitme sorunlarý olabilir (Doðuþtan katarakt gibi).

- Kemiklerinde ve eklemlerinde sorunlar olabilir. Diþleri geç çýkabilir.

- Kalpte ritim bozukluklarý görülebilir. Troid bozukluklarý olabilir.

- Solunum yollarý, kulak, akciðer rahatsýzlýklarý soðuk ve enfeksiyonlara karþý dirençlerinin düþük olmasý nedeniyle oluþabilir.

Havale geçirebilir. Bütün bu bulgularýn bir ya da daha çoðunun zihinsel yetersizliðe eþlik etmesi, sorunu daha da aðýrlaþtýrýr, baþ etmeyi güçleþtirir. Çocuðun var olan sorunlar açýsýndan ilgili uzmanlar tarafýndan muayene edilmesi ve gerekenlerin yapýlmasý ihmal edilmemelidir. Ayrýca, zihinsel özre eþlik eden saðlýk sorunlarýna travmalar, zehirlenmeler gibi yeni sorunlar da eklenebilir. Yeni özürlülük durumlarý ortaya çýkabilir. Bu nedenlerle "çok destekli, çok yönlü, düzenli, aralýksýz" izleme zorunludur. Ancak, kaliteli bir izleme sonunda en üst düzeyde baþarýya ulaþmak için öncelikle, tanýsýnýn doðru konmasý, sorunun boyutlarýnýn iyi belirlenmesi ve uygun eðitim programlarý ile rehabilitasyon programlarýnýn uygulanmasý gerekmektedir.

Nedenleri

Santral sinir sistemini etkileyebilecek nedenler:

1-Prenatal nedenler:

a) Annede preeklampsi, antenatal kanama, intrauterin enfeksiyonlar, teratojen ajanlar. Ýntrauterin enfeksiyonlarýn sýklýðý toplumlar arasýnda ve zaman içinde deðiþmekle birlikte genelde azalmakta, ancak bu gruba pediatrik "nöroAIDS" eklenmektedir.

b) Genetik ve metabolik olaylar: Birçok yazar genetik kökenli durumlarý da prenatal gruba sokmaktadýr.

Prenatal nedenlerin tümünde intrauterin hareketlerin azlýðý annenin dikkatini çekmiþ olabilir. Dismorfik bulgular, belirli bir sendroma uymasalar da genetik/prenatal nedenleri düþündürür: saç düðümü, epikantus, hipertelorizm, kulakta þekil bozukluklarý, coðrafi dil, 5. parmakta klinodaktili, brakidaktili, ayak 1. ve 2. parmak arasýnýn açýk ya da bitiþik olmasý, uzun orta ayak parmaðý, gibi. Frajil X sendromu, nedeni belirlenebilen ZG' lerinin %1-6 sýný oluþturur. Baþta fenilketonüri olmak üzere metabolik hastalýklar, hipotiroidi, kromozom anomalileri, nörokütane sendromlar, dejeneratif SSS hastalýklarý bu gruptadýr.

Motor-mental geliþimdeki genel geriliklerin %44'ü prenatal nedenli olup bunlar özellikle fizik muayenede mikrosefali, dismorfi gibi bazý bulgularý olan, nörolojik muayenede fokal motor bulgusu saptanan, otistik özellikleri olmayan ve ZG aðýr olanlardýr. Genetik nedenler bunlarýn içinde %7-15 kadarlýk bir grubu oluþturur.

2-Natal nedenler:

Doðumda anoksi veya travma, düþük doðum aðýrlýðý, prematürelik baþta gelir

Perinatal anoksinin nörolojik sekeli daha çok serebral palsi (SP) tablosudur ve motor gerilik hakimdir.

Hipoksi-iskemi özellikle düþük doðum aðýrlýklý ve prematüre bebeklerde yenidoðan döneminde ensefalopati tablosu ortaya çýkartýr. Sekel olarak ZG deðiþen oranlarda görülür. Özellikle aðýr respiratuar distress, veya ultrasonografide Evre II ve üzerinde kanama varsa, bebek yeni doðan döneminde týbbi tedavi gerektirdiyse, çoðul gebelik ürünü ise, çoðul gebeliklerde bebeklerden biri intrauterin hayatta ölürse diðeri için ZG riski artar. Bu grup hastalarda mikrosefali, genel tonus ve refleks artýþý etyolojide perinatal hipoksiyi destekleyici bulgulardýr.

3-Postnatal nedenler: Enfeksiyonlar postnatal nedenler içinde büyük bir grubu oluþtururlar. Hipoglisemi, hiperbilirübinemi, yüksek ateþ, elektrolit imbalansý, SSS enfeksiyonlarý, kafa travmalarý, entoksikasyonlar, kan kurþun düzeyinin yüksek olmasý, malnütrisyon, hipotiroidi, travma, boðulma gibi nedenler, özellikle ilk yaþlarda karþýlaþýlmýþsa SSS sekelleri ve ZG ile sonuçlanabilirler.

4-SSS geliþim bozukluklarý : (girus anomalileri, heterotopiler, displaziler,..). Kalýtsal olabildikleri gibi, intrauterin ya da erken postnatal dönemdeki metabolik, enfeksiyöz ya da dolaþýmla ilgili bozukluklarla kazanýlmýþ olanlarý da vardýr. ZG'nin erken dönemden itibaren bulunmasý, ilerleyici olmamasý, baþ çevresinin küçük ya da büyük olmasý bu grubu akla getirmelidir. Dismorfik bulgular eþlik edebilir ya da etmeyebilir.

5-Poligenik veya çevresel nedenler : Zeka, henüz hepsi tanýmlanmamýþ olan birçok genle kodlanýr. Poligenik etmenler terimi ile ailedeki gen havuzundan çocuðun aldýðý zeka genlerinin düþük olmasý kastedilmektedir. Bunlarý sosyal, kültürel ve ekonomik yoksunluklar gibi çevresel etmenlerden tam olarak ayýrmak güçtür. Tüm ZG'lerinin %7-15'i, hafif ZG'lerinin çoðu poligenik veya çevresel olarak adlandýrýlan bu gruptadýr. MMG'de etyolojik taný için ayrýntýlý fizik ve nörolojik muayene, ve bulgulara göre bazý laboratuar tetkikleri: idrar-kan aminoasitleri, hipotiroidi açýsýndan kemik yaþý tayini veya hormon düzeyleri, kranial BT veya MR yapýlýr. Özellikle ilerleyici belirti ve bulgular varsa, anne-baba akraba evliliði yapmýþsa, ve görüntüleme yöntemleri destekliyorsa, metabolik tetkikler ilerletilir. Tüm mental-motor gerilikler içinde, özellikle hafif olanlarý baþta olmak üzere, %60-70 inin etyolojisi saptanamaz

5- BÖLÜM:

ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ BÝREYLERE SAHÝP AÝLELERE GENETÝK DANIÞMA

Genetik hastalýklar çok çeþitlidir ve büyük bölümünde zihinsel özürlülük gözlenir. Bu nedenle çocuðunuzda, akrabalarýnýzda aðýr seyreden zihinsel özürlülük varsa; geliþimi ve davranýþlarý diðer yaþýtlarýna göre farklý ise (Örneðin üniversiteler bünyesinde bulunan) bir genetik merkezine baþvurmanýz gerekir. Genetik merkezine baþvurmanýz gereken durumlar;

- Ailenizde ve yakýn akrabalarýnýz arasýnda nedeni bilinmeyen zihinsel özürlü bireyler var ise,

- Önceki çocuklarýnýzda Down Sendromu gibi kromozom bozukluklarý nedeniyle oluþan hastalýklar var ise

- Çok sayýda (2 ve daha fazla) düþük yaptýysanýz,

- Tüm gebelikleriniz düþük ya da ölü doðumla sonuçlanýyorsa,

- Nedeni belirlenemeyen büyüme düzensizliði var ise,

- Nedeni belirlenemeyen cinsel organ, göðüs geliþim bozukluklarý var ise,

- Gebe olma yaþýnýz 35 ve daha üstü ise,

- Anne ya da babada bilinen bir kromozom ya da gen düzensizliði var ise,

- Ailenizde zihinsel ve geliþim özürlü bireyler var ve siz akraba evliliði yapmýþ iseniz,

- Gebeliðiniz sýrasýnda anne karnýndaki bebeðin ultrason ile deðerlendirilmesinde bir problem ile karþýlaþýlmýþ ise. Eðer yukarýdaki maddelerden en az biri sizde bulunuyorsa bir genetik merkezine baþvurun. Gebelik döneminde anne karnýndaki bebeði (fetus) çevreleyen zar ya da sývýdan ultrason eþliðinde alýnan bir miktar parça/sývýda genetik testler yapýlýr ve doðacak olan bebeðinizin test edilen hastalýða sahip olup olmadýðý söylenir. Eðer bebeðiniz hasta doðacak ise nelerle karþýlaþacaðýnýz genetik uzmanlarýnca size anlatýlýr ve yardýmcý olunur. Doðum sonrasýnda yapýlan genetik analizlerde, kolunuzdan alýnacak ufak bir miktar kan ile genetik testler yapýlýr ve sizlere ilgili hastalýk hakkýnda bilgi verilir.

Anne-baba adaylarý, akraba evliliði yapmamýþ olsalar bile, zihinsel özürlülüðe yol açan risklerin olup olmadýðýný araþtýrmalý ve ilgili testleri yaptýrmayý ihmal etmemelidirler. Çünkü testlerle ortaya konacak olan durumlarda erken taný ve tedavi ile birçok zihinsel özürlülük önlenebilir.

Bu testlerin bir kýsmý annenin gebeliði döneminde yapýlýr. Saðlýklý çocuklar ve saðlýklý bir toplum için; üniversiteler bünyesindeki genetik danýþmanlýk merkezleri/servisleri ile iliþki içerisinde olun.

4- ÇOCUÐUN ÝZLENMESÝ

Zihinsel özürlü çocuklarýn da yeni doðan bebekler gibi bir saðlýk kuruluþunda büyüme ve geliþme, beslenme ve aþýlarýnýn düzenlenmesi açýsýndan izlenmesi gerekir. Uygun beslenmemesi durumunda mevcut sorunlarýna beslenme bozukluklarý da eklenebilir. Ayrýca, beslenmenin de zihinsel geliþimle iliþkisi vardýr. Bebeðinizin yutma sorunlarý varsa en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurunuz. Aþýlar, her çocuðun enfeksiyon hastalýklarýndan korunmasý için önemlidir. Ancak bakým, beslenme sorunu olan ve enfeksiyonlara daha duyarlý olan zihinsel özürlü çocuklarda daha da önemlidir. Bu nedenle, aþýlarýnýn zamanýnda yapýlmasý gerekmektedir. Aksi durumda enfeksiyon geçirirlerse, mikroorganizmalar ve yüksek ateþ, zihinsel geliþimini olumsuz etkiler.

6- BÖLÜM:

ZEKA GERÝLÝÐÝ SINIFLANDIRMASI

Zeka, zihinsel birçok yeteneðin uyumlu çalýþmasý sonucu ortaya çýkan bir yetenekler bileþimidir. Bu yetenekler algýlama, bellek, düþünme, öðrenme, mantýk yürütme gibi yeteneklerdir ve bunlarýn birbiriyle uyumlu ve iliþkili çalýþmasý sonucu zihinsel fonksiyonlar yürütülmektedir. Zihinsel özür, kiþinin yaþadýðý toplum içerisinde sorunlarla baþa çýkma yeteneðini etkileyen, zihinsel bir kýsýtlama ya da sýnýrlanmadýr. Bir çocuk ya da yetiþkine zihinsel özürlü tanýsý konulabilmesi için ortalamanýn altýndaki zeka iþlevi ile birlikte iletiþimde, öz bakýmda, evdeki yaþamda, toplumsal becerilerde, toplumsal yararlýlýkta, kendini yönlendirmede, saðlýðý korumada, akademik becerilerde ve çalýþma alanlarýnda iki veya daha fazla bozukluðun bir arada olmasý ve bu durumun 18 yaþýndan önce baþlamasý öngörülür. Zihinsel özür, ülkemizde yaygýn olarak karþýlaþýlan özür gruplarýndan birisidir. Çocuðunuzun zihinsel özürlü olmasýna neden olan çeþitli etmenler vardýr.

Hafif düzeyde zihinsel geliþme geriliði:

a.Hafif düzeyde zihinsel özürlü olan bireyler, "eðitilebilir" olarak nitelendirilen grubu iþaret eder. Hafif düzeyde zihinsel özürlü olan çocuklar, toplumsal ve konuþma yeteneklerini okul öncesi yýllarda 0-5 yaþ arasýnda kazanýrlar. Duyusal ve motor alanlardaki bozukluklarý çok azdýr ve çoðunlukla daha ileri yaþlara kadar zihinsel özürlü olmayan çocuklardan ayýrt edilemezler. Bu çocuklar, on yaþýn sonuna doðru, altýncý sýnýf düzeyinde okul becerileri kazanabilirler. Eriþkin yaþlarda, ancak kendi baþýna yaþayabilmeye yeten toplumsal ve mesleki yetenekler kazanýrlar. Ancak, alýþýlmýþýn dýþýnda toplumsal ve ekonomik sýkýntýlarla karþý karþýya kaldýklarýnda rehberliðe gereksinim duyarlar. Hafif düzeyde zihinsel özürlü olan bireyler, uygun destekle çoðunlukla kendi baþlarýna ya da bir yetiþkinin denetimiyle toplum içinde baðýmsýz olarak yaþamlarýný sürdürebilirler. Hafif düzeyde zihinsel özürde hareket, bedeni kullanmaya iliþkin (motor) problemler az görülür ya da yoktur. Ýletiþim, öz bakým, ev yaþamý, sosyal etkileþim, toplum içinde yaþayabilme, kendini yönlendirme, saðlýk ve emniyeti gözetebilme, akademik/okula iliþkin beceriler, boþ vakitlerini deðerlendirme, iþ becerileri gibi özellikler yaþýtlarýna çok yakýn deðerlerde gözlenir.

b. Orta düzeyde zihinsel geliþme geriliði:

Orta düzeyde özürlü olan bireyler, "öðretilebilir" olarak sýnýflandýrýlan gruba eþdeðerdir. Orta düzeyde zihinsel özürlü olan çocuklar, konuþma becerilerinin çoðunu erken çocukluk yýllarýnda kazanýrlar. Mesleki eðitimden faydalanýr ve belirli bir denetimle kiþisel bakýmlarýný yapabilirler. Ayný zamanda toplumsal ve iþ ve uðraþý alanlarýndaki eðitimden de yararlanýrlar. Örneðin duyu-algý-motor bütünleþtirme ve biliþsel geliþim için aktivite eðitimi, iþ ve uðraþý yaklaþýmý olarak uygulanýr. Ancak akademik olarak ilkokul ikinci sýnýf düzeyinden ileri gitmekte zorlanýrlar. Ergenlik döneminde, toplumsal kurallarý öðrenmedeki zorluklarý, yaþýtlarý ile iliþkilerini bozabilir. Eriþkinlikte, çoðunluðu beceri istemeyen iþlerde ya da uygun destekle yarý beceri isteyen iþlerde çalýþabilirler. Yeterli destek ile toplumsal hayata uyum saðlarlar.

c- Aðýr düzeyde zihinsel geliþme geriliði:

Aðýr düzeyde zihinsel özürlü olan bireyler, erken çocukluk yýllarýnda konuþma becerilerini ya çok az kazanýrlar ya da hiç kazanamazlar. Okul dönemi boyunca konuþmayý öðrenebilirler ve ancak temel (öz bakým) ihtiyaçlar konusunda eðitilebilirler. Sadece okul öncesi eðitim düzeyinde (gerekli iþaret ve harfleri tanýma gibi) bir eðitim alabilirler. Eriþkinliklerinde yakýn bir denetimle basit iþleri yapabilirler. Zihinsel özre eþlik eden baþka bir sorun nedeni ile özel bir bakýma gereksinimleri yoksa, aile içinde ya da küçük gruplardan oluþturulmuþ grup evlerinde toplum hayatýna uyum saðlayabilirler

d-Ýleri derecede aðýr zihinsel geliþme geriliði:

Çoðunda zihinsel özre neden olan özel bir nörolojik sorun vardýr. Erken çocukluk yýllarýnda duyu-motor iþlevlerinde uyarý eksikliði nedeniyle önemli gerilikler vardýr. Devamlý yardýma ve bakýma ihtiyaç duyarlar. Eðer uygun bir þekilde eðitilebilirlerse motor geliþmeleri, kendine bakým ve konuþma becerileri geliþtirilebilir. Çok yakýn denetim ve koruma altýnda basit iþleri yapabilirler. Zihinsel özür, erken çocukluk döneminde ve okul öncesi yaþlarda geliþim geriliði ile kendini gösterir. Bu çocuklarýn çoðu geliþim alanlarýnda (biliþsel, motor, öz bakým, dil, sosyal-duygusal) yavaþ bir geliþme gösterir ve kronolojik takvim yaþýna göre geri kalýrlar. Bu nedenle aðýr düzeyde zihinsel özürlü bireyler genellikle erken çocukluk döneminde tanýnýr. Ancak hafif düzeyde zihinsel özürlü olan çocuklarda taný okul çaðýna kadar gecikebilir. Zihinsel özürlü bir çocukta, öðrenmede güçlükler vardýr. Bu çocuklarýn sosyal becerilerinin geliþmesi (diðer kiþilerle iletiþim kurma, arkadaþ olma) ve kendilerini idare etmeleri uzun zaman alýr ve sabýr gerektirir. Bu çocuklarýn da sevgi ve þefkate gereksinimleri vardýr. Buna karþýn bazen anlaþýlamayabilirler ve istenmedik davranýþlarla karþýlaþabilirler. Öðrenmek, okula gitmek, eðlenmek isterler. Ancak, desteðe gereksinimleri vardýr, bu da onlarý anlayabilecek uygun davranýþlar gösterebilecek eðitim ortamlarýnda olabilir. Gerekli eðitim ve destek aldýklarýnda, birçok zihinsel özürlü olan çocuk, iþ sahibi olabilir ve baðýmsýz yaþayabilirler. Erken taný, beraberinde erken eðitim ve rehabilitasyonu mümkün kýlar. Ancak, bazý durumlarda çocuðun mevcut sorunlarýnýn ve mevcut kapasitesinin ortaya konmasý zaman gerektirir. Bu zaman sürecinde, çocuðun geliþiminin deðerlendirilmesi önemlidir

Okul öncesi yaþlarda geliþim geriliðine dikkat çeken ve en çok karþýlaþýlan belirtiler þu þekilde özetlenebilir: Ýlk aylarda : Emme güçlüðü, Hareket azlýðý, Çevresel uyarýlara iþitsel veya görsel tepkilerin zayýf olmasý veya olmamasý. 6 aydan sonra : Oturma, emekleme, yürümede gecikmeler. 2-3 yaþýnda : Dil geliþiminde gecikme ve davranýþ bozukluðu. 4-6 yaþýnda : Öðrenme güçlüðü, dikkat eksikliði ve hiperaktivite.

7- BÖLÜM:

ENGELLÝ BÝREYLERÝN ÖNÜNDEKÝ ENGELLERÝ AÞMAMIZ ÝÇÝN YAPILACAK ÝÞ VE ÝÞLEMLER.

Kamu bilinci :

Bireyin olabileceði kadar alanda hukuk dahil ilmi yönden kendisini geliþtirmesi konu hakkýnda bilgisi olanlarýn sahada yaþanan olumsuzluklarý velilerin aþmasý için arz ve resmi olarak talepte noktasýnda bilgilendirmesi.

Eðitim :

Özürlü bireylerin eðitimi ve eðitimlerini devamý için her kademede alýnacak tedbirler.

a) Özel Eðitimin Eðitim öðretimden ayrýlmasý. ( Okul rehber öðretmenlerinin ilk sicil amirinin okul müdürlerinden alýnarak Rehberlik Araþtýrma Merkezi müdürlüðüne baðlanmasý.)

b) Okullarda ki destek odalarýnýn daha iþlevsel duruma getirilmesi için Ýl / ilçe müdürlüklerince daha sýký denetim altýna alýnmasý.

c) Rehberli Araþtýrma Merkezi Müdürlüklerinin kuvvetlendirilmesi. ( Çok önemli )

d) Engelli öðrenci velilerinin Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüklerinde Mevzuat hakkýnda ve gelecek olan nesillerin engelli duruma düþmemesi için bilgilendirilmesi

e) Engelli öðrenci velilerine Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlükleri bünyesinde psikolojik destek verilmesi.

f) Engelli bireylerin haklarýnýn temini için Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüklerinin yol gösterici kýlavuzluk yapmasý.

3) Statüsü deðiþtirilen Okul ve Rehberlik araþtýrma merkezi aile birliklerine velilerin iþtirak ederek bilinçli bir toplum olmasý. ( Çok önemlidir velilerin çocuklarýnýn hukukunu aramanýn birinci basamaðýdýr. )

4) Ýdari soruþturmalarda ön incelemenin yumuþatýlmasý için komu oyu oluþturularak Hukuki zeminde Yargýnýn önünü açmak için kamu bilinci oluþturarak mücadele. Vatandaþýn elinde maðduriyetini ispatlayacak bilgi ve belge var ise direk yargý.

5) Özel eðitim hizmetleri Yönetmeliðinin 32 inci Maddesine istinaden dýþarýdan eðitim ve öðretimini ön lisans bölümlerinde devam ettiren kaynaþtýrma öðrencileri için alýnacak tedbirler .

Üniversite sýnavlarýnda engelli bireylerin görme, iþitme ve bedensel engelliler ile ilgili sýnav tedbiri ve eðitim önlemi alýnmýþ olmasýna raðmen zihinsel engellilerle ilgili önlem bulunmamaktadýr.

ÖRNEK DÝLEKÇE

ÖSYM BASKANLIGINA


TC
MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI
Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü
../.. / 2013
 
 

GENELGE NO : 2008 / 60
Sayý : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601
Konu : Kaynaþtýrma yoluyla Eðitim Uygulamalarý
Ýlgi : a ) 1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu.
b ) 222 sayýlý Ýlk Öðretim ve Eðitim Kanunu.
c)01/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun.
ç ) 06.06 1997 tarihli ve mükerrer 23011 sayýlý Resmi Gazete ' de yayýmlanan 573 sayýlý Özel Eðitim Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname.
d ) 31 Mayýs 2006 tarihli ve 26184 sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanan Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði.
e ) 27/08/ 2003 tarihli ve 25212 sayýlý Resmi Gazete ' de yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý yönetmeliði.
Bilindiði üzere kaynaþtýrma yoluyla eðitim amacý ; özel eðitime ihtiyacý olan bireylere destek eðitimi hizmetleri de verilerek yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte ayný ortamda eðitimlerini sürdürmelerini saðlamaktýr. Bu uygulamalar kapsamýnda özel eðitime ihtiyacý olan bireyler kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerini, yetersizliði olmayan akranlarý ile birlikte ayný sýnýfta tam zamanlý sürdürebilecekleri gibi özel eðitim sýnýflarýnda da yarý zamanlý olarak ta sürdürebilirler. Yarý zamanlý kaynaþtýrma uygulamalarý, öðrencilerin bazý derslere yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte ayný sýnýfta yada ders dýþý etkinliklere birlikte katýlmalarý yoluyla yapýlmaktadýr.

Anayasamýzýn 42'nci maddesindeki " … Devlet, durumlarý sebebiyle özel eðitime ihtiyacý olanlarý topluma yararlý kýlacak tedbirleri alýr "… hükmü uyarýnca.

Ýlgi : ( a ) Kanun' un 7'nci maddesinin " Eðitim Hakký" ile 8'inci maddesinin " Fýrsat ve Ýmkan Eþitliði baþlýðý altýnda, " Özel eðitime ve korunmaya muhtaç çocuklarý yetiþtirmek için özel tedbirler alýnýr." Hükmü yer almýþtýr.

Ýlgi : ( b ) Kanun ' un 6'ncý maddesinde ; özel eðitim gerektiren bireyler için okul ve sýnýflarýn açýlmalarýnýn zorunlu olduðu belirtilmektedir. Ayný Kanunun 52nci maddesi ile de mülki amirleri, ilk öðretim müfettiþlerini ve zabýta teþkilatýný zorunlu eðitim caðýndaki çocuklarýn ilköðretim kurumlarýna devamlarýný saðlamakla yükümlü kýlmýþ, veli yahut vasi veya aile baþkanlarýný ve okul idarelerini yardýmla ve her türlü tedbiri almakla görevlendirmiþtir. Bu kanun'un yürürlüðe girmesiyle özel eðitim gerektiren bireylerin de zorunlu eðitimleri kesintisiz 8 yýl olmuþtur.

Ýlgi : ( c ) Kanun'un " Eðitim ve Öðretim " baþlýklý 15'inci maddesinde; Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eðitim almasý engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetiþkinlere özel durumlarý ve farklýlýklarý dikkate alýnarak bütünleþtirilmiþ ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eþit eðitim imkaný saðlanýr. " amir hükmünün yerine getirilmesinde her tür ve kademede görev ve sorumluluðu bulunanlar görevin ifasýnda tereddüde meydan vermeyecek þekilde hareket edeceklerdir.

1739 sayýlý milli eðitim temel kanunun 7. maddesinde eðitim hakký baþlýðý altýnda ilköðretim görmek her Türk vatandaþýnýn hakkýdýr. Ýlköðretim kurumlarýndan sonraki eðitim kurumlarýndan vatandaþlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanýrlar. " 8. maddesinde de fýrsat ve imkân eþitliði baþlýðý altýnda " özel eðitime ve korunmaya muhtaç çocuklarýn yetiþtirmek için özel tedbirler alýnýr." Ýbareleri yer almaktadýr.

573 sayýlý özel eðitim hakkýnda kanun hükmünde kararname'nin 4. maddesinin a bendinde özel eðitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doðrultusunda ve ölçüsünde özel eðitim hizmetlerinden yaralandýrýlýr. " c bendinde özel eðitim hizmetleri özel eðitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduðu kadar ayrýlmadan planlanýr ve yürütülür" ve d bendinde "özel eðitim gerektiren bireylerin eðitsel performanslarý dikkate alýnarak amaç muhteva ve öðretim süreçlerinde uyarlamalar yapýlarak diðer bireylerle birlikte eðitimlerine öncelik verilir."denilmektedir.

Yine ayný kanun hükmünde kararnamenin 9. maddesinde " özel eðitim gerektiren bireyler orta öðretimlerini özel eðitim okullarýnda ve/veya diðer genel ve mesleki teknik orta öðretim okullarýnda sürdürülür."denilmektedir.

Özel eðitim hizmetleri yönetmenliðinin 23. maddesinde kaynaþtýrma yoluyla eðitim; " Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin eðitimlerini destek eðitim hizmetleri de saðlanarak yetersizliði olmayan akranlarý ile birlikte resmi ve özel; okul öncesi, ilköðretim, orta öðretim ve yaygýn eðitim kurumlarýnda sürdürmeleri esasýna dayanan özel eðitim uygulamalarýdýr."diye açýklanmaktadýr.

Ayný yönetmenliðinin 24. maddesinde "kaynaþtýrma yoluyla eðitimlerine devam eden öðrencilerin baþarýlarýn deðerlendirilmesinde ilgili mevzuatýn yanýnda aþaðýdaki hususlar dikkate alýnýr:"denilerek a bendinde "bulunduðu okulun eðitim programýný veya denkliði olan bir programý izleyen Öðrencileri baþarýlarý, devam ettikleri okulun sýnýf geçme ve sýnavlarla ilgili hükümlerine göre deðerlendirilir. Ancak, deðerlendirmelerde öðrencilerin. " BEP' leri dikkate alýnýr."

Ýlköðretim kurumlan yönetmenliðinin 47. maddesinde öðrenci baþarýsýnýn deðerlendirmesi baþlýðý altýnda "öðrenme yetersizliði nedeniyle kaynaþtýrma eðitimine alýnan öðrencilere baþarýsýzlýklarýndan dolayý sýnýf tekrarý yaptýrýlamaz." açýklamasý yer almaktadýr. Ancak Orta Öðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme ve Sýnav Yönetmenliði'nde kaynaþtýrma uygulanan öðrenciye sýnýf tekrarý yaptýrýlýp yaptýrýlamayacaðý, sýnýf tekrarý yaptýrýlacaksa hangi þartlar yerine getirildikten sonra sýnýf tekrarý yaptýrýlabileceði açýk olarak belirtilmektedir.

Özel eðitim hizmetleri Yönetmeliðinin 32 inci Maddesi.

1)Orta öðretimini tamamlayan özel eðitime ihtiyacý olan bireyler RAM' lar rehberlik ve psikolojik danýþma hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik psikolojik danýþma servisi tarafýndan yüksek öðretime yönlendirilir.

2)Yüksek öðretime giriþ sýnavlarýnda ve deðerlendirmede bu bireylerin yetersizlik türü ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapýlmasý kanunlarýnda ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapýlýr.

20.06.2006 tarih ve resmi gazetede yayýmlanan "Yükseköðretim Kurumlarý Özürlüler Danýþma ve Koordinasyon yönetmeliði" gereðince üniversitelerde, öðrencilerin öðrenim hayatlarýný kolaylaþtýrmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere " Özürlüler danýþma ve Koordinasyon Birimi " oluþturulmasý saðlanmýþtýr ibaresi bulunmaktadýr.

Oysa Üniversite sýnavlarýnda engelli bireylerin görme, iþitme ve bedensel engelliler ile ilgili sýnav tedbiri ve eðitim önlemi alýnmýþ olmasýna raðmen zihinsel engellilerle ilgili önlem bulunmamaktadýr.

Bu engel gurubu içinde özellikle hafif zihinsel gurubunda olanlar BEP' leri verildiði takdirde orta öðretimi baþarýlý olarak bitirebilmektedirler.

Malumunuzca BEP uygulamalarý Öðretmenlerimizle öðrenciler arasýnda öðrencilerin performanslarýna göre uygulanmaktadýr. Yüksek öðretimde bu uygulamanýn daha aðýr þartlar altýnda ikame edeceði görülmektedir.( Bir baþka açý ile de her ne kadar Ö.E.H.Yönetmeliðimizin de uygulamalarýn nasýl uygulanacaðý da belirtilmiþ ise de sahada bu uygulamalarda sýkýntý yaþandýðý da bilinmektedir.

Buna istinaden orta öðretimlerini bitiren evlatlarýmýzýn yüksek öðretime devamlarýnda daha etkin tedbirler alýnmasýný ; Bilhassa yüksek öðretimini dýþarýdan devam ettiren öðrencilere ortalama bir BEP programý hazýrlayarak ( Müracaat edenlere veya kayýt sisteminde görülenlere imtihanlarýna hazýrlanmalarý için yeterli zaman tanýyarak Kitapçýk veya sorular halinde düzenlenmesi bu guruptaki evlatlarýmýza da imtihanlarýnda fýrsat eþitliði tanýnmasýný maðduriyetimizin giderilmesini gereðini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

Bu konumda bireyler dilekçeyi kendilerine göre uyarlayarak yazsýn

6) Ýstihdam alanýnýn her kademesinde hukuk zemininde yasal yollardan mücadele. ( Kýsým : 4 - Bölüm 2' yi inceleyin )

ÖRNEK DÝLEKÇE.

ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI


../../ 2013
 
 
   4857 sayýlý Ýþ Yasasý'nýn 30. Maddesi 50 ve üzeri iþçi çalýþtýran iþyerlerine en az çalýþanlarýn yüzde 3'ü oranýnda engelli birey çalýþtýrma yükümlülüðünün getirmektedir, bu oranýn yüzde 4 ' e

   657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na göre kurum ve kuruluþlarýn en az çalýþanlarýnýn yüzde 4'ü oranýnda engelli memur çalýþtýrma yükümlülüklerinin de yüzde 5 e çýkarýlmasýnýn

   Madde 101 - deki bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykýrý olarak özürlü ve eski hükümlü çalýþtýrmayan

   iþveren veya iþveren vekiline çalýþtýrmadýðý her özürlü ve eski hükümlü ve çalýþtýrmadýðý her ay için bin yedi yüz Türk Lirasýnýn dan Beþ askeri tutar maaþýna çýkarýlmasýnýn daha faydalý olacaðý kanaatini taþýmaktayým gereðini bilgilerinize arz ederim. bulunmaktadýr.

 

 

Ad Soyadi
Imza
Adres:
Tel :

7) Özürlü bireylerin yaþamlarýný kolaylaþtýrmak için ileri teknolojiyi kullanma ( Yeni fikir ve projeler geliþtirme )

8 - BÖLÜM:

ENGELLÝ DURUMA DÜÞMEMEK ÝÇÝN ALINACAK TEDBÝRLER

Özürlü duruma düþmemek için elimizde olmayan nedenler ( mental retardasyon sebeplerinin bilinmediði pek çok vaka vardýr. ) haricinde alýnacak tedbirler eðitimden geçer. dünya görüþümüz ne olursa olsun. Ailemizin mutlu, gelecek nesillerin sýhhatli olmasý için düzgün bir aile hayatý yaþamamýz gerekir.Halk dilinde eceli kaza eceli müsemma denilin kavram ( muhakkak ki kadere inanacaðýz ) Lakin her þey de kader deðildir. Yaratan bizler olan insanlara en büyük nimet olarak iradeyi cüziye yi ve akýlý bahþetmiþtir. Demek' ki tedbir konusunda bizlerinde alabileceðimiz önlemler muhakkak ki var.

-Evlenmeden önce bir saðlýk kuruluþuna baþ vurarak özürlü çocuk sahibi olma riskinizin bulunup bulunmadýðýný, hamile kalmadan önce nelere dikkat etmemiz gerektiðini öðrenin.Doðum kontrol yöntemlerini kullanýn ve planlayarak hamile kalýn.

-Hamile kalmaya karar verdiðinizde mutlaka bir doktora baþ vurun ve gereken testleri yaptýrarak doktorunuzun tavsiyesine göre B.12 ve Folik asit gibi vitaminleri kullanýn.

-Sigara, alkol ve benzeri alýþkanlýklarýnýzý býrakýn.

-Beslenmenize dikkat edin.

-Ýdeal gebelik dönemi 20 - 29 arasýdýr. 15 yaþýn altýnda ve 35 yaþýn üstünde gebelik risklidir. Bu durumda gebelik süresinde doktor kontrolü altýnda bulunmak önemlidir.

-Yüksek tansiyon þeker hastalýðý, kalp hastalýðý, guatr gibi hastalýklarýnýz varsa mutlaka doktor kontrolünde ve yakýn takipte çocuk sahibi olun

-Ýyotlu tuz kullanýn.

-Gebeliðiniz süresince doktor kontrolü altýnda bulunun.

-Doðumunuzu mutlaka bir saðlýk kuruluþunda veya saðlýk elamaný tarafýndan yaptýrýn.

-Gebeliðiniz süresince doktor tavsiyesi dýþýnda ilaç kullanmayýn.

-Yeni doðan bebeðinizi saðlýk kontrolünden geçirin ve topuktan kan alýnma yöntemiyle yapýlan testler gibi testleri yaptýrýn.

-Bebeðinizin aþýlarýný mutlaka ve düzenli olarak yaptýrýn.

-Bebeðinizin almasý gereken vitaminleri doktorunuza danýþarak kullanýn

-Bebeðinizi düzenli aralýklarla saðlýk kontrolünden geçirin.

-Çocuðunuzun dengeli ve yeterli beslenmesine özen gösterin

-Çocuðunuzun hem bedensel hem de ruhsal olarak geliþmesine özen gösterin.

-Herhangi bir saðlýk sorununda mutlaka doktora baþ vurun. Geleneksel yöntemlerle iyileþtirmeye çalýþmayýn.

-Evinizde ve iþ yerinizde ve trafikte olasý kazalara karþý önleminizi alan.

ERKEN TANI NEDÝR VE NÝÇÝN ÖNEMLÝDÝR Erken taný özürlülüðün, dolayýsýyla kiþinin fonksiyon kaybýnýn derecesinin artmasýný önler veya düzelmesini saðlar .Taný sürecinin gecikmesi taný sonrasý yapýlacak yardýmlarý, yani özürlülüðün rehabilitasyonunu geciktirmektedir.Bu nedenle bireyin fonksiyonlarýndaki kaybýn derecesini artmakta ve diðer fonksiyonlarda da yetersizlikler meydana gelmektedir.Kan hastalýklarýnýn erken tanýnmasýna yönelik olarak uygulanan tarama testleriyle bu tür kan hastalýklarýna yakalanma olasýlýðý azalmaktadýr. Özürlü duruma düþmemek için elimizde olmayan nedenler ( mental retardasyon sebeplerinin bilinmediði pek çok vaka vardýr. ) haricinde alýnacak tedbirler eðitimden geçer.

Týbbi uzmanlýk kurulunun 23/06/2010 /82 sayýlý kararý gereði çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanlýk alanýnýn eðitim süresince dört ayrý Ratardasyon zorunluluðu vardýr. Bu ratardasyonlar belirli bir süreyle birer ay olarak eðitim alýnmaktadýr

Deri ve Zührevi hastalýklarý

Çocuk cerrahisi

Kadýn hastalýklarý ve doðum

Çocuk ergen ve ruh hastalýklarý

Çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanlýk alanýnýn eðitim süresince alýnan bir aylýk Çocuk ergen ve ruh hastalýklarý eðitimi alan hekimlerimiz için yeterlimidir.?

6.KISIM

1- BÖLÜM :

65YAÞINI DOLDURMUÞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KÝMSESÝZ TÜRK VATANDAÞLARI ÝLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAÞLARINA AYLIK BAÐLANMASI HAKKINDA YÖNETMELÝK

Maliye ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan
Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26204

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayýlý 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanunun4'üncü maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;

a) 65 yaþýný doldurmuþ, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarýnýn herhangi birisinden her ne ad altýnda olursa olsun bir gelir veya aylýk hakkýndan yararlanmayan, nafaka baðlanmamýþ veya baðlanmasý mümkün olmayan, mahkeme kararýyla veya doðrudan doðruya kanunla baðlanmýþ herhangi bir devamlý gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayýlý Kanunun 1'inci maddesinde belirtilen gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaþlarýný,

b)Bu Yönetmeliðin 10'uncu maddesinin (b) bendi kapsamýna girecek derecede özürlü olduklarýný tam teþekküllü hastane-43 ilerden alacaklarý saðlýk kurulu raporu ile kanýtlayan ve 18 yaþýný doldurmuþ bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad altýnda olursa olsun her türlü gelirleri toplamýnýn aylýk ortalamasý itibariyle 2022 sayýlý Kanunun 1'inci maddesinde belirtilen gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlarý,

c) Bu Yönetmeliðin 10'uncu maddesinin (a) bendi kapsamýna girecek derecede özürlü olduklarýný tam teþekküllü hastanelerden alacaklarý saðlýk kurulu raporu ile kanýtlayan, 18 yaþýný doldurmuþ bulunan ve herhangi bir iþe yerleþtirilememiþ olan özürlülerden; kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad altýnda olursa olsun her türlü gelirleri toplamýnýn aylýk ortalamasýna göre 2022 sayýlý Kanunun 1'inci maddesinde belirtilen gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlarý,

ç) Her ne ad altýnda olursa olsun her türlü gelirleri toplamýnýn aylýk ortalamasýna göre 2022 sayýlý Kanunun 1'inci maddesinde belirtilen gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduðu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduðu ve fiilen bakýmýný gerçekleþtirdiði 18 yaþýný tamamlamamýþ özürlü yakýný bulunanlarý,

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmalarý nedeniyle yetim olarak aylýk veya gelir alan çocuklardan, aylýk ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre bu Yönetmelik kapsamýnda ödenecek olan aylýk tutarýndan düþük olanlarý kapsar.44

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanunda belirtilen aylýklardan yararlanabileceklerin; müracaat þekli, hak sahipliðinin tespiti ve kontrolü ile aylýk hakkýndan yararlananlarýn muayene ve tedavilerine iliþ-kin usul ve esaslarý belirlemektir.

2- BÖLÜM :

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELÝK RESMÝ KURUM VE KURULUÞLAR BAKIM MERKEZLERÝ YÖNETMELÝÐÝ

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðünden:
Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26244

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9'uncu maddesinin (g) bendi ile 34, 35 ve ek 7'nci maddesi hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü dýþýndaki diðer resmî kurum ve kuruluþlarýn bünyesinde açýlacak olan bakýma muhtaç özürlülere yönelik bakým merkezlerini kapsar. 45

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, resmi kurum ve kuruluþlarýn bünyesinde açýlacak bakýma muhtaç özürlülere yönelik bakým merkezlerinin açýlýþ izni, çalýþma þartlarý, personel standardý ile denetlenmelerine iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir.

3- BÖLÜM :

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERÝN TESBÝTÝ VE BAKIM HÝZMETÝ ESASLARININ BELÝRLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðünden:
Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26244

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 7'nci maddesi hükmüne dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (Deðiþik: RG 23/10/2007- 26679) Bu Yönetmelik, her ne ad altýnda olursa olsun her türlü gelirleri toplamý esas alýnmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduðu birey sayýsýna göre kendilerine düþen ortalama aylýk gelir tutarý bir aylýk net asgari ücret tutarýnýn 2/3'ünden daha az olan bakýma muhtaç özürlüleri, bu özürlülere verilecek bakým hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar.46

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliðin amacý; bakýma muhtaç özürlülerin bildirimi, tespiti, deðerlendirilmesi ile bakým hizmetlerine, bakým ücretlerine ve ödemelerine iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir.

4- BÖLÜM :

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELÝK ÖZEL BAKIM MERKEZLERÝ YÖNETMELÝÐÝ

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðünden:
Resmi Gazete Tarihi :30.07.2006 Resmi Gazete Sayýsý 26244

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9'uncu maddesinin (g) bendi ile 34, 35 ve ek 7'nci maddeleri hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, gerçek veya özel hukuk tüzel kiþileri tarafýndan açýlacak bakýma muhtaç özürlülere yönelik özel bakým merkezlerini kapsar.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, gerçek veya özel hukuk tüzel kiþileri tarafýndan açýlacak bakýma muhtaç özürlülere yönelik özel bakým merkezlerinin açýlýþ izni, çalýþma þartlarý, personel standardý, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir. 47

5- BÖLÜM :

BAÞARILI SPORCULARA AYLIK BAÐLANMASI VE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERÝLMESÝ HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2009 Resmi Gazete Sayýsý: 27241

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayýlý Baþarýlý Sporculara Aylýk Baðlanmasý ile Devlet Sporcusu Unvaný Verilmesi Hakkýnda Kanunun 9'uncu maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, müsabakalarýn yapýldýðý dönem itibariyle;
a) Olimpiyat-paralimpik oyunlarýnda,
b) Defolimpik oyunlarýnda,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen branþlarýn büyükler kategorisinde olmak kaydýyla; dünya ve Avrupa þampiyonalarýnda, ferdi ya da takým halinde birinci, ikinci ve üçüncü olan amatör sporcular ile bunlarýn ölümü halinde bakmakla yükümlü olduklarý eþ ve çocuklarýný,
ç) Olimpiyat-paralimpik oyunlarý ile defolimpik oyunlarýnda takýmý birinci olan veya bu branþlarda büyükler kategorisinde yapýlan dünya þampiyonalarýnda takým halinde veya takým tasnifi yapýlan branþlarda birinci olan amatör sporcularýn milli takým teknik direktör ve antrenörlerini kapsar.48

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý; Türk vatandaþlarýndan uluslararasý düzeyde üstün baþarý kazanmýþ amatör sporcular ve bunlarýn ölümü halinde bakmakla yükümlü olduklarý eþ ve çocuklarý ile takým halinde olimpiyat veya dünya þampiyonu olmuþ amatör sporcularýn, milli takým teknik direktör ve antrenörlerine aylýk baðlanmasý, uluslararasý düzeyde üstün baþarý kazanmýþ sporculara "Devlet Sporcusu" unvaný verilerek, bu baþarýlarýnýn taltif edilmesi suretiyle Türk vatandaþlarýnýn spora özendirilmesi, Devlet Sporcusu unvaný verilmesine iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir.

6- BÖLÜM :

BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYELERÝ ÖZÜRLÜ HÝZMET BÝRÝMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununun Ek 1'inci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Büyükþehir Belediyelerinde oluþturulan özürlü hizmet birimlerini kapsar. 49

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý; Büyükþehir Belediyesi ve mücavir alanlarý içerisinde yaþayan özürlülerin, toplum hayatýna katýlýmýný kolaylaþtýracak ve toplumsal fýrsatlardan özürlü olmayan diðer bireyler gibi eþit faydalanmalarýný saðlamak üzere; Büyükþehir Belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danýþmanlýk, bakým, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan özürlü hizmet birimlerinin kuruluþ, iþleyiþ ve görevleri ile bu birimde çalýþan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine iliþkin usul ve esaslarýný düzenlemektir.

7- BÖLÜM :

ÝÞARET DÝLÝ TERCÜMANLIÐI HÝZMETÝ VERECEK PERSONELÝN YETÝÞTÝRÝLMESÝ ÝLE ÇALIÞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 19.08.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26264

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 8'inci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü Merkez ve Taþra teþkilatýnda çalýþtýrýlacak ve görevlendirilecek iþaret dili tercümanlýðý hizmeti verecek personeli kapsar.

8-BÖLÜM :

KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26147

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayýlý Türkiye Ýþ Kurumu Kanununun 32'nci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idareleri, bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandýklarý, sosyal güvenlik kuruluþlarý, merkezi yönetim bütçesinin transfer tertiplerinden yardým alan kuruluþlar, il özel idareleri ve belediyeler ile belediyelerin Türk Ticaret Kanununa göre kurduðu þirketler hariç, 51 bunlarýn kurduklarý birlik, müessese ve iþletmeler, özelleþtirme programýna alýnmýþ kamu payý aðýrlýklý kuruluþlar, kamu iktisadi teþebbüsleri ve baðlý ortaklýklarý ile müesseseleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiþ yetkiye dayanýlarak kurulan kamu banka ve kuruluþlarý ile bunlara baðlý iþyerlerinin ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna ilk defa iþçi olarak alýnacak özürlü ve eski hükümlüleri kapsar.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununa göre iþçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluþlarýna iþçi olarak alýnacak özürlü ve eski hükümlülerin istihdam edilmelerine iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir.

9- BÖLÜM :

KARAYOLU TAÞIMA YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2009, Resmi Gazete Sayýsý: 27255
Yetki belgesi almanýn veya yenilemenin özel þartlarý

MADDE 13 - Özürlüleri taþýmak amacýyla imal/tadil ve tescil edilmiþ öz mal taþýtla/taþýtlarla D2 yetki belgesi almak isteyenlerden koltuk sayýsý bakýmýndan asgari kapasite þartý aranmaz.
Bu þekilde D2 yetki belgesi alan kiþilerin taþýt belgelerine normal otobüs kaydedilebilmesi için koltuk sayýsý bakýmýndan asgari kapasite þartýnýn saðlanmasý zorunludur.52

9.1. Terminallerin sahip olmasý gereken fiziki özellikler

MADDE 33 - (1) Terminallerde bulunmasý gereken asgari fiziki özelliklerin aþaðýda belirtilen þekilde olmasý þarttýr:

a) Yurtiçi ve uluslararasý yolcu terminalleri;Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarýna uygun, yol aðlarýyla baðlantýsý olan, varsa belediye altyapýsýyla irtibat' landýrýlmýþ yoksa bu tür altyapýlarý oluþturulmuþ, taþýtlar için peronlar, park yerleri, gerektiðinde bunlarýn bakým ve ikmal yapabilecekleri alanlarý bulunan, açýk ve kapalý alanlarýnda yeterli yangýn önleme, söndürme ve alarm ile aydýnlatma sistemleri ve araçlarý bulunan, çevre düzenlemesi yapýlmýþ, engellilerin ihtiyaçlarýný karþýlayan ve çevreleri güvenlik açýsýndan yeterli ihata duvarý veya tel örgü ile çevrilmiþ bir altyapýya sahip olmasý ve terminale giriþ çýkýþlarýn karayolu trafiðini olumsuz etkilememesi þarttýr. Bu terminallerde, yolcularýn þehir içi ulaþýmýný saðlayan servis araçlarý, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacaklarý yeterli bir alan da bulunmalýdýr.

9.2. Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 43 - Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden özürlülerin kolaylýkla ve yeterli derecede yararlanmasý için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

9.3. Ücret tarifeleri

MADDE 57 - 6 yaþ ve üzeri tüm yolcularýn ayrý koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altý ile 12 yaþ arasý çocuklar ile yaþ þartý aranmaksýzýn en az % 60 oranýnda özürlü olduðunu belge-53 leyen kiþiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

10- BÖLÜM :

KARAYOLLARI TRAFÝK YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997, Resmi Gazete Sayýsý: 23053

Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliðin amacý, 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu uyarýnca, can ve mal güvenliði yönünden; karayollarýnda trafik düzeninin saðlanmasý ve trafik güvenliðini ilgilendiren hususlarda alýnacak tedbirler ile ilgili olarak, Yönetmelikte düzenlenmesi iþaret edilen ve gerekli görülen diðer hükümleri ve bunlarýn uygulanmasýna ait esas ve usulleri belirlemektir. 10.1. Ýl ve Ýlçe Trafik Komisyonunun Görev ve Yetkileri

MADDE 18 - Ýl ve Ýlçe Trafik Komisyonlarýnýn görev ve yetkileri þunlardýr; d) Gerçek ve tüzel kiþiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluþlara ait otopark olmaya müsait boþ alan, arazi ve arsalarý geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunlarýn sahiplerine veya üçüncü kiþilere iþletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diðer park yerlerinde özürlüler için iþaretlerle belirlenmiþ bölümler ayrýlmasýný saðlamak, 54

10.2. Tescil Plakalarý
Nitelik ve Ölçüleri

MADDE 53
b) Ölçüleri
(Deðiþik: RG-31/12/2004-25687-3. Mükerrer) Ýthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlý araçlar ile sakatlýk derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adýna Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiþ özel tertibatý olmayan araçlara, örneði EK:12/Z'de gösterilen, üzerinde sakatlara mahsus iþaret bulunan plakalardan verilir. Bu tür araçlarýn trafik kuruluþlarýnca tescil iþlemlerinin yapýlmasý sýrasýnda;

a) Bizzat kullaným amacýyla malul, sakat ve engelli tarafýndan ithal edilmiþ özel tertibatlý otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, "araç sahibi tarafýndan kullanýlmasý zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüðünün izni olmadan devri, satýþý, hibesi, intifasýnýn mülkiyeti muhafaza kaydýyla veya sair þekillerde ak den devri, tasarruf hakkýnýn vekaletname ile devredilmesi, kiralanmasý, ödünç verilmesi, özel tertibatýnýn kaldýrýlmasý veya deðiþtirilmesi yasaktýr" þeklinde þerh konulur. Malul, sakat ve engelli tarafýndan ithal edilen özel tertibatlý minibüslerin tescil belgelerine, "araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sýhri hýsýmlarýndan bir sürücü veya noterlerce dü-55zenlenmiþ iþ akdine baðlý olarak istihdam edilen bir sürücü tarafýndan kullanýlmasý zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüðünün izni olmadan devri, satýþý, hibesi, intifasýnýn mülkiyeti muhafaza kaydýyla veya sair þekillerde ak den devri, tasarruf hakkýnýn vekaletname ile devredilmesi, kiralanmasý, ödünç verilmesi, özel tertibatýnýn kaldýrýlmasý veya deðiþtirilmesi yasaktýr" þeklinde þerh konulur. Malul, sakat ve engelli tarafýndan bizzat kullanmak amacýyla ülkemizden satýn alýnarak ilk iktisap edilen özel tertibatlý araçlarýn tescil belgelerine, "araç sahibi tarafýndan kullanýlmasý zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satýþý, hibesi, intifasýnýn mülkiyeti muhafaza kaydýyla veya sair þekillerde ak den devri, tasarruf hakkýnýn vekaletname ile devredilmesi, kiralanmasý, ödünç verilmesi, özel tertibatýnýn kaldýrýlmasý veya deðiþtirilmesi yasaktýr" þeklinde, 2. el araç olarak satýn alýnmýþ ise, "araç sahibinden baþkasýnýn kullanmasý yasaktýr" þeklinde þerh konulur.

b) Özel tertibatý olmayýp, sakatlýk derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafýndan Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen ya da ülkemizden satýn alýnan araçlarýn tescil belgelerine, "araç sahibi malul ve engelli kiþinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sýhri hýsýmlarýndan bir sürücü veya noterlerce düzenlenmiþ iþ akdine baðlý olarak istihdam edilen bir sürücü tarafýndan kullanýlmasý zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satýþý, hibesi, intifasýnýn mülkiyeti muhafaza kaydýyla veya sair þekillerde ak den dev-56ri, tasarruf hakkýnýn vekaletname ile devredilmesi, kiralanmasý, ödünç verilmesi yasaktýr" þeklinde þerh konulur. Ayrýca, ithal araçlarýn gümrük þahadetnamelerinde, yukarýda belirtilen þerh dýþýnda varsa diðer þerhler de tescil belgesine iþlenir. Malul ve sakatlar tarafýndan ithal edilerek getirilen araçlarýn, ayný durumdaki baþka bir malul veya sakata devri veya bunlarýn ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil iþlemi ilgili gümrük müdürlüðünün iznine baðlýdýr. Araç ülkemizden satýn alýnmýþ ise ilgili vergi dairesinin izninin alýnmasý gereklidir.
Malul ve sakatlara ait özel tertibatlý araçlarýn her ne sebeple olursa olsun, yönetmelikte izin verilen kiþiler dýþýnda baþkalarý tarafýndan kullanýldýðýnýn tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla meri mevzuat çerçevesinde iþlem yapýlmak üzere ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilir.
10.3. Reþit Olmayan Küçükler Adýna Araç Tescili

MADDE 74 - (Deðiþik: RG-31/12/2004-25687-3. Mükerrer) Zihinsel özürlüler ile reþit olmayan küçüklerin sahibi bulunduklarý aracýn, tescil kuruluþlarýnda adlarýna tescillerinin yapýlabilmesi için, ileride doðabilecek hukuki ve cezai sorumluluklarý kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiþ taahhütnameyi tescil anýnda vermeleri zorunludur. 57
10.4. Sürücü Belgelerinin Sýnýflarý

MADDE 75 - Sürücü belgeleri, karayollarýnda sürülecek araçlarýn cins ve gruplarýna göre aþaðýdaki sýnýflara ayrýlýr.
"H" Sýnýfý Sürücü Belgesi (Hasta ve sakatlarýn kullanabileceði þekilde özel tertibatlý olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiþ motosiklet veya otomobil türünden araçlarý kullanacaklar için),
"K" Sýnýfý Sürücü Belgesi (Sürücü adaylarýnýn alacaðý sürücü belgesi sýnýfýna uyan araçlarý sürmeyi öðrenmeleri için),
10.5. Sürücü Adaylarýnda Aranacak Þartlar

MADDE 76 - Sürücü belgesi alacaklarda aþaðýdaki þartlar aranýr;
a) Yaþ þartý
H Sýnýfý Sürücü Belgesi alacaklarýn 17 yaþýný bitirmiþ olmalarý,
b) Öðrenim þartlarý
F, G ve H Sýnýfý Sürücü Belgesi alacak olanlarýn ilkokulu, diðerlerinin en az ortaokulu veya 8 yýllýk temel eðitimi bitirmiþ bulunmalarý,

c) Saðlýk þartlarý
Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak beden ve ruh saðlýðý bakýmýndan sürücülük yapmalarýna engel durumlarýnýn bulunmadýðýný saðlýk raporu ile belgelendirilmiþ olmalarý,

d) Eðitim ve sýnav þartý
Sürücü kursuna katýlmýþ ve yapýlan sýnavlarý da baþararak sertifika almýþ olmalarý mecburidir. 5810.6. Araçlarýn Sürülmesinde Yetki Durumu

MADDE 85 - Araçlar; cins veya grubu için geçerli olan sürücü belgeleri ile sürülür. Ancak bunlardan A1, F, G, ve H Sýnýfý Sürücü Belgeleri ile yalnýz kendi sýnýflarýndaki araçlar sürülür.10.7. Çocuk, Özürlü, Hasta ve Sakat Taþýtlarý, Gözleri Görmeyen Yayalar, Yürüyüþ Kollarý

MADDE 149 - Karayollarý Trafik Kanunu ve bu Yönetmelik açýsýndan;
a) Çocuk ve özürlülerin motorsuz taþýtlarýnýn sürücüleri hakkýnda, yayalarla ilgili hükümler uygulanýr.
b) Gözleri görmeyenlerden;
1) Beyaz baston taþýyan,
2) Kollarýnda 3 siyah yuvarlaklý sarý bant bulunan,
3) Bir yayanýn veya bir köpeðin yardýmý ile yürüyen, kiþilerin taþýt yolu üzerinde bulunmalarý halinde, bütün sürücülerin yavaþlamalarý, gerektiðinde durmalarý ve yardýmcý olmalarý mecburidir.
c) Yetkili veya görevli kiþilerin yönetimindeki yürüyüþ kollarý arasýndan geçmek yasaktýr. 59

11- BÖLÜM :

KORUMALI ÝÞYERLERÝ HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26183

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 14'üncü maddesi hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, normal iþgücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan özürlüler için açýlacak olan gerekli teknik donanýmý devletçe saðlanacak olan iþyerlerinin korumalý iþyeri statüsü kazanmasý, iþleyiþi ve denetlenmesine iliþkin usul ve esaslarý düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, normal iþgücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan özürlüler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluþturmak amacýyla gerçek ve tüzel kiþilerce açýlan ve açýlacak olan iþyerlerini kapsar. 60

12- BÖLÜM :

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETÝCÝ VE ÖÐRETMENLERÝNÝN NORM KADROLARINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/1999, Resmi Gazete Sayýsý: 23782

Sýnýf öðretmeni norm kadrosu

MADDE 10
a) Ýlköðretim okullarýnda, öðrenci sayýsý 10'dan az olmamak koþuluyla her sýnýf ve þube için bir,
b) (Deðiþik: 5/11/2003-2003/6445 K.) Özel eðitim okul ve kurumlarý ile özel sýnýflarda;

a. Görme, iþitme ve ortopedik engellilere yönelik açýlan her sýnýf veya þube 1,
b. Zihin engellilere yönelik açýlan okullarda her sýnýf veya þube için 2,
c. Birden fazla engellilere yönelik açýlan her sýnýf veya þube için alanýn gerektirdiði engel durumu dikkate alýnarak 2,
d. Ýþ eðitim merkezleri ile mesleki eðitim merkezlerinde her grup, sýnýf veya þube için 2,
e. Otistik çocuklara yönelik açýlan kurum veya sýnýflarda her iki öðrenci için 1,
f. Üstün yeteneklilere yönelik açýlan kurumlardan öðrenci sayýsý 25'e kadar olanlar için 1, 25'ten fazla olanlar için 2,
g. Hastane ilköðretim okullarý için 2,h. Özel eðitim okullarýna (hastane ilköðretim okullarý hariç) gezerek özel eðitim görevi için 1, rehberlik araþtýrma merkezlerine her engel alaný (görme, iþitme, ortopedik ve zihin) için 1,
i. Yatýlý ve pansiyonlu özel eðitim okul ve kurumlarýna grup gözetimi ve eðitimi görevi için her 25 öðrenciye 1, sýnýf öðretmeni norm kadrosu verilir.

13- BÖLÜM :

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÖZEL, ÖZEL EÐÝTÝM KURSLARI YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005, Resmi Gazete Sayýsý: 25883

Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayýlý Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 22'nci maddesine, 8/6/1965 tarihli ve 625 sayýlý Özel Öðretim Kurumlarý Kanununun 27'nci maddesine ve 30/5/1997 tarihli ve 573 sayýlý Özel Eðitim Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, özel, özel eðitim kurslarýnýn eðitim-öðretimi, yönetimi, öðrenci kayýt ve kabulü, öðretim programlarýný, çalýþma sürelerini ve baþarýnýn deðerlendirilmesini kapsar.62

Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliðin amacý, özel eðitim kurslarýndaki eðitim-öðretimi, yönetimi, öðrenci kayýt ve kabulü, öðretim programlarýný, çalýþma sürelerini, baþarýnýn deðerlendirilmesini ve iþleyiþ esaslarýný düzenlemektir.

14- BÖLÜM :

MÝLLÝ PÝYANGO ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ SAYISAL OYUNLAR YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2001, Resmi Gazete Sayýsý: 24383
Bayilik Ruhsatý Verilme Þartlarý

MADDE 24 - Bayilik ruhsatý verilmesi;

a) Bayilik ruhsatý verilecek gerçek kiþilerin aþaðýda belirtilen þartlarý taþýmasý gerekir:
1) 18 yaþýný bitirmiþ veya kazai rüþtünü kazanmýþ olmak,
2) Dolandýrýcýlýk, hýrsýzlýk, zimmet, rüþvet, ihtilas, irtikap, kaçakçýlýk, sahtekârlýk, hileli iflas veya vergi kaçakçýlýðý nedeni ile hürriyeti baðlayýcý ceza almýþ veya aðýr cezayý gerektiren suçlardan birinden hüküm giymiþ olmamak,
3) Akýl hastalýðý nedeni ile özürlü bulunmamak, vesayet veya hacir altýna alýnmamýþ olmak.

b) Bayilik verilecek iþyerlerinin aþaðýdaki þartlarý taþýmasý gerekir: 63
1) (Deðiþik:RG-24/09/2004-25593) Bayilik gerçek ve tüzel kiþilere verilebilir. Bu kiþilerin bayilik talep ettikleri iþyerlerinde en az bir yýldýr faaliyet gösterdikleri hususu vergi levhasý ve idarece uygun görülen resmi belgelerle kanýtlanmalýdýr.
2) (Deðiþik:RG-29/07/2002-24830) Sayýsal Oyun bayiliði yapýlacak iþyeri; iþ ve insan yoðunluðunun olduðu, tercihen cadde üzerinde veya iþlek bir sokakta ya da alýþveriþ merkezlerinde bulunmalýdýr. Ayrýca, iþyerinin bulunduðu yerin ticari potansiyeli ve konumu da dikkate alýnýr.
3) Ýdarenin görevli personeli tarafýndan yapýlacak iþyeri fiili kontrolü sýrasýnda, baþvuru belgelerindeki bilgilerin doðru olduðu tespit edilmelidir.
4) (Deðiþik:RG-29/07/2002-24830) Sayýsal Oyun bayilikleri ancak, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiþ, kýrtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti satan iþyerlerine ve sayýlan bu iþyerlerinde faal olarak sabit Milli Piyango bayiliði yapanlara verilebilir.

c) Bayilik verilmesinde izlenecek yöntem:
1) (Deðiþik:RG-29/07/2002-24830) Bayilik verilmiþ bulunan yerleþim yerlerine ilave bayilik verilmesi: Ýdare stoklarýnda bulunan terminal sayýsýna baðlý olarak yerleþim yerlerine ek bayilik verilebilmesi için o yerde; son dört haftaya ait bayi baþýna ortalama satýþ tutarýnýn, ayný þekilde hesaplanacak Türkiye ortalamasýnýn, her bir ilave bayi için en az % 15 üzerinde olmasý gerekir. 64

Kur'a ile belirlenenlerden, gerekli koþullarý taþýmadýklarý sonradan tespit edilenler, herhangi bir hak iddia edemezler. Kur'a çekiliþine iliþkin esaslar idare tarafýndan belirlenerek uygun þekilde duyurulur.

2) (Deðiþik:RG-29/07/2002-24830) Yeni yerleþim yerlerine ilk bayilik verilmesi: Diðer koþullarý taþýyan ve en az üç yýldýr faal olarak sabit Milli Piyango bayiliði yapmakta olanlara öncelikle kurasýz bayilik verilebilir. Bunlarýn dýþýnda da bayilik verilecek olmasý halinde, koþullarý taþýyan baþvuru sahipleri arasýndan kur'a ile yeteri kadar bayi belirlenir.

3) (Deðiþik:RG-22/03/2005-25763) Ýdarece, yerleþim yerlerinde bayilik verme ihtiyacýnýn bulunmasý halinde baþ bayiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanununun deðiþik 21'inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendinde sayýlanlara bir yýldýr faaliyet gösteriyor olma þartý aranmaksýzýn ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalýþma gücünün en az yüzde kýrkýný (% 40) kaybetmiþ olanlardan bu maddedeki diðer koþullarý taþýyan gerçek kiþilere kura çekiliþine tabi tutulmaksýzýn öncelik tanýnýr.

15- BÖLÜM :

ORTEZ-PROTEZLERÝ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN MERKEZLER ÝLE ÝÞÝTME CÝHAZI SATIÞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2008, Resmi Gazete Sayýsý: 27073

Dayanak 65
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (m) bendi ile 9'uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 43'üncü maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik gerçek ve özel hukuk tüzel kiþileri tarafýndan açýlan ortez-protezleri ýsmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile iþitme cihazý satýþ ve uygulamasý yapan merkezleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Kamu hastaneleri, üniversiteler ve özel hastaneler bünyesinde ortez-protez ve iþitme alanýnda verilmekte olan hizmetleri,
b) Ortez-protez ve diðer týbbi cihazlarý, mamul veya yarý mamul þeklinde fabrikasyon seri üretimi veya ithali için kurulmuþ, atölye ve uygulama bölümü olmayan merkezleri,
c) Hekim tarafýndan tatbik edilen aðýz, çene, yüz protezleri, ortodontik cihazlar ve aygýtlar, hekim tarafýndan vücut içi uygulanan endoprotezler ile göz protezleri, kapsamaz.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý; ortez-protezleri ýsmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile iþitme cihazý satýþ ve uygulamasý yapan merkezlere açýlýþ izni verilmesine ve bu merkezlerin iþleyiþ ve denetimlerine iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir.66

16- BÖLÜM :

OTOPARK YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1993, Resmi Gazete Sayýsý: 21624

Genel Esaslar

MADDE 4 - Otoparkla ilgili genel esaslar aþaðýda açýklanmýþtýr.

g) (Deðiþik:RG-02/09/1999-23804) Otoparklarýn giriþ ve çýkýþlarýnýn yeterli olmasý, iç ve dýþ trafiði aksatmayacak þekilde düzenlenmesi mecburidir. Otoparklarda, Ýmar Yönetmeliðinin ilgili hükümlerine uyularak yangýna karþý gereken önlemlerin alýnmasý, özürlülerin kullanýmýna dönük düzenlemelerin yapýlmasý zorunludur. Ayrýca, özürlülere iliþkin standartlar da dahil olmak üzere Türk Standartlarý Enstitüsünce hazýrlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartlarýn bu Yönetmelikte belirlenen ölçü ve miktarlardan daha az olmasý halinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu düzenin saðlanmasýndan ve yürütülmesinden belediyeler ve valilikler sorumludur.

ý) (Ek:RG-02/09/1999-23804) Umumi bina ve bölge otoparklarý ile genel otoparklarýn giriþ-çýkýþ ve asansörlerine en yakýn yerlerinde birden az olmamak þartýyla, her 20 park yerinden birinin özürlü iþareti konularak özürlüler için ayrýlmasý zorunludur.

GEÇÝCÝ MADDE 7- (Ek:RG-02/09/1999-23804)Mevcut umumi bina, bölge ve genel otoparklarýn da bu Yönetmeliðin 4 üncü maddesinde özürlüler için belirtilen þartlarda otopark yeri ayrýlýr.67

17- BÖLÜM :

ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26184

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanununun 62'nci maddesi, 1/7/2005 Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 16'ncý maddesi ve 30/5/1997 tarihli ve 573 sayýlý Özel Eðitim Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; özel eðitime ihtiyacý olan bireyler ile onlara doðrudan veya dolaylý olarak sunulacak eðitim-öðretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý; özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin, Türk Milli Eðitiminin genel amaçlarý ve temel ilkeleri doðrultusunda, genel ve mesleki eðitim görme haklarýndan yararlanabilmelerini saðlamaya yönelik usul ve esaslarý düzenlemektir. 68

Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26156

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanununun 13'üncü maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kiþilerce özürlülere yönelik olarak açýlacak olan özel mesleki rehabilitasyon merkezlerini kapsar.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý; özürlülerin yetenekleri doðrultusunda yapabilecekleri bir iþte verimli kýlýnarak ekonomik ve sosyal refahýnýn saðlanmasý amacýyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açýlýþý, denetlenmesi ve iþleyiþine iliþkin usul ve esaslarý düzenlemektir. 69

18- BÖLÜM :

ÖZÜRLÜ BÝREYLERE UYGULANACAK DESTEK EÐÝTÝM PROGRAMLARI VE EÐÝTÝM GÝDERLERÝNÝN KARÞILANMASINA DAÝR YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2009, Resmi Gazete Sayýsý: 27283

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayýlý Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun Ek 3'üncü maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu kapsamýnda açýlan özel eðitim okullarý ve özel eðitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere uygulanacak destek eðitim programlarý ve eðitim giderlerinin Bakanlýkça karþýlanmasýna iliþkin iþ ve iþlemleri kapsar.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayýlý Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu kapsamýnda açýlan özel eðitim okullarý ile özel eðitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere uygulanacak destek eðitim programlarýnýn kapsam ve süreleri, özür gruplarý ve dereceleri ile eðitim giderlerinin Bakanlýkça karþýlanmasýna iliþkin usul ve esaslarý düzenlemektir.70

19- BÖLÜM :

ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜ ÇALIÞTIRMAYAN ÝÞVERENLERDEN CEZA OLARAK KESÝLEN PARALARI KULLANMAYA YETKÝLÝ KOMÝSYONUN KURULUÞU ÝLE ÇALIÞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 26.09.2003, Resmi Gazete Sayýsý: 25241

Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 30'uncu maddesinin son fýkrasý uyarýnca hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Komisyonun kuruluþ, çalýþma, karar alma ve alýnan kararlarýn izlenme usullerini kapsar.

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmelik, özürlü ve eski hükümlü çalýþtýrmayan iþverenlerden veya iþveren vekillerinden 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 101'inci maddesi uyarýnca kesilip Türkiye Ýþ Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlýðýnca açýlacak özel tertibine gelir olarak kaydedilecek para cezalarýnýn kullanýmý hakkýnda karar vermeye yetkili komisyonun çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemek amacýyla hazýrlanmýþtýr.

20- BÖLÜM :

ÖZÜRLÜLER ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI ÖZÜRLÜ-LER ÞURASI YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2001, Resmi Gazete Sayýsý: 24607 71

Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 571 sayýlý Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 20'nci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Özürlüler Þurasý'nýn oluþumu, çalýþma usul ve esaslarý ile bunlarla ilgili diðer hükümleri kapsar.

Amaç
MADDE 1 -Bu Yönetmeliðin amacý, Özürlüler Þurasý'nýn oluþumu, çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemektir.

21- BÖLÜM :

ÖZÜRLÜLER VERÝ TABANI OLUÞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KÝMLÝK KARTI VERÝLMESÝNE DAÝR YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008, Resmi Gazete Sayýsý: 26941

Dayanak
MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayýlý Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) ve (h) bentleri, 23 ile 25'inci maddeleri hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, doðuþtan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kýrk veya daha yüksek bir oranda kaybeden özürlü bireylerin bilgilerinin yer aldýðý özürlüler veri tabanýnýn oluþturulmasýna ve özürlülere kimlik kartý verilmesine iliþkin usul ve esaslarý kapsar. 72

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, özürlüler veri tabaný oluþturulmasýna ve özürlülere tanýnan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanýlmak üzere kimlik kartý verilmesine iliþkin usul ve esaslarý düzenlemektir.

22- BÖLÜM :

ÖZÜRLÜLERÝN DEVLET MEMURLUÐUNA ALINMA ÞARTLARI ÝLE YAPILACAK YARIÞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 16.09.2004, Resmi Gazete Sayýsý: 25585

Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun deðiþik 53'üncü maddesi gereðince hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik hükümleri;
a) (Deðiþik: 13/2/2006-2006/10129 K.) 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II) ve (IV) sayýlý cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluþlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandýklarýna,
b) Ýl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurduklarý birlikler ile bunlara baðlý müessese, iþletme ve döner sermayeli kuruluþlara,
c) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diðer kamu kuruluþlarýna, ilk defa Devlet memuru olarak atanacak özürlüler hakkýnda uygulanýr. 73

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliðin amacý, özürlülerin; Devlet memurluðuna alýnma þartlarý ile yapýlacak yarýþma sýnavlarý ve hangi iþlerde çalýþtýrýlacaklarýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir.

23- BÖLÜM :

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERÝLECEK SAÐLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 16.07.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26230

Dayanak
MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayýlý 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel Kanunu ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 5'inci maddesi hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik özürlülere saðlanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen Özürlü Saðlýk Kurulu Raporlarý ile Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu verebilecek yetkili saðlýk kuruluþlarýný ve özürlülerle ilgili sýnýflandýrma ve ölçütleri kapsar. 74
(2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði kapsamýnda asker hastanelerince malullük aylýðý baðlanacaklar için verilecek özürlü saðlýk kurulu raporlarý ile sosyal güvenlik kuruluþlarýnca primli sisteme tabi olanlara baðlanacak malullük aylýklarý için istenecek özürlü saðlýk kurulu raporlarý ve vergi indirimi için istenecek özürlü saðlýk kurulu raporlarýnýn nihai kararlarý bu Yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmez.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; özürlü saðlýk kurulu raporlarýnýn alýnýþý, geçerliliði, deðerlendirilmesi ve özürlü saðlýk kurulu raporu verebilecek yetkili saðlýk kuruluþlarýnýn tespiti ile ilgili usul ve esaslarý belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sýnýflandýrmalara ve tanýmlamalara gereksinim duyulan saðlýk, eðitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ortak bir uygulama geliþtirmek ve uluslararasý sýnýflandýrma ve ölçütlerin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla hazýrlanmýþtýr.

24- BÖLÜM :

SAKATLIK ÝNDÝRÝMÝNDEN YARARLANACAK HÝZMET ERBABINN SAKATLIK DERECELERÝNÝN TESPÝT ÞEKLÝ ÝLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 28/4/1981, Resmi Gazete Sayýsý: 17324

Amaç
MADDE 1 - (Deðiþik: 15/6/1981 - 8/3179 K.) 75
Bu Yönetmeliðin amacý 193 Sayýlý Gelir Vergisi Kanununun deðiþik 31 inci maddesinde yer alan sakatlýk indiriminden yararlanacak hizmet erbabýnýn sakatlýk derecelerinin ve indirimin uygulanmasýna iliþkin esas ve usullerin tespitidir.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik sakatlýk indiriminden yararlanmak isteyen hizmet erbabý hakkýnda uygulanýr.

25- BÖLÜM :

SOSYAL HÝZMETLER VE ÇOCUK ESÝRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZÜRLÜLERÝN TESPÝTÝ, ÝNCELENMESÝ, BAKIM VE REHABÝLÝTASYONUNA DAÝR YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 19.08.1993, Resmi Gazete Sayýsý: 21673

Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönetmelik 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 15, 21 ve 26 ncý maddelerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeni ile yaþamýn gereklerine uyamama durumunda olanlarýn tespiti ile fonksiyon kayýplarýný kapasiteleri ölçüsünde en üst seviyeye çýkarmak ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmamalarýný saðlayan yetiþtirme ve iyileþtirme programlarý hazýrlamak, uygu-76 lamak, beceriler kazandýrmak üzere kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðüne baðlý Rehabilitasyon Merkezlerini veya bu becerileri kazanamayanlarýn sürekli bakýldýðý Bakým Merkezleri ile Evde Hizmeti kapsar.

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliðin amacý; bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle yaþamýn gereklerine uyamama durumunda olanlarýn tespitini, incelenmesini, kuruluþ bakýmý, evde hizmet, rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandýrýlmalarýný, hizmetin tür ve niteliði ile iþleyiþine iliþkin esaslarý, personelin görev, yetki ve sorumluluklarýný belirlemektir.

26- BÖLÜM :

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 18.12.2005, Resmi Gazete Sayýsý: 26027Sýhhi sebepler nedeniyle atamalar

MADDE 31 - (Deðiþik yedinci fýkra:R.G.-26/04/2007-26504) Ömür boyu gözetim altýnda bulundurulmayý gerektiren ve sürekli tedavi ile yaþamýn sürdürülebildiði görme ile bedeni ve zihinsel spastik özürlülük hali, kalýtsal yollarla geçen Akdeniz anemisi gibi hastalýklarla, benzer nitelikte kabul edilen diðer hastalýklar için atamalarýn ertelenmesinde süre þartý aranmaz.

Kendisi, eþi ve bakmakla yükümlü olduðu çocuklarý bu tür hastalýklara ("özel eðitim amaçlý deðerlendirilmesi uygundur" kararlý raporlarý alacaklar hariç) yakalanan subay ve astsubaylarýn 77atamalarý, Gülhane Askeri Týp Akademisi veya Gülhane Askeri Týp Akademisi Haydarpaþa Askeri Hastanelerinin saðlýk kurullarýndan alacaklarý raporlarda öngörülen garnizonlara yapýlýr.

Bu kapsama giren hastalýklar için ikinci yýldan sonraki müteakip saðlýk kurulu raporlarý iki yýlda bir alýnýr. Özel eðitim amaçlý deðerlendirilmek üzere rapor alacaklarýn atamalarý ise; 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelikte, kendisine Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiþ asker hastanelerinin saðlýk kurullarýndan alacaklarý "özel eðitim amaçlý deðerlendirilmesi uygundur" kararlý, onaylanmýþ raporlarda öngörülen garnizonlara yapýlýr. Organ kaybý olup da "Türk Silahlý Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" þeklinde rapor alan ve Gülhane Askeri Týp Akademisi Profesörler Saðlýk Kurulunca "Belirtilen Görevleri Yapar" kararý verilen subay ve astsubaylarýn atanmalarý, Gülhane Askeri Týp Akademisine sevk yazýsýnda belirtilen kadrolara, kadro durumunun müsait olmasý halinde isteðine uygun olarak yapýlýr. Saðlýk nedeniyle sýnýf deðiþtiren personelin, eski sýnýflarýnýn idari hizmet kadrolarýna atanmalarý, mevcut ve muvazene imkânlarý ölçüsünde deðerlendirilir.Atama emirleri yayýmlandýktan sonra kendisi, eþi ve bakmakla yükümlü olduðu çocuklarý için atamaya esas rapor alanlar, lüzum görüldüðü taktirde, baþka bir hastaneye sevk edilir. Her iki rapor arasýnda farklýlýk olmasý durumunda personel hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane tarafýndan verilecek raporun onay þekline göre ilgili hakkýnda iþlem yapýlýr.78

27- BÖLÜM :

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAÐLIK ÞARTLARI ÝLE MUAYENELERÝNE DAÝR YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 26.09.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26301

Dayanak
MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 41'inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendine göre hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik hükümleri, sürücü adaylarý ve sürücülerin saðlýk þartlarý ve muayeneleri ile ilgili hususlarý kapsar.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, sürücü adaylarý ve sürücülerde aranacak saðlýk þartlarý ile muayenelerine dair usul ve esaslarý belirlemektir.

28- BÖLÜM :

TERÖR EYLEMLERÝ NEDENÝYLE ÞEHÝT VE MALUL OLANLARIN YAKINLARININ VE ÇALIÞABÝLECEK DURUMDAKÝ MALULLERÝN KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝSTÝHDAMI HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.1993, Resmi Gazete Sayýsý: 22595 79

Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 12/04/1991 tarih ve 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanununa 13/11/1995 tarih 4131 sayýlý Kanunla eklenen EK 1'inci madde hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2- (Deðiþik: R.G.-22/8/2007-26621)
Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;
a) Þehit veya çalýþamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er ve erbaþlar ile geçici ve gönüllü köy korucularýnýn varsa eþlerinin, yoksa çocuklarýndan birisinin, çocuklarý da yoksa kardeþlerinden birisinin,
b) Malul olup da çalýþabilir durumda olanlarýn, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý Kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayýlý cetvellerde yer alan kurum ve kuruluþlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarýsýndan fazlasý kamuya ait olan her nevi teþebbüs veya baðlý ortaklýklarda istihdam edilmelerinin usul ve esaslarýný kapsar.

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmelik, 12/04/1991 tarih ve 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanuna, Terörle Mücadele Kanunun Bazý Maddelerinde Deðiþiklik Yapýlmasý ve bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkýndaki 13/11/1995 tarih ve 4131 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen Ek 1'inci maddesinde belirtilen kiþilerin istihdam usul ve esaslarýný düzenlemek amacýyla hazýrlanmýþtýr. 80

29- BÖLÜM :

TÜRK ÝÞARET DÝLÝ SÝSTEMÝNÝN OLUÞTURULMASI VE UYGULANMASINA YÖNELÝK USUL VE ESASLARIN BELÝRLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 14 .04. 2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26139

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 15 inci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, iþitme özrü, dil ve konuþma bozukluðu olan bireylere yönelik Türk iþaret dili sisteminin oluþturulmasý ve uygulanmasýna iliþkin yapýlacak çalýþmalar ile iþaret dili tercümanlarýnýn ve öðreticilerinin yetiþtirilmesine dair usul ve esaslarý kapsar.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, iþitme özrü, dil ve konuþma bozukluðu olan bireylerin iletiþim ihtiyaçlarýný desteklemek için iþaret dilinin dil bilimi yönünden çözümlemesi ve deðerlendirmesini yapmak, yazýlý ve görsel eðitim araç- gereçlerini hazýrlamak, Türk iþaret dili sistemini oluþturmak, iþaret dili tercümanlarý ile öðreticilerini yetiþtirmek ve farklý uygulamalarý önlemek üzere usul ve esaslarý düzenlemektir.8

30- BÖLÜM :

VAKIFLAR YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008, Resmi Gazete Sayýsý: 27010
31.1. Muhtaç aylýðý

MADDE 72 - (1) Vakfiyelerde yer alan hayýr þartlarýnýn yerine getirilmesi amacýyla muhtaç durumda bulunan engelliler ile yetimlere aylýk baðlanýr. 31.2. Muhtaç aylýðýndan yararlanacaklar

MADDE 73 - (1) Annesi ya da babasý olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara; sosyal güvencesi olmamasý, herhangi bir gelir veya aylýðý bulunmamasý, mahkeme kararý veya kanunla bakým altýna alýnmamýþ olmasý, gelir getirici taþýnýr ve taþýnmaz malý mevcut olmamasý veya olup da bunlardan elde edeceði aylýk ortalama gelirinin bu Yönetmelikle belirlenen muhtaç aylýðý miktarýný geçmemesi halinde aylýk baðlanabilir.

2) 18 yaþýndan küçük engelli çocuklara, kendilerine bakmakla yükümlü anne ve babalarýnýn bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen þartlarý taþýdýðý takdirde aylýk baðlanýr.
(3) Ayný aileden sadece bir kiþiye aylýk baðlanabilir.

31.2.1. Baþvuru sahibinden istenecek belgeler

MADDE 74- (1) Kendisine aylýk baðlanmasý için baþvuracaklardan aþaðýda belgeler istenir.82

a) Ek-11'deki baþvuru formu,
b) Engelliler için özrünü belirten saðlýk kurulu raporu.
31.2.2. Saðlýk kurulu raporu

MADDE 75 - (1) Saðlýk kurulu raporunda istek sahiplerinin çalýþarak hayatýný kazanýp kazanamayacaðý ile organ yokluðu ve bozukluðunun yüzde kaç olduðu belirtilir.

31.2.3. Baþvurularýn deðerlendirilmesi

MADDE 76 - (1) Aylýk talebinde bulunacaklar 74'üncü maddede yazýlý belgeleri tamamlayarak yerleþim yeri bölge müdürlüðüne baþvururlar.

2) Bölge müdürlüðünce müracaat belgeleri üzerindeki beyanlarý doðrulandýktan sonra, Ek 12'de belirtilen kriterlere göre puanlama yapýlarak dosya tamamlanýr. Ýllerin boþ muhtaç kadrosu dikkate alýnarak Ek 13'deki forma göre hazýrlanacak onay Genel Müdürlüðe gönderilir.

31.2.4. Ödenecek aylýk miktarý

MADDE 77 - (1) Ödenecek aylýk miktarý 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununda belirtilen ve memur taban aylýklarýna uygulanan taban aylýðý katsayýsýnýn (400) dört yüz gösterge rakamý ile çarpýmýndan elde edilecek miktardýr.

(2) Muhtaç aylýðý baðlanacaklarýn sayýsý Genel Müdürlükçe belirlenir. 83

31.2.5. Aylýklarýn ödenmesi ve muhtaçlýðýn izlenmesi

MADDE 78 - (1) Aylýklar, Genel Müdürlük onayýný takip eden aybaþýndan itibaren peþin olarak hak sahiplerine veya yetkili vekil ya da vasilerine ödenir.

(2) Bölge müdürlükleri tarafýndan aylýk baðlananlara, banka hesap numaralarý ile birlikte tebligat yapýlýr ve aylýklar banka hesaplarýna yatýrýlýr.

(3) Ýkametleri deðiþenlerin aylýklarý devam eder. Boþ kontenjan bulunmasý halinde ilgili bölge müdürlüðüne nakilleri yapýlabilir.

(4) Yapýlan araþtýrma sonucunda durumlarý 73'üncü madde kapsamýna girmediði tespit edilenlerin aylýklarý kesilir.

31.2.6. Yoklama

MADDE 79 - 1) Aylýk sahipleri her yýlýn kasým ayýnda Ek 14'teki yoklama belgesini doldurarak aylýk aldýklarý bölge müdürlüðüne teslim ederler.

(2) Yoklama belgesini vermeyenlerin aylýklarý dondurulur, yoklama belgelerini üç ay içerisinde getirmeleri halinde verilmeyen aylýklarý toptan ödenir.

31.2.7. Aylýklarýn kesilmesi

MADDE 80 - (1) Aylýk alanlarýn;
a) Ölümü,
b) Muhtaçlýðýnýn kalkmasý veya bakým altýna alýnmasý,84
c) Yetim erkek çocuðun 18, yüksek öðrenimde ise 25 yaþýný tamamlamasý,
d) Aylýklarýn aralýksýz üç ay alýnmamasý,
e) Halinin tespitini takip eden ay baþýndan itibaren aylýklarý kesilir.

31.2.8. Bildirim yükümlülüðü

MADDE 81 - (1) Muhtaçlar, aylýklarýnýn kesilmesini gerektiren halleri bölge müdürlüklerine en geç bir ay içinde yazýlý olarak bildirmek zorundadýrlar.

(2) Aylýk baðlanmasýný gerektiren þartlarýn ortadan kalktýðý tarihten itibaren yapýlan fazla ödemeler genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilir.

31.3. Eðitim yardýmý

MADDE 82 - (1) Vakfiyelerde yer alan hayýr þartlarýnýn yerine getirilmesi amacýyla, ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan ilköðretim ve ortaöðretim öðrencilerine eðitim yardýmý yapýlabilir.

(2) Ayný aileden sadece bir öðrenciye eðitim yardýmý verilir.

(3) Genel Müdürlükten muhtaç aylýðý alanlar ile kamu kurum ve kuruluþlarýnca bakým altýna alýnan ya da burs alan öðrencilere eðitim yardýmý yapýlmaz.

(4) Eðitim yardýmý verilecek öðrenci sayýsý, miktarý, yýllýk artýþ 85oraný, ödeme zamaný ve illere göre daðýlýmý Genel Müdürlükçe belirlenir.

MADDE 83 - (1) Eðitim yardýmýndan faydalanmak isteyen öðrenciler öðretim yýlý kayýtlarýnýn baþladýðý tarihten itibaren bir ay içerisinde bölge müdürlüklerine baþvururlar.

(2) Boþ kontenjan bulunmasý halinde ise bölge müdürlüklerince duyuru yapýlarak baþvurular alýnýr.

31.3.1. Ýstenen belgeler

MADDE 84 - (1) Baþvuru yapacak öðrencilerden aþaðýdaki belgeler istenir.
a) Ek 15'deki Baþvuru Formu,
b) Öðrenci belgesi.
31.3.2. Baþvurularýn deðerlendirilmesi

MADDE 85 - (1) Öðrencilerin baþvuru forumlarýndaki bilgiler Ek 16'daki kriterlere göre bölge müdürlüðünce deðerlendirilerek, puan sýralamasý yapýlýp asýl ve yedek isim listeleri çýkarýlýr. Bu listeler Genel Müdürlükçe onaylandýktan sonra baþvuru sahibi öðrencilere bölge müdürlükleri tarafýndan öðrenciler adýna açtýrýlan banka hesap numaralarý da belirtilerek tebligat yapýlýr ve eðitim yardýmý verilmeye baþlanýr. Asýl listede boþalma olduðu takdirde yedek listedeki sýraya göre yardým verilir.86

31.3.3. Eðitim yardýmý verilme süresi

MADDE 86 - (1) Eðitim yardýmý almaya hak kazanan öðrenciye, öðrencilik halinin devamý ve eðitim yardýmý almasýna engel bir durumun olmamasý koþuluyla öðrenim süresince verilir. Öðrencinin baþka bir okula naklini yaptýrmasý halinde eðitim yardýmý ayný bölge müdürlüðünce ödenmeye devam edilir.

MADDE 87 - (1) Bölge müdürlükleri, eðitim yardýmý alan öðrencinin öðrencilik halinin devam edip etmediðini her yýl tespit eder.

(2) Öðrenciliðin sona ermesi ve baþarýsýz olmasý halinde eðitim yardýmý kesilir. Ancak, saðlýk sebebiyle öðrenim süresinin uzadýðýna iliþkin rapor ibrazý halinde eðitim yardýmý devam eder.

31.3.5. Özel eðitim yardýmý

MADDE 88 - (1) Bu Yönetmelik uyarýnca verilen yýllýk eðitim yardýmý miktarýnýn beþ katýný geçmemek kaydýyla muhtaç öðrencilere bir defaya mahsus olmak üzere özel eðitim yardýmý yapýlabilir.

31.4. Fakir ve garip hastalara yapýlacak muayene ve tedavi hizmeti

MADDE 89 - (1) Fakir ve garip hastalara, hastane imkânlarý ile sýnýrlý olarak diðer hastalarla ayný kalitede hizmet verilir.

(2) Vakfiye þartlarý doðrultusunda fakir ve garip hastalarýn, durumlarý belgelenmek kaydýyla her türlü týbbi malzemeleri temin edilir. Hastanede bulunmayan týbbi malzemeler hastane dýþýndan saðlanýr. 87

31.4.1. Muayene ve tedavi edilecek hastalar

MADDE 90 - (1) Aþaðýdaki belgelerden herhangi birini ibraz eden hastalarýn, ücretsiz muayene ve tedavileri yapýlýr.

a) Genel Müdürlükten muhtaç aylýðý aldýðýný gösterir belge,
b) 2022 sayýlý Kanuna göre maaþ aldýðýný gösterir belge,
c) 2828 sayýlý Kanun gereðince, korunmaya muhtaç çocuklar hakkýnda mahkemece verilmiþ ilam,
ç) Vakýf aþevi hizmetinden faydalandýðýna dair belge,
d) Þehit ve gazi ailesi olduðuna dair belge.

(2) Birinci fýkrada belirtilen belgeleri ibraz edemeyen hastalardan, mülkî idare amirliklerden veya köy muhtarlýlarýndan alacaklarý fakir ve garip olduklarýna dair belge ile Ek 17'deki form ve Ek 18'deki taahhütname istenir.

31.4.2. Hastaneye baþvuru ve tedavi

MADDE 91 - (1) Hastalar, hastane baþtabipliðince görevlendirilecek büroya baþvururlar. Ýlgili memur tarafýndan belgeler incelendikten sonra hasta ilgili polikliniðe sevk edilir. Bu kimselerin ayakta tedavileri yapýlýr gerekiyorsa reçetesi yazýlýr. Þayet hastaneye yatýrýlmasý gerekiyorsa ilgili týp uzmaný yatma formunu doldurur, imzalar ve baþtabip yardýmcýsýna sevk eder. Bu kimsenin fakir ve garip olduðunun tespiti için fakirlik belgesi ibraz edildikten sonra yatýþ iþlemleri yapýlýr.

8831.4.3. Acil durumlarda tedavi

MADDE 92 - (1) Acil olarak hastaneye müracaat eden fakir ve garip hastalarýn beyanlarýna itibar edilerek muayene ve tedavileri yapýlýr. Gerektiðinde bu kiþilerin durumlarý sonradan araþtýrýlarak belgeleri temin edilir.

31.4.4. Gerçeðe aykýrý beyanda bulunma

MADDE 93 - (1) Gerçeðe uymayan beyanda bulunanlardan fakirlik belgesi alanlarýn belgeleri iptal edilir, tedavi ve ilaç giderleri ilgilisinden tahsil edilir.

31.4.5. Fakir ve garip hastalara yapýlacak diðer yardýmlar

MADDE 94 - (1) Fakir ve garip hastalarýn gerektiðinde yol, cenaze ve benzeri giderleri karþýlanabilir.

31.4.6. Yabancý uyruklu fakir kiþilerin tedavisi

MADDE 95 - (1) Türkiye'de yaþayan yabancý uyruklu fakir kiþilerin muayene ve tedavileri ücretsiz olarak yapýlabilir.

31- BÖLÜM :

YAPILARDA ÖZÜRLÜLERÝN KULLANIMINA YÖNELÝK PROJE TADÝLÝ KOMÝSYONLARI TEÞKÝLÝ, ÇALIÞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26147 89

Dayanak
MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanununun 42'nci maddesi hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik, ana gayri menkuldeki özürlünün kullandýðý ortak yerler ile baðýmsýz bölümleri kapsar.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, özürlülerin ulaþýmý ve kullanýmýna uygun olmayan yapýlarýn uygun þekle getirilmesine yönelik proje deðiþiklik taleplerinin deðerlendirilmesi için oluþturulacak komisyonun teþkili, çalýþma usul ve esaslarý ile özürlünün kullanýmýndan sonraki sürece iliþkin hususlarý belirlemektir.

32- BÖLÜM :

YURT ÝÇÝNDE ÝÞE YERLEÞTÝRME HÝZMETLERÝ HAKKINDA YÖNETMELÝK

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2009, Resmi Gazete Sayýsý: 27210

Dayanak
MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 30 ve 90'ýncý maddeleri, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayýlý Türkiye Ýþ Kurumu Kanununun 3'üncü maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayýlý Ýþsizlik Sigortasý Kanununun 48'inci maddelerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.90

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliðin amacý, iþ arayanlar ile iþ-verenlere Kurum tarafýndan sunulan hizmetlere iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir.

33- BÖLÜM :

YÜKSEK ÖÐRETÝM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIÞMA VE KOORDÝNASYON YÖNETMELÝÐÝ

Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2006, Resmi Gazete Sayýsý: 26204

Dayanak
MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 15'inci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý bünyesinde kurulan Özürlüler Danýþma ve Koordinasyon Birimi, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ve üniversiteler bünyesinde oluþturulacak özürlülerle ilgili birimleri kapsar.

Amaç
MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliðin amacý, yükseköðrenim gö-ren özürlü öðrencilerin, öðrenim hayatlarýný kolaylaþtýrabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý bünyesinde kurulan Özürlüler Danýþma ve Koordinasyon Birimi ile Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ve üniversiteler bünyesinde oluþturulacak özürlülerle ilgili birimlerin çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemektir. 91

34- BÖLÜM :

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlýðýndan

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ ,SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERÝLECEK SAÐLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar.

Amaç
MADDE 1 -(1) Bu Yönetmelik; özürlü saðlýk kurulu raporlarýnýn alýnýþý, geçerliliði, deðerlendirilmesi ve özürlü saðlýk kurulu raporu verebilecek yetkili saðlýk kurumlarýnýn tespiti ile ilgili usul ve esaslarý belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sýnýflandýrmalara ve tanýmlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliþtirmek ve uluslararasý sýnýflandýrma ve ölçütlerin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla hazýrlanmýþtýr.

Kapsam
MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik, özürlülere saðlanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen özürlü saðlýk kurulu raporlarý ile özürlü saðlýk kurulu raporu verebilecek yetkili saðlýk kurumlarýný ve özürlülerle ilgili sýnýflandýrma ve ölçütleri kapsar.
(2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði kapsamýnda asker hastanelerince malullük aylýðý baðlanacaklara verilecek özürlü saðlýk kurulu raporlarý ve sosyal güvenlik kuruluþlarýnca primli sisteme tabi olanlara baðlanacak malullük aylýklarý için istenecek özürlü saðlýk kurulu raporlarý bu Yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmez.

Dayanak
MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayýlý 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel Kanunu ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 5 inci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Tanýmlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aðýr özürlü: Özür durumuna göre özür oraný %50 ve üzerinde olduðu tespit edilenlerden günlük yaþam aktivitelerini baþkalarýnýn yardýmý olmaksýzýn yerine getiremeyeceðine özürlü saðlýk kurulu tarafýndan karar verilen kiþileri,

b) Balthazard formülü: Kiþinin özür oraný belirlenirken birden fazla özrü olanlar için kullanýlan hesaplama þeklini,

c) Özürlü: Doðuþtan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeþitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaþama uyum saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlamada güçlükleri olan ve korunma, bakým veya rehabilitasyon, danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiþiyi,

ç) Özürlü saðlýk kurulu: Kiþilerin hastalýk ve özürleri hakkýnda karar vermeye yetkili olan ve bu Yönetmeliðin 6 ncý ve 7 nci maddelerinde belirtilen organlarý,

d) Özürlü saðlýk kurulu raporu: Özürlü saðlýk kurulunca hazýrlanan, kiþilerin özür ve saðlýk durumu ile kullaným amacýný belirten belgeyi,

e) Özürlülük sýnýflandýrmasý: Önemli bir saðlýk öðesi olarak özürlülüðün tanýmý konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeveyi,ifade eder.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Özürlülük sýnýflandýrmasý

MADDE 5 - (1) Özürlülere iliþkin sýnýflandýrma çalýþmalarýnda, sýnýflandýrma sistemi olarak; Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan saðlýk ve saðlýkla ilgili durumlarýn tanýmlanmasý için ortak standart bir dil ve çerçeve oluþturmak amacý ile geliþtirilen ve insanýn iþlevselliði ve kýsýtlýlýklarla ilgili durumlarýnýn tanýmlanmasýný saðlayan çok kapsamlý uluslararasý bir sýnýflandýrma sistemi olan Ýþlevsellik Yetiyitimi ve Saðlýðýn Uluslararasý Sýnýflandýrmasý esas alýnýr.
(2) Özürlülerin saðlýðý ile ilgili durumlarýnýn tanýmlanmasýnda ve her türlü bilginin kodlanmasýnda, çeþitli disiplinler ve hizmetler açýsýndan verilerin toplanmasýnda, kaydedilmesinde ve karþýlaþtýrýlmasýnda, özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, eðitimi ve istihdamý ile ilgili hizmetlerin deðerlendirilmesinde, planlanmasýnda Ýþlevsellik Yetiyitimi ve Saðlýðýn Uluslararasý Sýnýflandýrmasý sisteminin kullanýlmasý amacýyla eðitim, öðretim, uygulama ve yaygýnlaþtýrma hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn koordinatörlüðünde, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve ilgili meslek kuruluþlarýnýn iþbirliði ile yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu Düzenleme Usul ve Esaslarý

Özürlü saðlýk kurulunun teþkili

MADDE 6 - (1) Özürlü saðlýk kurulu; iç hastalýklarý, göz hastalýklarý, kulak-burun-boðaz, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh saðlýðý ve hastalýklarý uzmanlarýndan oluþur.

(2) Özürlü saðlýk kurulu raporu vermeye yetkili saðlýk kurumunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunmasý halinde, bu uzmanýn özürlü saðlýk kurulunda yer almasý zorunludur.

(3) Deðerlendirilecek özür, birinci fýkrada sayýlan uzmanlýk dallarýnýn dýþýnda ise ilgili dal uzmanýnýn da kurulda bulunmasý þarttýr. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

(4) Eðitim ve araþtýrma hastanelerinde özürlü saðlýk kuruluna þefler, bulunmadýklarý zaman þef yardýmcýlarý veya þeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler. Kurulun baþkaný, bu Yönetmeliðin 7 nci maddesinde belirtilen hastanelerin baþtabibi veya baþtabibin görevlendireceði þef veya ana bilim dalý baþkanýdýr.

(5) Asker hastanelerinde, Baþtabip yardýmcýsý veya baþtabibten sonraki en kýdemli uzman hekim; asker eðitim hastanelerinde ise baþtabip tarafýndan görevlendirilecek diðer üyelerden kýdemli bir öðretim üyesi kurula baþkanlýk eder.

(6) Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren özürü bulunanlar için özürlü saðlýk kurulu, o özürü ilgilendiren branþtan üç uzman ile oluþturulabilir. Bu kurulun baþkanlýðýný ilgili þef ya da anabilim dalý baþkaný yürütür.

Yetkili saðlýk kurumlarý

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özürlü saðlýk kurulu raporlarýný düzenlemeye yetkili saðlýk kurumlarýný ve hakem hastaneleri Saðlýk Bakanlýðý belirler ve internet sitesinde yayýmlar.

(2) Yetkili olmayan saðlýk kurumlarý ile 6 ncý maddede belirtilen þekilde özürlü saðlýk kurulunu teþkil edemeyen saðlýk kurumlarýnýn verdiði saðlýk kurulu raporlarý deðerlendirilmeye alýnmaz.

Raporlarýn düzenlenmesi ve özür oranýnýn belirlenmesi

MADDE 8 - (1) Özürlü saðlýk kurulu raporlarý, bu Yönetmeliðin ekinde yer alan EK-1 Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu Formuna uygun olarak düzenlenir.

(2) Kiþinin özür oraný, özürlü saðlýk kurulunca bu Yönetmeliðin ekinde yer alan EK-2 Özür Oranlarý Cetvelinde bulunan özür oranlarýna göre yüzde (%) olarak belirlenerek özürlü saðlýk kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazý ile belirtilir. Bu cetvelde adý geçmeyen hastalýk ve özürler ile bunlara ait özür oranlarý, fonksiyon kayýplarýna göre özürlü saðlýk kurulunca deðerlendirilerek belirlenir.

Özürlü saðlýk kurulu raporunun doldurulmasý

MADDE 9 - (1) Özürlü saðlýk kurulu raporu formu eksiksiz olarak doldurulur. Özürlü saðlýk kurulu raporu, bu Yönetmeliðin ekinde yer alan EK-1 Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu Formunda gösterilen rapor þekline göre; poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayýt numarasý yazýlmak suretiyle, bulgular ve teþhis ayrýntýlý olarak yazýlýp imza edilir. Yapýlan muayene, tetkik ve laboratuvar bulgularýna dair bilgiler özürlü saðlýk kurulu raporu formuna eklenir. Özürlü saðlýk kurulu, özürlü kiþiyi bizzat görerek karar verir ve kiþinin özür oranýný bu Yönetmeliðin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre belirler.

(2) Özre iliþkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, bu Yönetmeliðin ekinde yer alan EK-1 Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu Formunda gösterilen raporun ön yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazýlýr.

(3) Özürlü saðlýk kurulu raporlarý kurul üyelerince mutlaka imzalanýr. Okunaklý bir þekilde kaþelenir ve mühürlenir. 15 yaþýndan büyük özürlülere düzenlenecek olan özürlü saðlýk kurulu raporlarýnda, özürlünün fotoðrafýnýn bulunmasý zorunludur.

(4) Kiþinin ya da kiþiyi sevk eden kurumun talebi halinde, kiþinin saðlýðýna etkisi dikkate alýnarak çalýþtýrýlamayacaðý iþlerin niteliði ile raporun kullaným amacý bölümüne; bireyin yararlanmak istediði hak ve hizmetlere iliþkin talepleri belirtilir.

(5) Özürlü saðlýk kurulu raporunun sonucu bölümünde yer alan "Aðýr Özürlü" kýsmýnda evet ya da hayýr ifadesi yazýlarak kiþinin durumu belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boþ býrakýlmaz.

(6) Özürlü saðlýk kurulu raporunun ilgili kýsmýna kiþinin özür grubu belirtilir. Gerektiðinde birden fazla özür grubu iþaretlenir. Bu kýsým boþ býrakýlmaz.

(7) Kiþinin özür durumunun zaman içinde deðiþme ihtimali olduðu ve hastalýk bulgularýnýn tam olarak görülemediði durumlarda kiþinin mevcut durumu esas alýnarak süreli rapor düzenlenir.

(8) Özürlü saðlýk kurulu raporlarýnýn kiþinin baþvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iþ gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastýr.

Özürlü saðlýk kurulu raporuna itiraz

MADDE 10 - (1) Özürlü saðlýk kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafýndan itiraz edilebilir. Ýlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü saðlýk kurulu raporunun tasdikli bir örneði ile birlikte, bulunduðu ilin saðlýk müdürlüðüne baþvurur. Ýl saðlýk müdürlüðünce, özürlü saðlýk kurulu raporu alacak kiþi en yakýn farklý bir özürlü saðlýk kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. Ýtiraz edilen özürlü saðlýk kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü saðlýk kurulu raporundaki kararlar ayný yönde ise özürlü saðlýk kurulu raporu kesinleþir.

(2) Özürlü saðlýk kurulu raporlarýnýn farklý olmasý durumunda, Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenmiþ olan hakem hastanelerden, kiþinin ikamet ettiði yere en yakýn bir hakem hastaneye, kiþi yeniden muayene edilmesi ve özürlü saðlýk kurulu raporu tanzim edilmesi amacýyla yine il saðlýk müdürlüðü kanalýyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü saðlýk kurulunca verilen kararý kesindir.

(3) Milli Savunma Bakanlýðýna baðlý asker hastanelerince; Türk Silahlý Kuvvetleri personeline verilecek özürlü saðlýk kurulu raporlarýna itiraz esas ve usulleri Türk Silahlý Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlý Kuvvetleri personeline verilecek özürlü saðlýk kurulu raporlarýna yapýlan itirazlar, Gülhane Askeri Týp Akademisi Eðitim Hastanesi ve Gülhane Askeri Týp Akademisi Haydarpaþa Eðitim Hastanesi ile yetkilendirilecek hastanelerce kesin olarak karara baðlanýr.

Birden fazla özür durumunun bulunmasý

MADDE 11 - (1) Birden fazla hastalýðý veya özrü bulunanlarýn, özür oranlarý bu Yönetmeliðin ekinde yer alan EK-2 Özür Oranlarý Cetvelinde aksi belirtilmedikçe balthazard formülü ile toplanarak kiþinin özür oraný hesaplanýr.

(2) Balthazard formülü aþaðýdaki þekilde uygulanýr:

a) Özür oranlarý ayrý ayrý tespit edilir.

b) Bu oranlar en yükseðinden baþlanarak sýraya konulur.

c) En yüksek oran, özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tamamýný gösteren % 100'den çýkarýlýr.

ç) Bu çýkarmada kalan miktar, sýrada ikinci gelen özür oraný ile çarpýlýr. Çarpýmýn 100'e bölünmesinden çýkan rakam en yüksek özür oranýna eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahatsýzlýklarýn özür oraný bulunmuþ olur.

d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci rahatsýzlýklarýn özür oraný birinci sýraya ve üçüncü sýradaki özür oraný ise ikinci sýraya alýnarak formül tekrarlanýr.

e) 60 yaþýn üzerindekilerde hesaplanan özürlülük oranýna balthazard formülü ile % 10 eklenerek kiþinin özür oraný bulunur.

(3) Balthazard formülünün uygulanmasýna iliþkin olarak bu Yönetmeliðin ekinde yer alan EK-3 Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanýlabilir.

Kurul kararlarýnýn kaydý

MADDE 12 - (1) Kurul kararlarýnýn kaydý için özürlü saðlýk kurulu raporu vermeye yetkili her hastanede ayrý bir özürlü saðlýk kurulu kaydý tutulur. Kurul üyeleri, kaydedilen özürlü saðlýk kurulu raporlarýnýn suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler, raporun kurumda kalan nüshasýna ve bu kayýt ortamýna gerekçeli olarak muhalefet þerhini yazarak imza ederler. Ýlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshalarý kurula katýlan bütün üyeler tarafýndan muhalefet gerekçesi yazýlmaksýzýn imzalanýr. Kararýn oy birliði veya oy çokluðu ile verildiði, raporlarýn karar bölümüne mutlaka yazýlýr.

(2) Özürlü saðlýk kurulu kararlarý oy çokluðu ile alýnýr. Oylarýn eþit olmasý halinde, kurul baþkanýnýn kullandýðý oy yönünde karar alýnmýþ sayýlýr.

Özürlü saðlýk kurulu raporunun geçerlilik süresi

MADDE 13 - (1) Özürlü saðlýk kurulu raporunun sürekli olup olmadýðý ile süreli raporlarda raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.

(2) Özürlü saðlýk kurulunca kiþinin özür durumunun sürekli olduðuna karar verilmesi durumunda, özürlü saðlýk kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun deðiþmesi halinde, kiþinin talebi üzerine rapor ve buna baðlý kiþinin özür oraný yeniden belirlenir.

(3) Özürlü saðlýk kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadýðýna karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü saðlýk kurulu raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde deðiþebilen veya kontrolü gerektiren hastalýklar, hastanýn önceki özürlü saðlýk kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü saðlýk kurulunun belirleyeceði süre içinde yeniden görüþülür ve karara baðlanýr.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alýnmýþ olan sürekli raporlar ile süreli raporlarýn geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor alýnmak istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadýyla, ilgililerin daha önce özürlü saðlýk kurulu raporu alýp almadýklarýna iliþkin beyaný istenir. Ýlgilinin beyaný üzerine veya bir baþka þekilde, evvelce özürlü saðlýk kurulu raporu verilmiþ olduðunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Kullaným amacýna uygun olarak düzenlenmiþ ve bu Yönetmelik hükümlerine göre alýnmýþ olan sürekli raporlara sahip kiþilerden kurumlarca yeniden rapor istenilmez.

Özürlü saðlýk kurulu raporunun onaylanmasý ve veriliþi

MADDE 14 - (1) Raporlarýn usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediði, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadýðý kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlýþlýklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatý ise üç nüsha, kiþisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve baþhekim tarafýndan onaylanýr.

(2) Özürlü saðlýk kurulu raporunun bir nüshasý ilgili kiþiye verilir. Ýlgilinin talebi üzerine hazýrlanmýþ olan özürlü saðlýk kurulu raporlarýndan; özürlünün yararlanabileceði haklarý sayýsýnca veya talep ettiði sayýda çoðaltýlarak imza edilir, onaylanýr ve mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarýnda ise raporun bir nüshasý raporu isteyen kuruma gönderilir.

(3) Raporun bir nüshasý, gerektiðinde belgelendirilmesi amacýyla raporu veren saðlýk kurumunda saklanýr. Raporlarýn saklanma usul ve esaslarý; saðlýk kurumlarýnýn baðlý bulunduðu kurumlarýn ilgili mevzuatýna tabidir.

(4) Özürlü saðlýk kurulu raporu vermeye yetkili saðlýk kurumlarý, özürlü saðlýk kurulu raporlarýna ait bilgileri Saðlýk Bakanlýðý veritabanýna aktarýr. Saðlýk Bakanlýðý, veritabanýndaki bu bilgileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn belirlediði veri yapýsýnda Ulusal Özürlüler Veritabanýna aktarýlmak üzere her ayýn ilk haftasý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna elektronik ortamda gönderir. Ayrýca, Saðlýk Bakanlýðý bu bilgilerin Ulusal Özürlüler Veritabanýna aktarýlmasý amacýyla uygun servisler hazýrlar. Özürlülük bilgilerinin Ulusal Özürlüler Veritabanýna aktarýlmasýna yönelik teknik yöntem ile özürlülük bilgilerinin elektronik ortamda alýnmasýna iliþkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan belirlenir.

Vergi indirimine esas raporlar

MADDE 15 - (1) 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlýk indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen saðlýk kuruluþu tarafýndan iþverenin bulunduðu yerdeki il defterdarlýðýna gönderilen özürlü saðlýk kurulu raporu esas alýnýr.

5233 sayýlý Kanun kapsamýnda verilecek raporlar

MADDE 16 - (1) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayýlý Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararlarýn Karþýlanmasý Hakkýnda Kanun kapsamýnda verilecek saðlýk kurulu raporlarýnda bu Yönetmeliðin özür oranlarýna iliþkin hükümleri uygulanýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeþitli ve Son Hükümler

Atýflar

MADDE 17 - (1) 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayýlý mükerrer Resmî Gazete'de yayýmlanan Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik ile 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýyla yürürlüðe konulan Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik hükümlerine yapýlan atýflar bu Yönetmelik hükümlerine yapýlmýþ sayýlýr.

Kazanýlmýþ haklar

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiþ saðlýk kurulu raporlarýyla belirlenmiþ olan özür oranlarý, çalýþma gücü kayýp oranlarý, vücut iþ görme gücü kaybý oranlarý, tüm vücut fonksiyon kaybý oranlarý geçerli olup bu oranlara dayanýlarak saðlanmýþ sosyal destek ve yardým hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü saðlýk kurulu raporu düzenlenmez.

(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk iþlemi uyarýnca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranlarý, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.

Yürürlükten kaldýrýlan yönetmelik

MADDE 19 - (1) 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayýlý mükerrer Resmî Gazete'de yayýmlanan Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

Yürürlük

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

Yürütme

MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný ile Saðlýk Bakaný yürütür.

35.BÖLÜM :

MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI OKUL-AÝLE BÝRLÝÐÝ YÖNETMELÝÐÝ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, Millî Eðitim Bakanlýðýna baðlý okul ve eðitim kurumlarýnda okul-aile birliklerinin kuruluþ, iþleyiþ, görev, yetki ve sorumluluklarýna iliþkin usul ve esaslarý düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; eðitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Millî Eðitim Bakanlýðýna baðlý okul ve eðitim kurumlarýnda okul-aile birliklerinin kuruluþu, iþleyiþi, birlik organlarýnýn oluþturulmasý, seçim þekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan saðlanan maddi katkýlar, baðýþlarýn kabulü, harcanmasý ve denetlenmesiyle kantin ve benzeri yerlerin iþlettirilmesi veya iþletilmesinden saðlanan gelirlerin daðýtým yerleri, oranlarý, harcanmasý ve denetlenmesine dair usul ve esaslarý kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayýlý Millî Eðitim Temel Kanununun 16 ncý maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

Tanýmlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlýk: Millî Eðitim Bakanlýðýný,

b) Birlik: Eðitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Bakanlýða baðlý okul ve eðitim kurumlarýnda kurulan okul-aile birliðini,

c) Kantin: Okullardaki büfe, kantin, çay ocaðý, yemekhane ve kafeteryalarý,

ç) Okul: Bakanlýða baðlý her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygýn öðretim okul/kurumunu,

d) Öðrenci: Örgün eðitim kurumlarý öðrencileri ile mesleki eðitim merkezlerine devam eden çýrak öðrenciyi,

e) Üye: Örgün eðitim kurumlarýnda okulun yönetici ve öðretmenleri ile öðrenci velilerini; yaygýn eðitim kurumlarýnda ise okulun yöneticisi ve öðretmenleri, usta öðreticileri, velileri, onsekiz yaþýný doldurmuþ kursiyer, çýrak, kalfa, ustalarý, eðitsel kulüp üyelerini ve gönüllü kiþileri,

f) Veli: Örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnda, öðrencinin annesini/babasýný veya kanuni sorumluluðunu üstlenen kiþiyi,ifade eder.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Kuruluþ, Görev, Yetki ve Üyelik

Kuruluþ

MADDE 5 - (1) Okul ile aile arasýnda bütünleþmeyi gerçekleþtirmek, veli ile okul arasýnda iletiþimi ve iþ birliðini saðlamak, eðitim ve öðretimi geliþtirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öðrencilerin eðitim ve öðretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere okullar bünyesinde tüzel kiþiliði haiz olmayan birlikler kurulur.

(2) Birlik, kurulduðu okulun adýný alýr.

Birliðin görev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Birliðin görev ve yetkileri þunlardýr:

a) Öðrencilerin, Türk millî eðitiminin genel ve özel amaçlarý ile temel ilkeleri ve millî manevi deðerler doðrultusunda yetiþtirilmeleri için okul yönetimi, öðretmenler, veliler ve ailelerle iþ birliði yapmak.

b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleþtirilmesine, eðitimde kalite ve baþarý için okulun stratejik plan çalýþmalarýna ve uygulamasýna destek olmak, eðitimde fýrsat eþitliðine imkân vermek ve öðretmenler kurulunca alýnan kararlarýn uygulanmasýný desteklemek amacýyla velilerle iþ birliði yapmak.

c) Öðrencilerin baþarýsýný artýrmak amacýyla okul yönetimince planlanan kurs, sýnav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eðitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katký saðlamak.

ç) Okul yönetimiyle iþ birliði yaparak eðitim ve öðretim faaliyetleri dýþýndaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eðitim ortamlarýnýn deðerlendirilmesine katký saðlamak.

d) Okulun ihtiyaçlarýný karþýlamak için mal ve hizmet satýn almak, bu hizmetlere iliþkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapýlmasýný saðlamak.

e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarýþmalarýn düzenlenmesi giderlerine katkýda bulunmak.

f) Okula yapýlan ayni ve nakdî baðýþlarý kabul ederek kayýtlarýný tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, þartlý baðýþlarý amacýna uygun olarak kullanmak.

g) Kantin ve benzeri yerleri iþlettirmek veya iþletmek.

ð) Okul yönetimi ile iþ birliði yaparak, imkânlarý yeterli olmayan öðrencilere maddi ve manevi destek saðlamak, ayný amaçla kardeþ okullara da katkýda bulunmak.

h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliði'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

ý) Eðitim ve öðretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluþlarýyla iþ birliði yapmak.

i) Eðitim ve öðretimi geliþtirmek amacýyla oluþturulan çalýþma komisyonlarýna katký saðlamak.

j) Ulusal ve uluslararasý projelere katýlmak ve proje amaçlarýnýn gerçekleþmesine katkýda bulunmak.

k) Eðitim ve öðretimle ilgili diðer etkinliklere destek olmak.

Üyelik ve üyeliðin sona ermesi

MADDE 7 - (1) Okul yöneticileri, öðretmenler ve veliler ile onsekiz yaþýný geçmiþ kursiyer, çýraklýk, kalfalýk ve ustalýk eðitimine devam eden kiþiler birliðin tabii üyesidir.

(2) Yöneticilerin ve öðretmenlerin üyeliði, okulla iliþkilerinin kesilmesi durumunda; velilerin üyeliði, öðrencinin okulla iliþiðinin kesilmesi; eðitsel kulüp üyelerinin üyeliði, üyelikten ayrýlmasý; kursiyer, çýrak, kalfa ve ustalarýn üyeliði ise eðitimini tamamlamasý hâlinde sona erer. Yönetim kurulu üye sayýsýnýn toplantý yeter sayýsýnýn altýna düþmesi durumunda, olaðanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

(3) Okul yaptýrarak Bakanlýða baðýþta bulunan hayýrseverler, yaptýrdýðý okulun okul aile birliðinin tabii üyesidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organlarýnýn Oluþumu, Görev, Yetki ve Sorumluluklarý

Birlik organlarý

MADDE 8 - (1) Birlik organlarý þunlardýr:

a) Genel kurul.

b) Yönetim kurulu.

c) Denetleme kurulu.

Genel kurul

MADDE 9 - (1) Genel kurul, birliðin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yýl en geç Ekim ayýnýn sonuna kadar; yeni açýlan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açýldýðý tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanýr.

(2) Genel kurul, katýlan üyelerle toplanýr ve bunlarýn çoðunluðu ile karar alýr. Ancak toplantý yeter sayýsý, yönetim ve denetleme kurullarýnýn asýl ve yedek üye sayýsýnýn dört katýndan, öðrenci mevcudu yüzün altýnda olan okullarda ise yönetim ve denetleme kurullarýnýn asýl ve yedek üye sayýsýnýn iki katýndan az olamaz. Genel kurulun toplanamamasý durumunda, en geç otuz gün içinde çoðunluk aranmaksýzýn toplantý yapýlýr ve kararlar katýlanlarýn çoðunluðu ile alýnýr.

(3) Genel kurul toplantýlarýnýn yeri, zamaný ve gündemi en az on beþ gün önceden üyelere elden yazýlý olarak bildirilir, okul ilan panosu ile okulun internet sayfasýnda duyurulur.

(4) Genel kurul, gündem maddelerini sýrasý ile görüþür. Gündem maddelerine ekleme ve çýkarma yapýlarak deðiþtirilmesinde oy çokluðu aranýr.

(5) Okul öðrenci kurulu/okul öðrenci meclisi/onur kurulu baþkanlarý ile her sýnýf seviyesinden seçilen birer temsilci öðrenci, genel kurula gözlemci olarak katýlabilir.

(6) Olaðanüstü genel kurul; yönetim kurulu, okul müdürü ve 14 üncü maddenin beþinci fýkrasýnda yazýlý hâllerde denetleme kurulunun çaðrýsý veya birlik üyelerinin %10'unun yazýlý baþvurusu üzerine okul müdürünün çaðrýsý ile yapýlýr. Toplantý yeter sayýsý, yönetim ve denetleme kurullarýnýn asýl ve yedek üye sayýsýnýn dört katýndan; öðrenci mevcudu yüzün altýnda olan okullarda ise yönetim ve denetleme kurullarýnýn asýl ve yedek üye sayýsýnýn iki katýndan az olamaz. Olaðanüstü genel kurul toplantýsýnýn yeri, zamaný ve gündemi en az onbeþ gün önceden üyelere elden yazýlý olarak bildirilir, okul ilan panosu ile okulun internet sayfasýnda duyurulur. Gündeme baðlýlýk ilkesi geçerlidir. Kararlar katýlanlarýn çoðunluðu ile alýnýr.

Genel kurul toplantýsý

MADDE 10 - (1) Genel kurul toplantýsý aþaðýdaki þekilde yapýlýr:

a) Genel kurula katýlacak üyeler toplantý katýlým cetvelini imzalar.

b) Toplantýnýn açýlýþý birlik baþkaný tarafýndan yapýlýr.

c) Açýk oyla veli üyeler arasýndan bir divan baþkaný ve bir kâtip seçilir.

ç) Toplantý sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

d) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri asýl ve yedek olarak liste hâlinde oylanarak yapýlýr.

Genel kurulun görevleri

MADDE 11 - (1) Genel kurulun görevleri þunlardýr:

a) Yönetim kuruluna anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptýrarak Bakanlýða baðýþta bulunan hayýrseverler arasýndan beþ asýl, beþ yedek üyeyi açýk oylamayla seçmek.

b) Denetleme kuruluna öðretmenler kurulunca seçilen iki asýl, iki yedek öðretmen dýþýnda, veliler arasýndan bir asýl, bir yedek üyeyi açýk oylamayla seçmek.

c) Bir önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarýný görüþmek ve ibra etmek.

ç) Genel kurulda hesaplar ibra edilmediðinde diðer gündem maddelerinin görüþülmesine devam edilir. Divan, ibra edilmeyen muhasebe evraklarýný tutanak altýna alarak seçilen yeni yönetim ve denetleme kuruluna teslim eder. Bu durum, yeni yönetim kurulu ve okul yönetimi tarafýndan il/ilçe millî eðitim müdürlüðüne resmî yazýyla bildirilir.

d) Okul ve öðrencilerin ihtiyaçlarýný dikkate alarak yönetim kurulunca hazýrlanan tahmini bütçeyi görüþmek.

e) Ýhtiyaçlarýn giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirmek.

f) Okulun eðitim ve öðretimde kalite ve baþarýsýnýn yükseltilmesine iliþkin önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, sadece anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptýrarak Bakanlýða baðýþta bulunan hayýrseverler arasýndan seçilen beþ üyeden oluþur.

(2) Yönetim kurulunun görev süresi bir yýldýr.

(3) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde okulda toplanarak üyeleri arasýndan bir baþkan, bir baþkan yardýmcýsý, bir muhasip ve bir sekreter seçerek görev ve iþ bölümü yapar. Yönetim kurulu üyelerinden üyeliði sona erenlerin yerine yedeklerin çaðrýlmasýyla oluþan yeni yönetim kurulu bir hafta içinde toplanarak aralarýnda görev daðýlýmý yaparlar.

(4) Yönetim kurulu baþkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri ayný anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

(5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; kasten iþlenen bir suçtan dolayý bir yýl veya daha fazla süreyle hapis cezasýna ya da affa uðramýþ olsa bile devletin güvenliðine karþý suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar, millî savunmaya karþý suçlar, devlet sýrlarýna karþý suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat karýþtýrma, suçtan kaynaklanan mal varlýðý deðerlerini aklama veya kaçakçýlýk ve ayný Kanunun Cinsel Dokunulmazlýða Karþý Suçlar baþlýklý Ýkinci Kýsmýnýn Altýncý Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm olanlar yönetim kurulunda ve harcama komisyonlarýnda görev alamazlar. Görev almýþ olanlardan bu niteliði haiz olmadýklarý sonradan anlaþýlanlarýn bu görevleri sona erer.

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarý

MADDE 13 - (1) Yönetim kurulu birlik adýna görev yapar; genel kurulda alýnan kararlarý okul yönetimiyle iþ birliði yaparak bir plan dâhilinde yürütür.

(2) Eðitim ve öðretimin kalitesinin yükseltilmesine iliþkin önerilerde bulunmak, karþýlaþýlan güçlüklerin giderilmesine katký saðlamak üzere okul müdürlüðü ve velilerle iþ birliði yapar.

(3) Eðitim ve öðretim yýlý içinde en az dört üyenin katýlýmý ile ayda bir toplanýr ve karar yeter sayýsý üçtür. Toplantýlar gerektiðinde okulun eðitim ve öðretime açýk olmadýðý zamanlarda da yapýlabilir.

(4) Baþkan yardýmcýsý, baþkanýn bulunmadýðý zamanlarda baþkana vekâlet eder. Muhasip, birliðin gelir-gider iþlemlerini, sekreter de yazýþmalarýný yürütür. Birlik adýna yapýlan her türlü harcama ile iþ ve iþlemlere iliþkin yazýþmalar okul müdürü ile koordineli yapýlýr.

(5) Yönetim kurulu kararlarý, karar defterine el ile yazýlarak imzalanýr.

(6) Özürsüz olarak üst üste üç toplantýya katýlmayan yönetim kurulu üyesinin görevi sona erer. Bu þekilde görevi sona erenler ile öðrencisinin okuldan ayrýlmasý veya öðrenciliðin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliði sona eren velinin yerine yedek üyeler, aldýklarý oy sýrasýna göre asýl üye olarak göreve çaðýrýlýr.

(7) Ýhtiyaç hâlinde eðitim kampüsü yönetimine birliði temsilen baþkan veya yönetim kurulu üyelerinden biri görevlendirilir.

(8) Yönetim kurulu üye sayýsýnýn, yedeklerle birlikte karar yeter sayýsýnýn altýna düþmesi hâlinde, öncelikle baþkan veya okul müdürü tarafýndan bir ay içinde genel kurul olaðanüstü toplantýya çaðrýlýr. Olaðanüstü genel kurul tarafýndan seçilen yönetim kurulu, olaðan genel kurul toplantýsýna kadar görevine devam eder. Yönetim kurulu, yaptýðý iþ ve iþlemlerden dolayý genel kurula karþý sorumludur.

(9) Yönetim kurulu, birlik tahmini bütçesini hazýrlar ve genel kurulda görüþülen bütçeyi okul ilan panosu ve internet sayfasýnda duyurur.

(10) Ýlgili mevzuatýna göre tutulan gelir gider kayýtlarý, eðitim öðretim yýlýnda her dönem en az birer defa velilerin görebileceði þekilde okulun ilan panosunda ve internet sayfasýnda duyurulur.

Denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarý

MADDE 14 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen bir veli ve öðretmenler kurulunca seçilen iki öðretmen olmak üzere üç asýl ve üç yedek üyeden oluþur. Asýl üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanýr ve üyeler arasýndan bir baþkan seçerek görev ve iþ bölümü yapar.

(2) Denetleme kurulunun görev süresi bir yýldýr.

(3) Denetleme kurulu baþkaný en fazla üç defa seçilebilir.

(4) Denetleme kurulu, yýlda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler, ara raporlarýný bilgi ve gereði için yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulunun faaliyet dönemine iliþkin nihai raporunu ise genel kurula sunar.

(5) Denetleme kurulu, yaptýðý denetimler sonucu, yönetim kurulunun 6 ncý maddede sayýlan birliðin görev ve yetkilerine aykýrý faaliyetlerini tespit etmesi hâlinde genel kurulu olaðanüstü toplantýya çaðýrýr.

(6) Birliðin denetleme kurulu üyesi olan öðretmenlerin baþka kurumda dört aydan fazla süreli görevlendirilmelerinde yerlerine yedekleri çaðýrýlýr.

(7) 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; kasten iþlenen bir suçtan dolayý bir yýl veya daha fazla süreyle hapis cezasýna ya da affa uðramýþ olsa bile devletin güvenliðine karþý suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar, millî savunmaya karþý suçlar, devlet sýrlarýna karþý suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat karýþtýrma, suçtan kaynaklanan mal varlýðý deðerlerini aklama veya kaçakçýlýk ve ayný Kanunun Cinsel Dokunulmazlýða Karþý Suçlar baþlýklý Ýkinci Kýsmýnýn Altýncý Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm olanlar denetleme kurulunda görev alamazlar. Görev almýþ olanlardan bu niteliði haiz olmadýklarý sonradan anlaþýlanlarýn bu görevleri sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Gelirleri, Muhammen Bedel Tespiti, Kiralama, Gelirlerin Daðýlýmý,

Harcanmasý, Tutulacak Defter, Dosya ve Belgeler

Birlik gelirleri

MADDE 15 - (1) Resmi okullarda Birliðin gelirleri;

a) Ayni, nakdî, þartlý/þartsýz baðýþ ve yardýmlardan,

b) Okullarýn bünyesindeki kantin ve benzeri yerlerin iþlettirilmesi, gerektiðinde iþletilmesinden elde edilen gelirlerinden,

c) Kamu kurum ve kuruluþlarý, özel hukuk tüzel kiþilikleri ve gerçek kiþilerin, örgün ve yaygýn eðitim kurumlarý bünyesinde eðitim ve öðretimin yapýldýðý saatler dýþýnda gerçekleþtirecekleri sosyal, kültürel, sportif, kurs, proje, sýnav, toplantý, kampanya ve benzeri gelir getirici etkinliklerinden saðlanan gelirlerden,

ç) Diðer gelirlerden,oluþur.

(2) Birlikler, velileri hiçbir surette baðýþ yapmaya zorlayamaz, okul kayýt döneminde baðýþ ve yardým toplayamaz. Ayrýca Bakanlýk tarafýndan yürütülen proje ve yapýlan protokoller kapsamýnda okul ve kurumlarda yapýlacak faaliyetlerden ücret talep edilemez.

Gelirlerin kabulü

MADDE 16 - (1) Gelirler birlik adýna bankalarda açýlacak hesapta toplanýr.

(2) Birlik tarafýndan nakde çevrilebilecek ayni yardýmlar nakde çevrildikten sonra baðýþlar hesabýna yatýrýlýr. Nakde çevrilemeyen ayni yardýmlar ise belge karþýlýðýnda okul müdürlüðüne teslim edilir.

(3) Nakdi baðýþlarýn öncelikle birliðin banka hesabýna yatýrýlmasý saðlanýr, mümkün olmadýðý durumlarda gelir makbuzu karþýlýðýnda kabul edilir. Belge karþýlýðý elden alýnan baðýþlar en geç beþ iþ günü içinde birliðin banka hesabýna yatýrýlýr.

(4) Þartlý baðýþlar amacý dýþýnda kullanýlamaz.

(5) Yönetim kurulunca bastýrýlan ve hazýr alýnan basýlý gelir gider makbuzlarý; müteselsil seri, cilt ve sýra numarasý taþýyan, kendinden karbonlu elli asýl ve elli koçan yapraðýndan meydana gelen ciltli makbuzlardýr. Bunlar kurum mührüyle mühürlendikten sonra yönetim kurulu karar defterine koçan seri numaralarý yazýlarak kayýt altýna alýnýr.

(6) Elektronik sistemler ve yazý makineleri aracýlýðýyla yazdýrýlacak form veya sürekli form þeklinde kullanýlacak belgelerin ilgili mevzuatýnda belirtilen bilgileri içermesi ve kurum mührüyle mühürlenmesi zorunludur.

(7) Kullanýlacak belgelerin sayýsý ve türü yönetim kurulunca tespit edilir, bastýrýlýr, karar defterinde kayýt altýna alýnýr ve kurum mührüyle mühürlenerek kullanýlýr. Bu evraklar 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Devlet Arþiv Hizmetleri Hakkýnda Yönetmelikte öngörülen süreler kadar muhafaza edilir.

Gelirlerin daðýlýmý

MADDE 17 - (1) Resmî okullarda kantin ve benzeri yerlerin;

a) Birliklerce kiraya verilmesi hâlinde,

1) Elde edilecek gayri safi gelirin %3'ü, üçer aylýk dönemler hâlinde, takip eden ayýn yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak kiracý tarafýndan defterdarlýk/mal müdürlüðü hesabýna,

2) Elde edilecek gayri safi gelirden Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli düþüldükten sonra kalan net tutarýn % 80'i birliðin, % 10'u ilçe millî eðitim müdürlüðünün, % 10'u ise il millî eðitim müdürlüðünün banka hesabýna aktarýlýr. Büyükþehir statüsünde olmayan il merkezlerindeki birliklerde ise gelirin % 20'si il millî eðitim müdürlüðünün banka hesabýna,yatýrýlýr.

b) Birliklerce iþletilmesi hâlinde,

1) Ýþletilen yerin gayri safi hâsýlatýnýn %1'i birlikçe, üçer aylýk dönemler hâlinde, takip eden ayýn yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak defterdarlýk/mal müdürlüðü hesabýna ödenir.

2) Arz bedelinin hesaplanmasýnda gayri safi hâsýlat esas alýnmýþ ise Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli, zorunlu iþletme giderleri ve kanuni giderler düþüldükten sonra kalan net tutarýn % 80'i birliðin, % 10'u ilçe millî eðitim müdürlüðünün, % 10'u ise il millî eðitim müdürlüðünün banka hesaplarýna aktarýlýr. Büyükþehir statüsünde olmayan il merkezlerindeki birliklerde ise gelirin % 20'si il millî eðitim müdürlüðünün banka hesabýna yatýrýlýr.

3) Ýl/ilçe millî eðitim müdürlükleri hesaplarýna yatýrýlan paralar, il/ilçe millî eðitim müdürünün veya görevlendireceði ilgili müdür yardýmcýsý/þube müdürü baþkanlýðýnda iki okul müdürü ve iki birlik baþkanýndan, mülki amirin onayý ile oluþturulan komisyonca öncelikle imkânlarý kýsýtlý olan okullarýn ve öðrencilerin eðitim ve öðretimle ilgili ihtiyaçlarýnda kullanýlmak üzere ilgili birliðin hesabýna aktarýlýr.

4) Kira süresinin sona ermesi veya sözleþmenin feshinden sonra taþýnmazýn tahliye edilmemesi durumunda, tahsil edilen cezanýn, sözleþmenin feshi hâlinde tahsil edilen cari yýl/ay kira bedeli tutarýndaki tazminatýn ve kýsa süreli kullaným bedellerinin %3'ü Hazineye arz bedeli olarak ödendikten sonra kalan tutar birinci fýkraya göre daðýtýlýr.

5) Arz bedelinin ödenmesinin takibinden okul müdürü ve birlik yönetim kurulu baþkaný sorumludur.

6) Süresinde ödenmeyen arz bedelleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 51 inci maddesi gereðince belirlenen gecikme zammý ile birlikte tahsil edilir.

Gelirlerin harcanmasý

MADDE 18 - (1) Birlik gelirlerinin; okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eðitim ve öðretim giderleri ile maddi imkânlardan yoksun öðrencilerin zorunlu ihtiyaçlarýna harcanmasý esastýr. Tüm harcamalar, birlik yönetim kurulunun kararý ile yapýlýr. Okul için gerekli ihtiyaç ve harcamalar için okul yönetiminden yazýlý talep alýnýr. Mal ve hizmet alýmlarý birlik yönetim kurulu üyeleri veya uzmanlýk gerektiren iþlerde okul aile birliði üyelerinden oluþan en az üç kiþilik bir komisyon marifetiyle yapýlýr.

(2) Birliðin banka hesabýndaki paralar, birlik baþkaný ve muhasip üyenin müþterek imzasýyla çekilir. Birlik baþkanýnýn bulunmadýðý durumlarda baþkan yardýmcýsý yetkilidir.

(3) Alýnan taþýnýrlar/demirbaþlar/tüketim malzemeleri 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýyla yürürlüðe konulan Taþýnýr Mal Yönetmeliði hükümlerine göre okul adýna kaydedilerek taþýnýr iþlem fiþinin bir örneði harcama belgesine eklenir.

(4) Birliðin gelirlerinin elde edilmesinde ve harcanmasýnda görevli ve yetkili olanlar; kaynaklarýn okul ihtiyaçlarýna yönelik etkili, verimli ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanýlmasýndan sorumludurlar.

(5) Birlik baþkaný elde edilen gelirler, alýnan baðýþlar ve yönetim kurulu kararlarýyla yapýlan harcamalara iliþkin bilgileri okul müdürüne her ayýn sonunda yazýlý olarak bildirir.

Muhammen bedel tespit komisyonu ve bedel tespiti

MADDE 19 - (1) Muhammen bedel tespit komisyonu, valilik/kaymakamlýkça görevlendirilecek il/ilçe millî eðitim müdür yardýmcýsý/þube müdürü baþkanlýðýnda okul müdürü/müdür yardýmcýsý, birlik baþkaný, defterdarlýk/mal müdürlüðü temsilcisi, gerekli görülmesi halinde ilgili özel idare müdürlüðü temsilcisi ile il ve ilçelerde ilgili meslek odasýnýn temsilcisinin katýlýmýyla oluþur.

(2) Kantin ve benzeri yerlerin muhammen bedelinin tespitinde; öðrenci sayýsý, okulun bulunduðu bölgenin geliþmiþlik düzeyi, kiralanacak yerin fiziki özellikleri ve benzeri kriterler de dikkate alýnýr.

(3) Ýlan edilen ilgili eðitim ve öðretim yýlý takvimindeki yaz tatili ile yarýyýl tatili hariç olmak üzere aylýk kira bedelinin belirlenmesinde; okullarýn eðitim ve öðretime açýk olduðu günler dikkate alýnýr. Ancak, tam yýl iþletilebilecek kantin ve benzeri yerler için oniki ay üzerinden bedel tespit edilir.

(4) Söz konusu yerlerin kýsa süreli kullandýrýlmasý hâlinde kullaným bedelleri, kullaným amacý da dikkate alýnarak saatlik, günlük veya haftalýk olarak muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenir.

Kiralama usulü ve iþlemleri

MADDE 20 - (1) Birlik; kantin ve benzeri yerleri öncelikle iþletmecilere kiralama usulü ile iþlettirir veya iþletmecinin bulunmadýðý durumlarda iþletir. Kantin ve benzeri yerlerin kiraya verilmesinde, eðitim ve öðretimin aksatýlmamasý esastýr.

(2) Söz konusu yerlerin birlik tarafýndan kiraya verilmesi 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (g) bendine göre pazarlýk usulü ile yapýlýr.

(3) Kiralama iþlemleri, valilik/kaymakamlýkça görevlendirilecek il/ilçe millî eðitim müdür yardýmcýsý/þube müdürü baþkanlýðýnda ilgili birlik baþkaný, defterdarlýk/mal müdürlüðü temsilcisi, gerektiðinde il/ilçe özel idare müdürlüðü temsilcisinin katýlýmýyla oluþan ihale komisyonunca yapýlýr.

(4) Kantin kiralama ihalelerinde katýlýmcýlardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanýnda alýnmýþ ustalýk belgesi sahibi olma þartý aranýr. Ancak, katýlýmcýlarýn hiçbirisinde ustalýk belgesi bulunmamasý durumunda iþyeri açma belgesi, kalfalýk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma þartý aranýr.

(5) Kantin kiralama ihalelerine katýlacak kiþiler; ilgili esnaf odasýndan adýna kayýtlý okul kantin iþletmesi olmadýðýna ve ihalelerden yasaklama kararý bulunmadýðýna dair aldýðý belgeyi ibraz eder.

(6) Kantinlerde, alanlarýnda ustalýk belgesi, iþyeri açma belgesi, kalfalýk belgesi, mesleki ve teknik eðitim diplomasý ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip ve eðitim ve öðretim ortamýna ve öðrenci psikolojisine uyum saðlayabilecek kiþiler istihdam edilir. Ýstihdam edilen kiþilerden ilgili mevzuatýnda belirtilen sürelerde portör muayenesi, adli sicil ve arþiv kaydý ve benzeri evraklar istenir.

(7) Her yýl kantin iþletmecisi faaliyet belgesi ile iþletmecinin yanýnda çalýþanlarýn adli sicil ve arþiv kayýtlarý yenilenir ve birlik yönetimine teslim edilir.

(8) Ýhale komisyonu baþkaný ve üyeleri ile birliðin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayýn hýsýmlarý ihaleye katýlamaz.

(9) Kira sözleþme süresi tamamlanmadan iþletmecinin tek taraflý olarak sözleþmeyi feshetmesi veya iþletmecinin sözleþme hükümlerine uymamasý veya fesih nedenlerinden birinin gerçekleþmesi sebebiyle birlikçe feshedilmesi ya da taraflarýn mutabakatý ile sözleþmenin feshedilmesi hâlinde yeniden ihale yapýlýr.

(10) Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliðinin 7 nci maddesi çerçevesinde; okul servis araçlarýnýn kiralanmasý her yýl okul-aile birliði yönetim kurulu baþkanýnýn baþkanlýðýnda, okul-aile birliði yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci, okul-aile birliði yönetim kurulunca çocuðu servisle taþýnan veliler arasýndan tespit edilecek dört veli, varsa okul eðitim vakfý yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katýlýmlarýyla oluþturulacak komisyon tarafýndan yapýlýr.

(11) 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; kasten iþlenen bir suçtan dolayý bir yýl veya daha fazla süreyle hapis cezasýna ya da affa uðramýþ olsa bile devletin güvenliðine karþý suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar, millî savunmaya karþý suçlar, devlet sýrlarýna karþý suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat karýþtýrma, suçtan kaynaklanan mal varlýðý deðerlerini aklama veya kaçakçýlýk ve ayný Kanunun Cinsel Dokunulmazlýða Karþý Suçlar baþlýklý Ýkinci Kýsmýnýn Altýncý Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katýlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

Sözleþme ve taraflarýn yükümlülükleri

MADDE 21 - (1) Kiraya verilecek yerler için EK-2'de yer alan Kira Sözleþmesi Örneðine uygun olarak sözleþme düzenlenir.

(2) Okul yönetimi, kira sözleþmesinin taraflarca imzalandýðý tarihten itibaren onbeþ gün içinde, kiralanan yeri kiracýya teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüðün yerine getirilmemesi hâlinde kiracý, sürenin bitiminden itibaren onbeþ gün içinde on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek þartýyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Kiracý, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptýðý masraflarý istemeye hak kazanýr.

(3) Kiralama iþleminde ilk yýl kira bedeli ihale bedelidir. Ýkinci ve izleyen yýllar kira bedelleri Türkiye Ýstatistik Kurumunca (TÜÝK) yayýmlanan Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE-bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde deðiþim) oranýnda artýrýlýr. Ancak kira bedelinin tespitine iliþkin önemli ölçüde farklýlaþma (öðrenci mevcudunda en az %25 oranýnda azalýþ veya artýþ, kiracýnýn cirosunu önemli derecede etkileyecek Bakanlýk tarafýndan getirilen kýsýtlayýcý düzenlemeler) olmasý halinde, muhammen bedel yeniden tespit edilerek mevcut kiracýya ayný usulle ihale edilerek yeni sözleþme düzenlenir.

(4) Birlik ile kiracý arasýnda düzenlenecek kira sözleþmelerinin bir örneði, okul müdürlüðünce okulun bulunduðu yerdeki defterdarlýk veya mal müdürlüðüne gönderilir.

(5) Ýþletme hakký verilen yerler, kiralama amacý dýþýnda kullanýlamaz.

(6) Okul servis araçlarýnýn kiralanmasýnda yapýlacak sözleþmelerde okul aile birliði yetkilidir.

Sözleþmenin feshi, iptali ve kiralanan yerlerin tahliyesi

MADDE 22 - (1) Sözleþme süresi içinde;

a) 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; kasten iþlenen bir suçtan dolayý bir yýl veya daha fazla süreyle hapis cezasýna ya da affa uðramýþ olsa bile devletin güvenliðine karþý suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar, millî savunmaya karþý suçlar, devlet sýrlarýna karþý suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat karýþtýrma, suçtan kaynaklanan mal varlýðý deðerlerini aklama veya kaçakçýlýk ve ayný Kanunun Cinsel Dokunulmazlýða Karþý Suçlar baþlýklý Ýkinci Kýsým Altýncý Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olmasý,

b) Saðlýða zararlý gýdalarýn bulundurulmasý veya satýlmasýnýn yetkili mercilerce tespiti,

c) Kiracýnýn veya çalýþanlarýn genel ahlaka ve adaba aykýrý davranýþlarda bulunduðunun inceleme-soruþturma sonucu tespiti,

ç) Kiracýnýn veya çalýþanlarýn genel ahlaka ve adaba aykýrý görsel ve yazýlý yayýnlar bulundurmasý,

d) Kiracýnýn veya çalýþanlarýn eðitim ve öðretim ortamýný olumsuz etkileyen davranýþlarýnýn inceleme-soruþturma sonucu tespiti,

hâlinde sözleþme feshedilir.

(2) Kira süresinin sona ermesi veya sözleþmenin feshedilmesi hâlinde kiralanan yer tahliye edilmediði takdirde 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 75 inci maddesi uyarýnca tahliye edilir.

(3) Kiralama sözleþme süresi tamamlanmadan iþletmecinin tek taraflý olarak sözleþmeyi feshetmesi veya iþletmecinin sözleþme hükümlerine uymamasý veya fesih nedenlerinden birinin gerçekleþmesi sebebiyle birlikçe feshedilmesi ya da taraflarýn mutabakatý ile sözleþmenin feshedilmesi hâlinde yeniden ihale yapýlýr.

(4) Kira süresinin sona ermesi veya sözleþmenin feshi hâlinde taþýnmaz tahliye edilmezse, EK-2'de yer alan Kira Sözleþmesi Örneðinde öngörülen ceza tahsil edilir. Kiracýnýn fesih talebinde bulunmasý, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurmasý, kiralanan yeri amacý dýþýnda kullanmasý, taahhüdünü sözleþme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatlarýn her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleþmesi, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksýzýn birlik tarafýndan feshedilerek kesin teminatý gelir kaydedilir ve cari yýl/ay kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleþmenin feshedildiði tarihten sonraki döneme iliþkin varsa alýnan kira bedeli öncelikle kiracýdan alýnacak tazminata mahsup edilir.

(5) 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranýþlarda bulunduklarý anlaþýlan kiracýlar hakkýnda ayný Kanunun 84 üncü maddesi uyarýnca yapýlan ihalelerden bir yýl yasaklama kararý verilir ve yasaklanan kiþiler yasaklama süresi içinde yapýlacak ihalelere katýlamazlar.

Tutulacak defter, dosya ve belgeler

MADDE 23 - (1) Yönetim kurulu aþaðýda belirtilen defter, dosya ve belgelerin tutulmasý, muhafazasý ve düzenlenmesinden sorumludur.

a) Genel kurul tutanak dosyasý,

b) Yönetim kurulu karar defteri,

c) Gelen-giden evrak defteri,

ç) Gelir-gider defteri,

d) Harcama belgelerinin yer aldýðý dosya,

e) Gelir/gider makbuzu, alýndý belgesi/harcama belgesi,

f) Ýhtiyaç duyulan diðer dosya ve kayýtlar.

(2) Yönetim kurulunca, yönetim kurulu karar defterinin noterce tasdik edilmesi zorunlu olup diðer defter ve belgeler ise birliðin baðlý bulunduðu il/ilçe millî eðitim müdürlüðünce tasdik edilir.

(3) Kantin ve benzeri yerlerin birliklerce iþletilmesi ve vergi mükellefiyeti doðmasý hâlinde birlikler hakkýnda 4/1/1961 tarihli ve 213 sayýlý Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanýr.

(4) Kantin ve benzeri yerleri çalýþtýran iþletmeciler ile çalýþtýrdýklarý kiþilere iliþkin ilgili mevzuatýnda öngörülen portör muayenesi, adli sicil ve arþiv kaydý ve benzeri bilgilerin yer aldýðý belgeler birlikçe muhafaza edilir. Birlik, iþletmeciden her yýl iþletme faaliyet belgesi ister.

(5) Okul idaresi, okul-aile birliklerinin gelir ve gider kayýtlarý ile diðer mali iþlemlerini Bakanlýkça kurulan merkezî bilgi sistemine (TEFBÝS) kaydeder.

(6) Tutulan defter, dosya, biten koçanlar ile diðer gerekli belgeler Devlet Arþiv Hizmetleri Hakkýnda Yönetmelikte öngörülen süreler kadar okulda muhafaza edilir.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Çeþitli ve Son Hükümler

Muaflýk ve istisna

MADDE 24 - (1) Okul-aile birlikleri, 6 ncý madde kapsamýnda yapacaklarý iþlemler ve düzenlenen kâðýtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf olup, okul-aile birliklerine ve okul-aile birlikleri tarafýndan yapýlan baðýþ ve yardýmlar veraset ve intikal vergisinden muaftýr.

Birliklerin yapamayacaðý iþler

MADDE 25 - (1) Birlikler, Bakanlýk mevzuatýna aykýrý çalýþmalar ile siyasi faaliyet ve kiþilere çýkar saðlayýcý iþ ve iþlemler yapamaz. Birlik yönetim ve denetleme kurulu üyelerine huzur hakký ve benzeri adlar altýnda herhangi bir ödeme yapýlamaz. Okullardaki defile, sergi ve kermesler, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarý Sosyal Etkinlikler Yönetmeliðine aykýrý yapýlamaz.

Denetim

MADDE 26 - (1) Birlikler, en az yýlda bir defa olmak üzere Bakanlýk/valilik veya il/ilçe millî eðitim müdürlükleri denetim elemanlarý tarafýndan millî eðitim mevzuatý ve diðer ilgili mevzuat hükümlerine göre denetlenir. Ayrýca il veya ilçelerdeki birlikler ile birliklerin gelirlerinden il ve ilçe milli eðitim müdürlüklerine ayrýlan paylar her yýl Bakanlýðýn belirleyeceði usul ve esaslara göre mali açýdan denetlenir.

(2) Okulda bulunan kantin ve benzeri yerler; saðlýk, hijyen ve gýda kodeksi yönünden ilgili meslek odasý, saðlýk il müdürlükleri ile gýda, tarým ve hayvancýlýk il müdürlüklerince de denetlenebilir.

Okul müdürünün sorumluluðu

MADDE 27 - (1) Okul müdürü genel kurulun zamanýnda ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapýlmasýný saðlar.

(2) Birliðin yaptýðý iþ ve iþlemlerin ilgili mevzuata uygunluðunu denetler.

(3) Birliðin iþ ve iþlemleri ile yapýlan harcamalarda usulsüzlük veya uygunsuzluk görmesi halinde önce birlik baþkanýný yazýlý olarak uyararak usulsüzlüðün ve uygunsuzluðun düzeltilmesini saðlar. Bu durumun devam etmesi halinde il/ilçe milli eðitim müdürlüðüne durumu bildirerek denetlenmesini talep eder.

Anlaþmazlýklarýn çözümü ve takibi

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmeliðin uygulanmasý sýrasýnda ortaya çýkabilecek problemler öncelikle mülki idare amirlerince deðerlendirilir, çözüme kavuþturulamayan hususlarda Bakanlýðýn görüþü alýnýr.

(2) Sözleþme ile getirilen yükümlülüklerin takibi birlik yönetim kurulu ve okul yönetimi tarafýndan yapýlýr.

(3) Sözleþmenin uygulanmasý sýrasýnda ortaya çýkabilecek hukuki ihtilaflarýn çözümü için kanuni yollara baþvurulmak üzere okul yönetimince ilgili mülki idare amirine durum bildirilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayýlý Millî Eðitim Temel Kanunu, Borçlar Kanunu, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanýr.

Yürürlükten kaldýrýlan yönetmelik

MADDE 30 - (1) 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Millî Eðitim Bakanlýðý Okul-Aile Birliði Yönetmeliði yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

Mevcut Sözleþme

GEÇÝCÝ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik yürürlüðe girmeden önce salon, açýk alan ve otopark olarak kiraya verilen yerlerin sözleþmeleri, sözleþme bitim tarihinden sonra yenilenmez.

Kiralama

GEÇÝCÝ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten önce sözleþmesi sona eren veya devam eden ve sözleþme bitim tarihi itibarýyla sözleþmeden doðan yükümlülüklerini yerine getiren kantin, yemekhane, kafeterya ve benzeri yerleri iþleten kiracýlarýn talep etmeleri halinde mevcut kiracýlara bu yerler pazarlýk usulü ile kiralanýr.

Yürürlük

MADDE 31 - (1) (Deðiþik 20.11.2012/28473 RG) Millî Eðitim Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðýnca müþtereken hazýrlanan bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

Yürütme

MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eðitim Bakaný yürütür

7.KISIM
ÖZEL EÐÝTÝMDEKÝ AKSAKLIKLARMÜTALA
Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði; YERLEÞTÝRME
MADDE 12 – (1)(Cümle eklenmiþtir: 14.3.2009/27169 RG)Özel eðitim hizmetleri kurulu, özel eðitim deðerlendirme kurul raporu doðrultusunda özel eðitime ihtiyacý olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleþtirir. Bu kurul, Özel Eðitim Deðerlendirme Kurulunun yönlendirme raporu ve velinin isteði doðrultusunda özel okullarda öðrenimlerini sürdüren öðrencinin, bulunduðu okulda kaynaþtýrma yoluyla eðitime devam etmesi için de karar alabilir.” Özürlüle ile ilgili derecelendirmeler sýnýflandýrmalar, tanýmlar,Ýþlevsellik,Fonksiyon kaybý ve saðlýðýn Uluslar arasý sýnýflandýrýlmasý ( ICF )’ na göre

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 50 – 69
Orta düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 35 – 49
Aðýr düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 20 – 34
Çok aðýr düzeyde zihinsel yetersizliði olan bireylerin 0 – 19
Zeka bölümüne sahip olmasý gerekmektedir.

ZEKANIN GURUPLANDIRILMASI :
1) Hafif düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði : Bu gurup kaynaþtýrma eðitimine dahil edilen guruptur
2) Orta düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði : Bu gurup özel eðitim sýnýflarýna yönlendirilir.
3) Aðýr düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði : Bu gurup Eðitim uygulama okullarýna yönlendirilir.
Bakanlýðýmýzýn bu konumdaki bireylere eðitimlerini bu þekilde tamamlamalarý için yerleþtirme yönetmelik bazýnda.
Türkiye’ de kaynaþtýrma uygulamalarý 1983 yýlýnda yürürlüðe giren Özel Eðitim Muhtaç Çocuklar Kanunu’yla baþlamýþtýr, Türkiye de ilk kez Milli Eðitim Bakanlýðý 1960 lý yýllarda ilk okul bünyesi içinde eðitebilir çocuklar için Eðitebilir sýnýflar açmýþtýr. 1985 yýlýnda 517 özel sýnýf 685 eðitebilir çocuðun eðitim göreceði kapasiteye ulaþmýþtýr. o tarihten bu yana artan sayýda özel eðitime tabi öðrenciler genel olarak okullarda akranlarýyla birlikte eðitim almýþtýr.Milli Eðitim Bakanlýðýnýn öncelikli hedefleri arasýnda yer alan kaynaþtýrma eðitiminin yaygýnlaþmasýna yönelik yakýn dönemlerde atýlan önemli bir adým, Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yöneticiler, öðrenciler ve ailelere yönelik kýlavuz hazýrlamasýdýr.Bu geliþmelere raðmen Türkiye’de kaynaþtýrma uygulamalarýnýn yeterli ve etkili bir biçimde yürütüldüðünü söylemek olasý deðildir
AKEDEMÝK YETERLÝLÝK :
Öðrencinin bulunduðu sýnýfýn ders müfredatýnýn tamamýný kapsar Kaynaþtýrma öðrencilerine Özel Eðitim Yönetmeliðini Müfredatý uygulanýr.Þöyle’ ki: Bu müfredatýn tümü alýnmaz bireysel eðitim planý öðrencinin alabileceði bilgileri içermelidir. Öðrencinin Performans ‘ sýna göre BEP Plan ‘ý hazýrlanýr ve uygulanýr.Bu Program uygulamada üs tarafta serbest alt tarafta sýnýrlandýrýlmýþtýr. Önemli olan öðrencinin öðrenebildiði kadar öðrenmesidir Hazýrlanan programda öðrenci baþarýlý ise 24 üncü maddeye riayet edilir Ayrýca öðrenciye destek odasýnda öðrenemediði konularda öðretmenleri tarafýndan bireysel eðitim verilerek programýn devamý saðlanýr.Öðrenci uygulanan programlarda baþarýsýz ise 74’ üncü maddenin c bendi uygulanýr ( konu baþlýklarý ) Ö.E.H Yönetmeliðinin 4 maddenin (I) bendi Kaynaþtýrma uygulamalarý yoluyla eðitimlerine devam eden öðrenciler ile üstün yetenekli öðrencilere ihtiyaç duyduklarý alanlarda destek eðitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiþ ortamý. (Ayný yönetmeliðin 28 maddesindeki destek eðitimi odasýna atýf yapmaktadýr.
AÇIKLAMA: Öðrenme güçlüðü ve zihinsel yetersizliði olan öðrenciler için 24.'üncü madenin a,ç,d,ð bendi uygulanýr. Eðer-öðrenci bu programda baþarýsýz ise 74. 'üncü maddenin c bendi uygulanýr. “öðrencinin algýlayacaðý ve öðreneceði þekilde eðitim verilmesi.” Yani öðrencinin performansýna göre
Tam Zamanlý Kaynaþtýrma: Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencinin kaydý normal sýnýftadýr; öðrenci tam gün boyunca normal sýnýfta eðitim almaktadýr.
Yarý Zamanlý Kaynaþtýrma: Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencinin kaydý özel sýnýftadýr; özel eðitim sýnýfý öðrencisi baþarýlý olabileceði derslerde kaynaþtýrma sýnýfýnda eðitim almaktadýr.
Tersine Kaynaþtýrma: Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doðrultusunda özellikle okul öncesi eðitimde, çevrelerindeki kaynaþtýrma uygulamasý yapan özel eðitim okullarýnda açýlacak sýnýflara kayýt yaptýrabilirler.
AÇIKLAMA :Uzun hedefler bir. Kýsa hedeflerin çeþitli olmasý yani her ders için ayrý BEP uygulanmasý öðrencinin baþarýlý olduðu derslerde akademik çýtanýn yükseltilmesi baþarýsýz olduðu derslerde akademik çýtanýn düþürülmesi Sonuç olarak öðrencinin öðreneceðini performansýna göre eðitim verilmesi BEP uygulanmasý. ( Öðrenciye yazýlý olmadan önce yeterli zaman tanýnarak dersine çalýþmasý için BEP ’i verilir.
Mevzuatta belirtilen ilkelerle öðrencinin baþarý durumu belirlenir ve özürlü gurubunda eðitim sýnavýna tabi tutulur. Akranlarý ile ayný ve ayný deðerlendirme ilke ve ölçütler uygulanmaz ortak sýnavlarla baþarý durumunun belirlenmesi de öðrencinin durumu göz önüne alýnarak deðerlendirilir. ( Mahkeme kararý )


Madde.28 :Destek eðitim odasý açýlmasý
1) Okul ve kurumlarda, yetersizliði olmayan akranlarýyla birlikte ayný sýnýfta eðitimlerine devam eden özel eðitime ihtiyacý olan öðrenciler ile üstün yetenekli öðrenciler için özel araç-gereçler ile eðitim materyalleri saðlanarak özel eðitim desteði verilmesi amacýyla destek eðitim odasý açýlýr.
AÇIKLAMA : Öðrencilere öðretmenlerinin BEP’ ini vermesinden hariç gerektiðinde öðrenciyi destek eðitim odasýna alarak çalýþtýrma zorunluluðu vardýr. ( Ö.E.H.Yönetmeliði ve Hukuk bazýnda )


KAYNAÞTIRMA ÖÐRENCÝLERÝNE ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ YÖNETMELÝÐÝNE GÖRE RESMÝ UYGULAMA BU

(Sýkýntý) Ö.E.H.Yönetmeliðine genellemede büyük ölçüde riayet edilmemesinden kaynaklanýyor.
Çünkü: Bakanlýðýmýzca Özel Eðitim Hizmetleri Genel Müdürlüðümüzün Ýlköðretim ve Liselerde zihinsel engelliler için özel eðitim sýnýfý BEP odalarýnýn açýlmasý yasal olarak mümkün olmasýna raðmen uygulamalarda yok denecek kadar azdýr. Hatta kaynaþtýrma eðitimi ayný paralelde olup ilk öðretimden itibaren ilgililerin görev ve sorumluluklarýndan kaçtýðý için bu sýkýntýlar yaþanmaktadýr. Liselerde kaynaþtýrma eðitiminde BEP hazýrlanmýþ olmasýna raðmen . Ödev, sýnav ve deðerlendirmede bu programa genellemede büyük ölçüde uyulmadýðý görülmektedir.
Bakanlýðýmýzca Özel Eðitim Hizmetleri Genel Müdürlüðümüzün talimatý doðrultusunda Liselerde kaynaþtýrma ve zihinsel engelliler için özel eðitim sýnýfý açýlmasý yasal olarak mümkün olmasýna raðmen, yüzdelik olarak kayýp çok büyük bir baþka ifade ile bu konumda olan evlatlarýmýz orta öðretimde bin bir zorlukla tahsilini devam ettirebilmektedirler.
Ýhmal Ýlköðretimden baþlýyor.
Gerekçe: 1) Ýlköðretim kurumlan yönetmenliðinin 47. maddesinde öðrenci baþarýsýnýn deðerlendirmesi baþlýðý altýnda “öðrenme yetersizliði nedeniyle kaynaþtýrma eðitimine alýnan öðrencilere baþarýsýzlýklarýndan dolayý sýnýf tekrarý yaptýrýlamaz.” Maalesef buda nasýl olsa öðrencinin sýnýfta kalma zorunluluðu yoktur düþüncesi ile öðretmenlerimizin bir kýsmý Ö.E.H.Yönetmeliðiniuygulamayarak yeterince çocuklarýmýza ihtimam göstermiyor. Temel noktada Ýþte bu kýyým ve kayýp da burada baþlýyor ve devam ediyor.
Türkiye çapýnda “ Esas meselenin ahkamý budur ve bu kýyým ilköðretimde baþlamaktadýr. Bu konumda evladý olan her kez ilköðretimden itibaren çocuðunun eðitimini sýký takibe alsýn.
Yukarýdaki izahatlarýn kýsa deðerlendirilmesini yaptýðýmýzda

Ýlk öðretimde ve Liselerde özel eðitim sýnýflarý ve destek eðitim odalarý yeterli açýlmadýðýndan dolayý kaynaþtýrma öðrencileri destek eðitim almalarý için Özel Eðitim Rehabilitasyon Merkezlerine yönlendirilmektedir.
BU MERKEZLER OKUL DEÐÝLDÝR.
Özür Guruplarý ve Destek Eðitim Programlarý :
MADDE 5 – ( 1 ) Bakanlýkça destek eðitim giderleri karþýlanacak özür guruplarý görme, iþitme,dil konuþma,spastik,zihinsel,ortopedik,veya ruhsal özürlü olmak üzere yedi guruptan oluþur.
- Görme özürlü bireylere Görme Engelli Bireyler Destek Eðitim Program
- Ýþitme özürlü bireylere, iþitme Engelli Bireyler Destek Eðitim Programý
- Dil ve konuþma özürlü bireylere Dil Konuþma Güçlüðü Destek Eðitim Programý
- Zihinsel özürlü bireylere ,Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eðitim Programý
- Ortopedik veya Spastik özürlü bireylere , Bedensel Engelli Bireyler Destek Eðitim Programý.
- Ruhsal özürlü bireylere, Yaygýn Geliþimsel Bozukluklar Destek Eðitim Programý
- Ruhsal özürlü bireylere, Özel Öðrenme Güçlüðü Destek Eðitim Programý

Genellemede gerek bireylerin arasýndaki yaþfarkýlýlýðý gerekse çeþitsel olarak hafif ve aðýr engelli guruplara mensup olan bireyler ayný çatý altýnda destek eðitimi almakta ve ayný servis aracý ile gidip gelmektedirler ” yani iç içedirler”

Zihinsel iþleyiþler diðerlerince doðrudan doðruya gözlemleyecek kiþiye özel düþünce, duygu ve güdüleri kapsar.Kiþiliðin etkileþimli bir yaklaþýmýna bakacak olursak farklý durumlar karþýsýndayansýttýðýmýz düþünce, his motivasyon ve davranýþlarýn bütününde“ genler kiþiliði belirlediði gibi “ çevrede kiþiliði belirler. Her ne kadar bu iki özelliði dengede tutmaya çalýþsak ise de günlük hayat içeresin de mutlaka birine daha yönelimli oluruz. Davranýþise de kiþinin dýþarýdaki diðer insanlarca da doðrudan doðruya gözetlenebilecek tüm eylemleriYürümesi, koþmasý, konuþmasý, yüz ifadeleridir.

Sorgulanmasý gereken sorular.
- Yukarýdaki verilerden hareket ettiðimizde karýþýk( Hafif- Aðýr )destek eðitimlerini gören bireyler çevresel etkileþimden doðan psikolojisi hangi seviyede olur. ?
- Bu atmosferde destek eðitimlerini gören Bireylerin derslerindeki baþarý grafiðini aþaðýmý yoksa yukarý seviye mi çeker ?
- Ýlk öðretimde ve Liselerde özel eðitim sýnýflarý ve destek eðitim odalarý yeterli açýlmýþ olsa bu konumdaki evlatlarýmýz na sebebiyetten doðan kendi iradesi dýþýnda çevresel etkileþimden doðan psikolojik ve ruhsal baskýya maruz kalmazmý ?
- Ýlköðretim üçüncü sýnýftan sonra öðrencilerin branþ dersleri baþlamaktadýr bu kurumlarýn müfredatýnda akademik olarak kaynaþtýrma öðrencilerine destek eðitimde yeterliliði ne kadar olabilir ?

Konuya baþka açýdan da baktýðýmýzda maalesef genellemede hatýrý sayýlýr öðretmenimiz, bu konumda olan evlatlarýmýzla uðraþmak istemediði gibi yine genellemede Eðitim Öðretim Özel Eðitimi sýrtýnda kambur olarak görmektedir. Buda Rehberlik Araþtýrma Merkezlerinin ( RAM’ nýn ) okullarýmýz üzerindeki etkisini azaltmaktadýr.

- Rehber öðretmenlerimizin ilk sicil amiri çalýþtýklarý okulun müdürleri olduðu için genellemede baskýya maruz kaldýklarý bilinmektedir.
- Maalesef normal öðrenimini gören bazý bireylerin velileri bazý öðretmenlerimiz in telkinlerine uyarak kaynaþtýrma öðrencisi velilerine sizin çocuðunuzun yüzünden öðretmenlerimiz bizim çocuðumuza daha fazla zaman ayýramýyor diyerek baský yaptýðý da bilinmektedir
- Yine bazý öðretmenlerimiz velilere sizin çocuklarýnýz yüzünden öbür çocuklara haksýzlýk yapýlmýyor mu diye tepki gösterildiðide bilinmektedir.
- Çok rahat bir þekilde eðitimini alacak olan hafif düzeyde zihinsel geriliði olan evlatlarýmýz Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði kapsamýnda eðitim uygulanmadýðýn dan doðan sebebiyetlerden dolayý heba olmakta ve kýyým ilk öðretimde baþlamaktadýr.
- Bu olumsuzluklardan kurtulmanýn hukuki zemini ise Yeni düzenlemeler ile Özel Eðitim Öðretimin Eðitim Öðretimden tamamen ayrýlarak hukuki zemininde baðýmsýz olarak hareket etmesi Özel Eðitimin daha ileri seviyelerde verimli olacaðý kanaati taþýnmaktadýr.
ÖZEL EÐÝTÝM SINIFI NASIL AÇILI

Özel eðitime ihtiyacý olanve ayrý bir sýnýfta eðitim almalarý uygun bulunan bireylerin, yetersizliði olmayan akranlarý ile bir arada eðitim görmeleri amacýyla her türlü kademedeki resmi ve özel okul ve kurumlarýnda özel eðitim hizmetleri kurulunun önerisi doðrultusunda milli eðitim müdürlükleri tarafýndan özel eðitim sýnýflarý açýlabilir. ( Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði Madde - 25)
Özel eðitim Hizmetleri Kurulunun Görevleri
Destek eðitim odasý ve özel eðitim sýnýflarý açýlmasý için milli eðitim müdürlüklerine teklifte bulunmak ( Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliði Madde 16-d
Özel Eðitim Sýnýfý Açýlmasý Ýle Ýlgili Süreç
a)bilgisi dahilinde ) Ram’ LAR il/ Ýlçe Özel Eðitim Hizmetleri Kurulu; ihtiyaç olmasý halinde Milli Eðitim Müdürlüklerine resmi yazýyla talepte bulunur.
b)Ýl / Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü resmi yazýyý,konuyu görüþmesi ve karara baðlamasý amacýyla Ýl / Ýlçe Özel Eðitim Okullarýmýzda özel eðitim sýnýfý açýlmasý amacýyla okul idareleri ( RAM’ ýn Hizmetleri Kuruluna havale eder.
c)Ýl / Ýlçe Özel Eðitim Hizmetleri Kurulu konuyu deðerlendirirken teklifiuygun görmesi halinde Eðitim Müfettiþliði Baþkanlýðýnda açýlmasý düþünülen özel eðitim sýnýfýnýn fiziki yapýsýnýn mevzuata uygunluðunun incelemesi yönünde resmi yazýyla talepte bulunur.
d) Eðitim Müfettiþliði Baþkanlýðý açýlmasý teklif edilen özel eðitim sýnýfýný yerinde inceleyerek kararýný rapor halinde Ýl/ Ýlçe Özel Eðitim Hizmetleri Kuruluna bildirir.
e) Ýl / Ýlçe Özel Eðitim Hizmetleri Kurulu ; özel eðitim sýnýfý açýlmasý yönündeki kararý ve Eðitim Müfettiþleri Baþkanlýðýnýn uygun görüþü belirten raporu doðrultusunda Valilik Makamý Onayý için resmi yazýþmayý yapar.
f) Valilik onayý ile açýlmýþ olan özel eðitim sýnýfýnýn öðretmen normu için okul idaresi “ Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi Ek – 5 ) Doldurarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne bildirir.
g) Açýlan Özel Eðitim Sýnýfý Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðüne bildirir.
h) Açýlan özel eðitim sýnýfý için norm kadro alýnana kadar geçen süre içersinde özel eðitim sýnýfýna yönlendirilen öðrencilerin eðitimlerinin kesintiye uðramamasý için öncelikle özel eðitim sýnýfý öðretmeni yoksa Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetici öðretmeninin Ders ve Ek ders Saatlerine Ýliþkin Kararýnýn 9 Maddesi 2. Bendine göre nitelikleri uygun öðretmen görevlendirilmesi Ýl / Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerince yapýlýr.
Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine iliþkin Karar Madde 9 1-a-2 : “ Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi ilköðretim orta öðretim.özel eðitim yaygýn eðitim kurumlarýnda haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Madde 26 – ( 1 ) Deðiþik 21/07/2012 RG ) Zorunlu öðrenim çaðýndaki bireylerden ilk öðretim kurumlarý programlarýný takip edecek durumda olan bireyler için açýlan özel eðitim sýnýflarýnda,eðitim ve öðretim hizmetlerinin yürümesine aþaðýdaki hususlar dikkate alýnýr:
a)Özel eðitim sýnýflarýnda ayný tür yetersizliði olan öðrenciler eðitim görür.
b)Özel eðitim sýnýflarýnda görme,iþitme ve zihinsel engelliler sýnýf öðretmenleri görev yapar. Bu sýnýflara öðrencilerin yetersizlik türüne göre öðretmen görevlendirilmesi yapýlýr.
c)( Deðiþik 21/07/2012 – 28360 RG ) Görme ve iþitme yetersizliði olan öðrenciler 5 inci sýnýftan itibaren akranlarýyla ayný sýnýfta eðitim görmeleri saðlanýr.1-4’üncü sýnýflarda dersler sýnýf öðretmenleri tarafýndangörülür.
a)Özel eðitim sýnýfýnda ayný tür yetersizliði olan öðrenciler eðitim görür.Ancak,yabancý dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin allan öðretmenlerince okutulmasý esastýr.Alan öðretmenleri tarafýndan okutulan derslere sýnýf öðretmenide katýlýr.
ç)Deðiþik 21/07/2012-2830RG ) Zihinsel yetersizliði veya otizimi olan öðrenciler için 1-4 ve 5-6 inci sýnýflarda birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasý yapýlýr. 1-4 ve 5-8 inci sýnýflarda dersler sýnýf öðretmeni tarafýndan okutulur.Ancak,özel yetenek gerektiren dersler ile din kültür ve ahlak bilgisi ve yabancý dil derslerinin alan öðretmenleri tarafýndan okutulmasý esestýr. Alan öðretmeni tarafýndan okutulan derslere sýnýf öðretmeni de katýlýr.
d) ( Deðiþik:21/07/2012 – 28360RG- yürürlükten kaldýrýlmýþtýr )
e) Bu sýnýftaki öðrenciler,bulunduklarý okul veya kurumda uygulanan eðitim programýný takip ederler.Bu program temel alýnarak, öðrencilerin eðitim performanslarý ve ihtiyaçlarý doðrultusunda BEP’leri hazýrlanýr.
f)Özel eðitim sýnýfýnýn mevcudu en fazla ; okul öncesi eðitimde ve ilk öðretimde 10 ortaöðretimde ve yaygýn eðitimde 15 öðrenciden oluþur. Ancak,otistik çocuklar için her tür ve kademede açýlan özel eðitim sýnýflarýnda ise sýnýf mevcudu en fazla 4 öðrencidir.
g) Özel eðitim sýnýfý tamamlayan öðrencilere kayýtlý bulunduðu okul veya kurumu tamamlayan yetersizliði olmayan diðer öðrencilere verilen bilgi verilir.
ð) Bu sýnýflar ders, dinleme yemek ve diðer etkinlik saatleri bakýmýndan okulda /kurumda uygulanan programa uyarlar.
h) Sýnýflarýn okul / kurum içindeki yeri, öðrencilerin yetersizlik türü dikkate alýnarak belirlenir.
I) Öðrencilerin akranlarýyla bir arada bulunduðu ders, yemek ve diðer etkinlik saatlerinde sosyal uyumlarýna yönelik düzenlemeler yapýlarak gerekli koruyucu tedbirler alýnýr.
i) Okul ve kurumlarda özel eðitim sýnýfýna devam eden öðrencilerin, yetersizliði olmayan akranlarý ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarýný saðlamaya yönelik düzenlemeler yapýlýr.
j) Özel eðitime ihtiyacý olan bireyler için orta öðretim ve yaygýn öðretim kurumlarý bünyesinde özel eðitim sýnýflarý açabilir.Bu sýnýflarda ; okul veya kurumun eðitim programý ,okulun fiziki þartlarý ve personel durumu ,özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin yetersizliði ve geliþim özellikleri ile bireysel yeterlikleri dikkate alýnarak gerekli düzenlemeler yapýlýr.

Hukukunuzu ayný zamanda mücadeleye baþlayacaðýnýz ilk yer : Okullarýnnasýl okul aile birlikleri var ise çoðunuzun haberdar olmadýðý Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüklerininde aile birlikleri vardýr. (Yönetmenlikte deðiþiklikle tamamen yönetim velilere devredilmiþtir.)Katýlýmcý olun konu hakkýnda birbirinizi bilgilendirerek tamamlayýn ve kenetlenin. Göreceksiniz ki mücadeleniz çok daha kolaylaþarak saðlam zemin üzerinde idame edecektir. )
Bu konumda çocuðu olan veliler çocuklarýnýn hukukunu arasýn bu konuyu ancak veliler çözer “ bilhassa analar “ katýlýmcý olun.

Adalet nedir :Her þeyi yerine koyma
Zulüm nedir :Bir þeyi yerine koymamak yerinden baþka bir yere koymak.
Konu : Özel eðitim engellilere karþý yapýlan ayýrýmcýlýk
Hedef :Engelli bireylerin her konuda ve her platformda önünü açmak
Kaynak :Aziz milletimiz veAklý selim düþünce
Düþünce tarzý :Kamu bilinci : Gördüm - Yaþadým - Paylaþýyorum – Sizlerde gördüðünüzü yazýn paylaþýn ve sahaya indirin.
MÜCADELE ÞEKLÝ :Beynimiznegatifliði kabul etmez.Çünkübilinç altý aklýmýzda her þey pozitiftir.Kötüye yormak vesvese yapmak insanýn derdi yokken bile hasta eder.Onun için olaylara iyi bakarak söylemlere göre hareket deðil ilmi objektif ve soðuk kanlý bir þekilde usluna göre hareket etmek. Çünkü

Baþkalarýnýn terbiyesizliðine karþý en iyi silah , bir insanýn kendi terbiyesidir.

Bazen bazý þeyleri söylemeye hakkýn var diyorum, ama söylersem karþýmdakine haksýzlýk olacak, susuyorum. Yinede bazen söyleyeceklerimi karþýmdakinin duyma ve bilme hakký var olduðunu görüyorum, ama bu kez bakýyorum benim söylemeye hakkým yok, yine susuyorum.Ancak gördüm ki olgun ruhlar sözcükler olmadan duyuyorlar,anlýyorlar, konuþuyorlar ve paylaþýyorlar. YÜREKLERÝ KANATAN BU OLUMSUZLUKLARIN ANA SEBEBÝ ÝSE

Vicdanlara,insanlýða ve hakkaniyete Daðrul harp ilan etmiþ Nefsi Muradiye den nasibini alamamýþ aklýnla nefsini muhakeme edemeyen, fikriyatý malum zihniyet yani standart akýldýr. Açýlýmý : Menþeyi in kýt “ akýl “ ….. Angut erbabý nasipsiz insanlarýn þerridir. Bu aþaðý ve bayaðý kimselerle ülfet etmeyin. Açýlýmý : ( Nefsini ve dilini doðruya alýþtýrmamýþ yalaný doðru olarak söylemeyi meslek edinmiþ ve karþýsýndakine kendi yalanýný doðruymuþ gibi mesnetsiz ifadelerle empoze eden kötü huylu kiþiler. )Ýtibar etmeyin,hallerine sözlerine aldanmayýn her kýlýkta her makam ve mevkide görebilirsiniz. Leyleðin ömrü laklakla geçer.“ Ustanýn lafýna deðil iþine bakýlýr “ Bir baþka açýdan da meseleye baktýðýmýzda kiþilerin kötü huylarýnýn yaný sýra hicaz etle makama getirilenlerin beceriksizliðinin üstünü örtmek için uyguladýðý yöntemdir. ( Bu þekilde makama oturanlar ve bunlarý oturtanlar da kendilerinin de birileri tarafýndan kullanýldýðýný unutmasýn )
Çocuðun yüzlerce inat ve þýmarýklýðý vardýr. Fýrsat bulursa dünyayý harap eder.Ama þükür ki güçleri yoktur. Fakat vay buedepsizkoca bebeklere ki devlet mühür’ ü ile insanlýða bela olurlar.Kuvvetle cehalet bir araya gelince Firavun zulmüyle cihaný yakarlar.
Ýnsanlardan bir þey beklemek fakirliðin beklememek ise zenginliðin ta kendisidir.” Yaradan ýn rahmetinden ve adaletinden ümit var olun O’ nun rahmeti ve adaleti her þeyi kuþatmýþtýr. ( Emin olun ki sizlere yapýlan adaletsizlik adaletsizliði yapan beþerlere mükafat olarak iki cihanda da geri dönmeyecektir )
Bu hak arama sürecinde de mümkün mertebe kýzmaktan da sakýnýn, çünkü sahibini basitleþtirir. El mülki lillah “ Allahýnmülküne muhalif eden fakat kendisinin de mülk olduðunu unutan mahlukatýn dahi bunlarýn yanýnda rüþtünü ispat etmiþ olduðu bu beþerlerle mücadelede Yaradan’a sýðýnýn bezmeden yolunuza devam edin o zaman muzaffer olursunuz.
Gören kiþinin kuyuya düþmesi tesadüfen mümkündür ve nadirdir. buna karþýlýk her an sürçmek ve düþmek körün hayatýnýn bir parçasýdýr .o,bir pisliðe düþse kokunun kendisinden mi baþkasýndan mý geldiðini bilmez. bir kimse ona misk sürse bunun da baþkasýndan olduðunu fark etmez , kendinde sanýr .o hâlde bu iki göz insan için yüzlerce ana babadan daha iyidir. (Kafandaki þapkanýn tereðini önüne indirip de burnunun ucuna bakma kaldýr o tereði alnýn parýldasýn.)
Yaþanan olumsuzluklarý kabaca deðerlendirdiðimizde
- Konumu ne olursa olsun vatanýmýzýn bekasý için donanýmlýmý yoksa donanýmsýz mý birey lazým ?
- Bu konumdaki bireylere yapýlan bu ayýrýmcý çirkin muameleden dolayý Ebeveynleri varsa kardeþleri yaþantýlarýný idame ettirme noktasýnda aile ve iþ hayatlarý ne kadar sýhhatli olabilir?
- Dolayýsýyla bu ekonomik kayýp ,kayýp olarak ülkemize geri dönmez mi.?
- Bundan dolayý hepimiz Zaralý duruma düþmüyor muyuz ?
- Ýþ aþ eðitim demektir peki þimdi soruyorum yaradan’ ýn dahi bunca hata iþleyen kullarýnýn rýzýklarýný kesmediði halde ayýrýmcýlýk yapanlar evlatlarýmýzýn rýzkýna ambargo koyma cesaretini nereden alýyor ?
- Engelli bireylere dolayýsý ile ailelerine çirkin bir þekilde yapýlan ayrýmcý muamele bu bireylerin devletine güveni hangi noktada tutabilir.Nifak deðimli?
- Bu þekildeki hukuksuz uygulamalarý Ekabirler engelli yormuyorsa .O zaman önündeki engel ne ?
- Yakýn dünya tarihinde Hitler engelli insanlarý öldürüyordu engelsiz toplum yaratmak için.Yeri gelince medeniliði, insanlýðý,hakký,hukuku,Adaletine varsa FâilâtünFâilâtün - Fâilâtün - Fâilündivan edebiyatý yaparak kimseye kaptýrmayanlara þimdi soruyorum. Sizlerin Hitlerden farkýnýz ne ? Hiç kimsenin nefsine kendinizi teslim etmeyin insan oðlunun öteki tarafý beþerdir.

Bu gibi olumsuzluklara düþmemek ve bu olumsuzluklar karþýsýnda “dirayet ve mücadele azminin baþlama noktasý. Her zaman aklýnla nefsini muhakeme edeceksin iyi bakarsan görürsün. Biraz itina, azýcýk dikkat, pek zorluðu yok. Sýrasýz taburesiz okul Bedava mürebbiye ve defter. Akýlýn dimaða râpt etiði kalem kendini geliþtirecek ve donatacaksýn. Neymiþ o. ” Ýlim” Kendini küçümseme ( Kendi kendini oku ilim’in elifi’ de bura’dan baþlar bunu da sakýn unutma. ) Hayvanî ruha ait her þey ölümle söner. Ama senin kandilin sönse de komþundaki devam eder .Çünkü her insanýn kandili ancak kendi evini aydýnlatýr. Sen yinede oku . Hayatýnda haz duyacaðýn ilk þey nedir diye sana sorulduðunda cevabýn; her dakika bir þeyler öðrenmek olsun de.” Ýlim al “almaz isen………. Köleliðin en kötü yaný, sonunda kölelerin de ondan hoþlanmaya baþlamasýdýr. Evladýnýzýn istikbali için bu kutsal hak arama mücadelesinde baþarýya daha çabuk ulaþmanýn kuralý ise bilinçli bir þekilde kamu bilinci oluþturarak el birliði ile mücadele etmektir.Fani olduktan sonra ahi’ rette sorumlu olmamanýn mukavelesini imzalamak istemiyorsan; hukukunu ara ve emanetine sahip çýk. Sureti insanruhi çirkinlere dikkat deðil pek dikkat et.Bunlargülerek güzel,güzel kelam ederek sizlere yardýmcý olacak hissi vererek karþýsýndakini ýsýrýrlar pek anlayamazsýn adam sanýrsýn yaradýlýþta buda fýtratýn bir çeþididir.Kiþinin de niyetini anlamak istiyorsan da son cümlesine bak.Oku kendini geliþtir ve donat kendini geliþtiren bireyin çakma akýla ihtiyacýn olmazhem cesur hem de kendi aklýnýn patronu olursun Burada da ölçü ön yargýyla nefsi olarak deðil ” ilmi” olarak.( Bunu da unutma yaz kulaðýnýn arkasýna kara kalemle )
Akli selim düþüncede senenin evladýn benim evladým söz konusu deðildir bu evlatlar hepimizindir

Kardeþ olmakta bir anadan babadan olmak deðil gönülden olmaktýr. Habil kardeþ olmak var - Kabil kardeþ olmak var Her þey yalan gerçek olan bir tek þey var oda ölüm. Eðitime hemen baþlamak çok önemlidir. Özellikle beyin 0-3 yaþta çok hýzlý bir xgeliþim göstermektedir.
Zeka duraðan deðildir.Tek yumurta ikizlerinin farklý çevrelerde yetiþmesi sonucu farklý zeka düzeyi gösterdiði ispatlanmýþtýr.Bu sebeple 7 çok geçkampanyalarý baþlatýlmýþtýr
Týbbi tanýlama tedavi edilebilen gurubunda ise zaman kaybetmeden tedaviye baþlamanýz gerektirmektedir. ( Uzun aþamalý bir süreçtir týbbý yakýn takibe alýn, sabredin ve yýlmayýn muhakkak' ki sonuç alacaksýnýz). Aileler eðer sebebi bulunamýyorsa taný ve týbbi olarak kesinliði ispatlanmamýþ tedavi yöntemleri için vakit ve para kaybetmemelidir. Tanýnýn konulduðu ilk zamanlarda þok ve derin depresyonun etkisiyle zaman, zaman bu yöntemlere baþvurulabilmektedir. Size mucizevi sonuçlar vaat eden doktor dahil pek çok umut tacirleriyle karþýlaþacaksýnýz. Size mucizevi çözümler deðil ayaðý yere basan çözümler sunan iþini aþkla yapan tecrübesi olan insanlara inanmanýz tavsiye edilmektedir. Gittiðiniz merkezde ne amaçla tetkik yapýldýðýný ne tür olasýlýklar olduðunu sorun . Eðer gittiðiniz merkez reklama çok önem veriyorsa, size ticari bir his vermiþse uzak durun.Paranýzý ve enerjinizi çocuðunuzun eðitimi için daha efektif kullanmak daha akýllýca olacaktýr.
Týbbi uzmanlýk kurulunun 23/06/2010 /82 sayýlý kararý gereði çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanlýk alanýnýn eðitim süresince dört ayrý Ratardasyon zorunluluðu vardýr. Bu ratardasyonlar belirli bir süreyle birer ay olarak eðitim alýnmaktadýr
Deri ve Zührevi hastalýklarý
Çocuk cerrahisi
Kadýn hastalýklarý ve doðum
Çocuk ergen ve ruh hastalýklarý
Çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanlýk alanýnýn eðitim süresince alýnan bir aylýk Çocuk ergen ve ruh hastalýklarý eðitimi alan hekimlerimiz için yeterlimidir ?

8.KISIM

BÖLÜM – 1 ÖZEL EÐÝTÝMÝNÝN DAHA VERÝMLÝ OLABÝLMESÝ ÝÇÝN YAPILACAK GÝRÝÞÝMLER.
Milli Eðitim Bakanýmýzýn altýna imzasýný koyduðu Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðinde kayda deðer bir sýkýntý görülmediði gibi aþamada kaydettiði halde Kaynaþtýrma öðrencilerinin önündeki en büyük engel Eðitim Öðretimin sahada Özel Eðitim ve Öðretime  üstü örtülü karþý çýkmasýdýr.Muhakkak’ i hepimizin meslek sahibi olmasýnda öðretmenlerimizin büyük emeði vardýr inkar edilemez ve hürmet göstermemiz de elzemdir. Sýkýntý: Ö.E.H.Yönetmeliðine genellemede büyük ölçüde riayet edilmemesinden kaynaklanmaktadýr.. Daha açýkçasý  öðretmenlerimizin bir kýsmý  asli vazifelerini unutarak eðitimci gözlüðünü çýkartýp  pozitif ayrýmcýlýk yaparak bu konumdaki evlatlarýmýzý kendilerine yük olarak görüp uðraþmak istemediði de bilinmektedir. Türkiye çapýnda “ Esas meselenin ahkamý budur ve bu kýyým ilköðretimde baþlamaktadýr. Bu konumda evladý olan her kez ilköðretimden itibaren çocuðunun eðitimini sýký takibe alsýn dediðimiz nokta iþte bu ve mücadelede burada baþlýyor. Peki nasýl : Yukarýdaki kýsým ve bölümlerin kapsamlý   yazýlmasýnýn amacý  velileri konu hakkýnda bilgilendirerek   bilinçli bir þekilde katýlýmcý olarak örgütlenerek usulüne göre  mücadele etmesini amaçlamaktadýr. )

Tespiti   tahlil’de ise  bu mücadele  iki  aþamalýdýr.
a ) Mevcut durum için mücadele.
b ) Gelecek olan nesillerin daha iyi durumda olabilmesi için alýnacak tedbirler.   Mevcut durum için mücadele :  1-Usul yönünden mücadele    2-Hukuki yönden mücadele.
 Usul yönünden mücadele de    Hukukunuzu ilk arayacaðýnýz yer  : Okullarýn nasýl okul aile birlikleri var ise çoðunuzun haberdar olmadýðý Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüklerinin de aile birlikleri vardýr. ( Yönetmenlikte deðiþiklikle tamamen yönetim velilere devredilmiþtir.) Katýlýmcý olun konu hakkýnda birbirinizi bilgilendirerek tamamlayýn tanýyýn ve kenetlenin. Göreceksiniz ki mücadeleniz çok daha kolaylaþarak saðlam zemin üzerinde idame edecektir dememizin sebebi budur. Kaynaþtýrma eðitimi alan öðrencilerin dikkat edeceði hususlar çocuklarýnýn konumlarýna göre eðitim alabilmesi için aþaðýdaki kaynaþtýrma uygulamalarýný takip etsinler. 2 KISIM 1’ inci ve  2 BÖLÜM ve 7 Kýsým da konu daha geniþ bir þekilde açýklanmýþtýr.
ZEKANIN GURUPLANDIRILMASI :

  1. Hafif düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði :  Bu gurup kaynaþtýrma eðitimine dahil edilen guruptur ve

 2 ) Orta düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði : Bu gurup özel eðitim sýnýflarýna yönlendirilir. Özel Eðitim uygulamalarý merkezleri ile orta aðýr zihinsel yetersizliði olan çocuklar için özel eðitim sýnýflarý.
 3 )  Aðýr düzeyde zihinsel öðrenme yetersizliði  :  Bu gurup Eðitim uygulama okullarýna yönlendirilir. Ayný zamanda orta- aðýr zihinsel yetersizliði olan çocuklar için açýlan özel eðitim sýnýflarý. ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ YÖNETMELÝÐÝNDE son deðiþiklik ile kaynaþtýrma uygulamalarýnýn  yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla görme ve iþitme engellilerinin orta ve Lise eðitiminde kaynaþtýrma zorunlu hale getirilmiþtir.
ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ YÖNETMELÝÐÝNDE ALINAN KAYNAÞTIRMA KARARI ÖZEL EÐÝTÝM OKULLARINIDA BAÐLAR.
 SONUÇ OLARAK : Özel Eðitim Hizmetleri Yönetmeliðinin eksiksiz uygulanmasý. Uygulanmadýðý taktirde hak arama yönüne gidilerek hukuki iþlemlerin baþlatýlmasý eðitim camiasýna yardýmcý olmak anlamýný taþýmakta þikayet olarak algýlanmamalýdýr. ÇÜNKÜ : Genellemede bir çok öðretmenimiz bu gibi olumsuzluklardan üzüntü duyduðu da bilindiði gibi kamuda çalýþanlarýn kamuyu korumasý da bir iç güdüdür.Bu noktada usulüne göre hak arama gerçek eðitimci olan öðretmenlerimizin elini kuvvetlendirmekte ve kurumu itibarsýzlaþtýrmaktan kurtarmaktadýr. Burada da olan sýkýntý Velilerin konu hakkýnda yeterince bilgi sahibi olmadýðýndan dolayý çocuðunun hukukunu ararken gerekli giriþimleri yapamamasýndan kaynaklanmaktadýr.  Bu hak arama sürecinde de  mümkün mertebe kýzmaktan da  sakýnýn, çünkü sahibini basitleþtirir.  Baþkalarýnýn terbiyesizliðine karþý en iyi silah , bir insanýn kendi terbiyesidir. (  Yazýn gereðini arz edin bezmeyin ve Cesur olun – Çocuðundan kýymetli bir insana bu dünyada  ne var.)
Bu olumsuzluklardan kurtulmanýn hukuki zemini ise Yeni düzenlemeler ile Özel Eðitim Öðretimin Eðitim Öðretimden  tamamen ayrýlarak hukuki zemininde baðýmsýz olarak hareket etmesi Özel Eðitimin daha ileri seviyelerde verimli olacaðý kanaati  taþýnmaktadýr. Geniþ açýklama KISIM 7 ‘de Bir baþka hususta Eðitim ve Öðretimin Kurum olarak kalmasý ve sektöre dönüþtürülmemesi için kamu oyu oluþturularak verilecek mücadelede eþitlik açýsýndan aklýn ve vicdanýn temel unsurudur. ÖRNEK OLARAK :Özel Eðitim Rehabilitasyon Merkezlerinin okullaþtýrýlmasý ve Dershanelerin kaldýrýlmasýnýn gerekli olduðu uzun zamandan Devletimizi idare edenler tarafýndan  dile getirilmekle beraber hala hayata geçirilememesi de düþündürücüdür. O zaman þu sorunun sorulmasý zaruri yeti akli selim düþüncede  doðal olarak hasýl olmaktadýr. Ülkemizin ve evlatlarýmýzýn hayrýna olan  bu olumlu sürecin hayata geçirilmemesi için direnen baskýn guruplar kim. SONUÇ OLARAK :Özel Eðitimin daha ileri seviyelere çekilmesinin yolu Engelli bireylerin ve velilerinin bilinçlenerek hukukunu aramasýndan geçer.Arz talep meselesidir. Bu gurubun dýþýnda olan bireylerinde unutmamasý gereken husus herkes potansiyel engellidir.  HUKUKÝ YÖNE GELÝNCE hak arama süreci içinde Ýkinci en büyük engel ise :  Bireylerin hukukunu ararken   4483 sayýlý yasa gereði  ön inceleme sürecinde genellemede muhakkikler tarafýndan soruþturma kapsamýnda  kendi iradeleri baský altýnda tutularak na sebebiyetten doðan zaman , zaman hakkaniyetsiz taraflý tutumlar  adaleti gasp etmektedir. hukuki bir olay olduðu halde  akli selim düþüncede hukuksuzluðun temel taþý olarak zihinlere kazýnmýþ bir uygulama olduðu bilinmektedir. Bu konuda da bazý düzenlemeler yapýlarak bireylerin kamuda adli ve idari davalarda hukukunu ararken önünde engel olmaktan çýkarýlmasý daha açýk bir ifadeyle maðdur olan vatandaþ maðdur olduðu konuda direk olarak mahkemeye elindeki delillerle baþ vurarak hukukunu aramasý veya ön inceleme safhasýnda yapýlan soruþturmanýn bakanlýk müfettiþleri aracýlýðý ile bakan adýna yapmasý veya konu hakkýnda hakimiyeti ve hukuki kimliði olan bilirkiþiler görevlendirilerek  yapýlmasý  aklýn ve mantýðýn ön gördüðü bir uygulama olduðu kanat’ i taþýnmakla beraber daha saðlýklý düzenlemeler için kamu oyu oluþturulmansýn faydalý olacaðý muhakkaktýr. Gelecek olan nesillerin daha iyi durumda olabilmesi için alýnacak tedbirlere gelince : Temel noktada her ne kadar ülkemizin ileriye dönük nüfus planlamasýnda genç nüfusun çoðunlukta olmasý için hayat standartlarýnýn daha yukarýya çekilmek þartýyla  çok çocuk sahibi olunmasý tavsiyesi isabetli ise de  esas olan sýhhatsiz genç nüfus deðil, sýhhatli nüfus elzemdir. Günümüzde konuyu irdelediðimizde  konu hakkýndaki bilgiler genellemede okul kitaplarýnda deðil  internet sayfalarýnda görülmektedir. Elimizde olmayan na sebebiyetlerden doðan engellik haricinde (Engelliliðin bir kýsmý ilmen hala bilinmemektedir)   engeli duruma düþmemek için alýnacak önlemler bireylerin yaþamýný düzgün idame ettirilmesi için okullarýmýzda kapsamlý kýsa nokta þeklinde ders kitaplarýyla destekleyerek çocuklarýmýzý bilgilendirmek gelecek olan nesillerin daha sýhhatli  bilinçli, düzgün, yaþam ve engellilik durumunun sayýsal olarak daha  aþaðý seviyelere çekmek  için muhakkak’ ki faydasý olacaktýr. Konuya bir baþka  açýdan da bakarsak  sýkýntý engelle bireyin yalnýz kendisini deðil ailesin de iþ ve yaþam alanýnda etkilemekle beraber buna münhasýr bireylerin  ekonomik kaybý da dolayýsýyla ülkemizi etkilemekle beraber genellikle de içine kapanýk mutsuz bir toplum oluþmasý da görülmektedir. Sonuç olarak bu gibi olumsuz gidiþatýn önlenmesi için konu hakkýnda mevcut düzenlemelerin daha ileri seviyelere çekilerek yaþanan bu olumsuzluklarýn daha azalacaðý  muhakkaktýr.    Ülkemizde engellilere karþý yaþamýn her alanýnda  yaþanan bu ayrýmcýlýkla sýhhatli bir þekilde mücadele edilmesinin temel noktasý ise ya Engelliler Bakanlýðýnýn kurulmasý,  icazet etmekle beraber  kurulmasý içinde için komu oyu oluþturarak zorlamamýz icap eder.  Mevcut idare taleplerimizi yerine getirmez ise   bu siyasilerin ayýbý olduðu gibi  siyasilerin bizlere ayrýmcýlýklý bakýþ açýsýnýn en açýk delilidir. Herkesin unutmamasý gereken bir gerçek ise  Yaþamlarýný siyaset kulvarý içinde  idame ettiren  ve ondan medet uman halklar her zaman ezilmeye mahkumdur.Yaþam siyaset deðil Adalettir. Yani her þeyi yerli yerine koymaktýr. Adil olmak insanlýk ve  asalettir. Asil insanlar cesur ve merhametli olur Asil olmayan insanlar korkak, yalancý ve zalim olur. Yada bizlerin ve  evlatlarýmýzýn Yaþça kemale ermiþ fakat fikren sübyan olan bu zalim  beþerler tarafýndan gasp edilen hayatlarýmýz için edilecek bir baþka  mücadelede þeklide ENGELLÝLER PARTÝSÝ KURMAMIZDIR. KADER DEÐÝP GEÇME BAK NE DÝYOR SIRRIN SAHÝBÝ BÝZ HER ÝNSANIN KADERÝNÝ KENDÝ ÇABASINA BAÐLI KILDIK    ( Ýsra suresi 13 ) HÝÇ KÝMSENÝN NEFSÝNE NE KENDÝNÝ NEDE EVLADINI TESLÝM ETME ADEM OÐLUNUN ÖTEKÝ TARAFI BEÞERDÝR. SÝZLERE AYRIMCI MUAMELE YAPANLARA KATTÝYETEN MÜSEMMA GÖSTERMEYÝN. MEVCUT engelli birey sayýsý sekiz buçuk milyon. Anasýný, Babasýný, Halasýný birde Kardeþini saysan Türkiye’ nin yarýsý ( Emanetine sahip çýk Ayný zamanda malýna da.)  Peki neymiþ bu mal. Tarifte hata olmaz giymiþ olduðun atletinin ve kil otunun  dahi vergisini veriyorsun  bu sorunun cevabý da sende . Her türlü yaptýrýma sahipsin   (TOPLAN ) Fikirlerin izahatý medeni cesarettir. Maðdur olsan dahi maðrur bir þekilde mücadelene devam et. Sakýn kaybettiðin yerde bekleme Çünkü güçsüzler öyle yapar ve kapanan bir kapýyý bir daha açma – Kapanan kapýyý acizler açar. Türk milletine ve analarýna acizlik yakýþmaz.

ENGELLÝ AÝLESÝ OLMAK AYRICALIKTIR Çocuðunun doðumuyla baþlýyor pek çok engelli ailesinin dramý. Kimi günler gecelerce hastane kapýlarýnda , kimi evinde nöbette çocuðunun baþýnda. Kimi ters giden bir þeylerin okula baþladýðýnda farkýna varýyor. Mutluluk hem çok uzaktýr hem de çok yakýn. Kimisi 10 yaþýna kadar sýrtýnda taþýmýþtýr evladýný. Mutluluk onun için 11 yaþýnda yürümesidir. Kimi için  evladýnýn yýllar süren suskunluðunu “anne , baba “ diyerek bozmasýyla tatmýþtýr en güzel  duyguyu. Hiç kolay deðildir engelli ailesi olmak. Bizler için hayatýn yollarý hep çakýllý taþlý. Ya bu yolda yürürken bile çelme takanlara ne demeli? Engelli bireylere yardýmcý olmasý gerektiði halde toplum dýþýna iten hor gören pek çok insan var. Kaynaþtýrma öðrencisini kaynaþtýrmamak için özel olarak çalýþan öðretmenler, buna seyirci kalan kurumlar var. Kendi çocuðunu engelli bireyin yanýnda bile görmeye bile tahammül edemeyen aileler var. Apartmanýnda, okulunda istemediði için imza toplayanlar var. Bu insanlarýn gelecekte engelli olmayacaklarýna dair nasýl bir garantileri var? Hiç kolay deðil bizim yolumuz. Hayatýmýz mücadele. Hepimiz savaþçý, hepimiz adsýz birer kahramanýz aslýnda. Savaþmak zorundayýz. Bizler survivoruz Bütün mücadelemiz önlerindeki engele raðmen yürümeye çalýþan evlatlarýmýzý cesaretlendirmek, destek olmak, onlar için taþlarý çakýllarý temizlemek, çelme takanlardan kurtarmak. Bunun için birlik olmaya ihtiyacýmýz var. Günün birinde bir belgesel izliyorum. Amerika’da yaþan IQ su 130 olan otistik  Sue ‘ nun hikayesi… Üniversiteye  gidiyor. Devlet ona bakmak için dört kiþi görevlendirmiþ. Biri de gece yanýnda  nöbete kalýyor. Bizim ülkemizde bunlarýn hepsi ailenin sorumluluðunda. Baþka bir hikaye Ýngiltere’den devlet tüm bakýmý üstlenip aile de psikolojik destek amacýyla tiyatro bileti veriyor. Toplu taþýmacýlýk ona göre düzenlenmiþ, istisnasýz bütün otobüsler tekerlekli sandalye kullanýcýlarýna göre, her otobüsün içinde tekerlekli sandalye için alan býrakýlmýþ. Baþka bir hikaye engelli köyleriydi. O kadar muhteþem düþünülmüþ ve yapýlmýþ ki. Yarý baðýmlý gençler iþ yaþamýna katýlýyor, orada yaþýyor hemþire kontrolünde. Hem topluma katký saðlýyor, hem sosyal yaþamýn içinde. Bizde de var, demeye dilim varmýyor ama insanlýk ayýbý. Yaþam koþullarý içler acýsý, personel yetersiz…Bizim ülkemizde yaþayan engelli bireyler için bunlar hikaye, belki de masal. Bizim için taþlý çakýllý yollar da korkutucu deðil, çelme takanlar da. Ölüm bile korkunç deðil. Korkutucu olan rahat ölememek, öldüðünde gözü arkada kalmak. Dileðim bizim ülkemizde de son yýllarda yapýlan çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý. Dileðim ailelerin birlik olmasý..dileðim devletin destek olmasý.dileðim bunlarýn çok geçmeden olmasý. Dileðim hiçbirimiz gözünün arkada kalmamasý.ENGELLÝ AÝLESÝ hakkýnda bu mütalaa Doktor Atike Adana tarafýndan kaleme alýnmýþtýr.

9.KISIM

    Özür anatomik fizyolojik psikolojik ve sosyal bozukluklar sonucunda bireyin etkinliklerinde kalýcý azalma yada  kayýptýr


ÖZÜRLÜ  TÜRLERÝ  NELERDÝR


Görme Özürlüler, Konuþma Özürlüler, Ýþitme Özürlüler, Ortopedik Özürlüler,Sürekli    hastalýðý olanlar,Zihinsel Özürlüler,Klinik bakýma ihtiyaç duyanlar,Duygusal,Sosyal ve Ruhsal sorunlarý olanlar


         ÖZÜR NEDENLERÝ ÜÇ ANA GURUPTA TOPLANIR


DOÐUM ÖNCESÝ


Sizde ve ailenizde var olan katýlýmsal hastalýklar.
Akraba evliliði ( Özellikle katýlýmsal hastalýðý olan akrabalar arasýnda özürlülük riski artmaktadýr. )
Anne ve baba arasýndaki kan RH uyuþmazlýðý
Hamilelik sýrasýnda doktor tavsiyesi dýþýnda ilaç kullanmasý
Annenin doðum yaþýnýn 17’ in altýnda veya 36 yaþ üzerinde olmasý
Hamilelik sýrasýnda annenin sigara, alkol ,uyuþturucu kullanmasý
Annenin daha önceki doðumlarýna ait kötü öykünün bulunmasý
Hamilelik sýrasýnda iyonize röntgen ýþýnlarýna maruz kalmasý
Hamilelik sýrasýnda yetersiz beslenme
Hamilelik sýrasýnda ateþli, bulaþýcý hastalýk geçirme
Hamilelik sýrasýnda kaza, aþýrý stres, zehirlenme ve travmaya maruz kalma
Gebelik saðlýk elemanlarý tarafýndan takip edilmesi ve gerekli testlerin yaptýrýlmasý
Hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde alýnmasý gereken folik asit gibi vitamin ve      minerallerin  eksikliði
Çok sayýda ve sýk hamile kalýnmasý veya doðum yapýlmasý
Annenin yüksek tansiyon, kalp hastalýðý þeker hastalýðý gibi hastalýklarýn bulunmasý

DOÐUM ANINA AÝT NEDENLER

Doðumun bir saðlýk kuruluþunda,  saðlýk elemanlarýnca gerçekleþtirilmesi
Doðumun beklenen süreden önce ve güç olmasý
Bebeðin düþük doðum aðrýlý ile doðmasý
Doðum esnasýnda bebeðin travmaya  maruz kalmasý
Doðum esnasýnda bebeðin oksijensiz kalmasý

DOÐUM SONRASI NEDENLER

-   Doðumdan  sonra çocuðun aðýr hastalýk geçirmesi
- Yeni doðan bebeðin saðlýk kontrolünden geçirtilmemesi ve gerekli testlerin yaptýrýlmamasý
-   Bebeðin aþýlarýnýn düzenli olarak yaptýrýlmamasý
-   Aðýr doðum sarýlýðý, çocuðun yetersiz beslenmesi
- Ev kazalarý,Ýþ kazalarý, Trafik kazalarý, Zehirlenmeler, Doðal afetler,Terör eylemleri,Savaþ.           
 

ÖZÜRLÜLÜKTEN KORUNMAK ÝÇÝN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR -  Evlenmeden önce bir saðlýk kuruluþuna baþ

vurarak özürlü çocuk sahibi olma riskinizin bulunup bulunmadýðýný, hamile kalmadan önce nelere dikkat etmemiz gerektiðini öðrenin.     
-  Doðum kontrol yöntemlerini kullanýn ve planlayarak hamile kalýn.
- Hamile kalmaya karar verdiðinizde  mutlaka bir doktora baþ vurun ve gereken testleri yaptýrarak doktorunuzun tavsiyesine göre B.12 ve Folik asit gibi vitaminleri kullanýn.
-  Sigara, alkol ve benzeri alýþkanlýklarýnýzý býrakýn.
-  Beslenmenize dikkat edin.
-  Ýdeal gebelik dönemi 20 - 29 arasýdýr. 15 yaþýn altýnda ve 35 yaþýn üstünde gebelik risklidir. Bu durumda gebelik süresinde doktor kontrolü altýnda bulunmak önemlidir.
- Yüksek tansiyon þeker hastalýðý, kalp hastalýðý, guatr gibi hastalýklarýnýz varsa mutlaka doktor kontrolünde ve yakýn takipte çocuk sahibi olun
-  Ýyotlu tuz kullanýn.
-  Gebeliðiniz süresince doktor kontrolü altýnda bulunun.
- Doðumunuzu mutlaka bir saðlýk kuruluþunda veya saðlýk elamaný tarafýndan yaptýrýn.
-  Gebeliðiniz süresince doktor tavsiyesi dýþýnda ilaç kullanmayýn.
- Yeni doðan bebeðinizi saðlýk kontrolünden geçirin ve topuktan kan alýnma yöntemiyle yapýlan testler gibi testleri yaptýrýn.
-  Bebeðinizin aþýlarýný mutlaka ve düzenli olarak yaptýrýn.
-  Bebeðinizin almasý gereken vitaminleri doktorunuza danýþarak kullanýn
-  Bebeðinizi düzenli aralýklarla saðlýk kontrolünden geçirin.
-  Çocuðunuzun dengeli ve yeterli beslenmesine özen gösterin
-  Çocuðunuzun hem bedensel hem de ruhsal olarak geliþmesine özen gösterin.
-  Herhangi bir saðlýk sorununda mutlaka doktora baþ vurun. Geleneksel yöntemlerle iyileþtirmeye çalýþmayýn.
-  Evinizde ve iþ yerinizde ve trafikte olasý kazalara karþý  önleminizi alan.
 

ERKEN TANI NEDÝR VE NÝÇÝN ÖNEMLÝDÝR :Erken taný özürlülüðün, dolayýsýyla kiþinin fonksiyon kaybýnýn derecesinin artmasýný önler veya düzelmesini saðlar .Taný sürecinin gecikmesi taný sonrasý yapýlacak yardýmlarý, yani özürlülüðün rehabilitasyonunu geciktirmektedir.Bu nedenle bireyin fonksiyonlarýndaki kaybýn derecesini artmakta ve diðer fonksiyonlarda da yetersizlikler meydana gelmektedir.Kan hastalýklarýnýn erken tanýnmasýna yönelik olarak uygulanan tarama testleriyle bu tür kan hastalýklarýna yakalanma olasýlýðý azalmaktadýr.              
 

ÇOCUÐUNUZUN GELÝÞMESÝNDE YAÞITLARINA GÖRE OLUMSUZ              ANLAMDA FARKLILIK VE GERÝLÝK TESBÝT EDÝLÝRSE NELER YAPILMALIDIR.Ýleri tetkiklerin yapýlabileceði tam teþekküllü bir saðlýk kuruluþuna baþvurarak, tanýnýn konulmasý ve erken dönemde tedavi ve rehabilitasyonunun baþlatýlmasý için gerekli iþlemleri baþlatmak gerekmektedir.               

BEDENSEL ENGELLERÝN NEDENLERÝ ve TAVSÝYELER
Doðal Afetler ( Deprem bu baskýnlarý vb.
Çocuk felci
Trafik Kazalarý
Ýþ Kazalarý
Doðum hatalarý
Terör
Çocuklukta geçirilen Viral hastalýklar
 Doðum öncesi annenin geçirdiði rahatsýzlýklar
 Anne ve babanýn alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýðý
Genetik bozukluklar
Doðum öncesi bebeðin radyasyon almasý
Yukarýdaki nedenlerden ötürü çocuðunuzun bedensel yetersizliði onun tüm hayatýný olumsuz yönde etkileyebilir. Yukarýdaki nedenlerden ötürü karþýlaþacaðýnýz olumsuzluklarda size en yakýn týp merkezlerine ulaþýp onarýn önerileri doðrultusunda hareket etmelerinde yarar vardýr.

GÖRME ENGELLÝ NE DEMEKTÝR Ýlk bakýþta açýklama gerektirmez görünüþünü veren bu sözcük tek anlamlý deðildi. Halk arasýnda öteki olumsuz anlamlarý bir yana görme gücünden yoksun olmak demektir.Bu yoksunluðunda çeþitli dereceleri ve nedenleri vardýr.Örneðin: bir insan her iki gözünden de görme gücünden tamamen yoksun olabilir. Bir diðeri ise görme engelli sayýlmakla beraber ýþýk ve hatta renklerden bazýlarýný algýlayabilecek durumdadýr. Çok kýsa bir uzaklýktan parmak sayabilmeye gücü olanlarý da görme engelli sayabiliyoruz.
     GÖRME ENGELLÝLÝÐÝN NEDENLERÝ ve ÖNLEMLER
A )Katýlýmsal görme yoksunluðu: Bununla genetik nedenler iþaret edilmektedir.Böyle bir durumun söz konusu olabilmesi için görme yoksunluðu durumunun ana baba her ikisi yada kardeþlerde bulunmasý gerekir. 
 B ) Doðal görke yoksunluðu: Bununla döllenmenin baþýyla doðuma kadar geçen süreç içersinde baþ gösteren psikolojik nedenler iþaret edilmek istenmektedir. Örneðin; gebelik sürecinde annenin kýzýlcýk, frengi gibi hastalýklara tutulmasý.kan uyuþmazlýðý yetersiz beslenme. Ateþli hastalýklar gibi durumlarýn söz konusu olmasý. Doðacak bebekte öteki hastalýklarýn yaný sýra görme yoksunluðuna neden olabilir.
         C ) Doðumdan sonra oluþan görme yoksunluklarý: Özel göz hastalýklarý veya kaza nedeniyle yaþamýn herhangi bir döneminde baþ gösteren görme yoksunluklarý.


                    GÖRME ENGELLÝLER ÝÇÝN ÇALIÞMA ALANLARI


           HIZMET ALANLARI Öðretmenlik, hukuk iþleri, din görevleri, politika, gazetecilik, müzik, Telefon  santralciliði ,sekreterlik, yöneticilik
Görme engellilerin yapabilecekleri geleneksel iþler olan süpürge,fýrça,file ve að örmek,radyo programcýlýðý, sandalye,hasýr ve sepet iþleri.


 

ÝÞÝTME ENGELLÝLER Ýnsanlar kendi gereksinimleri ile dýþ çevre koþullarý arasýndaki iliþki ve baðdaþtýrmayý  duyularý ile saðlar. Ýþitme duyusu bireyin çevresi ile iliþki kurmasýnda yararlandýðý duyularýn baþýnda geliþmektedir. Ýletiþimin iki temel öðesi iþitme ve konuþmadýr. Ýþitme ve anlama diðer kiþilerle iliþki kurma yoludur. Doðal olarak buda dil aracýlýyla oluþmaktadýr. Bu özellikle insanýn sosyal bir varlýk olmasýný, düþünmesini, konuþmasýný, kendini ve düþüncesini ortaya koymasýný saðlamaktadýr. Ýþitme engelli bireyler ise tüm bu iþlevleri yerine getirmekte yetersizlik yaþamaktadýrlar.Uyanýk olduðumuzun %75’i söz ile geçmektedir. Bunun % 30’u konuþma %45’i dinlenme þeklinde kullanýlmaktadýr. O halde insanýn en büyük þanssýzlýklarýndan birinin iþitme kaybýna uðramak olduðunu söyleyebiliriz. Erken taný, erken cihaz kullanabilme olanaðý, erken eðitim iþitme engelli bireyleri iþitme kalýntýlarý ve yetenekleri doðrultusunda eðitebilsek þu an yaþanan iletiþim bozukluðu, sosyal uyumsuzluk gibi sorunlarýn büyük oranda azalacaðý bir gerçektir. Ýþitme engeli saptanmýþ çocuklarda ülkemizde eðitim alma oranýnýn çok düþük olmasý iþitme engelli bireylerin sessiz dünyadan kurtarýlmalarý için ne kadar azýna ulaþabildiðini göstermektedir.

ÝÞÝTME ENGELLÝLERÝN EÐÝTÝMÝ

Anaokulu öncesi     ( Özel eðitim kurumlarý )
Anaokulu eðitimi    ( Özel eðitim kurumlarý )
Ýlköðretim    ( Kaynaþtýrma )
Lise  ( Kaynaþtýrma )
Meslek Lisesi ( Entegrasyon ve özel sýnýf )
Ýþitme engelliler Devlet  okulu þeklinde olmaktadýr.

ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER ( MENTAL RETARDASYONGELÝÞÝMSEL ÖZÜR VE BOZUKLUKLARIN ÖNLENMESÝ :

Eþler anne baba olmaya karar verdiklerinde bir taraftan mutluluk yaþarken diðer taraftan sorumluluk taþýmaya baþlarlar. Her anne babanýn arzusu saðlýklý evlatlara sahip olmak ve saðlýklý büyütmektir. Ýnsan organik, ruhsal ve sosyal bir varlýktýr.Bu açýdan bakýldýðýnda, saðlýklý birey bu üç alanýn dengeli geliþimi demektir.Týp alaný son elli yýlda insan saðlýðýna yönelik araþtýrmalara aðýrlýk vermiþtir.Bu gün için aydýnlýða kavuþmuþ bazý özellikler vardýr. Anne baba olarak bazý konulara özen gösterilmesi gerekmektedir. Her birey elinden gelen dikkat ve gayreti gösterdiðinde özürlü veya saðlýksýz çocuða sahip olma en aza indirilebilecektir. Her ne kadar týp alanýnda halen bazý bozukluklara ve hastalýklarýn kesin neden nedeni ya da etkeni bilinmiyorsa da bilinenler anne babalara yol gösterici olabilir. Saðlýklý bir çocuða sahip olabilmek için anne babalarýn dikkat edeceði özellikler üç dönemde  guruplara ayýrarak  göden geçirilebilir.

GEBELÝK DÖNEM: ÖNCESÝ VE  GEBELÝK

GEBELÝK ÖNCESÝ  

Anne yada baba tarafýndan herhangi bir özür, bozukluk ya da hastalýk Anne baba arasýnda akrabalýk varsa  ( ne kadar yakýn yada uzak akrabalýk olsa da önemlidir. )
-  Beklenen ya da  düþünülen  çocuðun kardeþlerinde herhangi bir özür, bozukluk yada hastalýk varsa.
-  Anne adayý 18 yaþýndan küçük yada 40 yaþ civarýnda ise, anne baba muhakkak genetik, kadýn hastalýklarý ve doðum ve çocuk saðlýðý, hastalýklarý bölümünden danýþmanlýk hizmeti almalýdýr.Hekimlerin önerdiði gerekli incelemeler yapýlmalýdýr.Mümkünse bu hizmetler gebe kalmadan önce yapýlmalýdýr. Eðer gebelik söz konusu ise  hekime gebeliðin ilk 1 ayý içinde baþ vurmak gerekir. Genellikle herhangi bir hastalýkta anne tarafýndan çok baba tarafýnýn önem taþýdýðý düþünülür. Oysa bazý hastalýklarda anne tarafý baskýn rol oynayabilir. Bu nedenlerle baba tarafýnýn önem taþýdýðý inancý yanlýþtýr. Gerek anne gerek baba tarafýndan herhangi bir geliþim geriliði, bebeklik, çocukluk döneminden beri süre gelen bir hastalýðý olan varsa muhakkak danýþmanlýk hizmeti alýnmalýdýr.
 -   Her özürlü çocuk akraba evliliðinden doðmaz. Ancak özürlü çocuklarýn % 30 -% 40’ ý nda akraba evliliði söz konusudur. Bu oranýn küçümsenmeyecek bir oran olduðu unutmamak gerekir. Down sendromu gibi  bazý genetik bozukluklar ve bebeðin anne karnýndaki geliþmenin yeterli olmamasý yada bazý malformayyonlarýn  ( Bozuk oluþumlarýn ) meydana gelmesine 18 yaþtan küçük annelerde ve 35 yaþ üzerindeki annelerde daha sýk rastlanýr.

  GEBELÝK : Gebelik döneminde baþlangýçtan itibaren annenin hekim kontrolünde olmasý uygundur.
 - Hekimin takibinde olan bir anne adayý önceden incelemeleri ve gerekiyorsa tedavileri yaptýrmalýdýr.
-  Gebelikte en ufak bir kanama olduðunda.
-  Gebelikte  bebek  kýpýrdamadýðýnda.
- Gebelikte olaðan diþi herhangi bir durum olduðunda sizi izleyen hekiminize kontrol zamaný olmamýþ olsa dahi baþ  vurun.
-  Gebelik döneminde annenin bedensel saðlýðý kadar ruhsal yönden kendini huzurlu hissetmesi’ de önemlidir. Annenin gergin tedirgin ve mutsuz olmasý bebeðin geliþimini olumsuz etkileyebilir. Babanýn anneye yönelik tutumu, ev ortamýnda genel tavrý annenin kendini iyi hissetmesini saðlayacaktýr. Böylece baba hem anneye hem de bebeðe yardýmcý olur.
-  Gebelik boyunca aþýrý kilo almak doðumun güç olmasýna neden olur. Bu nedenle hekiminizin önerilerine kulak verin.

2 DÖNEM: DOÐUM VE YENÝ DOÐAN DÖNEMÝ: Doðum olayý hekim olmasa da kendiliðinden gerçekleþir. Ancak doðum süresince geliþebilecek herhangi bir olumsuzluk için hekiminiz sizin yanýnýzda olmalýdýr. Uzun süre sancý çekmeniz bebeðinize zarar verebilir. Bu nedenle poþ patladýktan ( Su geldikten ) sonra hekiminize baþ vurun . Bebeðin susuz kalmasý sakýncalýdýr. Bebeðin doðumda uzun süre çýkýmda kalmasý tehlikelidir. Bu nedenle hekiminizi ihmal etmeden arayýnýz. Sizin durumunuzu muhakkak deðerlendirilmelidir.

Doðum muhakkak uygun koþullarda yapýlmalýdýr. Doðumda müdahale gerekirse bu hekim gözetiminde olmalýdýr. Bebeðiniz doðduktan sonra göz aklarý sararýrsa teninde sýralama olursa zaman geçirmeden bir çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýna baþvurunuz.
Bebeðiniz sürekli aðlýyorsa.
Bebeðinizde beslenirken morarma oluyorsa
Bebeðinizde kasýlmalar oluyorsa
Bebeðiniz anne memesini tutup ememiyorsa
Bebeðiniz “ lapa “ gibi yatýyorsa
Bebeðiniz tepkisiz bir bebekse
Bebeðinizde irkilmeler, sýçramalar gözlüyorsanýz.
Bebeðinizde içinize sinmeyen her hangi bir durum söz konusu ise çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýna zaman geçirmeden muhakkak baþ vurunuz.

3 DÖNEM BEBEK DÖNEMÝ : Bedensel ruhsal ve sosyal yönden saðlýklý çocukluðun temelini 0-2 yaþ arasý oluþturmaktadýr .Bu nedenle bebeklik dönemi ayrýca önem taþýmaktadýr.Bebeðiniz doðumdan sonra geliþimini dikkatle takip ediniz. Bebeklik, çocukluk dönemine iliþkin geliþim basamaklarýný ve özelliklerini bulabileceðiniz kitap edinebilirsini. .Eðer bebeðinizin geliþimine iliþkin anne ve baba olarak içinize sinmeyen bir durum seziyorsanýz bir çocuk saðlýðý ve hastalýklarý hekimine baþ vurunuz.Bebeðinizi özellikle iki yaþýna dek hatta ilkokul döneminde dek bir çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmaný düzenli izlemelidir.Beslenme ,geliþim aþama konusunda ana baba olarak size yardýmcý olacaktýr.
-   Bebeðiniz sizi gözüyle takip etmiyorsa
-  Bebeðinizle konuþtuðunuzda sizi duymuyor gibi davranýyorsa
-  Bebeðiniz 3 aylýk olduðu halde baþýný, boynunu tutamýyorsa.
-  Bebeðiniz 4 ayý geçtiði halde eliyle oynamýyorsa ( Tel sarar gibi )                                                                                         
-  Bebeðiniz agulamýyorsa.
-  Bebeðiniz 6 aylýk ya da 8 aylýk olduðu halde destekli yada desteksiz oturamýyorsa
-  Bebeðinizle  karþýlýklý bir iliþki kuramýyorsanýz.
- Bebeðiniz yaþýna ulaþtýðý halde sýralamaya baþlamadý ise 1,5 yaþýný geçtiði halde kendi baþýna yürüyemiyorsa .
- Plastik bardaklarý iç içe koyamýyorsa.
- Bebeðiniz gözü ile bir nesneyi takip edemiyorsa.
-  Bebeðiniz 1,5 yaþýna geldiði halde bilerek anne baba v.s demiyorsa.
- Bebeðiniz 1,5 yaþýna geldiði halde sýk, sýk nedensiz gibi görünen hýrçýnlýklarý oluyorsa.
- Bebeðinizin fiziki geliþimi normal olduðu halde eleri ile kanat çýrpar gibi hareketler yapýyorsa ,kendi ekseni etrafýnda dönüyorsa durduk yerde bir baþtan bir baþa koþturuyorsa .
-  Bebeðiniz sizden en ufak bir ayrýlmada sýk, sýk çok þiddetli aðlýyorsa.
-  Bebeðiniz sizinle göz temasý kurmuyorsa.
-  Bebeðiniz iletiþim kurma, geliþim ve becerileri acýsýndan yaþýtlarýndan her hangi bir farklýlýk gösteriyorsa
- Vakit geçirmeden muhakkak bir çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýna baþ vurunuz. Her hangi bir geliþimsel soruna neden olacak bozukluk için anne babanýn erken baþvurusu, erken tanýyý saðlayacaktýr. Her hangi bir bozukluðun erken tanýsý erken eðitim, terapisi ve rehabilitasyonu saðlar.Bebekte sinir sistemi geliþimini tamamlamamýþ olduðundan erken yaþta baþlayan eðitim ve rehabilitasyon organik geliþmede  de etkili olur.Bebeðin ve çocuðun var olan kapasitesinin azami kullanýmýný saðlamak gerekir. Bunun gerçekleþebilmesi için anne babanýn duygularýnýn ele alýnmasý ve anne baba duygularýnýn çalýþmasý gerekir.            
-  Bebeðin doðumundan sonra hangi yaþta olursa olsun düþmeyen ateþinin olmasýnda geçirilen her hangi bir kaza (  Özellikle kafa travmasý ) herhangi ateþli bir hastalýkta yada ateþsiz havale geçirmesi durumunda vakit geçirmeden acil olarak bir çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýna baþvurunuz. Uzun süren düþmeyen ateþ beyni tutan bir mikrobik hastalýk nedeni olabilir.
- Ayrýca çocukluk döneminin hastalýðý olan kabakulak, kýzamýk gibi hastalýklarýn hafiflemesinden dönemini tamamlamasýndan sonra yükselen ateþ, baþ aðrýsý gibi belirtiler ortaya çýkarsa, acil olarak bir çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanýna baþ vurmak gerekir. Bu belirtiler yine beyni tutan bir enfeksiyon  ( ansefalit ) nedeni olabilir.
 -  Ýnsan yavrusu saðlýklý olmak ve saðlýklý büyümek üzere donatýlmýþtýr. Ancak içten ( geliþimsel ) ve dýþtan ( enfeksiyon,  travma v.b ) bazý sorunlarla karþýlaþmasý kaçýnýlmazdýr. Bütün bunlarda erken taný önemlidir, ama erken tanýdan da önemlisi saðlýðýn korunmasýdýr.

DOWN SENDROMU : Ýlk kez1866 da  longdon  DOWN tarafýndan mongoloid  görünümünde ve zeka geriliði ile birlikte bulunan bir sendrom olarak bulunmuþtur.
- 21 kromozomun  yer deðiþtirmesi veya birleþmesinden dolayý meydana gelmektedir. Kromozomlar hücrelerimizde bulunan tüm bilgileri taþýyan, bizim bireysel farklýlýðýnýzýn yaný sýra anne ve babamýza benzerliðimizi saðlayan DNA’ dan ( Deoksi Rýbo Nükleikasit ) oluþmuþ cisimciklerdir.
 -    Anne babalar çocuklarýna kendi katýksal özelliklerini yumurta ve sperm hücreleri ile verirler. Bu hücrelerde 23 kromozom bulunur. Sonuçta anne ve babanýn eþit katkýsýyla ( 23+23 ) 46 kromozomlu döllenmiþ yumurta oluþur. Bazen yumurta hücresi oluþurken bir hata nedeniyle anne veya baba 23 yerine 24  kromozom verir.Böylelikle 47 kromozomlu embriyo oluþur.
 

Üç tip Mongolizim vardýr.
 

a ) TRÝSOMY: Bu tip Down  Sendromlularda  kromozom  sayýsý 47’ dir. Fazla kromozom 21 kromozomdur. Down sendromlularda en yaygýn görünen kromozom anormalliðidir.21 numaralý kromozomun 3 tane olmasý halinde . Bu bir mongolizm daha çok yaþlý annelerin çocuklarýnda görülür.

b ) MOSAICISM ( MOZAÝK TÝP DOWN SENDROMU ) seyrek görünen bir Mongolizim türüdür.Aile kökenli deðildir. Bireyin hücrelerinde kromozom sayýlarý farklýdýr. Örneðin. deri hücresinde  46 kromozom bulunurken, kan hücrelerinde 47 veya ilikte 46 iken deride 47 kromozom olabilir. Bu embriyoda hücrelerin erken bölünmesinden kaynaklanan bir durumdur.

c ) TRANSLOCATÝON .Bu tip Mongolizmde, 21 numaralý kromozom fazla düzeyde materyal içermektedir. Kromozom sayýsýndaki fazlalýktan öte kromozomlarýn yeniden düzenlenmesinden kaynaklanmaktadýr. Kromozom sayýsý 46 olmasýna raðmen genellikle 15 ve 21 numaralý kromozomun fazla tozda olmasý anormalliðe neden olmaktadýr. Bu tip mongolizm daha çok aile kökenlidir. 15 veya 21 numaralý kromozom anormalliði görünen anne babalarýn çocuklarýnda görülür. Her 600 - 700 doðumdan bir tanesi Down sendromludur. Anne yaþý sendromun oluþmasýnda etkilidir. 35 yaþ anne gurubunda risk 1/250 iken 40 yaþ anne gurubunda bu risk 1/100’dür.

DOWN SENDROMUNUN KARAKTERÝSTÝK ÖZELLÝKLER YÜZÜ :Yüz yuvarlak ve basýktýr. Gözler çekik olup kapaklarýnda kývrým mevcuttur. Çocuk büyüdükçe bu kývrým belirgin hale gelir. Yine bazý çocuklarda özellikle göz rengi açýksa gözün renkli bölümünün çerçevesinden içe doðru beyaz lekeler vardýr. Bu lekeler zamanla kaybolur.Göz kapaklarýnda þiþme ve çapaklanma görülür.Burun küçük ve kalkýk burun kökü basýktýr.Yüzün yuvarlak olmasý nedeniyle gözler birbirinde ayrýk durur. Göz kaslarýnýn zayýf  olmasý nedeniyle þaþýlýk görülebilir. Aðýz küçük olduðu için ( özellikle bebeklerde ) dil dýþarýda durabilir. Bu nedenle salya akmasý ve aðýz kenarlarýnda çatlaklar oluþa bilir . Dil üzerinde yarýklar vardýr. Kulaklar biraz aþaðýda olup kulak yolu dar ve küçüktür. kulak iltihaplanmalarý ve iþitme problemi yaygýndýr.


    

BAÞI : Baþ basýk arkasý düzleþme eðilimindedir. Saç kaþ ve kirpikler çoðu kez seyrek ve yumuþaktýr.

BOYUN : Genellikle kýsa ve geniþtir.

GÖVDE : Kýsa ve geniþ görülür. Karýn geniþ ve bombe görünümünde olup, göbek veya kasýkta bazen fýtýk görülebilir.

 KOL ve BACAKLAR : Genellikle gevþek ve kunt bir yapý görülür .Ayný görünüm el ve ayak içinde geçerlidir. Elde ,avuç içinde simin çizgisi avuç içini boydan boya kat eder. Ayakta da baþ parmakla ikinci parmak arasýnda geniþ bir ayrýlýk vardýr.

ÝÇ ORGANLAR : Kalpte anatomik bozukluklar görülebilir. Guatra sýk rastlanan  bir semptomdur, Baðýþýklýk sistemi zayýf olan bu çocuklarda akciðer enfeksiyonlarý sýk görülür.Çocuk doðumda ve daha sonra belli aralýklarla kontrolden geçirilmelidir.

CÝNSEL ORGANLAR : Erkek çocuklarda yumurtalýklarýn kasýkta yada karýnda kalmalarý veya çocuðun idrar deliðinin penisin ucunda deðil biraz altta kalmasý söz konusudur. Bu durumda uzman doktorlara baþvurulmalý ve yapýlmasý gerekenler öðrenilmelidir.

TEDAVÝSÝ : Down Sendromunun týbbi anlamda tedavisi bulunmamaktadýr. Kromozom bozukluðundan kaynaklandýðý ve kalýtsal olduðu için sadece hamileliðin ilk aylarýnda 3’ lü kan testi ile çocuðun Down’ lu olup olmadýðý öðrenilebilmekte  ve Down’ lu ise kürtaj yapýlabil

OTÝZM NEDÝR : Otizm, sosyal ve iletiþim becerilerin oluþmasýný etkileyen bir geliþim bozukluðudur.
-  Otizm genellikle 2 yaþýndan itibaren ortaya çýkar.
-  Otistik çocuklar genelde öðrenme ve algýlama zorluðu çekerler.
-  Otistik çocuklarýn büyük bir kýsmýnda farklý seviyelerde zeka geriliði görülse’ de  zeka seviyeleri normal olan otistik çocuklarda vardýr.
- Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun ,otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayý algýlamakta ortak bir zorluk çekerler.
-  Bir annenin doðum sonrasý çocuðunun  ( tüm özür guruplarý dahil olmak üzere ) özürlü ( engelli ) olma oraný % 2 dir ; otistik olma olasýlýðý % 0,5 ‘dýr. ( daha önceleri bu oran 4/ 10.000 olarak deðerlendirildi. )
-  Otizm erkek çocuklarda kýz çocuklardan 4 kat daha fazla görülmektedir.
-  Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunlarýn seviyesi farklýlýk gösterebilir, bu nedenle otizm seviyelerini kategorize etmek güçtür.
-  Ayrýca, Asperger sendromu ve Rett sendromu olarak bilinen otizm formlarý bulunmaktadýr.

OTÝZÝM BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR
-  Otistiklerde, etiketlenme dereceleri deðiþse’ de aþaðýdaki ortak belirtiler görülür.   
-  Sosyal iliþkilerde güçlük
-  Konuþma güçlüðü
-  Sözsüz iletiþimde zorlanma.
-  Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada zorlanma
-  Deðiþikliklere karþý tepki ve direnç gösterme

OTÝSTÝK BÝR ÇOCUK;
-  Baþkalarýna ilgisizdir
-  Göz temasýndan kaçar.
-  Baþkalarý ile kendiliðinde temas kurmaz
-  Ýsteklerini bir yetiþkinin elerini kullanarak belirtir.
-  Diðer çocuklarla oynamaz
-  Sürekli bir konu üzerinde konuþur. Tekrarlar fazladýr.
-  Sebepsiz þekilde aðlar güler ve sebepsiz davranýþlarda bulunur.
-  Anlamsýz sözleri üst üste tekrarlar
-   Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoþlanýr.
-   Deðiþikliklerden hoþlanmaz.
 -  Yaratýcýlýk gerektiren oyunlarý oynamaz.
 -   Bazýlarý yaratýcýlýk gerektirmeyen birtakým iþleri oldukça hýzlý ve iyi yaparlar.

OTÝZÝM SEBEBÝ NEDÝR TEDAVÝSÝ VARMIDIR : Otizm neyin sebebi olduðu henüz  net olarak bulunamamýþtýr. Ancak son dönemdeki araþtýrmalar ,otizmin genetik bir rahatsýzlýk olduðu görüþünü kuvvetlendirmektedir.
            Otizmin kesin tedavisi için henüz herhangi bir yöntem yada ilaç mevcut deðildir. Otistik çocuklarýn kullandýðý ilaçlar genelde hiperaktiviteyi azaltan dikkatin yoðunlaþmasýna yardýmcý olan dolayýsýyla çocuðun eðitiminden daha çok faydalanmasýna destek veren yardýmcý ilaçlardýr.
           Otistik çocuklar sabýrlý ve bilinçli bir þekilde yürütülecek özel eðitim çalýþmalarý ile temel yaþam becerilerini, konuþma ve iletiþim kurma özelliklerini kazanabilirler. Çok az görülmekle birlikte tamamýyla otizmin  etkisinden etkisin‘den kurtulup normal bir yaþantýya sahip olan otistik çocuklarda vardýr.

ASPERGER SENDROMU NEDÝR : ASPERGER Sendromu olan insanlar, insanlara bakarak , onlarýn yaþlarýný ve statülerini tahmin etmekte, yüzlerindeki ifadeye yada ses tonlarýna göre mutlumu kýzgýn mý ya da üzgün mü olup olmadýklarýna karar verip ona göre tepki vermekte kýsacasý bizim doðal olarak fark ettiðimiz bu sinyalleri algýlamakta zorlanmaktadýr.
 -  Otizmde bulunan bir takým özellikler Asperger sendromu da görülmektedir.
-   Ýletiþim kurmakta zorluk.
-   Sosyal iliþkilerde zorluk.
-   Hayal gücünde ve yaratýcý oyunlarda eksiklik.
- Asperger sendromu,olan kiþiler sýkça ortalama veya ortalama üstü zekaya sahiptirler.Bunun için Asperger sendromu olan bir çocuk normal okullara gitmektedir.Doðru destek ve cesaretle iyi bir þekilde ilerleyip,daha ileri düzeyde eðitimlerine devam edebilir.ve iþ sahibi olabilirler.                

ASPERGER SENDROMU NEDENLERÝ NELERDÝR: Nedenleri hala araþtýrýlmaktadýr. Bir çok uzman Asperger sendromu teþhisi konduran anýþ örüntüsünün, bir tek nedenden kaynaklanmadýðýný inanmaktadýr. Asperger sendromunun, beyin geliþimini etkileyen deðiþik fiziksel etkenlerden kaynaklanabileceðini belirten güçlü kanýtlar bulunmaktadýr.Duygusal yoksunluða yada kiþinin büyütülme tarzýna baðlý deðildir.
 

ASPERGER SENDROMUNUN KARAKTERÝSTÝK ÖZELLÝKLERÝ : Asperger sendromu, otizmle bir çok ortak özelliði paylaþmaktadýr.Sakarlýk gibi bazý özellikler, Asperger sendromu olan insanlar için belli özelliklerdir.

Sosyal iliþkilerde zorluk. Genellikli içe çekilmiþ ve çevrelerindeki dünyaya ilgisizmiþ gibi  gözüken klasik otizmi olan insanlardan farklý olarak Asperger sendromu olan pek çok insan sosyal olabilmek için çok çabalarlar ve insanlarla temasa geçmekten hoþnut olurlar.Ancak, yüz ifadeleri gibi sözel olmayan sinyalleri anlamakta güçlük çekerler.

Ýletiþimde zorluk: Asperger sendromu olan kiþiler çok akýcý bir þekilde konuþabilir ama onlarý dinleyen insanlarýn tepkilerini pek fark etmeyebiliriz. Sözcüklerin mecazi anlamlarýný anlamakta güçlük çekerler; abartýlmýþ lisan ve metaforlar gibi þakalarda sorun yaratabilir.Örneðin; Asperger sendromu olan bir insan “ kafamý ýsýrdý ve kopardý “ gibi bir cümle karþýsýnda korkabilir veya kafasý karýþabilir.

Hayal gücü eksikliði : Asperger sendromu olan insanlar gerçekleri ve þekilleri öðrenirken sýklýkla yüksek bir dereceye eriþirken, soyut düþünmede zorlanýrlar.Okula giden çocuklarýn din yada edebiyat gibi derslerde zorluklarda karþýlaþmalarýna neden olabilir.

Sakarlýk : Asperger sendromu olan insanlar için belirli bir özellik olarak görülmektedir. Bisiklet sürmek gibi koordinasyon gerektiren becerilerde özellikle zorluk çekmektedirler.Sallanmak ya da sarýnmak gibi garip tekrarlayýcý hareketlere kapýlabilmektedirler.
 

Özel ilgiler : Asperger sendromu olan kiþiler çoðunlukla bir hobiye ya da koleksiyona karþý takýntýlý bir ilgi geliþtirirler. Genellikle trenlerin zaman çizgileri at yarýþlarýný kazananlar ya da köprü uzunluklarý gibi özel bir konudaki bilgileri ezberlemeyi kapsamaktadýr.

Rutinlere duyulan sevgiler : Rutinlerde yapýlan herhangi bir beklenmedik deðiþiklik üzücü olabilir.Küçük çocuklara okula hep ayný yolda yürümek gibi kendi rutinlerini dayatabilirler.Teneffüs zilinin geç çalmasýndan dolayý üzülebilirler.Asperger sendromu olan kiþiler genellikle günlerini belirli bir düzene göre düzenlemeyi tercih ederler.

RETT SENDROMU : Rett sendromu dünyanýn her yerinde 10.000 - 23.000’ de 1 gibi bir sýklýkla ve genellikle kýzlarda görülen bir geliþim bozukluðudur. Rett sendromlu kýzlar yaþamlarýnýn ilk ( 6 – 18 ) aylarýna dek tamamen normal yada normale yakýn geliþim gösterirken önce hýzlý bir gerileme ile öðrenilen becerileri unutturur sonra da uzun bir duraksama devresine girerler.

RETT SENDÝROMUNUN NEDENLERÝ NEDÝR : Kalýtsal özellikleri olduðuna dair güçlü kanýtlar varsa da Rett sendromunun nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir.

RETT SENDÝROMU NEDÝR :Ýnce ve açýk renk derili yüzleri ,sivri burunlarý, küçük el ve ayaklarý, bazý tipik özellikleridir.
- Ellerini belli bir amaç için (  yemek yeme , eþya toplama ) uzun süre kullanamazlar. Daha çok ellerini önde birleþtirme , ovuþturma , el yýkar gibi yapma ve ellerini aðzýna götürme gibi hareketleri  ard  arda yaparlar. El çevirme alkýþ elleriyle dizlerine vurma ve parmaklarýný  oynatma gibi tekrarlanan el hareketlerinin bir veya bir kaçý da sýklýkla görülebilir.
-  Psikomotor  geliþiminde yavaþlama yürüme ve gövde hareketlerinde zayýf koordinasyon gösterirler.
-   El ve ayakta kasýlma ve titremeler görülür.
-   Dil geliþimlerinde gecikmeler görülür.
-   Baþ çevresinin büyümesi 3 ayda 4 yaþa kadar yavaþladýðý için kafasý yaþýna göre küçüktür ( Mikrosefalý )
-  Bazý rett sendromu kýzlarda büyüdükçe; nefes alma düzensizlik, nöbetleler nöbetler, kasýlmalar omurganýn eðilmesi, diþ gýcýrdama, çiðneme ve yutma problemleri, kabýzlýk,el ve ayak eklemlerinde kan dolaþýmýnýn bozukluðu nedeniyle soðukluk gibi belirtilerden bazýlarý görülebilir.
    

RETT SENDROMUNUN AÞAMALARI NEDÝR: Rett sendromu sýklýkla Cerebral Palsy ( Beyin felci ) ve erken çocukluk otizmi ile karýþtýrýr. Bu nedenle rett sendromunun özelliklerinin ve geliþim aþamalarýnýn ailelerce bilinmesi ,dikkatli ve ayrýntýlý týbbi deðerlendirme yapýlabilmesini saðlar .Böylece tanýnýn erken konulabilmesi ve eðitimin erken baþlayabilmesi saðlanabilir.

2-  BAÞLAMA AÞAMASI ( 6 ay ile 1,5 yaþ arasý )Çocuk çok az göz kontaðý kurar ve oyuncaklarý ile çok az ilgilenir. Genellikle “ uslu “ ve “ sakin “ bebek olarak nitelendirilir. Kaba motor hareketlerde gerilikler, baþ büyümesinde yavaþlama, el ovuþturma görülür.

2- HIZLI GERÝLEME AÞAMASI ( 1 ÝLE 4 YAÞ ARASI ) Bu dönemde anlamlý el hareketleri ve konuþmanýn kaybolmasý bazen hýzlý bazen dereceli olarak baþlar. Nefesini tutma, nefes nefese kalma gibi görülebilir. Yürüyüþ biçimi dengesiz olur ve yürümeye baþlamada gecikme görülebilir.

3- DURGUNLUK AÞAMASI ( 4 ile 10 yaþ arasý ) Ýstemsiz el-kol hareketleri ve kasýlmalar belirginleþir. Daha az aðlar, çevresine daha fazla ilgi gösterir ve daha dikkatli, daha alýcý olur ve iletiþim becerileri geliþtirir. Rett sendromu olan bir çok kýz, hayatlarýnýn kalan kýsýmlarýnda bu aþamada kalýr. Bu kýsmý ise 10 yaþýndan sonra daha az hareket eder, yürümeyi býrakabilir omurga eðrilebilir. Ancak iletiþim ve el becerilerinde azalma olmaz, göz kontaðý artar, tekrarlayan el hareketleri azalýr.

TEDAVÝSÝ VARMI : Rett sendromu nedeni tam olarak bilinmeyen bir bozukluktur. Nörolojik açýdan izlenmesi ve tedavinin sürdürülmesi gereklidir. Bunun yaný sýra fizyoterapi ile motor geliþimlerindeki gecikmenin ve omurga eðrilmesinin önlenmesi/giderilmesi önemlidir.

EÐÝTÝMÝ:Sosyal ve becerilerindeki kayýplarýn tekrar kazanabilmesi ve geliþtirilmesi için özel eðitim þarttýr. Müzik oyuncaklar, kitaplar, bilgisayar v.b materyaller sözel ve sözel olmayan iletiþimlerini arttýrmada etkili bir eðitim aracý olarak kullanýlýr.
 

MULTÝPL SKLEROZ NEDÝR : Multipl  Skleroz ( MS ) beyinde ve omurilikte mesajlarý taþýyan sinir telleri etrafýndaki koruyucu kýlýfýn ( Miyelin kýlýf ) hastalýðýdýr. Kýlýfýn zarar gördüðü yerlerde sertleþmiþ plak dokularý  ( skleroz ) yer almaktadýr. Bu plaklar sinir sistemi içinde pek çok yerde oluþabilir ve sinirler boyunca mesajlarýn iletilmesini engelliyebiliriz.

- Multipl  Skleroz’un belirtileri, þiddet ve seyir yönünden hastadan hastaya çok büyük deðiþiklikler gösterir.Bazý hastalarda deðiþik tablolar arka arkaya ortaya çýkar.,daha sonra kýsmi yada iyileþme görülür. Belirtiler, etkilenen sinir sistemi bölgesine göre farklýdýr.Bunlar arasýnda halsizlik,karýncalanma,uyuþma duygu eksikliði,denge bozukluðu ,çift görme,görme azlýðý,konuþma bozukluðu,titreme,kol ve bacaklarda sertlik,güçsüzlük,idrar kaçýrma veya yapma,erkeklerde cinsel güç azlýðý sayýlabilir.
MS genç insanlarda  ( 20 -40 yaþlar arasýnda ) trafik kazalarý dýþýnda nörolojik nedenli özürlülüklerde birinci sýrayý almaktadýr. Hastalýðýn oluþumunda çevresel,genetik ve baðýþýklýk sistemi bozukluklarý suçlanmaktadýr.Hastalýðýn daðýlýmýnýn coðrafi konumlarla iliþkisi nedeniyle çevresel etmenler ya da virüsler suçlanmaktadýr.Her iki yarý kürede’ de ekvatorda uzaklaþtýkça risk artmaktadýr. Ülkemiz orta derecede risk kuþaðýnda yer almaktadýr. Yaklaþýk 35-40 bin MS’li olduðu sanýlmaktadýr.
-  Hastalýk irsi bulaþýcý ve ölümcül deðildir. Tedavi nedene yönelik ve belirtileri düzeltici olmak üzere iki gurupta toplanmaktadýr.Kortizon gurubu ilaçlar ataklarda .Betaferonlar  hastalýðýn ilerlemesini yavaþlatmak amacýyla kullanýlmaktadýr,bunlarýn yanýnda adale kasýlmalarýný ve bedendeki titremeleri düzeltici ilaçlar ve fizyoterapi büyük önem taþýmaktadýr.
-   Ülkemizde çok az tanýnan bu hastalýk batýlý ülkelerde Multipi Skleroz  dernekleri aracýlýðýyla toplumlara tanýtýlmaktadýr.

SEREPAL PARALÝZÝ: Sere pal paralizi,doðum öncesi,doðum sýrasý veya doðum sonrasý beyindeki bir lezyon sonucu ortaya çýkan nöromusküler  bozukluktu. Motor bozukluklar, spastisite, kuvvetsizlik, inkoordinasyon, atetoz, rejidiye  ve tremorlar þeklinde olabilir.Motor bozukluklarýnýn yanýnda mental gerilik, konvilziyonlar,  görme iþitme, konuþma algýlama ve davranýþ bozukluklarda görünebilir
-  Serapal paralizi ilerleyici deðildir ancak çocuk merkezi sinir sistemindeki bir lezyon ile geliþmek zorunda olduðu için belirtiler yaþantýsý ile birlikte deðiþiklik gösterir.
-  Bu nedenle erken taný hastalýk kalýcý þekilde bozukluklarýna neden olmadan tedaviye baþlanmasý açýsýndan büyük önem taþýr.
-   Toplumun ana öðesi olan aile kavramýnda biyolojik ve sosyolojik devamlýlýðý saðlayan çocuðun beynindeki bir hasar, nörolojik bozukluklara neden olacak ve beraberinde getirdiði sorunlarda hem çocuðu hem aileye hem de topluma yansýyacaktýr.
-   Serapal   paralizi çocukta rehabilitasyonun amacý var olan potansiyelleri açýða çýkarmak ,geliþtirmek ve düzenlemede yardýmcý olmak maksimum düzeyde baðýmsýzlýk kazandýrarak eriþkin yaþa hazýrlamaktýr. Rehabilitasyonun baþarýlý bir sonuca ulaþmasýnda doktor fizyoterapist,iþ ve uðraþ terapisti, konuþma terapisti, psikolojik sosyal hizmet uzmaný, çocuk geliþim uzmaný, ortopedist ve ailenin birlikte çalýþmasýnýn rolü büyüktür

SERAPAL PARALÝZÝNÝN NEDENLERÝ :  Her hastalýkta olduðu gibi Serapal paralizide de korunma prensiplerinin bilinmesi gerekir. Hastalýðýn belirtileri erken çocukluk döneminde açýða çýktýðýna göre koruyucu önlemlerinde doðum öncesi, doðum sýrasýnda veya doðumdan hemen sonra alýnmasý gerekmektedir.
 

PRE-NATAL NEDENLERÝ : Anne baba arasýndaki akrabalýk,daha önce nesillerden gelen bir geliþim bozukluðunu doðacak çocuða aktarabilir.; yine anne baba arasýndaki kan uyuþmazlýðý , doktor kontrolü yeterli olmadýðý taktirde beyinde hasara neden olabilir.Ayrýca annenin hamileliði sýrasýnda ,özellikle ilk üç ayýnda geçireceði enfeksiyon hastalýklar ( Kýzamýkçýk , suçiçeði gibi ) aldýðý bazý ilaçlar veya geçireceði kazalar çocuðun beyninde geliþim bozukluklarýna yol açabilir.

NATAL NEDENLER : Prematüre veya zor doðum,  anoksi,  asfiksi  veya anneye verilen uyuþturucu maddeler hatalý forseps kullanýmý veya sezer yan, çocukta beyin lezyonunun nedeni olabilir.
 

PAST-NETAL NEDENLER : Bebeklikteki travmalar,yüksek ateþli hastalýklar zehirlenmeler ve tümörler. Serebral Paraliziye yol açabilir.

SEREBRAL PARALÝZÝDE ERKEN TANI : Serebral paralizide taný ne kadar erken konulursa ,geliþecek yanlýþ patem ve postürlerin tedavi sonuçlarý o kadar iyi olacaktýr.Bu nedenle doðumdan sonra ilk bir yýl içersinde Serebral Paralizi þüphesi uyandýracak belirtilerin ebeveynler ve bütün saðlýk personeli tarafýndan bilinmesi önemlidir.
-    Serebral Paralizinin erken belirtileri aylara göre þöyle özetlenebilir.
-   Bir aylýk bebekte belirtiler.
-   Devamlý laterjik olmasý
-   Emme bozukluðu
-   Israrlý kusmak
-   Etraftan gelen uyarýlara cevap verme
-   Konvilziyonlar olmasý

2 aylýk bebekte belirtiler : Bir aylýk bebekte görülen belirtilere ek olarak ,bulunmasý gereken reflekslerin kaybý ( Moru Refleksi, tonik boyun refleksleri, çapraz ekstansiyon  vb. gibi reflekslerin hiç olmamasý ) çocukta bir veya iki ýsrarlý hipertonusun görülmesi.

3  aylýk bebekte belirtiler : Nistagmus
-   Opistotonus ( Sýrt üstü baþ ve topuklar üzerinde yay gibi sert bir þekilde durma )
-   Normalde gülmeye baþlayan yüz ifadesinin yokluðu

4   aylýk bebekte belirtiler : Baþ kontrolünün olmamasý
 -   Sýrabismus
 -   Kortikal baþ parmaðýn devam etmesi.
 -   Mono refleksi ve Asimetrik Tonik Boyun Refleksinin ( A.T.B.R ) devam etmesi 5.6 ve 7 aylýk bebek de belirtiler ayný þekildedir.

8 aylýk bebekte belirtiler :   Dönme ve oturma aktivitelerinin olmamasý
-   El- Göz koordinasyonunun yokluðu
-  Tekme atarken iki bacaðýn birlikte ekstansiyona gitmesi
-  Uzun oturma pozisyonunda bacaklarýn hiperadduksiyona  gitmesi.

10 aylýk bebekteki belirtiler : Emeklememenin olmamasý veya emeklerken iki ayaðýný birden fleksiyona getirerek sýçramasý.
-   Tutunarak ayaða kalkmada bozukluk.
-   Ýsmi ile çaðrýlýnca tepki göstermemesi
-   Aðzýndan fazla miktarda salya akmasý
-   Verilen yiyeceði almamasý veya aðzýna götürmemesi.

1  yaþýndaki belirtiler:Tanýnýn en kolay konulduðu devredir. Çocuk tutunarak yürüyemiyorsa veya parmak ucunda bacaklarý adduksiyona  giderek yürüyorsa beyin lezyonunu göstermektedir.

SEREBRAL PARALÝZÝLÝ ÇOCUKTA GÖRÜLEBÝLECEK DÝÐER BOZUKLUKLAR 

Görme bozukluklarý: Tam körlük oldukça enderdir. Srabral Parazilili olgularýn %50’ sinde gözlerde motor bozukluk gözlenmiþtir.Strabismus, Serebral Paralizin ilk iþaretlerinden olabilir. Nistagmus ve birleþik hareketlerin azlýðý da oldukça sýktýr. Lezyona baðlý agnozi ile de çok karþýlaþýlmaktadýr. Asýl problemleri ,fokus yapamamaktadýr.Atetoid hastalar ,vertikal  göz hareketlerinde  zorluk çekerler.New Jersey çalýþmasýnda ,Srabral  Paralizili hastalarýn % 24’ünde görme bozukluðu olduðu rapor edilmiþtir.    

Ýþitme bozukluklarý: Serebral Paralizili çocuklarýn %20 sinde iþitme bozukluðu bulunmaktadýr.Saðýrlýktan çok yüksek frekanslý sesleri duyamama veya iþitme agnozisine rastlanmaktadýr.

Konuþma bozukluðu : Genellikle motor bozuklukla beraberdir. Serebral Paralizili çocuklarýn % 50-75’inde herhangi bir tip konuþma bozukluðuna rastlanmamaktadýr.Ýgram kuadriparatik ve diplejiklerde  dizatri  tipi konuþma bozukluðunun daha fazla olduðunu göstermiþtir.Ataksik  çocuklarda ise konuþma bozukluðu daha fazla görünmesine karþýn anlaþabilir oraný genellikle iyidir. Aþýrý spastik çocuklarda konuþamamanýn görülmesi daha sýktýr.
 

Zeka geriliði: Çocuklarda zeka fonksiyonunun deðerlendirilmesi çok güçtür.ilk kullanýlan testler,normal kiþilere göre geliþtirildiði için bir takým hatalý sonuçlar çýkmýþtýr.Daha sonra test ma teryalleri bu çocuklara göre uyarlanmýþtýr. Cruickhank ve Raus’un sonuçlarýna göre ,Serebaral Parazili çocuklarýn % 20’sinde zeka düzeyi % 70’in altýnda % 25’inde ise 50’nin altýnda bulunmuþtur.Spastik çocuklarla Ateoýdlerden daha fazla zeka geriliðine rastlanmaktadýr.

Epilepsi : %14-68 olguda görülmektedir. Yapýlan araþtýrmalar farklýlýklar göstermektedir. Spastik çocuklarda nöbetlerin sýklýðý Atetoidlerden üç kat daha azdýr. Peristein ve Barnet, Serebral Paralizili çocuklarýn % 40’inda epilepsi bulmuþlar bunun % 22 atetodlerde olacak þekilde daðýldýðýný belirlemiþlerdir.

Duyu-algý bozukluklarý : Serebral Paralizili çocuklarda genel duygu bozukluklarýnýn görülebileceði .Dokunma agnozisi ve astereognoziaya % 10 olguda ve doðumdan sonra olan spastik hemiplejik çocuklarda daha fazla rastlanmýþtýr. Ayrýca çocuðun motor yeteneklerindeki limitasyonlar  da algý geliþimini etkilemektedir.
SEREBRAL PARALÝZÝLÝ

 

            ÇOCUÐUN TEDAVÝSÝNE ANNE VE BABALARIN KATILMASI : Takýmýn çok önemli elemanlarý olan ebeveynler.en erken devrede tedavinin içinde yer almalýdýr. Serebral Paralizili bir çocuðun günlük yaþam aktivitelerinde yol gösteren yaný tedaviyi evde devam ettiren anne ve babanýn çocukla olan sosyal iliþkileri büyük önem taþýr. Serebral Paralizili çocuk olduðu gibi kabul edilmeli gerekli miktarda ödüllendirilmelidir.Aþýrý koruyucu olmak en büyük hatalardan biridir. Çocuðun gerçek olmayacak bir dünyaya alýþtýrýlmasý yerine kendi kiþiliðini  kazanmasýna  yardýmcý olmalýdýr.

Takibi ne kadar güç ve belirtileri ne kadar karmaþýk olursa olsun, her Serebral Paralizili çocuk için bir þey yapýlabilir. Aile fertleri arasýnda en büyük rol anneye düþmektedir. Anne ailenin diðer fertlerine ve yükümlülüklerini ihmal etmeden çocuk için gerçek dýþý bir dünya yaratmadan ona yaklaþmalý ve desteklemelidir.

Ebeveynlerin tedaviye katýlmasýnýn .gün boyunca çocuðun bakýmýnda en iyi yol olduðu ileri sürülmektedir. Banyo yapma,giyinme .yemek yeme,içme ve çocuk ile oyun oynamanýn basit yollarýnýn aileye öðretilmesi gerekir.

Çocukta görülen anomalilerle göre . aileye basit açýklamalar yapýlmalý ve ebeveynler, uyarýlar sýrasýnda gördükleri anormal bir cevabý nasýl kaydedeceklerini öðrenmelidir. Ayrýca anne babalar çocuðun tedavisi sýrasýnda fizyoterapisti dikkatlice izlemeli ve bazý tedavi yöntemlerini terapistin kontrolü altýnda uygulamalýdýrlar.

Gecikmiþ motor geliþimde baþ ve gövde eksansiyonu bir yere uzamakta fasilite edilebilir. Fizyoterapist, çocuðun bir eline aðýrlýk verilirken diðer eliyle objeye uzanmasýný ister. Çocuklar evde bu pozisyonda oynamalarý için cesaretlendirilmelidir.

Bebeklerde ekstansör  spastisite   veya aralýklý ekstansör spazmlarý  inhibe etme ve vestibüler uyarýmdan yararlanmak amacýyla, salýncak kullanabilir. Bu ayný zamanda omuz retraksiyonunu  inhibe ederek, bebeðin ellerini orta hatta getirmesine izin verir,


Karþýndakini anlayarak dinlemek kiþiye en büyük ikramdýr. Bekamýz gidiyor.

www engelimikaldir. Com oku – týklat okut Bu bilgiler bizzat yaþanarak kaleme alýnmýþ olup Aziz Milletimize ve insanlýða vakfý edilmiþtir Ticari olarak kullanýlamaz.

Yaratan gülen o güzel gözlerini hiç soldurmasýn emi
Bu hikmetin yanýnda dünya malýnýn hükmü ne
Recep Kamil Yelyutan

Ýletiþim

kamilyelyutan@hotmail.com
serdaladana@mynet.com
Aktif : 1
Bugn : 9
Toplam : 19787
ip : 3.81.172.77